Na temelju članka 38

Na temelju članka 38. točke 2. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/99, 19/01, 20/01 - pročišćeni tekst, 10/04, 18/05, 2/06, 18/06, 7/09 i 16/09), Gradska skupština Grada Zagreba, na 4. sjednici, 24. rujna 2009., donijela je

 

ODLUKU

o izmjenama Odluke o načinu ustupanja građevinskog zemljišta za stambeno zbrinjavanje članova obitelji smrtno stradaloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata

 

Članak 1.

 

U Odluci o načinu ustupanja građevinskog zemljišta za stambeno zbrinjavanje članova obitelji smrtno stradaloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/05) u članku 6. stavku 1. riječi: "Gradsko poglavarstvo" zamjenjuju se riječju: "gradonačelnik".

 

Članak 2.

 

U članku 8. stavku 1. riječi: "Gradskog ureda za zdravstvo, rad, socijalnu zaštitu i branitelje" zamjenjuju se riječima: "Gradskog ureda za zdravstvo i branitelje".

 

Članak 3.

 

U članku 9. stavku 1. riječi: "Gradsko poglavarstvo" zamjenjuju se riječju: "gradonačelnik".

U stavku 2. alineji 1. riječi: "Gradskog ureda za zdravstvo, rad, socijalnu zaštitu i branitelje" zamjenjuju se riječima: "Gradskog ureda za zdravstvo i branitelje";

U alineji 3. riječi: "Gradskog ureda za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet" zamjenjuju se riječima: "Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet".

U alineji 4. riječ: "branitelje" zamjenjuje se riječju: "branitelja".

U stavku 3. riječi: "Gradskom poglavarstvu" zamjenjuju se riječju: "gradonačelniku".

U stavku 4. riječi: "Gradski ured za zdravstvo, rad, socijalnu zaštitu i branitelje" zamjenjuju se riječima: "Gradski ured za zdravstvo i branitelje".

 

Članak 4.

 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u Službenom glasniku Grada Zagreba.

 

KLASA: 021-05/09-01/181

URBROJ: 251-01-04-09-4

Zagreb, 24. rujna 2009.

Predsjednik

Gradske skupštine

Boris Šprem, v.r.