R E P U B L I K A H R V A T S K A

Na temelju članka 145. stavka 2. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/99, 19/01, 20/01 - pročišćeni tekst, 10/04, 18/05, 2/06, 18/06, 7/09, 16/09, 25/09, 10/10, 4/13, 24/13 i 2/15) i članka 8. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (Službeni glasnik Grada Zagreba 10/12), gradonačelnik Grada Zagreba, 26. travnja 2016., donosi

 

ZAKLJUČAK

o kriterijima za određivanje zakupnine za poslovni prostor

 

I. Ovim se zaključkom određuju kriteriji za određivanje zakupnine za poslovni prostor.

 

II. 1. Zakupnina za poslovni prostor određuje se prema sljedećim kriterijima:

- četvornom metru korisne površine poslovnog prostora;

- zoni u kojoj se poslovni prostor nalazi;

- djelatnosti koja se u poslovnom prostoru obavlja.

Korisna površina poslovnog prostora je površina koja se dobije mjerenjem između zidova prostorije, uključujući ulazno-izlazni prostor, površinu izloga i galerije.

2. Zakupnina se određuje primjenom kriterija iz podtočke 1. ove točke, a prema "Tablici za izračun visine zakupnine" (Prilog 1.).

3. Za određivanje zakupnine za poslovni prostor utvrđuje se šest zona s obzirom na položaj u Gradu Zagrebu, određenih "Opisom granica zona za utvrđivanje zakupnine za poslovni prostor" (Prilog 2.).

4. Prema djelatnosti koja se obavlja u poslovnom prostoru zakupnina se određuje razvrstavanjem djelatnosti prema "Popisu skupina djelatnosti za potrebe određivanja visine zakupnine za poslovni prostor" (Prilog 3.).

Za poslovni prostor u kojem se obavlja više srodnih i dopunjujućih djelatnosti, zakupnina se određuje u prosječnom iznosu u odnosu na visinu zakupnine za svaku pojedinu djelatnost, a tako dobiven mjesečni iznos zakupnine ne može biti manji od 80 postotnog iznosa zakupnine u odnosu na djelatnost za koju je ovim zaključkom utvrđen veći iznos zakupnine.

5. Za poslovni prostor koji se u cijelosti nalazi u dvorišnom objektu, podrumskom prostoru, na tavanu, u zatvorenom prolazu i veži zgrade, zakupnina se umanjuje za 50% u odnosu na zakupninu koja se plaća za odnosnu zonu i djelatnost, osim u slučajevima iz podtočke 7. ove točke.

6. Za poslovni prostor koji se nalazi u uličnom objektu, a u sklopu svoje cjeline ima prostor u prizemlju, podrumu i na galeriji, zakupnina se obračunava tako da se površina prostora u podrumu i galeriji obračunava u iznosu umanjenom za 50%, osim u slučajevima iz podtočke 7. ove točke.

7. Zakupnina za atelijere, političke stranke, udruge građana, ustanove, zaklade, umjetničke organizacije i vjerske zajednice određuje se u odnosu na zonu u kojoj se poslovni prostor nalazi, i to:

- za 0 zonu u iznosu od 7,00 kuna po kvadratnom metru;

- za I. zonu u iznosu od 6,00 kuna po kvadratnom metru;

- za II. zonu u iznosu od 5,00 kuna po kvadratnom metru;

- za III. zonu u iznosu od 4,00 kuna po kvadratnom metru;

- za IV. zonu u iznosu od 3,00 kuna po kvadratnom metru;

- za V. zonu u iznosu od 2,00 kuna po kvadratnom metru.

Za poslovne prostore površina kojih prelazi 800,00 m2 zakupnina se određuje u iznosu od 1,00 kn po kvadratnom metru, neovisno o zoni u kojoj se prostor nalazi.

8. Za poslovni prostor u uvjetima pod kojima je korištenje poslovnog prostora djelomično onemogućeno u trajanju najmanje mjesec dana, bez krivnje zakupnika, te u slučajevima adaptacije poslovnog prostora za vrijeme trajanja zakupa uz uvjet da se ne mijenja djelatnost u tom prostoru, zakupnina se za to razdoblje određuje u minimalnom iznosu od 5,00 kn/m2, uz predočenje dokaza.

U slučajevima kada je korištenje poslovnog prostora potpuno onemogućeno u trajanju najmanje mjesec dana, bez krivnje zakupnika, zakupnik nije dužan plaćati zakupninu.

Za poslovni prostor što ga koristi zakupnik koji sam obavlja djelatnost, za vrijeme privremene obustave poslovanja, zbog bolesti zakupnika u trajanju dužem od mjesec dana, ali ne duže od šest (6) mjeseci, zakupnina se za to razdoblje određuje u minimalnom iznosu od 5,00 kn/m2, uz predočenje dokaza.

9. Zakupnina za garažno mjesto određuje se u iznosu umanjenom za 40% od propisanog iznosa zakupnine koja se plaća za garažu u zoni u kojoj se garažno mjesto nalazi.

10. Zakupnina za skloništa određuje se u iznosu umanjenom za 50% od propisanog iznosa zakupnine koja se plaća za odnosnu zonu i djelatnost, osim u slučajevima iz podtočke 7. ove točke.

 

III. 1. Zakupnina za poslovni prostor koji je zakupniku dan u zakup u rohbau izvedbi, a adaptiran je na temelju lokacijske i građevne dozvole ili uz suglasnost zakupodavca, može se odobriti u iznosu umanjenom najviše za 40% od propisanog iznosa zakupnine koja se plaća za odnosnu zonu i djelatnost, a ovisno o visini ulaganja, uz predočenje dokaza o ulaganju.

2. Odobrenjem ulaganja u poslovni prostor zakupnik ne stječe vlasnička prava na poslovnom prostoru.

 

IV. 1. Iznos mjesečne zakupnine, utvrđen prema kriterijima iz ovog zaključka, određuje se kao početni iznos mjesečne zakupnine prigodom raspisivanja javnog natječaja.

2. Iznos početne mjesečne zakupnine za poslovni prostor, utvrđen prema kriterijima iz ovog zaključka, umanjuje se za 50% u slučajevima kada se četvrti put raspisuje natječaj, jer u tri prethodne objave nije podnesena niti jedna ponuda.

3. Iznimno od podtočke 1. ove točke gradonačelnik Grada Zagreba, prije raspisivanja javnog natječaja može, na obrazloženi prijedlog Gradskog ureda za imovinsko-pravne poslove i imovinu Grada, odrediti drugačiji početni iznos zakupnine, za poslovne prostore u objektima gradske uprave.

4. Za poslovne prostore Grada Zagreba koje koriste tijela državne uprave i ostale pravne osobe kojih je osnivač ili suosnivač Republika Hrvatska, zakupnina se utvrđuje prema točki II. podtočki 1. ovog zaključka, a u skladu s Prilogom 1. i Prilogom 3.

 

V. Iznos mjesečne zakupnine, utvrđen prema kriterijima iz točke II. ovog zaključka, mijenja se na godišnjoj razini ako indeks potrošačkih cijena u Republici Hrvatskoj poraste za više od 2%, a prema objavi Državnog zavoda za statistiku, osim za zakupninu iz točke II. podtočke 7. ovog zaključka.

Promjena visine mjesečne zakupnine utvrđuje se od prvog dana u mjesecu koji slijedi iza objave indeksa potrošačkih cijena Državnog zavoda za statistiku za prethodnu kalendarsku godinu.

 

VI. Gradonačelnik Grada Zagreba na prijedlog Gradskog ureda za imovinsko-pravne poslove i imovinu Grada odlučuje o visini zakupnine iz ovog zaključka.

 

VII. Prilog1., Prilog 2. i Prilog 3. sastavni su dio ovog zaključka.

 

VIII. Danom stupanja na snagu ovog zaključka prestaje važiti Zaključak o kriterijima za određivanje zakupnine za poslovni prostor (Službeni glasnik Grada Zagreba 1/14 i 12/15).

Postupci započeti do dana stupanja na snagu ovog zaključka u kojima nije sklopljen ugovor o zakupu, dovršit će se prema odredbama ovog zaključka.

 

IX. Ovaj će zaključak biti objavljen u Službenom glasniku Grada Zagreba.

 

KLASA: 372-03/16-03/399

URBROJ: 251-03-02-16-2

Zagreb, 26. travnja 2016.

Gradonačelnik

Grada Zagreba

Milan Bandić, dipl. politolog, v. r.

 

 

 

(PRILOG 1.)

 

TABLICA ZA IZRAČUN VISINE ZAKUPNINE

 

A/ ZA POSLOVNI PROSTOR

 

R.br.

DJELATNOST

0 ZONA

I. ZONA

II. ZONA

III. ZONA

IV. ZONA

V. ZONA

1.

UGOSTITELJSKA (DJELATNOST PRUŽANJA SMJEŠTAJA TE PRIPREME I USLUŽIVANJA HRANE)

 

Skupina D

kuna

za svaki m2 do 50,00 m2

108,42

88,30

62,55

42,52

27,59

17,94

za svaki m2 od 50,01 do 200,00 m2

43,37

35,32

25,02

17,27

11,04

7,17

za svaki m2 od 200,01 m2 i više

21,69

17,66

12,51

8,64

5,52

3,59

2.

TRGOVAČKA (TRGOVINA NA VELIKO I NA MALO, POPRAVAK MOTORNIH VOZILA I MOTOCIKALA)

 

Skupina B

kuna

za svaki m2 do 50,00 m2

86,74

70,64

50,04

34,01

22,08

14,35

za svaki m2 od 50,01 do 200,00 m2

34,70

28,26

20,33

13,08

8,83

5,74

za svaki m2 od 200,01 m2 i više

17,34

14,12

10,16

6,54

4,42

2,87

3.

OSTALE DJELATNOSTI (AGENCIJE, FINANCIJSKE, SPORTSKE, ZDRAVSTVENE I DRUGO)

 

 

Skupina C

kuna

za svaki m2 do 50,00 m2

86,74

70,64

50,04

34,01

22,08

14,35

za svaki m2 od 50,01 do 200,00 m2

34,70

28,26

20,33

13,08

8,83

5,74

za svaki m2 od 200,01 m2 i više

17,34

14,12

10,16

6,54

4,42

2,87

4.

UREDSKE DJELATNOSTI (OBRAZOVANJE, KULTURA I DRUGO)

 

Skupina E

kuna

za svaki m2 do 50,00 m2

65,05

52,98

37,53

24,86

16,56

10,76

za svaki m2 od 50,01 do 200,00 m2

26,02

21,20

15,64

10,47

6,62

4,30

za svaki m2 od 200,01 m2 i više

13,01

10,60

7,82

5,23

3,31

2,16

5.

ZANATSKE I USLUŽNE DJELATNOSTI

 

 

 

 

 

 

 

Skupina F

kuna

za svaki m2 do 50,00 m2

46,60

40,47

27,80

19,62

12,26

7,97

za svaki m2 od 50,01 do 200,00 m2

18,64

16,20

11,12

7,97

4,72

3,07

za svaki m2 od 200,01 m2 i više

9,32

8,10

5,56

3,68

2,35

1,53

6.

PROIZVODNA I TISKARSKA DJELATNOST, TE SKLADIŠTENJE I DEFICITARNA DJELATNOST

 

Skupina A, G

kuna

za svaki m2 do 50,00 m2

37,28

32,38

22,24

15,70

9,81

6,38

za svaki m2 od 50,01 do 200,00 m2

14,91

12,96

8,90

6,38

3,78

2,46

za svaki m2 od 200,01 m2 i više

7,46

6,48

4,45

2,94

1,88

1,22

 

B/ ZA GARAŽE

 

R.br.

NAMJENA

0 ZONA

I. ZONA

II. ZONA

III. ZONA

IV. ZONA

V. ZONA

1.

SMJEŠTAJ VOZILA

kuna

za svaki m2 do 50,00 m2

22,82

22,82

18,26

14,84

11,42

9,13

za svaki m2 od 50,01 m2 i više

11,42

11,42

6,85

5,70

4,57

3,65

 

 

 

(PRILOG 2.)

 

OPIS GRANICA ZONA ZA UTVRĐIVANJE ZAKUPNINE ZA POSLOVNI PROSTOR

 

0 (nulta) ZONA

0 zona obuhvaća područje omeđeno Trgom bana Josipa Jelačića, od Trga bana Josipa Jelačića na istok Cesarčevom, Kurelčevom na jug do Jurišićeve, Jurišićevom prema zapadu do Praške, Praškom na jug - desno do sjeverne strane Trga Nikole Šubića Zrinskog, a lijevo do Ulice Nikole Tesle, Ulicom Nikole Tesle do Preradovićeve, Preradovićevom na sjever do Varšavske, Varšavskom na zapad do Frankopanske, Frankopanskom na sjever do Ilice, Ilicom na istok - parnom stranom od Mesničke - neparnom stranom od Frankopanske do Trga bana Josipa Jelačića, Radićevom do Krvavog mosta, Krvavim mostom do Tkalčićeve, Tkalčićevom na sjever i jug, Splavnicom do Trga bana Josipa Jelačića.

Ova zona obuhvaća i Ulicu Grgura Ninskog bb (Pothodnik Glavnog kolodvora i Importanne galerija).

Sve navedene ulice 0 zone, ako nije drugačije navedeno, obuhvaćene su lijevom i desnom stranom, te ako su one navedene i u I. zoni, za njih se primjenjuje visina zakupnine iz ove zone.

 

I. (prva) ZONA

Izuzimajući područje 0 zone, I. zona obuhvaća područje omeđeno Dežmanovom ulicom, Streljačkom do Mesničke, Mesničkom, Demetrovom, Opatičkom, Ilirskim trgom, Radićevom do Felbingerovih stuba, Felbingerovim stubama do Tkalčićeve, Tkalčićevom do Miklaušićeve, Miklaušićevom, Kaptolom, Trgom Alojzija Stepinca, Bakačevom do Vlaške, Vlaškom do Draškovićeve, Draškovićevom do Jurišićeve, Jurišićevom do Petrinjske, Petrinjskom do Amruševe, Amruševom, sjevernom stranom Trga N. Šubića Zrinskog, Ulicom Nikole Tesle, Masarykovom, sjevernom stranom Trga maršala Tita, Frankopanskom do Ilice, neparnom stranom Ilice na zapad do Kačićeve ulice (zaključno s kućnim brojem Ilice 77), parnom stranom Ilice od kućnog broja 88, Britanskim trgom s Arnoldovom ulicom i dalje na istok parnom stranom Ilice do Dežmanove ulice.

Sve navedene ulice I. zone, ako nije drugačije navedeno, obuhvaćene su lijevom i desnom stranom.

 

II. (druga) ZONA

Izuzimajući područje 0 zone i I. zone, II. zona obuhvaća područje omeđeno Vodovodnom, Ilicom do Britanskog trga, od Britanskog trga Nazorovom do Tuškanca, Tuškancem do Cmroka, Cmrokom, Jurjevskom do Mlinarske, Mlinarskom do Gupčeve zvijezde, Gupčevom zvijezdom, Medveščakom do Grškovićeve, Grškovićevom, Voćarskom, Petrovom do Jordanovca, Jordanovcem, Jordanovcem zapadno do Harambašićeve, Harambašićevom do križanja sa Zvonimirovom, Zvonimirovom na zapad do Šubićeve, Šubićevom do Krešimirova trga, Krešimirovim trgom, Branimirovom, Tomislavovim trgom, Grgurovom, južnom granicom Botaničkog vrta, Crnatkovom, Jukićevom, Jagićevom, Hanuševom, Fonovom i Međimurskom do Vodovodne, zatim Savsku cestu do Koturaške, Tratinsku ulicu do Brozove, te područje Rekreacijsko-športskog centra "Jarun", ŠRC "Šalata", područja Stadiona Dinamo, Zagrebačkog velesajma, Doma sportova.

Sve navedene ulice obuhvaćene su lijevom i desnom stranom.

 

III. (treća) ZONA

Izuzimajući područje 0, I. i II. zone III. zona obuhvaća područje omeđeno granicom II. zone i područje omeđeno kako slijedi:

Zagrebačkom ulicom na jug do Ljubljanske avenije, Petrovaradinskom na jug do sjeverne obale Save, sjevernom obalom Save na zapad, izuzimajući područje Rekreacijsko-športskog centra "Jarun" do Jadranskog mosta, Jadranskim mostom, Remetinečkom do Karlovačke, južnom granicom naselja Savski gaj, Trokut, Trnsko, Siget do Avenije Većeslava Holjevca, Avenijom Većeslava Holjevca na jug do Ulice Savezne Republike Njemačke, Ulicom Savezne Republike Njemačke na sjever do Hribarova prilaza, Hribarovim prilazom do Ulice svetog Mateja, Ulicom svetog Mateja na jug do Kauzlarićeva prilaza, Kauzlarićevim prilazom do Sarajevske ceste, Sarajevskom cestom na sjever do Držićeve, Držićevom do Ulice Dane Duića, Ulicom Dane Duića, Ulicom I. gardijske brigade "Tigrovi" do Velikogoričke, Velikogoričkom na sjever do Radničke, Radničkom na sjever do Slavonske avenije, Slavonskom avenijom na istok do Ulice grada Gospića, Ulicom grada Gospića do Getaldićeve, Getaldićevom do Borongajske. Borongajskom na zapad do Branimirove, Branimirovom na istok do Mandlove, Mandlovom do raskrižja ulica Mandlova - Avenija Gojka Šuška - Maksimirska - Dubrava, Dubravom na istok do Dankovečke, Dankovečkom do Ulice Križnog puta, Ulicom Križnog puta do Konjščinske, Konjščinskom na jug do Dubrave, sjevernom stranom Dubrave na zapad, Maksimirskom do Bukovačke ceste, Bukovačkom cestom, Ulicom Ivana Česmičkog, Remetama, ulicom Kameniti stol, Remetskom cestom, Mirogojskom cestom do Ksaverske ceste, Ksaverskom cestom na sjever, ulicom Mlinovi, Šestinskom cestom, Šestinskim vijencem, Pantovčakom do Stuba V. Mandekića, Stubama V. Mandekića do Kosirnikove, Kosirnikovom do Jelenovca, Jelenovcem do Vrhovca, Vrhovcem na jug do Zatišja, Zatišjem do Šestinskog dola, Šestinskim dolom do Orahovca, Orahovcem do Svetog Duha, Svetim Duhom na jug do Strme ulice, Strmom ulicom do Črnomerca, Črnomercom do Ilice, sjevernom stranom Ilice na zapad do Vrapčanske, južnom stranom Ilice od Vrapčanske na istok do Zagrebačke.

U III. zonu spada i područje Sesveta, i to:

Na zapadu Ninskom ulicom do Trga Dragutina Domjanića, Trg Dragutina Domjanića, Zagrebačkom s obje strane do Ninske, Varaždinskom s obje strane do Cesarićeve i Ulice I.G. Kovačića, Bjelovarskom s obje strane do Jelkovečke, uključujući Tržnicu.

Sve navedene ulice III. zone, ako nije drugačije navedeno, obuhvaćene su lijevom i desnom stranom.

 

IV. (četvrta) ZONA

Područja koja nisu obuhvaćena 0, I., II., III. i V. zonom pripadaju IV. zoni.

 

V. (peta) ZONA

V. zona obuhvaća područje naselja Novi Jelkovec u Sesvetama.

 

 

 

(PRILOG 3.)

 

POPIS SKUPINA DJELATNOSTI ZA POTREBE ODREĐIVANJA VISINE ZAKUPNINE ZA POSLOVNI PROSTOR

 

Skupina

Naziv

A

PROIZVODNA I TISKARSKA DJELATNOST, TE SKLADIŠTENJE

A.1

Proizvodnja prehrambenih proizvoda, pića, duhanskih proizvoda, tekstila, odjeće, kože i srodnih proizvoda, obuće, prerada drva, proizvodnja proizvoda od drva, papira, kemikalija i kemijskih proizvoda, farmaceutskih proizvoda, proizvoda od gume i plastike, stakla, metala, računala, električne opreme, strojeva i uređaja, motornih vozila, prijevoznih sredstava, namještaja i dr.

A.2

Popravak i instaliranje strojeva i opreme

A.3

Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa (tiskanje novina, ostalo tiskanje, - usluge pripreme za tisak i objavljivanje, knjigoveške i srodne usluge, umnožavanje snimljenih zapisa)

A.4

Skladištenje i prijevoz

- skladištenje robe

- prijevoz (kopneni prijevoz i cjevovodni transport, taksi služba, cestovni prijevoz robe, usluge preseljenja)

- vodeni i zračni prijevoz

- prateće djelatnosti u prijevozu

B

TRGOVINA NA VELIKO I NA MALO; POPRAVAK MOTORNIH VOZILA I MOTOCIKALA

Uključuje trgovinu na veliko i na malo (prodaju bez prerade) bilo kojom vrstom robe i pružanje usluga u vezi s prodajom robe. Trgovina na veliko i na malo posljednje su faze u distribuciji robe. U ovo područje također je uključen popravak motornih vozila i motocikla. Smatra se da prodaja bez prerade uključuje uobičajene radnje (ili djelatnosti) povezane s trgovinom, npr. sortiranje, razdvajanje i skupljanje robe, miješanje robe (npr. vina ili pijeska), punjenje u boce (s prethodnim čišćenjem boca ili bez njega), pakiranje, podjelu robe u manje količine, prepakiranje radi distribucije robe u manjim količinama, skladištenje robe (bez obzira na to je li zamrznuta ili hlađena). Uključuje sve djelatnosti koje su povezane s prodajom i popravkom motornih vozila i motocikla. Trgovina na veliko je preprodaja (prodaja bez prerade) nove i rabljene robe trgovcima na malo, industrijskim, trgovačkim ili profesionalnim korisnicima i ustanovama ili drugim trgovcima na veliko, uključujući djelatnosti posredovanja u kupnji, odnosno prodaji robe za treće osobe.

B.1

Trgovina na veliko i na malo motornim vozilima i motociklima; popravak motornih vozila i motocikala (uključuje sve djelatnosti (osim proizvodnje i iznajmljivanja) povezane s motornim vozilima i motociklima, uključujući kamione i teretnjake kao što su trgovina na veliko i na malo novim i rabljenim vozilima, popravak i održavanje vozila te trgovina na veliko i na malo dijelovima i priborom za motorna vozila motocikle. Također su uključene i djelatnosti posredovanja u trgovini na veliko i na malo vozilima, dražbe automobila u vezi s trgovinom na veliko te trgovina na veliko internetom. Ovaj odjeljak također uključuje djelatnosti kao što su pranje i poliranja vozila itd.)

- trgovina motornim vozilima

- održavanje i popravak motornih vozila (uključuje: mehaničke i električarske popravke, redovito servisiranje, popravak karoserije, popravak dijelova motornih vozila, pranje, poliranje itd., prskanje i bojenje, popravak vjetrobrana i prozora, popravak sjedala motornih vozila, popravak vanjskih i unutarnjih guma te podešavanje i zamjenu guma, zaštitu od korozije, ugradnju dijelova i pribora koja nije dio proizvodnog procesa)

- trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila

- trgovina motociklima, dijelovima i priborom za motocikle te održavanje i popravak motocikala

B.2

Trgovina na veliko, osim trgovine motornim vozilima i motociklima

- trgovina na veliko uz naplatu ili na osnovi ugovora

- trgovina na veliko hranom, pićima i duhanom

- trgovina na veliko proizvodima za kućanstvo

- trgovina na veliko informacijsko-komunikacijskom opremom

- trgovina na veliko ostalim strojevima, opremom i priborom

B.3

Trgovina na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima (podrazumijeva trgovinu na malo (prodaju bez prerade) novim i rabljenim predmetima pretežno stanovništvu za osobnu potrošnju ili uporabu u kućanstvu koja se obavlja u prodavaonicama, robnim kućama, na štandovima, preko pošte i interneta, uličnih prodavača, prodajom od vrata do vrata, preko potrošačkih zadruga itd.)

- trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama

- trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama (trgovina na malo voćem i povrćem/ mesom i mesnim proizvodima/ ribama, rakovima i školjkama/ kruhom, pecivom, kolačima, tjesteninama, bombonima i slatkišima/ pićima/ duhanskim proizvodima/ prehrambenim proizvodima/ motornim gorivima i mazivima/ informacijsko-komunikacijskom opremom/ računalima, perifernim jedinicama i softverom/ telekomunikacijskom opremom/ audio i videoopremom, u specijaliziranim prodavaonicama)

- trgovina na malo motornim gorivima i mazivima u specijaliziranim prodavaonicama

- trgovina na malo informacijsko-komunikacijskom opremom u specijaliziranim prodavaonicama

- trgovina na malo ostalom opremom za kućanstvo u specijaliziranim prodavaonicama

- trgovina na malo proizvodima za kulturu i rekreaciju u specijaliziranim prodavaonicama (trgovina na malo knjigama/novinama, papirnatom robom i pisaćim priborom/ glazbenim i videozapisima/ sportskom opremom/ igrama i igračkama u specijaliziranim prodavaonicama)

- trgovina na malo ostalom robom u specijaliziranim prodavaonicama (odjećom, obućom, proizvodima od kože, ljekarne, trgovina na malo medicinskim pripravcima i ortopedskim pomagalima u specijaliziranim prodavaonicama, kozmetičkim i toaletnim proizvodima, trgovina na malo cvijećem, sadnicama, sjemenjem, gnojivom, kućnim ljubimcima i hranom za kućne ljubimce u specijaliziranim prodavaonicama)

- ostala trgovina na malo novom robom u specijaliziranim prodavaonicama (uključuje: trgovinu na malo fotografskom, optičkom i preciznom opremom, djelatnosti optičara, trgovinu na malo suvenirima, rukotvorinama i religijskim proizvodima, djelatnosti prodajnih galerija, trgovinu na malo umjetninama, trgovinu na malo loživim uljem za kućanstvo, plinom u bocama, ugljenom i ogrjevnim drvom, trgovinu na malo oružjem i streljivom, trgovinu na malo filatelističkim markama i novcem, trgovinu na malo neprehrambenim proizvodima)

- trgovina na malo rabljenom robom u specijaliziranim prodavaonicama (uključuje: trgovinu na malo rabljenim knjigama, trgovinu na malo ostalom rabljenom robom, trgovinu na malo antikvitetima, djelatnosti dražbovaonica (aukcijskih kuća) u vezi s trgovinom na malo, isključuje: trgovinu na malo rabljenim motornim vozilima, dražbe internetom i ostale dražbe izvan prodajnih prostora, djelatnosti zalagaonica)

- trgovina na malo izvan prodavaonica, štandova i tržnica (uključuje trgovinu na malo bilo kojom vrstom novih ili rabljenih proizvoda na većinom pokretnim štandovima duž javnih prometnica ili na stalnome mjestu na tržnicama)

- trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima na štandovima i tržnicama (isključuje: trgovinu na malo pripremljenom hranom za konzumiranje na "licu mjesta")

- trgovina na malo preko pošte ili interneta

C

OSTALE DJELATNOSTI (AGENCIJE, FINANCIJSKE, SPORTSKE, ZDRAVSTVENE I DRUGO)

C.1

Proizvodnja filmova, videofilmova i televizijskog programa, djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa

- proizvodnja i distribucija filmova, videofilmova i televizijskih programa

- djelatnost prikazivanja filmova

- djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa

C.2

Emitiranje programa

- emitiranje radijskog programa

- emitiranje televizijskog programa

C.3

Telekomunikacije

- djelatnost žičane telekomunikacije

- djelatnost bežične telekomunikacije

- djelatnost satelitske telekomunikacije

C.4

Računalno programiranje, savjetovanje i djelatnosti povezane s njima

C.5

Informacijske uslužne djelatnosti

- internetski portal

- djelatnosti novinskih agencija

C.6

Financijske uslužne djelatnosti osim osiguranja i mirovinskih fondova

- novčano posredovanje

- djelatnosti - holding društva

C.7

Osiguranje, reosiguranje i mirovinski fondovi, osim obveznoga socijalnog osiguranja

C.8

Pomoćne djelatnosti kod financijskih usluga i djelatnosti osiguranja

C.9

Kupnja i prodaja vlastitih nekretnina

C.10

Iznajmljivanje i upravljanje vlastitim nekretninama ili nekretninama uzetim u zakup (leasing)

C.11

Poslovanje nekretninama uz naplatu ili na osnovi ugovora

- agencije za poslovanje nekretninama

- upravljanje nekretninama uz naplatu ili na osnovi ugovora

C.12

Arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo; tehničko ispitivanje i analiza

C.13

Promidžba (reklama i propaganda) i istraživanje tržišta

- agencije za promidžbu (reklamu i propagandu)

- oglašavanje preko medija

C.14

Putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima

- djelatnosti putničkih agencija i organizatora putovanja (turoperatora)

- ostale rezervacijske usluge i djelatnosti povezane s njima

C.15

Zaštitne i istražne djelatnosti

C.16

Poštanske i kurirske djelatnosti

- djelatnosti pružanja univerzalnih poštanskih usluga

- djelatnosti pružanja ostalih poštanskih i kurirskih usluga

C.17

Sportske djelatnosti te zabavne i rekreacijske djelatnosti

- rad sportskih objekata

- djelatnost sportskih klubova

- fitness centri

- ostale sportske djelatnosti

- zabavne i rekreacijske djelatnosti

C.18

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Djelatnosti zdravstvene zaštite

- djelatnosti bolnica

- medicinske i stomatološke prakse,

- ostale djelatnosti zdravstvene zaštite (djelatnosti zdravstvene zaštite koje se ne obavljaju u bolnicama ili ih ne obavljaju doktori medicine ili stomatolozi, djelatnosti medicinskih sestara, primalja, fizioterapeuta, te ostaloga paramedicinskog osoblja u području optometrije, hidroterapije, medicinske masaže, radne terapije, govorne terapije, podijatrije, homeopatije, kiropraktike, akupunkture itd.; djelatnosti medicinskih laboratorija)

Djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem

Djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja

C.19

Veterinarske djelatnosti (uključuje djelatnosti veterinarsko-zdravstvene zaštite i kontrole stoke, peradi i ostalih životinja ili kućnih ljubimaca. Ove djelatnosti obavljaju diplomirani veterinari u veterinarskim stanicama i bolnicama, kao i prilikom posjeta poljoprivrednim gospodarstvima, štenarama, kućama, u privatnim veterinarskim ordinacijama i operacijskim dvoranama ili drugdje. Uključuje i djelatnosti prijevoza)

Isključuje: djelatnosti smještaja kućnih ljubimaca bez zdravstvenog zbrinjavanja

D

DJELATNOSTI PRUŽANJA SMJEŠTAJA TE PRIPREME I POSLUŽIVANJA HRANE

(uključuje pružanje usluga smještaja za kraći boravak za posjetitelje i ostale putnike te pružanje usluga pripremanja obroka hrane i pića koja se mogu odmah konzumirati)

D.1

Smještaj

- hoteli i sličan smještaj

- odmarališta i slični objekti za kraći odmor

- ostali smještaj

D.2

Djelatnosti pripreme i posluživanja hrane i pića (uključuje djelatnosti posluživanja hrane i pića, koje uključuju kompletne obroke ili pića za izravnu potrošnju bez obzira na to je li riječ o tradicionalnim restoranima, samoposlužnim ili brzim restoranima, u obliku trajnih ili privremenih štandova sa sjedalima ili bez njih. Važna je činjenica da se nude obroci namijenjeni izravnoj potrošnji, konzumaciji na licu mjesta, bez obzira na način pružanja usluga, isključena je proizvodnja obroka koja nije namijenjena izravnoj potrošnji ili neće biti konzumirana neposredno te pripremljena hrana koja se ne smatra obrokom, te je isključena prodaja hrane koja nije proizvedena vlastitom proizvodnjom, one koja se ne smatra obrokom ili onih obroka koji nisu namijenjeni izravnoj potrošnji)

- djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i posluživanje hrane

- djelatnosti keteringa i ostale djelatnosti pripreme i posluživanja hrane

- djelatnosti pripreme i posluživanja pića

D.3

Djelatnosti kockanja i klađenja

E

UREDSKE DJELATNOSTI (OBRAZOVANJE, KULUTURA I DRUGO)

E.1

Izdavačke djelatnosti

- izdavanje knjiga, periodičnih publikacija i ostale izdavačke djelatnosti (izdavanje knjiga, novina, časopisa, imenika, kataloga)

- izdavanje softvera

E.2

Pravne i računovodstvene djelatnosti

- računovodstvene, knjigovodstvene i revizijske djelatnosti

E.3

Upravljačke djelatnosti; savjetovanje u vezi s upravljanjem

E.4

Znanstveno istraživanje i razvoj

E.5

Ostale stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

- specijalizirane dizajnerske djelatnosti

- fotografske djelatnosti

- prevoditeljske djelatnosti i usluge tumača

E.6

Djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing)

- iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) motornih vozila

- iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo

- iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) opreme za rekreaciju i sport

- iznajmljivanje videokaseta i diskova

E.7

Djelatnosti zapošljavanja

E.8

Usluge u vezi s upravljanjem i održavanjem zgrada te djelatnosti uređenja i održavanja krajolika

- djelatnosti čišćenja

E.9

Djelatnosti članskih organizacija

E.10

Pogrebne i srodne djelatnosti

E.11

Uredske administrativne i pomoćne djelatnosti te ostale poslovne pomoćne djelatnosti (fotokopiranje, priprema dokumenata i ostale specijalizirane uredske pomoćne djelatnosti)

E.12

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

- javna uprava i obrana, obavezno socijalno osiguranje

- poslovni obrane

- sudske i pravosudne djelatnosti

- poslovi javnog reda i sigurnosti

- djelatnosti vatrogasne službe

E.13

Obrazovanje i kultura

Obrazovanje

- obrazovanje (predškolsko, osnovno, srednje, visoko i ostalo obrazovanje i poučavanje)

- obrazovanje i poučavanje u području sporta i rekreacije

- obrazovanje i poučavanje u području kulture

- djelatnosti vozačkih škola

Kreativne, umjetničke i zabavne djelatnosti

Knjižnice, arhivi, muzeji i ostale kulturne djelatnosti

- djelatnosti knjižnica i arhiva

- djelatnosti muzeja

- djelatnost botaničkih i zooloških vrtova i prirodnih rezervata

F

ZANATSKE I USLUŽNE DJELATNOSTI

F.1

Popravak računala i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo

- popravak računala i periferne opreme

- popravak komunikacijske opreme

- popravak elektroničkih uređaja za široku potrošnju

- popravak aparata za kućanstvo te opreme za kuću i vrt

- popravak obuće i proizvoda od kože

- popravak namještaja i pokućstva

- popravak satova i nakita

- popravak ostalih predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo

F.2

Ostale osobne uslužne djelatnosti

- pranje i kemijsko čišćenje tekstila i krznenih proizvoda

- frizerski saloni i saloni za uljepšavanje (pranje, podrezivanje i šišanje kose, friziranje, bojenje, nijansiranje, onduliranje, izglađivanje kose i slične djelatnosti za muškarce i žene, brijanje i podrezivanje brade, masaža lica, manikiranje i pedikiranje, šminkanje itd., isključuje proizvodnju vlasulja)

- djelatnosti za njegu i održavanje tijela (uključuje: djelatnosti turskih kupelji, sauna, parnih kupelji, solarija, salona za mršavljenje, salona za masažu, isključuje: medicinsku masažu i terapiju, djelatnosti fitnes klubova i body-building klubova)

- ostale osobne uslužne djelatnosti (astrološke i spiritualističke djelatnosti, usluge ženidbenih ureda, usluge skrbi za kućne ljubimce kao što su hranjenje, njega i treniranje kućnih ljubimaca, djelatnosti studija za izradu tetovaža i "piercinga", rad samoposlužnih automata na kovanice za osobne usluge kabina za fotografiranje, strojeva za vaganje, mjerenje krvnog tlaka, ormarića za čuvanje stvari itd., na temelju koncesije)

G

DEFICITARNE DJELATNOSTI

Proizvodnja brava i okova

Proizvodnja ostalih gotovih proizvoda od metala, d.n.

Kovanje, prešanje, štancanje i valjanje metala; metalurgija praha

- kovanje, prešanje, štancanje i valjanje metala

Proizvodnja ostalog tekstila - vezenje

Proizvodnja obuće (samo po mjeri)

Popravak obuće

Proizvodnja glazbenih instrumenata

Popravak predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo

- popravak glazbenih instrumenata

- popravak klavira

Proizvodnja medicinskih i stomatoloških instrumenata i pribora

- proizvodnja ortopedskih i protetičkih naprava

Proizvodnja ostale odjeće i pribora za odjeću

- proizvodnja šešira i kapa

Proizvodnja ostale odjeće i pribora za odjeću

- proizvodnja ostalog pribora za odjeću: kravata

Dovršavanje tekstila

- plisiranje

Proizvodnja keramičkih proizvoda za kućanstvo i ukrasnih predmeta

Proizvodnja ostalih proizvoda od keramike (lonci, posuđe)

Proizvodnja ostale vanjske odjeće

- šivanje po mjeri

Popravak predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo

- krpanje i prepravljanje odjeće

Ostala prerađivačka industrija, d.n.

- proizvodnja kišobrana

Ostala prerađivačka industrija, d.n.

- proizvodnja predmeta za osobnu upotrebu: vlasulja

Ostala prerađivačka industrija, d.n.

- presvlačenje dugmadi

Popravak namještaja - restauriranje

Popravak satova i nakita - popravak satova

Proizvodnja proizvoda od krzna