Na temelju članka 41. stavka 2. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16), Gradska skupština Grada Zagreba, na 49. sjednici, 16. veljače 2017., donijela je

 

ODLUKU

o dopunama Odluke o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina u vlasništvu Grada Zagreba

 

Članak 1.

 

U Odluci o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina u vlasništvu Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 6/10, 12/10, 5/11, 15/11, 22/15 i 25/15) u KATEGORIZACIJI SPORTSKIH GRAĐEVINA U VLASNIŠTVU GRADA ZAGREBA, u III. KATEGORIJI iza rednog broja: "69. Dvorana za boćanje 'Dubrava', Ulica svetog Leopolda Mandića 55/1" dodaje se redni broj: "70. Sportsko-rekreacijski centar Borovje, Prilaz Safvet-bega Bašagića 1."

U IV. KATEGORIJI redni brojevi od 70. do 122. postaju redni brojevi od 71. do 123., a iza rednog broja: "123. Dvorana Rudeš, Rudeška cesta 71" dodaje se redni broj: "124. Taekwondo centar Dubrava, Koledinečka 3/A."

U V. KATEGORIJI redni brojevi od 123. do 160. postaju redni brojevi od 125. do 162.

 

Članak 2.

 

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Zagreba.

 

KLASA: 021-05/17-01/31

URBROJ: 251-01-05-17-7

Zagreb, 16. veljače 2017.

Predsjednik

Gradske skupštine

dr. sc. Andrija Mikulić, v. r.