Na temelju članka 79. stavka 1. točke 12. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16 i 2/18), Vijeće Gradske četvrti Podsused - Vrapče, na 14. sjednici, 21. svibnja 2018., donijelo je

 

POSLOVNIK

o radu Vijeća Gradske četvrti Podsused - Vrapče

 

I. OPĆA ODREDBA

 

Članak 1.

 

Ovim se poslovnikom, u skladu sa zakonom, Statutom Grada Zagreba (u daljnjem tekstu: Statut) i Pravilima Gradske četvrti Podsused - Vrapče (u daljnjem tekstu: Pravila), uređuju unutarnje ustrojstvo i način rada Vijeća Gradske četvrti Podsused - Vrapče (u daljnjem tekstu: Vijeće), a osobito:

1. konstituiranje Vijeća, početak mandata i obnašanje dužnosti člana Vijeća, mirovanje i prestanak mandata člana Vijeća;

2. izbor, razrješenje i pitanje povjerenja predsjedniku i potpredsjedniku Vijeća;

3. prava i dužnosti predsjednika, potpredsjednika i članova Vijeća te način njihova ostvarivanja;

4. postupak donošenja akata Vijeća;

5. sjednica Vijeća;

6. radna tijela Vijeća;

7. javnost rada Vijeća;

8. postupak promjene Poslovnika o radu Vijeća (u daljnjem tekstu: Poslovnik);

9. obavljanje stručnih, administrativnih i drugih poslova za Vijeće.

 

Članak 2.

 

Izrazi u ovom poslovniku koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

 

II. KONSTITUIRANJE VIJEĆA

 

Članak 3.

 

(1) Konstituirajuću sjednicu Vijeća saziva gradonačelnik Grada Zagreba (u daljnjem tekstu: gradonačelnik) ili osoba koju on ovlasti, u roku od 30 dana od dana objave konačnih izbornih rezultata.

(2) Vijeće je konstituirano izborom predsjednika Vijeća na prvoj sjednici na kojoj je nazočna većina članova Vijeća.

(3) Danom konstituiranja Vijeća članovi Vijeća počinju obnašati dužnost.

(4) Na početku konstituirajuće sjednice Vijeća izvodi se himna Republike Hrvatske "Lijepa naša domovino".

(5) Ako se konstituirajuća sjednica ne održi u zakazanom roku, gradonačelnik će odmah sazvati novu konstituirajuću sjednicu koja se treba održati u roku od 30 dana od dana kada je prethodna sjednica trebala biti održana. Ako se Vijeće ne konstituira ni na toj sjednici, gradonačelnik će sazvati novu konstituirajuću sjednicu u nastavnom roku od 30 dana.

(6) Ako se Vijeće ne konstituira u rokovima iz stavaka 1. i 5. ovoga članka, Gradska skupština Grada Zagreba (u daljnjem tekstu: Gradska skupština) raspisat će nove izbore.

 

Članak 4.

 

(1) Konstituirajućom sjednicom Vijeća do izbora predsjednika Vijeća predsjeda prvi izabrani član s kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova.

(2) Ako je više lista dobilo jednak najveći broj glasova, konstituirajućoj sjednici predsjedat će prvi izabrani član Vijeća s liste koja je imala manji redni broj na glasačkom listiću.

(3)  Predsjedatelj ima, do izbora predsjednika Vijeća, sva prava i dužnosti predsjednika u pogledu predsjedanja sjednicom Vijeća te pravo predlaganja utvrđeno ovim poslovnikom.

 

Članak 5.

 

(1) Dnevni red konstituirajuće sjednice Vijeća utvrđuje se odlukom o njezinu sazivanju.

(2) Nakon konstituiranja Vijeća predsjednik Vijeća može predložiti dopunu dnevnog reda konstituirajuće sjednice.

 

Članak 6.

 

(1) Na konstituirajućoj sjednici Vijeća bira se Mandatno povjerenstvo na prijedlog predsjedatelja.

(2) Mandatno povjerenstvo ima predsjednika i dva člana.

(3) Osim predsjednika Vijeća i Mandatnog povjerenstva na konstituirajućoj sjednici Vijeće može birati i potpredsjednika Vijeća.

 

Članak 7.

 

(1) Mandatno povjerenstvo:

1. na konstituirajućoj sjednici podnosi izvješće o provedenim izborima, izabranim članovima Vijeća, o podnesenim ostavkama na dužnost člana Vijeća, mirovanju mandata članovima i zamjenicima članova Vijeća koji će umjesto njih obnašati dužnost člana Vijeća;

2. podnosi izvješće o tome da su ispunjeni uvjeti za prestanak, odnosno mirovanje mandata članu Vijeća u slučajevima utvrđenim zakonom;

3. podnosi izvješće o tome da su ispunjeni uvjeti za početak obnašanja dužnosti zamjenika člana Vijeća.

(2) Radi pripreme izvješća iz stavka 1. točke 1. ovoga članka izabrani članovi Vijeća koji obnašaju neku od nespojivih dužnosti dužni su najkasnije do dana održavanja konstituirajuće sjednice Vijeća, o obnašanju nespojive dužnosti, odnosno prihvaćanju dužnosti člana Vijeća, obavijestiti gradsko upravno tijelo nadležno za poslove mjesne samouprave.

(3) Članu Vijeća koji ne dostavi obavijest iz stavka 2. ovoga članka mandat miruje po sili zakona.

(4) Političke stranke koje sukladno zakonu imaju pravo odrediti zamjenike članova Vijeća dužne su u roku iz stavka 2. ovoga članka obavijestiti gradsko upravno tijelo nadležno za poslove mjesne samouprave o određenim zamjenicima članova Vijeća i sklopljenim sporazumima, odnosno postignutim dogovorima ako se određuje zamjenik člana Vijeća izabranog na kandidacijskoj listi dviju ili više političkih stranaka.

(5) Ne može se istovremeno obnašati dužnost člana vijeća gradske četvrti i člana vijeća mjesnog odbora.

(6) Osobi koja se kandidirala i izabrana je istodobno na dužnost člana vijeća gradske četvrti i člana vijeća mjesnog odbora, a nije postupila sukladno stavku 2. ovoga članka, mandat miruje na objema izabranim dužnostima.

(7) Vijeće zaključkom prima na znanje izvješće Mandatnog povjerenstva.

 

Članak 8.

 

(1) Nakon što Vijeće primi na znanje izvješće Mandatnog povjerenstva, članovi Vijeća pred predsjedateljem daju prisegu.

(2) Tekst prisege glasi:

"Prisežem, svojom čašću, da ću dužnost člana Vijeća Gradske četvrti Podsused - Vrapče obavljati savjesno i odgovorno i da ću se u svom radu pridržavati Ustava, zakona, Statuta i odluka Grada Zagreba, da ću štititi ustavni poredak Republike Hrvatske te se zauzimati za svekoliki probitak Gradske četvrti Podsused - Vrapče, Grada Zagreba i Republike Hrvatske."

(3) Nakon izgovorene prisege predsjedatelj poziva pojedinačno članove Vijeća, a član Vijeća, nakon što je pozvan, ustaje i izgovara "Prisežem", potpisuje tekst prisege i predaje je predsjedatelju.

 

Članak 9.

 

Član Vijeća koji nije bio nazočan konstituirajućoj sjednici, odnosno zamjenik člana Vijeća kada počinje obnašati dužnost člana Vijeća, polaže prisegu na prvoj sjednici Vijeća kojoj je nazočan.

 

Članak 10.

 

(1) Od dana konstituiranja Vijeća članovi Vijeća imaju prava i dužnosti članova Vijeća određena zakonom, Statutom, gradskim odlukama i ovim poslovnikom.

(2) Zamjenik člana Vijeća izabranog na kandidacijskoj listi političke stranke, odnosno na kandidacijskoj listi dviju ili više političkih stranaka, ima prava i dužnosti člana Vijeća iz stavka 1. ovoga članka od dana kada ga je politička stranka odredila za zamjenika člana Vijeća, odnosno od dana dostave odluke političke stranke koja ga je odredila za zamjenika člana Vijeća sukladno pravilima o dostavi propisanima Zakonom o općem upravnom postupku, a zamjenik člana Vijeća izabranog na listi grupe birača od dana prestanka, odnosno mirovanja mandata člana Vijeća izabranog s te liste.

(3) Član Vijeća ima iskaznicu o izdavanju koje se vodi evidencija o kojoj vodi brigu gradsko upravno tijelo nadležno za poslove mjesne samouprave.

(4) Nakon prestanka mandata i za vrijeme mirovanja mandata član Vijeća ima pravo zadržati iskaznicu, ali se njome ne smije koristiti za dokazivanje članstva u Vijeću niti za ostvarivanje bilo kojeg prava koje pripada članu Vijeća.

 

Članak 11.

 

(1) Osoba koja obnaša neku od nespojivih dužnosti, osim osoba kojima je odredbama zakona zabranjeno kandidiranje, može se kandidirati za člana Vijeća, a ako bude izabrana za člana Vijeća, najkasnije do dana konstituiranja dužna je o obnašanju nespojive dužnosti, odnosno prihvaćanju dužnosti člana Vijeća, obavijestiti gradsko upravno tijelo nadležno za poslove mjesne samouprave.

(2) Član Vijeća koji za vrijeme trajanja mandata prihvati obnašanje nespojive dužnosti dužan je u roku od 8 dana od prihvaćanja dužnosti o tome obavijestiti predsjednika Vijeća i gradsko upravno tijelo nadležno za poslove mjesne samouprave, a mandat mu počinje mirovati protekom toga roka.

(3) Članu Vijeća koji ne dostavi obavijest iz stavaka 1. i 2. ovoga članka, mandat miruje.

(4) Osobi koja se kandidirala i izabrana je istodobno na dužnost člana vijeća gradske četvrti i na dužnost člana vijeća mjesnog odbora, a nije postupila sukladno stavcima 1. i 2. ovoga članka, mandat miruje na objema izabranim dužnostima.

(5) Osoba iz stavka 4. ovoga članka nastavlja s obnašanjem dužnosti člana onoga vijeća za koje predsjedniku vijeća podnese pisani zahtjev za prestanak mirovanja mandata, a mirovanje mandata prestat će osmog dana od podnošenja pisanog zahtjeva.

(6) Po prestanku obnašanja nespojive dužnosti, član Vijeća nastavlja obnašati dužnost u Vijeću na temelju prestanka mirovanja mandata ako podnese pisani zahtjev predsjedniku Vijeća u roku od 8 dana od prestanka obnašanja nespojive dužnosti, a mirovanje mandata prestaje mu osmog dana od podnošenja pisanog zahtjeva.

(7) Ako član Vijeća po prestanku obavljanja nespojive dužnosti ne podnese pisani zahtjev iz stavka 6. ovoga članka, smatrat će se da mu mandat miruje iz osobnih razloga.

(8) Član Vijeća ima pravo tijekom trajanja mandata staviti svoj mandat u mirovanje iz osobnih razloga podnošenjem pisanog zahtjeva predsjedniku Vijeća i gradskome upravnome tijelu nadležnom za poslove mjesne samouprave.

(9) Mirovanje mandata na temelju pisanoga zahtjeva iz stavka 8. ovoga članka počinje teći od dana dostave pisanog zahtjeva predsjedniku Vijeća, sukladno pravilima o dostavi propisanim Zakonom o općem upravnom postupku, a ne može trajati kraće od šest mjeseci. Član Vijeća nastavlja s obnašanjem dužnosti na temelju prestanka mirovanja mandata osmog dana od dana dostave obavijesti predsjedniku Vijeća.

(10) Nastavljanje obnašanja dužnosti člana Vijeća na temelju prestanka mirovanja mandata može se tražiti jedanput u tijeku mandata.

 

Članak 12.

 

(1) Članu Vijeća mandat prestaje u sljedećim slučajevima:

1. ako podnese ostavku, danom dostave pisane ostavke sukladno pravilima o dostavi propisanim Zakonom o općem upravnom postupku;

2. ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci, danom pravomoćnosti sudske presude;

3. ako je pravomoćnom sudskom odlukom potpuno lišen poslovne sposobnosti, danom pravomoćnosti sudske odluke;

4. ako mu prestane prebivalište na području gradske četvrti, danom prestanka prebivališta;

5. ako mu prestane hrvatsko državljanstvo, danom prestanka državljanstva sukladno odredbama zakona kojim se uređuje hrvatsko državljanstvo;

6. smrću.

(2) Pisana ostavka člana Vijeća podnesena na način propisan stavkom 1. točkom 1. ovoga članka treba biti zaprimljena najkasnije tri dana prije zakazanog održavanja sjednice Vijeća. Pisana ostavka člana Vijeća treba biti ovjerena kod javnog bilježnika najranije osam dana prije njezina podnošenja.

(3) Ostavka podnesena suprotno stavku 1. točki 1. i stavku 2. ovoga članka ne proizvodi pravni učinak.

(4) Članu Vijeća kojem prestane hrvatsko državljanstvo, a koji je državljanin države članice Europske unije, mandat ne prestaje na temelju stavka 1. točke 5. ovoga članka.

(5) Članovima Vijeća kojima je mandat prestao ili im mandat miruje, prestaje i članstvo u radnim tijelima Vijeća u koje ih je imenovalo, odnosno izabralo Vijeće ako je imenovanje, odnosno izbor uvjetovano obavljanjem dužnosti člana Vijeća.

(6) Prestankom mandata svim članovima Vijeća prestaju s radom stalna radna tijela Vijeća iz članka 72. ovoga poslovnika.

 

Članak 13.

 

(1) Članovi Vijeća imaju zamjenike koji obnašaju tu dužnost ako članu Vijeća mandat miruje ili prestane prije isteka vremena na koje je izabran.

(2) Člana Vijeća izabranog na kandidacijskoj listi političke stranke zamjenjuje neizabrani kandidat s iste liste s koje je izabran i član kojem je mandat prestao ili mu miruje, a određuje ga politička stranka koja je bila predlagatelj liste.

(3) Člana Vijeća izabranog na kandidacijskoj listi dviju ili više političkih stranaka zamjenjuje neizabrani kandidat s iste liste s koje je izabran i član kojem je mandat prestao ili mu miruje, a određuju ga političke stranke sukladno sporazumu, odnosno ako sporazum nije zaključen, određuju ga dogovorno, a ako ne postignu dogovor, zamjenjuje ga prvi sljedeći neizabrani kandidat s liste. O sklopljenom sporazumu te postignutom dogovoru političke stranke dužne su obavijestiti gradsko upravno tijelo nadležno za poslove mjesne samouprave.

(4) Člana Vijeća izabranog na kandidacijskoj listi grupe birača zamjenjuje prvi sljedeći neizabrani kandidat s liste.

(5) Člana Vijeća izabranog na kandidacijskoj listi političke stranke koja je nakon provedenih izbora brisana iz registra političkih stranaka zamjenjuje prvi sljedeći neizabrani kandidat s liste.

 

III. IZBOR PREDSJEDNIKA I POTPREDSJEDNIKA

 

Članak 14.

 

Vijeće ima predsjednika i potpredsjednika koji se biraju većinom glasova svih članova Vijeća.

 

Članak 15.

 

(1) Prijedlog kandidata za predsjednika i potpredsjednika Vijeća podnosi najmanje jedna trećina članova Vijeća.

(2) Član Vijeća može sudjelovati u podnošenju samo jednog prijedloga kandidata.

(3) Prijedlog kandidata za predsjednika i potpredsjednika je pojedinačan, a podnosi se u pisanom obliku.

(4) Izbor predsjednika i potpredsjednika obavlja se glasovanjem, zasebno za svakog kandidata.

 

Članak 16.

 

(1) Za predsjednika i potpredsjednika Vijeća izabran je kandidat za kojega je glasovala većina svih članova Vijeća.

(2) Ako prigodom glasovanja za izbor predsjednika i potpredsjednika Vijeća prijedlog kandidata ne dobije potrebnu većinu ili ako od više kandidata niti jedan ne dobije potrebnu većinu glasova, glasovanje se ponavlja po istom postupku.

(3) Ako je za izbor predsjednika i potpredsjednika Vijeća bilo predloženo više od dvaju kandidata, u ponovljenom glasovanju sudjeluju samo dva kandidata koji su dobili najveći broj glasova.

(4) Ako u ponovljenom glasovanju niti jedan od kandidata ne dobije potrebnu većinu glasova, izborni se postupak ponavlja do izbora predsjednika, odnosno potpredsjednika.

 

Članak 17.

 

Nakon što je izabran, predsjednik Vijeća preuzima predsjedanje sjednicom Vijeća.

 

Članak 18.

 

(1) Predsjednik i potpredsjednik Vijeća mogu biti razriješeni dužnosti i prije isteka vremena na koje su birani.

(2) Postupak za razrješenje predsjednika, odnosno potpredsjednika Vijeća može pokrenuti najmanje jedna trećina članova Vijeća ili gradonačelnik.

(3) Prijedlog za razrješenje mora biti obrazložen.

(4) O prijedlogu za razrješenje odlučuje se većinom glasova svih članova Vijeća.

(5) Prijedlog za razrješenje može se podnijeti ako predsjednik, odnosno potpredsjednik:

1. ne sazove sjednicu u roku utvrđenom ovim poslovnikom i na zahtjev ovlaštenih podnositelja utvrđenih ovim poslovnikom;

2. svojim ponašanjem šteti ugledu Vijeća;

3. zloupotrijebi položaj ili prekorači ovlaštenja;

4. zakazanu sjednicu unatoč nazočnosti na sjednici ne želi voditi.

(6) Za utvrđivanje činjenica iz stavka 5. ovoga članka Vijeće može osnovati povjerenstvo.

(7) U slučaju iz stavka 2. ovoga članka predsjednik je dužan sazvati sjednicu Vijeća u roku od 15 dana od dana podnošenja prijedloga za razrješenje, odnosno od dana dostave izvješća povjerenstva iz stavka 6. ovoga članka.

(8) Predsjednik i potpredsjednik Vijeća mogu biti razriješeni i kad im se izglasuje nepovjerenje.

(9) Prijedlog za pokretanje pitanja povjerenja predsjedniku, odnosno potpredsjedniku Vijeća može podnijeti najmanje jedna trećina članova Vijeća. Predsjednik Vijeća dužan je sazvati sjednicu Vijeća u roku od osam dana od podnošenja prijedloga za pokretanje pitanja povjerenja.

(10) Zaključak o razrješenju predsjednika odnosno potpredsjednika zbog izglasavanja nepovjerenja donosi se većinom glasova svih članova Vijeća.

 

Članak 19.

 

(1) Predsjednik, odnosno potpredsjednik Vijeća, mogu podnijeti ostavku.

(2) Ostavka se dostavlja gradskom upravnom tijelu nadležnom za poslove mjesne samouprave u pisanom obliku i ne može se opozvati.

(3) Činjenica podnošenja ostavke na dužnost iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se na prvoj sjednici Vijeća nakon njezina podnošenja.

(4) Dužnost predsjednika odnosno potpredsjednika Vijeća prestaje kada Vijeće utvrdi činjenicu podnošenja ostavke na dužnost i sukladno tome razrješenjem od dužnosti, a najkasnije tridesetog dana od dana podnošenja ostavke.

 

Članak 20.

 

(1) Ako Vijeće razriješi dužnosti predsjednika Vijeća, a na istoj sjednici ne izabere novog predsjednika, dužno je to učiniti u roku od 30 dana na sjednici koju saziva potpredsjednik Vijeća.

(2) Ako Vijeće razriješi potpredsjednika Vijeća, a na istoj sjednici ne izabere novog potpredsjednika, dužno je to učiniti u roku od 30 dana.

 

IV. PRAVA I DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA, POTPREDSJEDNIKA I ČLANOVA VIJEĆA TE NAČIN NJIHOVA OSTVARIVANJA

 

Članak 21.

 

(1) Predsjednik Vijeća:

1. predstavlja Gradsku četvrt i Vijeće;

2. saziva sjednice Vijeća, predlaže dnevni red, predsjeda sjednicama Vijeća i potpisuje akte Vijeća;

3. provodi i osigurava provođenje odluka Vijeća te izvješćuje o provođenju odluka Vijeća;

4. surađuje s gradonačelnikom i predsjednikom Gradske skupštine;

5. brine se o provedbi akata što se odnose na rad Gradske četvrti;

6. sudjeluje u provođenju mjera civilne zaštite;

7. informira građane o pitanjima važnim za Gradsku četvrt;

8. koordinira rad predsjednika vijeća mjesnih odbora na području Gradske četvrti te redovito prije održavanja sjednice Vijeća saziva koordinaciju Gradske četvrti s predsjednicima vijeća mjesnih odbora na kojima se raspravlja o pitanjima važnim za mjesne odbore i Gradsku četvrt;

9. obavlja i druge poslove koje mu povjeri Vijeće.

(2) Predsjednik Vijeća odgovara za svoj rad Vijeću.

(3) Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Zagreba koji su povjereni Vijeću, predsjednik Vijeća odgovara gradonačelniku.

 

Članak 22.

 

(1) Potpredsjednik Vijeća:

1. zamjenjuje predsjednika Vijeća u slučaju njegove spriječenosti ili odsutnosti;

2. pomaže predsjedniku Vijeća u radu;

3. obavlja poslove iz djelokruga predsjednika Vijeća što mu ih povjeri predsjednik Vijeća.

(2) Za vrijeme dok zamjenjuje predsjednika Vijeća, potpredsjednik ima prava i dužnosti predsjednika.

(3) U obavljanju povjerenih poslova potpredsjednik je dužan pridržavati se predsjednikovih uputa.

 

Članak 23.

 

Član Vijeća ima prava i dužnosti utvrđene Statutom, Pravilima i ovim poslovnikom, a osobito:

1. prisustvovati sjednicama Vijeća i radnih tijela kojih je član i sudjelovati u njihovu radu;

2. predlagati Vijeću razmatranje pojedinih pitanja iz njegova djelokruga;

3. raspravljati i izjašnjavati se o svakom pitanju što je na dnevnom redu Vijeća te o njemu odlučivati;

4. predlagati donošenje akata iz djelokruga Vijeća ako posebnim propisima nije drukčije određeno;

5. podnositi amandmane na prijedloge akata;

6. tražiti i dobiti podatke i obavijesti od tijela Grada Zagreba i gradskih upravnih tijela potrebne za obavljanje dužnosti člana Vijeća te, s tim u vezi, koristiti se njihovim stručnim i tehničkim uslugama;

7. postavljati pitanja i tražiti obavijesti na sjednici Vijeća ili ih uputiti u pisanom obliku i na njih dobiti odgovor;

8. ako član Vijeća nije zadovoljan odgovorom, može tražiti daljnja pojašnjenja, odnosno o tome predložiti raspravu na sjednici Vijeća;

9. biti biran i prihvatiti izbor u radna tijela Vijeća.

 

Članak 24.

 

Član Vijeća ima pravo od predlagatelja tražiti obavijest i uvid u materijal o temama koje su na dnevnom redu sjednice te druge obavijesti koje su mu potrebne kao članu Vijeća. Objašnjenja u vezi s temom može tražiti i od predsjednika Vijeća, predsjednika radnog tijela, gradskoga upravnog tijela nadležnog za poslove mjesne samouprave i gradskoga upravnoga tijela u nadležnosti kojega je tema na dnevnom redu sjednice.

 

Članak 25.

 

(1) Član Vijeća dužnost obavlja počasno i za to ne prima plaću.

(2) Član Vijeća ima, u skladu s gradskom odlukom, pravo na naknadu.

 

Članak 26.

 

Član Vijeća ne smije se u obavljanju privatnih poslova, gospodarskih i drugih djelatnosti, bilo za sebe bilo za svojega poslodavca, koristiti položajem člana Vijeća i naglašavati tu dužnost.

 

Članak 27.

 

(1) O prisustvovanju članova Vijeća sjednicama Vijeća i radnih tijela vodi se evidencija.

(2) Član Vijeća, ako ne može prisustvovati sjednici Vijeća, o tome izvješćuje gradsko upravno tijelo nadležno za poslove mjesne samouprave.

(3) Nakon početka obnašanja dužnosti, članovi Vijeća dužni su gradskom upravnom tijelu nadležnom za poslove mjesne samouprave dati podatke potrebne za obavljanje dužnosti i ostvarivanje prava na naknadu.

 

V. POSTUPAK DONOŠENJA AKATA

 

Članak 28.

 

(1) Vijeće donosi Pravila, Poslovnik o svom radu, financijski plan i godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana, program održavanja komunalne infrastrukture za područje Gradske četvrti, plan komunalnih aktivnosti za područje Gradske četvrti, a može donijeti plan potreba za aktivnostima, programima i projektima unapređenja kvalitete života građana Gradske četvrti i mjesnih odbora koji su od interesa za dva ili više mjesnih odbora ili za cijelu Gradsku četvrt i utvrđuje prioritete u njihovoj realizaciji, donosi program rada i izvješće o radu i druge akte određene Statutom i ovim poslovnikom.

(2) Vijeće odlukom mijenja i dopunjuje Pravila i Poslovnik.

(3) Vijeće zaključkom utvrđuje prijedloge, zauzima stavove i izražava mišljenja, prihvaća izvješća, osniva radna tijela, dopunjuje i mijenja financijski plan i godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana, program održavanja komunalne infrastrukture za područje Gradske četvrti, plan komunalnih aktivnosti za područje Gradske četvrti i program rada Vijeća te rješava druga pitanja iz nadležnosti Vijeća za koja nije predviđeno donošenje drugog akta.

(4) Pravila, Poslovnik, financijski plan, godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana, odluke o raspolaganju imovinom, program održavanja komunalne infrastrukture, plan komunalnih aktivnosti i odluku o izboru, odnosno razrješenju predsjednika i potpredsjednika Vijeća, Vijeće donosi većinom glasova svih članova.

(5) Vijeće Poslovnikom može odrediti i druga pitanja o kojima odlučuje većinom glasova svih članova.

 

Članak 29.

 

Ako ovim poslovnikom nije drukčije određeno, pravo podnošenja prijedloga akata ima svaki član Vijeća.

 

Članak 30.

 

(1) Građani imaju pravo predlagati Vijeću donošenje određenog akta ili rješavanje određenog pitanja iz njegova djelokruga.

(2) Građani i pravne osobe imaju pravo podnositi predstavke, prijedloge i pritužbe Vijeću i predsjedniku Vijeća.

 

Članak 31.

 

Vijeće može posebnim zaključkom odrediti da se prije podnošenja prijedloga akta o nekom pitanju iz djelokruga Vijeća provede prethodna rasprava u Vijeću.

 

Članak 32.

 

(1) Prijedlog akta podnosi se predsjedniku Vijeća u pisanom obliku.

(2) Prijedlog akta mora biti obrazložen.

(3) Ako predsjednik ocijeni da prijedlog akta nije podnesen u skladu s ovim poslovnikom, zatražit će o tome mišljenje gradskoga upravnog tijela nadležnog za poslove mjesne samouprave.

 

Članak 33.

 

Rasprava o prijedlogu akta na sjednici Vijeća obuhvaća predlagateljevo izlaganje, raspravu o prijedlogu i podnesenim amandmanima, odlučivanje o amandmanima te donošenje akta.

 

Članak 34.

 

(1) Prijedlog da se izmijeni ili dopuni prijedlog akta podnosi se u obliku amandmana, uz obrazloženje.

(2) Pravo podnošenja amandmana ima svaki član Vijeća.

 

Članak 35.

 

(1) Amandman se u pisanom obliku upućuje predsjedniku Vijeća, najkasnije pet dana prije sjednice Vijeća.

(2) Podnesene amandmane predsjednik Vijeća upućuje predlagatelju akta na izjašnjavanje.

(3) Amandmani se dostavljaju svim članovima Vijeća, najkasnije neposredno prije početka sjednice Vijeća.

(4) Ako se s tim složi većina nazočnih članova Vijeća, član Vijeća može podnijeti amandman i na sjednici i u tijeku rasprave o prijedlogu akta.

(5) Predlagatelj akta može podnositi amandmane sve do zaključivanja rasprave.

(6) Amandmani iz stavaka 4. i 5. ovoga članka podnose se u pisanom obliku, uz obrazloženje.

 

Članak 36.

 

Na donošenje Poslovnika, odluka i zaključaka odgovarajuće se primjenjuju odredbe ovog poslovnika koje se odnose na postupak donošenja akata, a na postupak promjene Poslovnika odgovarajuće se primjenjuju odredbe članaka 77., 78. i 79. ovoga poslovnika.

 

Članak 37.

 

(1) Akte Vijeća potpisuje predsjednik, uz navođenje svoje službene oznake:

predsjednik Vijeća Gradske četvrti Podsused - Vrapče,

(ime i prezime).

(2) Kada zamjenjuje predsjednika, potpredsjednik, prigodom potpisivanja akata, navodi oznaku:

"u zamjenu" (skraćenica u z.) te svoju službenu oznaku:

predsjednik Vijeća Gradske četvrti Podsused - Vrapče,

u z.

(ime i prezime),

potpredsjednik Vijeća Gradske četvrti Podsused - Vrapče.

(3) Potpisani izvornik odluke i drugog akta čuva se u sjedištu Gradske četvrti.

(4) Za izradu, potpisivanje i čuvanje izvornika odluke i drugog akta odgovorno je gradsko upravno tijelo nadležno za poslove mjesne samouprave.

(5) Odluke i drugi akti Vijeća dostavljaju se gradskom upravnom tijelu nadležnom za poslove mjesne samouprave u roku od osam dana od dana donošenja.

 

Članak 38.

 

Pravila, Poslovnik, financijski plan i godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Gradske četvrti, program održavanja komunalne infrastrukture za područje Gradske četvrti, plan komunalnih aktivnosti Gradske četvrti te akti u vezi s izborima članova Vijeća objavljuju se u Službenom glasniku Grada Zagreba.

 

VI. SJEDNICA VIJEĆA

 

Sazivanje sjednice

 

Članak 39.

 

Sjednicu Vijeća saziva predsjednik Vijeća po potrebi, a najmanje jedanput u dva mjeseca.

 

Članak 40.

 

(1) Predsjednik Vijeća dužan je sazvati sjednicu Vijeća ako to zatraži gradonačelnik, predsjednik Gradske skupštine ili najmanje jedna trećina članova Vijeća, u roku od osam dana od dana primitka zahtjeva.

(2) Uz zahtjev za sazivanje sjednice podnositelj je dužan predložiti dnevni red sjednice i dostaviti materijal, odnosno prijedlog akta za raspravu i odlučivanje, ako ih već nisu dostavili ovlašteni predlagatelji.

(3) Poziv i materijal za sjednicu koja je sazvana sukladno odredbama stavaka 1. i 2. ovoga članka mogu se iznimno dostaviti u roku kraćem od roka utvrđenog člankom 42. stavkom 2. ovoga poslovnika.

 

Članak 41.

 

(1) Ako predsjednik Vijeća ne sazove sjednicu u rokovima utvrđenim ovim poslovnikom, sjednicu će sazvati gradonačelnik ili osoba koju on ovlasti u roku od osam dana nakon isteka utvrđenih rokova.

(2) Sjednicu Vijeća sazvanu na temelju stavka 1. ovoga članka vodi gradonačelnik ili osoba koju on ovlasti ako sjednici nisu nazočni predsjednik ili potpredsjednik Vijeća.

 

Članak 42.

 

(1) Sjednica Vijeća saziva se pisanim putem, a u iznimno hitnim slučajevima i na drugi način.

(2) Poziv za sjednicu dostavlja se članovima Vijeća najkasnije sedam dana prije održavanja sjednice.

(3) Uz poziv za sjednicu dostavlja se prijedlog dnevnog reda, materijal o kojem će se voditi rasprava i zapisnik prethodne sjednice.

(4) Iznimno se materijal za pojedine točke dnevnog reda uz obrazloženje može dostaviti u roku kraćem od navedenog u stavku 2. ovoga članka.

(5) Poziv za sjednicu s prilozima dostavlja se i gradonačelniku, predsjedniku Gradske skupštine, čelniku gradskoga upravnog tijela nadležnog za mjesnu samoupravu, čelnicima gradskih upravnih tijela koja su nadležna za pitanja sadržana u prijedlogu dnevnog reda sjednice Vijeća te sredstvima javnog priopćavanja koja za to pokažu zanimanje.

 

Utvrđivanje kvoruma, odgoda i prekid sjednice

 

Članak 43.

 

(1) Kad predsjednik Vijeća utvrdi da je nazočna većina članova Vijeća, otvara sjednicu.

(2) Ako predsjednik na početku sjednice utvrdi da nije nazočan potreban broj članova Vijeća, odgađa sjednicu za određeni sat istoga dana ili za drugi određeni dan i sat.

(3) Sjednicu će predsjednik prekinuti ako za njezina trajanja utvrdi da nije nazočan potreban broj članova Vijeća i zakazat će nastavak sjednice za određeni sat istoga dana ili za drugi određeni dan i sat.

(4) O odgodi sjednice i o nastavku prekinute sjednice zakazane za drugi dan i sat pisanim se putem obavješćuju samo nenazočni članovi Vijeća.

(5) U slučajevima iz stavaka 2. i 3. ovoga članka predsjednik će sazvati sjednicu, odnosno nastavak sjednice najkasnije u roku od osam dana od dana odgode, odnosno prekida sjednice.

 

Članak 44.

 

(1) Predsjednik Vijeća može sazvanu sjednicu odgoditi samo jedanput, ako za to postoje opravdani razlozi, a najviše za osam dana.

(2) U slučaju da predsjednik Vijeća ne održi odgođenu sjednicu na način iz stavka 1. ovoga članka, sjednicu će održati potpredsjednik Vijeća, odnosno gradonačelnik ili osoba koju on ovlasti.

 

Članak 45.

 

(1) Nazočnost članova Vijeća utvrđuje se brojanjem, prozivkom ili na drugi način:

1. na početku sjednice;

2. u tijeku sjednice kad predsjednik ocijeni da nije nazočan dovoljan broj članova;

3. na zahtjev člana Vijeća koji ocijeni da nije nazočan dovoljan broj članova.

(2) Ako član Vijeća želi ranije napustiti sjednicu, o tome mora izvijestiti predsjednika Vijeća.

(3) U postupku utvrđivanja nazočnosti na sjednici Vijeća, smatrat će se da su članovi Vijeća nazočili sjednici ako su na istoj bili najmanje na 50% završenih točaka dnevnog reda.

 

Stanka

 

Članak 46.

 

(1) Na zahtjev najmanje četiri nazočna člana Vijeća, predsjednik Vijeća će odrediti petnaestominutnu stanku u radu sjednice.

(2) Zahtjev za stanku mora biti obrazložen.

(3) Stanka se ne može odobriti prije utvrđivanja dnevnog reda, osim u slučaju unošenja u dnevni red novog prijedloga za odlučivanje.

 

Prihvaćanje zapisnika

 

Članak 47.

 

(1) Prije utvrđivanja dnevnog reda prihvaća se zapisnik prethodne sjednice Vijeća.

(2) Zapisnik iz stavka 1. ovoga članka ne može biti točka dnevnog reda.

(3) Član Vijeća ima pravo iznijeti primjedbe na zapisnik.

(4) O osnovanosti primjedaba na zapisnik odlučuje se bez rasprave.

(5) Ako se primjedbe prihvate, u zapisnik će se unijeti odgovarajuće izmjene.

(6) Zapisnik se prihvaća glasovanjem "za" ili "protiv".

 

Dnevni red

 

Članak 48.

 

(1) Dnevni red sjednice Vijeća predlaže predsjednik Vijeća.

(2) Predsjednik Vijeća unosi u prijedlog dnevnog reda sve prijedloge što su ih podnijeli ovlašteni predlagatelji na način utvrđen ovim poslovnikom.

 

Članak 49.

 

Član Vijeća može predložiti da se iz predloženoga dnevnog reda pojedini prijedlog izostavi ili da se izmijeni redoslijed razmatranja pojedinih prijedloga.

 

Članak 50.

 

(1) Prigodom utvrđivanja dnevnoga reda najprije se odvojeno odlučuje o prijedlogu da se pojedini prijedlog izostavi iz dnevnog reda, zatim da se dnevni red dopuni pojedinim prijedlogom, a nakon toga da se izmijeni redoslijed razmatranja pojedinih prijedloga.

(2) Nakon donošenja odluka iz prethodnog stavka dnevni se red prihvaća u cjelini.

(3) O prihvaćanju dnevnog reda odlučuje se glasovanjem "za" ili "protiv".

 

Predsjedavanje i red na sjednici

 

Članak 51.

 

(1) Sjednici Vijeća predsjedava predsjednik Vijeća, a u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti, potpredsjednik Vijeća.

(2) Ako su na zakazanoj sjednici nazočni predsjednik i potpredsjednik Vijeća, a ne žele voditi sjednicu, smatra se da sjednica nije održana te ovlašteni predlagatelji mogu pokrenuti postupak razrješenja predsjednika, odnosno potpredsjednika, sukladno članku 19. ovoga poslovnika.

 

Članak 52.

 

(1) Na sjednici nitko ne može govoriti prije nego dobije riječ od predsjednika Vijeća.

(2) Predsjednik Vijeća prima prijave za govor od otvaranja do zaključivanja rasprave o pojedinoj točki dnevnoga reda.

(3) Predsjednik Vijeća daje riječ članovima Vijeća redoslijedom kojim su se prijavili.

(4) Izlaganje govornika koji nije dobio riječ ne unosi se u zapisnik.

(5) Govornik može govoriti samo o temi o kojoj se raspravlja prema utvrđenom dnevnom redu, a najdulje tri minute.

(6) Član Vijeća koji želi govoriti o povredi ovoga poslovnika ili utvrđenoga dnevnog reda ima pravo govoriti odmah kada to zatraži, a najdulje tri minute.

 

Članak 53.

 

(1) Ako član Vijeća zatraži riječ da bi ispravio navod za koji smatra da nije točan (ispravak netočnog navoda) ili da bi izrazio neslaganje s nečijim govorom (replika), predsjednik Vijeća će mu dati riječ čim završi govor onoga čiji se navod želi ispraviti, odnosno na čiji se govor želi replicirati.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka član Vijeća se u svom govoru mora ograničiti na ispravak netočnog navoda, odnosno na repliku, a njegov govor ne može trajati dulje od tri minute.

(3) Član Vijeća može ispraviti netočan navod i izraziti neslaganje s nečijim govorom samo jedanput, i to na osnovno izlaganje.

(4) Neslaganje s replikom ili ispravkom netočnog navoda može izraziti samo član Vijeća na čiji je govor dana replika, odnosno čiji je navod ispravljen kao netočan i član Vijeća na kojega se replika ili ispravak netočnog navoda izravno odnose.

 

Članak 54.

 

Radi djelotvornijeg rada na sjednici, govornik treba govoriti kratko i u vezi s predmetom rasprave, ne ponavljajući ono što je već rečeno i najdulje tri minute, a predlagatelj i izvjestitelj najdulje osam minuta.

 

Članak 55.

 

(1) Red na sjednici Vijeća osigurava predsjednik Vijeća.

(2) Govornika može opomenuti na red ili prekinuti u govoru samo predsjednik Vijeća.

(3) Predsjednik Vijeća se brine o tome da govornik ne bude ometan ili spriječen u svom govoru.

 

Članak 56.

 

(1) Za remećenje reda na sjednici predsjednik Vijeća može članu Vijeća izreći stegovne mjere:

1. opomenu;

2. opomenu s oduzimanjem riječi;

3. udaljenje sa sjednice.

(2) Stegovne mjere iz stavka 1. ovoga članka su izvršne i o njima se ne vodi rasprava.

 

Članak 57.

 

Predsjednik će izreći opomenu članu Vijeća koji svojim ponašanjem ili govorom na sjednici remeti red, a osobito ako:

1. ne govori o predmetu o kojem se raspravlja;

2. govori, a nije dobio riječ;

3. svojim upadicama ili na drugi način ometa govornika;

4. svojim govorom vrijeđa ili omalovažava;

5. na drugi način remeti red na sjednici.

 

Članak 58.

 

(1) Predsjednik će članu Vijeća izreći opomenu s oduzimanjem riječi ako, i nakon što mu je izrečena opomena, svojim govorom ili ponašanjem nastavi kršiti odredbe Poslovnika zbog čega mu je već izrečena opomena.

(2) Opomena s oduzimanjem riječi izreći će se članu Vijeća i kada svojim govorom na grublji način vrijeđa ili narušava ugled predsjednika, članova Vijeća, odnosno narušava ugled Vijeća i drugih.

(3) Izlaganje govornika, nakon što mu je oduzeta riječ, ne unosi se u zapisnik.

 

Članak 59.

 

(1) Članu Vijeća izriče se stegovna mjera udaljenja sa sjednice kada je svojim ponašanjem toliko narušio red i prekršio odredbe ovog poslovnika o redu na sjednici da je dovedeno u pitanje daljnje održavanje sjednice.

(2) Odmah nakon što je članu Vijeća izrečena stegovna mjera udaljenja sa sjednice, član je dužan napustiti sjednicu.

(3) Ako se član Vijeća ne udalji sa sjednice, predsjednik će naložiti da se član udalji iz dvorane za sjednice. U tom slučaju predsjednik može prekinuti rad sjednice i zatražiti od djelatnika koji obavlja poslove zaštite osoba i imovine da člana Vijeća udalji iz dvorane.

 

Članak 60.

 

(1) Ako građani i druge osobe koje su nazočne sjednici narušavaju red, predsjednik će ih opomenuti.

(2) Predsjednik može narediti da se iz dvorane udalje građani ili druge osobe koje i nakon opomene narušavaju red.

 

Članak 61.

 

(1) Ako predsjednik Vijeća ne može održati red na sjednici mjerama iz članaka 56., 57., 58., 59. i 60. ovoga poslovnika, odredit će prekid sjednice.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka primjenjuju se odredbe članka 43. stavaka 3., 4. i 5. ovoga poslovnika.

 

Odlučivanje i glasovanje

 

Članak 62.

 

(1) Vijeće može odlučivati ako je sjednici nazočna većina članova Vijeća, a odlučuje većinom glasova nazočnih članova ako zakonom, Statutom, Pravilima ili ovim poslovnikom nije drukčije određeno.

(2) O svakom pitanju na dnevnom redu Vijeće odlučuje nakon rasprave, osim ako je ovim poslovnikom određeno da se odlučuje bez rasprave.

 

Članak 63.

 

(1) Vijeće može u tijeku rasprave osnovati povjerenstvo za utvrđivanje prijedloga zaključka.

(2) Povjerenstvo iz prethodnog stavka podnijet će prijedlog zaključka na istoj sjednici.

 

Članak 64.

 

(1) Glasovanje na sjednici je javno, osim ako na prijedlog najmanje jedne trećine članova Vijeća, Vijeće ne odluči većinom glasova svih članova Vijeća da se o nekom pitanju glasuje tajno.

(2) Tajnim glasovanjem rukovodi predsjednik Vijeća uz pomoć dvaju članova koja izabere Vijeće. Nakon završenoga glasovanja oni utvrđuju i objavljuju rezultate glasovanja.

(3) Tajno se glasuje na ovjerenim glasačkim listićima iste boje i veličine.

(4) Nevažećim se smatraju oni glasački listići iz kojih se ne može utvrditi je li član Vijeća glasovao za prijedlog ili protiv prijedloga.

 

Članak 65.

 

(1) U glasovanju vrijedi pravilo da se najprije glasuje o amandmanima tako da se najprije glasuje o amandmanu koji se sadržajno najviše razlikuje od podnesenog prijedloga.

(2) Ako ima više amandmana koji se međusobno isključuju, a jedan od njih bude prihvaćen, daljnje se glasovanje ne provodi.

(3) Amandman predlagatelja i amandman s kojim se suglasi predlagatelj postaju sastavnim dijelom prijedloga i o njima se posebno ne glasuje.

(4) Prihvaćeni amandmani postaju sastavnim dijelom prijedloga.

 

Članak 66.

 

(1) Javno se glasuje tako da se članovi Vijeća, dizanjem ruku ili poimenično, izjašnjavaju "za" prijedlog, "protiv" prijedloga ili se "suzdržavaju" od glasovanja.

(2) Poimenično se glasuje ako se ne može točno utvrditi rezultat glasovanja, odnosno ako tako odluči Vijeće na predsjednikov prijedlog.

(3) Poimenično se glasuje tako da član Vijeća, nakon što je prozvan, izjavljuje: "za", "protiv" ili "suzdržan".

 

Pitanja i prijedlozi

 

Članak 67.

 

(1) Nakon dovršetka rasprave i odlučivanja o svim točkama dnevnoga reda, a prije zaključivanja sjednice, članovi Vijeća mogu postavljati pitanja i davati prijedloge tijelima Grada Zagreba i gradskim upravnim tijelima.

(2) Pitanja i prijedlozi postavljaju se usmeno i u pisanom obliku.

 

Članak 68.

 

Ako se odgovor na postavljeno pitanje ne može dati na istoj sjednici ili ako je zatražen pisani odgovor, gradsko upravno tijelo za poslove mjesne samouprave dostavit će pisani odgovor članu Vijeća, koji ga je zatražio, čim ga ono dobije.

 

Zapisnik

 

Članak 69.

 

(1) O radu na sjednici Vijeća vodi se zapisnik.

(2) Zapisnik sadrži: redni broj sjednice; vrijeme i mjesto održavanja sjednice; imena nazočnih i nenazočnih članova Vijeća; imena i dužnosti drugih nazočnih; dnevni red sjednice, prikaz tijeka sjednice s nazivima prijedloga o kojima se raspravljalo i odlučivalo; imena govornika; rezultate glasovanja o svakom pojedinom prijedlogu te nazive akata koji su doneseni na sjednici.

(3) Sastavni su dio zapisnika i tekstovi odluka i drugih akata što su doneseni na sjednici.

(4) Zapisnik koji je prihvaćen u skladu s člankom 47. ovoga poslovnika potpisuju predsjednik Vijeća i zapisničar.

(5) Sjednicu Vijeća može tonski snimati gradski ured nadležan za poslove mjesne samouprave.

(6) Izvornik zapisnika i tonskog snimka sjednice Vijeća čuva se u sjedištu Gradske četvrti.

 

Članak 70.

 

(1) Vijeće može održati tematsku sjednicu na kojoj će raspravljati i odlučivati samo o jednom prijedlogu, odnosno o jednoj temi.

(2) Održavanje tematske sjednice može tražiti Gradska skupština i gradonačelnik, a inicijativu za održavanje tematske sjednice može podnijeti najmanje jedna trećina članova Vijeća ili predsjednik Vijeća.

(3) Na tematskoj sjednici ne mogu se postavljati pitanja niti davati prijedlozi u smislu članaka 67. i 68. ovoga poslovnika.

 

VII. RADNA TIJELA VIJEĆA

 

Članak 71.

 

(1) Vijeće može zaključkom osnivati stalna i povremena radna tijela.

(2) Aktom o osnivanju radnog tijela određuju se naziv, sastav, predsjednik i djelokrug radnog tijela.

(3) Stalno radno tijelo Vijeća je Mandatno povjerenstvo koje Vijeću podnosi izvješća iz članka 7. stavka 1. točke 1., 2. i 3. ovoga poslovnika.

(4) Povremena radna tijela osnivaju se radi razmatranja ili stručne obrade pojedinog pitanja, odnosno izrade prijedloga pojedinog akta iz svog djelokruga.

 

VIII. JAVNOST RADA VIJEĆA

 

Članak 72.

 

(1) Rad Vijeća je javan.

(2) Vijeće izvješćuje javnost o svojem radu preko sredstava javnog priopćavanja i službenih stranica Grada Zagreba na kojima se objavljuje dnevni red za sjednice Vijeća, materijal o kojem se raspravlja, sastav i promjene članova Vijeća te zapisnici sjednica Vijeća.

(3) Izvjestitelji sredstava javnog priopćavanja imaju pravo pratiti rad Vijeća ako za to pokažu zanimanje te izvješćivati javnost o njegovu radu.

 

Članak 73.

 

(1) Građani i zainteresirani predstavnici pravnih osoba imaju pravo prisustvovati sjednicama Vijeća.

(2) Građani i pravne osobe dužni su pismeno najaviti svoju nazočnost, odnosno nazočnost svojih predstavnika na sjednici Vijeća najkasnije tri dana prije održavanja sjednice. Građani su dužni navesti svoje ime i prezime te datum i mjesto rođenja, a pravne su osobe dužne jednake podatke navesti za svaku osobu koja će biti nazočna sjednici.

(3) Predsjednik Vijeća može ograničiti broj građana koji prisustvuju sjednici zbog prostornih uvjeta i održavanja reda na sjednici.

(4) Pravo na prisustvovanje sjednici određuje se redoslijedom prijave iz stavka 2. ovoga članka.

 

Članak 74.

 

(1) Radi što potpunijeg i točnijeg izvješćivanja javnosti o radu Vijeća, sjednice se mogu snimati na način kojim se ne narušava red na sjednici.

(2) U slučaju narušavanja reda na sjednici, odgovarajuće se primjenjuju odredbe članaka 56., 57., 58., 59., 60. i 61. ovoga poslovnika.

(3) Predsjednik Vijeća ili član Vijeća kojega on ovlasti mogu davati službene izjave o radu Vijeća i održavati konferencije za novinare.

 

Članak 75.

 

(1) Bez nazočnosti javnosti održava se sjednica ili dio sjednice Vijeća na kojoj se raspravlja o materijalu koji je, u skladu s posebnim propisima, označen određenim stupnjem povjerljivosti.

(2) Član Vijeća ne smije iznositi podatke koje je saznao na sjednicama, a imaju karakter povjerljivosti.

 

Članak 76.

 

(1) Vijeće je dužno dati informaciju iz djelokruga svoga rada fizičkoj, odnosno pravnoj osobi koja to zatraži, i to na sljedeće načine:

1. neposrednim davanjem informacije;

2. davanjem informacije pisanim putem;

3. uvidom u dokumente, ako su dostupni;

4. preko gradskoga upravnog tijela nadležnog za poslove mjesne samouprave, odnosno preko službenika za informiranje Grada Zagreba;

5. na drugi način prikladan za ostvarivanje prava na pristup informaciji.

(2) Informacije o radu Vijeća za koje je podnesen zahtjev korisniku će se dostaviti na najekonomičniji način te sukladno realnim mogućnostima.

 

IX. PROMJENA POSLOVNIKA

 

Članak 77.

 

(1) Postupak za promjenu Poslovnika pokreće se prijedlogom za promjenu Poslovnika.

(2) Prijedlog za promjenu Poslovnika u pravilu daje najmanje trećina članova Vijeća.

(3) Prijedlog za promjenu Poslovnika upućuje se predsjedniku Vijeća.

(4) Ako je promjena Poslovnika potrebna radi usklađenja sa zakonom, Statutom Grada Zagreba i gradskim odlukama, prijedlog za promjenu Poslovnika mogu dati gradonačelnik i/ili predsjednik Vijeća.

 

Članak 78.

 

Poslovnik se mijenja odlukom, koja se donosi većinom glasova svih članova Vijeća.

 

Članak 79.

 

(1) Ako Vijeće prihvati prijedlog za promjenu Poslovnika, provodi prethodnu raspravu u Vijeću.

(2) Ako se Poslovnik mijenja i dopunjuje radi usklađivanja sa zakonom, Statutom ili gradskim odlukama, ne provodi se prethodna rasprava.

(3) Ako Vijeće ne prihvati prijedlog za promjenu Poslovnika, isti se prijedlog ne može staviti na dnevni red prije isteka šest mjeseci od dana zaključenja rasprave o njemu.

(4) Vijeće donosi zaključak o prihvaćanju ili neprihvaćanju prijedloga za promjenu Poslovnika.

 

X. OBAVLJANJE STRUČNIH, ADMINISTRATIVNIH I DRUGIH POSLOVA ZA VIJEĆE

 

Članak 80.

 

Stručne, administrativne, tehničke i druge poslove za Vijeće obavlja gradsko upravno tijelo nadležno za poslove mjesne samouprave.

 

XI. ZAKLJUČNE ODREDBE

 

Članak 81.

 

Danom stupanja na snagu ovog poslovnika prestaje važiti Poslovnik o radu Vijeća Gradske četvrti Podsused -Vrapče (Službeni glasnik Grada Zagreba 9/17).

 

Članak 82.

 

Ovaj poslovnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Zagreba.

 

KLASA: 026-02/18-001/301

URBROJ: 251-06-11-13-18-4

Zagreb, 21. svibnja 2018.

Predsjednik Vijeća Gradske četvrti

Podsused - Vrapče

Dejan Kljajić, v. r.