Na temelju članka 13. stavaka 1. i 4. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi i upravi (Narodne novine 117/93) i članka 40. stavka 2. Privremenog statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 9/93), Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba, na 19. sjednici, 18. travnja 1994., donijelo je

ZAKLJUČAK
o utvrđivanju športskih objekata dosadašnjih mjesnih zajednica što su postali vlasništvo Grada Zagreba i o određivanju načina njihova korištenja

Članak 1.

                Utvrđuje se da su športski objekti dosadašnjih mjesnih zajednica na području Grada Zagreba koji obuhvaćaju nekretnine i njima pripadajuće pokretnine, na temelju članka 13. stavka 1. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi i upravi (Narodne novine 117/93), postali vlasništvo Grada Zagreba.
                Športski objekti iz stavka 1. ovoga članka u vlasništvu Grada Zagreba utvrđeni su u posebnom popisu koji je sastavni dio ovoga zaključka.

Članak 2.

                Športski objekti iz članka l. ovoga zaključka daju se na korištenje dosadašnjim korisnicima i preko natječaja.

Članak 3.

                Športski objekti s pripadajućom opremom daju se na korištenje bez naknade obrazovnim ustanovama za provođenje programa tjelesne kulture:
                1. Igralište Opatovina, Kaptol 15-16, Osnovnoj školi Miroslava Krleže, Zagreb, Kaptol 16;
                2. ŠRC Gupčeva zvijezda, Orlovac 2, Centru za rehabilitaciju, Zagreb, Orlovac 2;
                3. Košarkaško igralište, Križanićeva 4, VII. gimnaziji, Zagreb, Križanićeva 4;
                4. ŠRC Konavljanska 2, Elektrotehničkoj školi, Zagreb, Konavljanska 2.
                Športski objekti iz stavka l. ovoga članka ne mogu se dati u podzakup.
                Drugi športski objekti, utvrđeni u popisu iz članka 1. stavka 2. ovoga zaključka, s pripadajućom opremom, daju se u zakup preko natječaja što ga raspisuje Gradsko poglavarstvo.
                Iznimno, športski se objekt može dati u zakup neposrednom dodjelom ako se nitko ne javi na natječaj.
                Športski objekti daju se u zakup i na način da se mogu zakupiti i pojedinačni tereni.

Članak 4.

                Pravo podnošenja ponuda na natječaj imaju:
                1. športske organizacije i pravne osobe registrirane za obavljanje športske djelatnosti;
                2. fizičke osobe, hrvatski državljani, osposobljeni za obavljanje stručnih poslova u športu ili vrhunski športaši koji nisu pravomoćno osuđeni za kaznena djela protiv ličnosti i morala.
                Osobe koje se natječu obvezne su, uz ponudu, priložiti program korištenja i održavanja športskog objekta.

Članak 5.

                Izbor najpovoljnijeg ponuđača utvrđuje Gradsko poglavarstvo na osnovi:
                - interesa Grada Zagreba za razvoj športa što se utvrđuje iz programa športske djelatnosti u športskom objektu;
                - interesa Grada Zagreba za održavanjem objekta u funkciji športske djelatnosti što se utvrđuje iz programa održavanja športskog objekta;
                - interesa Grada Zagreba za dokapitalizacijom športskih objekata sa svrhom razvoja športa.

Članak 6.

                Športski objekti daju se u zakup na godinu dana, uz mogućnost produženja, ovisno o uloženim sredstvima.
                Visinu zakupnine za svaki športski objekt utvrđuje Gradsko poglavarstvo pri raspisivanju natječaja.

Članak 7.

                Natječaj provodi komisija Gradskog poglavarstva za provedbu natječaja.
                Gradsko poglavarstvo odlučuje o najpovoljnijem ponuđaču kojem se športski objekt daje u zakup.
                Ugovor o zakupu športskog objekta sklapa gradonačelnik.
                Ugovorom o zakupu utvrđuju se odnosi između Grada Zagreba i zakupca športskog objekta u skladu s ovim zaključkom, gradskim propisima o poslovnom prostoru i općim propisima o zakupu.

Članak 8.

                Natječaj o zakupu športskih objekata objavit će se u dnevnom tisku i sadrži:
                1. naziv i opis športskog objekta;
                2. trajanje zakupa;
                3. iznos zakupnine;
                4. rok za podnošenje pismenih ponuda, način predavanja i tijelo kojem se podnose;
                5. uvjete koje moraju ispunjavati ponuđači;
                6. dokaz o ispunjavanju uvjeta za podnošenje ponuda.

Članak 9.

                Ovaj zaključak bit će objavljen u Službenom glasniku Grada Zagreba.


KLASA: 620-01/94-01/3
URBROJ: 251-01-03/3-94-3
Zagreb, 18. travnja 1994.

Gradonačelnik
Grada Zagreba
Mr. Branko Mikša, v. r.