Na temelju članka 92. točke 3. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/99, 19/01, 20/01 - pročišćeni tekst, 10/04, 18/05, 2/06, 18/06, 7/09, 16/09, 25/09, 10/10, 4/13, 24/13 i 2/15), Gradska skupština Grada Zagreba, na 47. sjednici, 1. prosinca 2016., donijela je

 

ODLUKU

o financiranju mjesne samouprave

 

Članak 1.

 

Ovom se odlukom uređuje financiranje mjesne samouprave u Gradu Zagrebu što se odnosi na utvrđivanje kriterija za određivanje ukupne visine sredstava u gradskom proračunu (u nastavku teksta: proračun) za gradske četvrti i mjesne odbore i kriterija za podjelu tih sredstava na gradske četvrti i mjesne odbore te druga pitanja od značenja za utvrđivanje i raspodjelu sredstava gradskim četvrtima i mjesnim odborima.

Sredstva za mjesne odbore u gradskim četvrtima osiguravaju se u okviru sredstava gradske četvrti.

 

Članak 2.

 

Gradskim se četvrtima sredstva osiguravaju i iskazuju u proračunu posebno za svaku pojedinu gradsku četvrt po namjenama: sredstva za rad vijeća gradske četvrti i vijeća mjesnih odbora te sredstva za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Zagreba povjerenih vijeću gradske četvrti i vijećima mjesnih odbora.

 

Članak 3.

 

Sredstva za financiranje mjesne samouprave osiguravaju se godišnje u visini 15% od ukupno ostvarenih proračunskih prihoda na računu proračuna u protekloj godini, umanjenih za rashode za zaposlene, rashode i izdatke za otplatu kredita, obveze za zakupnine i najamnine te pomoći.

 

Članak 4.

 

Sredstva za financiranje mjesne samouprave osigurana prema odredbi članka 3. ove odluke raspodjeljuju se pojedinim gradskim četvrtima na:

1. sredstva za rad vijeća gradskih četvrti i vijeća mjesnih odbora do 15%,

2. sredstva za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga, nakon odbitka sredstava iz točke 1. ovoga stavka, prema sljedećim kriterijima:

- 60% prema broju stanovnika gradske četvrti,

- 10% prema površini gradske četvrti,

- 30% prema opremljenosti, odnosno izgrađenosti gradske četvrti.

Pod površinom iz stavka 1. točke 2. alineje 2. ovoga članka podrazumijeva se površina na kojoj je dopuštena gradnja, bez poljoprivrednog zemljišta, šuma i drugih površina na kojima gradnja nije dopuštena prema zakonu i prostornim planovima.

Kriterij za raspodjelu sredstava iz stavka 1. točke 2. alineje 3. ovoga članka su potrebe za obavljanjem poslova i radova održavanja javnih površina te poboljšanjem komunalnog standarda.

 

Članak 5.

 

Sredstva za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga povjerenih vijećima mjesnih odbora osiguravaju se u iznosu 50% ukupnog iznosa sredstava za poboljšanje komunalnog standarda u pojedinoj gradskoj četvrti.

Sredstva iz stavka 1. ovoga članka raspodjeljuju se mjesnim odborima prema sljedećim kriterijima:

- 30% prema broju stanovnika mjesnog odbora,

- 10% prema površini mjesnog odbora,

- 60% prema opremljenosti, odnosno izgrađenosti mjesnog odbora.

 

Članak 6.

 

Vijeća gradskih četvrti i vijeća mjesnih odbora dužna su podnositi polugodišnja izvješća gradonačelniku Grada Zagreba o korištenju sredstava.

 

Članak 7.

 

Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o financiranju mjesne samouprave (Službeni glasnik Grada Zagreba 2/01, 16/02, 18/02, 19/03, 18/04, 16/08 i 17/09).

 

Članak 8.

 

Ova će odluka biti objavljena u Službenom glasniku Grada Zagreba, a stupa na snagu 1. siječnja 2017.

 

KLASA: 021-05/16-01/319

URBROJ: 251-01-05-16-7

Zagreb, 1. prosinca 2016.

Predsjednik

Gradske skupštine

dr. sc. Andrija Mikulić, v. r.