Na temelju članka 17. stavka 1. alineje 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine 82/15, 118/18, 31/20 i 20/21) i članka 41. točke 33. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16, 2/18, 23/18, 3/20, 3/21 i 11/21 - pročišćeni tekst), Gradska skupština Grada Zagreba, na 6. sjednici, 10. prosinca 2021., donijela je

 

ANALIZU

stanja sustava civilne zaštite Grada Zagreba za 2021.

 

1. UVOD

 

Civilna zaštita je sustav organiziranja sudionika, operativnih snaga i građana za ostvarivanje zaštite i spašavanja ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša u velikim nesrećama i katastrofama i otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja.

Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Zagreba za 2021. (u daljnjem tekstu: Analiza) sadrži prikaz stanja operativnih snaga sustava civilne zaštite Grada Zagreba, aktivnosti koje su se odvijale unutar sustava civilne zaštite Grada Zagreba te se njome utvrđuje koji su projekti i aktivnosti definirani Smjernicama za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Grada Zagreba za razdoblje od 2021. do 2024. (Službeni glasnik Grada Zagreba 34/20) provedeni tijekom godine te jesu li pridonijeli postizanju ciljeva propisanih Smjernicama.

Radi primjene odredbi Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihova donošenja (Narodne novine 66/21) i potrebe upućivanja dokumenta na savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, analiza se odnosi na razdoblje od 1. listopada 2020. do 1. listopada 2021.

Sustav civilne zaštite na području Grada Zagreba u analiziranom razdoblju temeljio se na sljedećim aktima, sukladno odredbama Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine 82/15, 118/18, 31/20 i 20/21, u daljnjem tekstu: Zakon):

-   Smjernicama za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Grada Zagreba za razdoblje od 2021. do 2024. (Službeni glasnik Grada Zagreba 34/20, u daljnjem tekstu: Smjernice)

-   Planu razvoja sustava civilne zaštite Grada Zagreba za 2021. (Službeni glasnik Grada Zagreba 34/20)

-   Procjeni rizika od velikih nesreća za područje Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 6/19)

-   Planu djelovanja civilne zaštite Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 16/19, u daljnjem tekstu: Plan)

-   Planu vježbi civilne zaštite na području Grada Zagreba za 2021. (Službeni glasnik Grada Zagreba 1/21, u daljnjem tekstu: Plan vježbi)

-   Programu javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja - Stanice Zagreb za 2021. (Službeni glasnik Grada Zagreba 34/20)

-   Odluci o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 6/20)

-   Vanjskom planu zaštite i spašavanja u slučaju nesreća koje uključuju opasne tvari za područja postrojenja TE-TO Zagreb operatera HEP-Proizvodnja d.o.o., Terminal Žitnjak operatera JANAF d.d. i UNP1 Zagreb operatera INA-Industrija nafte d.d. (Službeni glasnik Grada Zagreba 1/20, u daljnjem tekstu: Vanjski plan)

-   Programu sufinanciranja provedbe projekata udruga ugovorenih iz programa Europske unije, fondova Europske unije i inozemnih fondova u 2021. za područje sustava civilne zaštite (Službeni glasnik Grada Zagreba 34/20)

-   Programu financiranja udruga iz područja sustava civilne zaštite u 2021. (Službeni glasnik Grada Zagreba 34/20)

-   Procjeni ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije za područje Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 9/19)

-   Planu zaštite od požara Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/20).

 

2. OPERATIVNE SNAGE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE GRADA ZAGREBA

 

Na području Grada Zagreba operativne snage sustava civilne zaštite u analiziranom razdoblju činili su:

-   Stožer civilne zaštite Grada Zagreba

-   stožeri civilne zaštite gradskih četvrti Grada Zagreba

-   operativne snage vatrogastva

-   operativne snage Hrvatskog Crvenog križa - Gradsko društvo Crvenog križa Zagreb

-   operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja - Stanica Zagreb

-   udruge građana od interesa za sustav civilne zaštite

-   postrojbe civilne zaštite opće namjene Grada Zagreba

-   postrojbe civilne zaštite specijalističke namjene Grada Zagreba

-   povjerenici i zamjenici povjerenika civilne zaštite

-   pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite na području Grada Zagreba.

 

2.1. Stožer

 

Analiza stanja

Zaključkom gradonačelnika Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 18/17, 19/17, 5/18, 14/18, 18/19, 6/20, 7/20, 8/20, 30/20, 32/20, 33/20, 7/21, 10/21, 16/21, 18/21 i 22/21) osnovan je i imenovan Stožer civilne zaštite Grada Zagreba (u daljnjem tekstu: Stožer). Stožer je stručno, operativno i koordinativno tijelo koje usklađuje djelovanje operativnih snaga civilne zaštite u pripremnoj fazi prije nastanka posljedica izvanrednog događaja i tijekom provođenja mjera i aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama. Stožer ima načelnika, zamjenika načelnika i 12 članova.

Stožer obavlja zadaće koje se odnose na prikupljanje i obradu informacija ranog upozoravanja o mogućnostima nastanka velike nesreće i katastrofe, razvija plan djelovanja sustava civilne zaštite na svom području, upravlja reagiranjem sustava civilne zaštite, obavlja poslove informiranja javnosti i predlaže odluke o prestanku provođenja mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite.

Planom su detaljnije određene zadaće Stožera tijekom velikih nesreća i katastrofa i način njihove realizacije.

U analiziranom razdoblju održane su 93 sjednice Stožera.

 

Stupanj provedbe aktivnosti iz Smjernica

 

Naziv aktivnosti

Ostvarenje

Obrazloženje

Osposobljavanje i edukacija Stožera

Ne

Aktivnost nije provedena u analiziranom razdoblju. Nakon lokalnih izbora provedeno je imenovanje članova Stožera. Osposobljavanje Stožera provodi se u Nastavnom nacionalnom središtu civilne zaštite.

Najmanje jedanput godišnje Stožeru predstaviti sadržaj planskih dokumenata iz područja civilne zaštite.

Da

Aktivnost je provedena u analiziranom razdoblju sukladno epidemiološkoj situaciji.

Najmanje jedanput u dvije godine održati stožerno-zapovjednu vježbu s ciljem provježbavanja jednog ili više postojećih scenarija velike nesreće i katastrofe.

Ne

Aktivnost nije provedena u analiziranom razdoblju jer nije provedeno osposobljavanje Stožera u Nastavnom nacionalnom središtu civilne zaštite.

 

2.2. Stožeri civilne zaštite gradskih četvrti Grada Zagreba

 

Analiza stanja

Zaključkom o osnivanju stožera civilne zaštite gradskih četvrti Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 21/17; u daljnjem tekstu: stožeri GČGZ) osnovani su stožeri u 17 gradskih četvrti Grada Zagreba.

Zaključcima o imenovanju članova stožera koje su donijela vijeća gradskih četvrti Grada Zagreba nakon provedenih lokalnih izbora, imenovani su članovi stožera u svih 17 gradskih četvrti Grada Zagreba.

Stožeri GČGZ sastoje se od načelnika, zamjenika načelnika i pet članova.

Stožeri su tijela koja sudjeluju u provođenju civilne zaštite na području gradskih četvrti Grada Zagreba.

Planom su detaljnije utvrđene zadaće stožera tijekom velikih nesreća i katastrofa i način njihove realizacije.

 

Stupanj provedbe aktivnosti iz Smjernica

 

Naziv aktivnosti

Ostvarenje

Obrazloženje

Osposobljavanje i edukacija stožera

Ne

Aktivnost nije provedena u analiziranom razdoblju. Osposobljavanje stožera GČGZ provodi se u Nastavnom nacionalnom središtu civilne zaštite.

Najmanje jedanput godišnje stožerima predstaviti sadržaj planskih dokumenata iz područja civilne zaštite.

Da

Aktivnost je provedena u analiziranom razdoblju sukladno epidemiološkoj situaciji.

Inicirati godišnje koordinacijske sastanke Stožera sa stožerima GČGZ.

Ne

Koordinacijski sastanak zbog epidemiološke situacije nije održan.

Inicirati godišnje koordinacijske sastanke stožera GČGZ s upravljačkim skupinama postrojbi civilne zaštite opće namjene Grada Zagreba.

Ne

Sastanci u analiziranom razdoblju zbog epidemiološke situacije nisu održani.

 

2.3. Operativne snage vatrogastva

 

Analiza stanja

Operativne snage vatrogastva na području Grada Zagreba čine Javna vatrogasna postrojba Grada Zagreba (u daljnjem tekstu: JVP GZ) i dobrovoljna vatrogasna društva (u daljnjem tekstu: DVD-ovi) udružena u Vatrogasnu zajednicu Grada Zagreba.

Na dan 1. listopada 2021. godine u JVP GZ bilo je ukupno zaposleno 330 radnika, od čega je 291 profesionalni vatrogasac. Vatrogasci su raspoređeni u pet vatrogasnih postaja na području grada Zagreba (Vatrogasnu postaju Centar, Vatrogasnu postaju Dubrava, Vatrogasnu postaju Jankomir, Vatrogasnu postaju Novi Zagreb i Vatrogasnu postaju Žitnjak). Brojno stanje po postajama je sljedeće:

-   Vatrogasna postaja Centar: 73 operativna vatrogasca

-   Vatrogasna postaja Dubrava: 47 operativnih vatrogasaca

-   Vatrogasna postaja Žitnjak: 45 operativnih vatrogasaca

-   Vatrogasna postaja Novi Zagreb: 48 operativnih vatrogasaca

-   Vatrogasna postaja Jankomir: 48 operativnih vatrogasaca

-   Centar veze: ukupno 21 (16 operativnih dežurnih vatrogasaca i 5 zapovjednika smjene)

Izvansmjenskih profesionalnih vatrogasaca je devet. Vatrogasni timovi kontinuirano provode vježbe u koje uključuju i druge službe s kojima bi spašavali građane u slučaju katastrofe izazvane potresom ili urušavanjem građevina. Ukupno je 52 vatrogasaca - ruševinaca posebno osposobljeno prema programima i stupnjevima - 1/2/3 za spašavanje iz ruševina (u daljnjem tekstu: SUR) kako slijedi:

-   11 pripadnika JVP GZ osposobljeno prema programu SUR-1

-   38 pripadnika JVP GZ osposobljeno prema programu SUR-2

-   3 pripadnika JVP GZ osposobljeno prema programu SUR-3.

U JVP-u GZ-a djeluje 16 vatrogasaca ronilaca, od toga 15 ronilaca ima liječničko uvjerenje da su sposobni obavljati ronilačke aktivnosti. Ronioci su završili obuku za naprednog ronioca sa specijalnošću: ronjenje na olupinama, noćno ronjenje, navigacijsko ronjenje, prva pomoć unesrećenom roniocu. Tri člana ronilačkog tima završili su izobrazbu za instruktore ronjenja. Deset ronilaca ima prekvalifikaciju: ronitelj za podvodne metalske radove.

JVP GZ raspolaže sa 68 vatrogasnih vozila, a prema vrstama razvrstani su na:

-   12 navalnih vozila

-   9 zapovjednih vozila

-   7 autocisterni

-   4 šumara

-   10 tehničkih vozila

-   3 vozila za prijevoz vatrogasaca

-   3 vozila za prijevoz vatrogasaca i opreme (Caddy, Crafter, VW transporter)

-   16 specijalnih vatrogasnih vozila

-   4 ostalih vozila (autobus, teretno i servisno vozilo).

JVP GZ posjeduje i:

-   6 čamaca s prikolicom + 1 čamac za spašavanje iz poplava

-   2 prikolice za prijevoz građe

-   prikolicu zapovjednu za veće intervencije

-   prikolicu za tehničke intervencije tzv. Parateh

-   2 prikolice za prijevoz opreme

-   2 prikolice s agregatom za struju

-   10 prikolica sa spremnikom za vodu.

U analiziranom razdoblju pripadnici JVP GZ imali su 3808 intervencija, od čega je 1068 vatrogasna intervencija gašenja požara, 1958 tehničkih intervencija, 5 intervencija s opasnim tvarima, 3 ostale operativne aktivnosti i 774 ostalih intervencija.

S ciljem obavljanja vatrogasne djelatnosti u JVP GZ utvrđuju se i izvršavaju programi rada i aktivnosti, tijekom cijele godine, u skladu sa sistematizacijom radnih mjesta.

Kako bi se zadržala potrebna razina protupožarnog djelovanja, kako u preventivi, tako i u operativi, provode se sljedeće aktivnosti:

-   svakodnevna obuka koja se izvodi kroz praktičnu i teoretsku nastavu za sve radnike JVP GZ radi održavanja potrebne razine spremnosti za intervencije

-   održavanje mobilnosti voznog parka obavljanjem pregleda, servisiranja i atestiranja

-   održavanje ostale opreme za spašavanje u ispravnom i mobilnom stanju

-   permanentno ažuriranje i izrada novih kartica vodiča za svaku adresu u Gradu Zagrebu, uključujući nove informacije o preimenovanim ulicama, regulaciji prometa, privremenim zaprekama, prijekopima i dr.

-   suradnja s dobrovoljnim vatrogasnim društvima za slučaj njihova angažiranja na većim intervencijama

-   suradnja s ostalim interventnim službama (Policijska uprava zagrebačka, Nastavni zavod za hitnu medicinu Grada Zagreba, Hrvatska elektroprivreda - HEP d.d., Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Gradska plinara Zagreb d.o.o., komunalno redarstvo, Hrvatska gorska služba spašavanja - Stanica Zagreb, Zagrebački holding d.o.o. - Podružnica Zrinjevac, Elicom d.o.o. za održavanje javne rasvjete i dr.)

-   suradnja s Hrvatskom vatrogasnom zajednicom, kao novoosnovanim središnjim državnim tijelom za vatrogastvo.

Podizanje razine protupožarne aktivnosti postizalo se:

-   permanentnim ulaganjem u opremu i sredstva za gašenje požara (vatrogasna vozila, oprema za gašenje požara, pjenila, prah, CO2 i ostalo)

-   stalnim obrazovanjem zaposlenih (stručno usavršavanje, specijalizacije, seminari i dr.)

-   praćenjem zakonske regulative u RH i općeg stanja u vatrogastvu

-   ulaganjima u sredstva veze (radiostanice) i informatizaciju

-   suradnjom s Vatrogasnom školom još aktivnijim uključivanjem u obrazovanje vatrogasnih kadrova (provođenjem dijela programa obrazovanja i obuke u prostorima vatrogasnih postaja JVP GZ)

-   suradnjom s Vatrogasnom zajednicom Grada Zagreba u provođenju programa obrazovanja i obuke dobrovoljnih vatrogasaca u prostorima vatrogasnih postaja JVP GZ

-   izvršenom obukom za rad s digitalnim stanicama svih zaposlenika postrojbe

-   izvršenom obukom za rad s novom generacijom mjernih uređaja za mjerenje opasnih tvari, plinova, zračenja i sl. svih operativnih djelatnika postrojbe.

 

U 57 DVD-ova udruženih u Vatrogasnu zajednicu Grada Zagreba (u daljnjem tekstu: VZGZ) ukupno je bilo učlanjeno 9187 osoba, od čega je 2546 djece i mladeži u dobi od 6 do 18 godina. Članova vatrogasnih postrojbi je 3728, dok je broj pričuvnih članova 2913.

Ukupno je 611 pripadnika DVD-ova posebno osposobljeno za spašavanje u ruševinama, prema programima, i to kako slijedi:

-   553 člana DVD-ova osposobljena su prema programu SUR-1

-   55 članova DVD-ova osposobljeno je prema programu SUR-2

-   3 člana DVD-ova osposobljena su prema programu SUR-3.

DVD-ovi raspolažu sa 117 vatrogasnih vozila, i to:

-   9 navalnih vozila

-   4 zapovjedna vozila

-   23 autocisterni

-   9 šumara

-   48 terenskih vozila s ugrađenim visokotlačnim modulom za gašenje požara

-   24 vozila za prijevoz vatrogasaca i vatrogasne opreme.

U analiziranom razdoblju pripadnici DVD-ova sudjelovali su na 2167 intervencija.

Temeljem zapovijedi glavnog vatrogasnog zapovjednika Republike Hrvatske na područje Petrinje (29. prosinca 2020.) upućene su snage vatrogastva (vatrogasci posebno osposobljeni prema programima i stupnjevima - 1/2/3 za spašavanje iz ruševina) u okviru redovnih djelatnosti.

 

Stupanj provedbe aktivnosti iz Smjernica

 

Naziv aktivnosti

Ostvarenje

Obrazloženje

Provedba obrazovanja, osposobljavanja i usavršavanja (JVP GZ)

Da

Zbog pandemije i potresa, niz planiranih aktivnosti stavljeno je po strani, od tečajeva, seminara, obuka, vježbi i sl.

Uz sve izvanredne događaje i poštivanje epidemioloških mjera, vatrogasci su nastavili s redovnim operativnim aktivnostima i svakodnevnom izobrazbom kroz praktičnu i teoretsku nastavu po planu i programu JVP GZ, a radi održavanja određene razine spremnosti.

Stalnim izvođenjem praktične i teorijske nastave održava se potrebna razina fizičke spremnosti za intervencije. Tijekom 2020./2021. godine održavala se nastava u JVP GZ, ali i na terenu sukladno potrebama.

Obrađene su sljedeće teme:

-  intervencije na zaleđenim vodenim površinama

-  pružanje hitne medicinske pomoći, umjetno disanje i oživljavanje te rad s defibrilatorom

-  spasilačke intervencije na visinama

-  spasilačke intervencije u dubinama

-  spasilačke intervencije iz ruševina

-  spasilačke intervencije u prometu i sl.

-  osvjetljavanje prostora

-  intervencije u zračnoj luci

-  pretraživanje prostora i traženje unesrećenih

-  pretraživanje zadimljenog prostora i dr.

U analiziranom razdoblju provedeni su obrazovanje i ispiti za radnike u upravi i centru veze, iz zaštite na radu, i to:

-  opći dio i rad s osobnim računalom.

Zbog nedovoljnog broja vatrogasaca vozača, JVP GZ je 2020. godine, u školskoj godini 2020./21., uputila devet radnika na prekvalifikaciju za vozače motornog vozila i sedam radnika na osposobljavanje za upravljanje vozilima C kategorije. Temeljem ugovora, prekvalifikaciju i osposobljavanje provodi Škola za cestovni promet.

Provedba obrazovanja, osposobljavanja i usavršavanja (VZGZ)

Ne

Zbog epidemiološke situacije nisu provedene.

Permanentno ulaganje u opremu i sredstva za gašenje požara (vatrogasna vozila, oprema za gašenje požara)

(JVP GZ)

Da

Iz programa Vlade RH i MUP-a dobivena su četiri vatrogasna vozila (navalno dugo, navalno kratko, autocisterna i šumar), a krajem 2020. nabavljen je putnički kombi za VP Novi Zagreb.

Ove godine je kupljeno 1 200 kg praha za gašenje požara, 3 000 litara pjenila za gašenje požara.

Od opreme za gašenje i spašavanje nabavljeno je sljedeće: probijač mlaznice, cijevi za gašenje požara fi75, fi52 i fi25, ograničivači tlaka, razdjelnice, prijelaznice, pet monitora s velikim protokom s debikadorima i mlaznicom za pjenu za svih pet vatrogasnih postaja.

Permanentno ulaganje u opremu i sredstva za gašenje požara (vatrogasna vozila, oprema za gašenje požara)

(VZGZ)

Da

Nabavljene su tri vatrogasne autocisterne.

Prijam novih vatrogasaca (JVP GZ)

Ne

U analiziranom razdoblju nije bilo novih zapošljavanja, dok je radni odnos prestao za 17 radnika.

Prijam novih vatrogasaca (VZGZ)

Da

Primljena su 152 vatrogasca.

Održavanje mobilnosti voznog parka (pregledi, servisi i atestiranja)

(JVP GZ)

Da

Kontrolni pregledi vatrogasnih vozila i opreme provodili su se svakodnevno prilikom primopredaje službe i po povratku s intervencija, pri čemu se provjeravala ispravnost i provodilo čišćenje.

U mehaničkoj radionici nastavljeno je s otklanjanjem manje zahtjevnih kvarova, neispravnosti, oštećenja.

Većina popravaka vatrogasnih vozila obavljala se u automehaničkoj radionici JVP GZ-a. Vozila koja ne može popraviti JVP GZ samostalno, šalju se u vanjske servise.

Servisi ugradbenih pumpi i nadogradnje obavljaju se u ovlaštenim servisima (Wiss, Ziegler i Rosenbauer).

Održavanje mobilnosti voznog parka (pregledi, servisi i atestiranja)

(VZGZ)

Da

Navedene aktivnosti su redovito provođene.

Suradnja s ostalim žurnim službama

(JVP GZ)

Da

Dana 10. i 11. 10. 2020. održana je zajednička radionica profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasaca spašavatelja iz ruševina "Sigurnost na Medvednici" u suradnji sa HGSS - Stanicom Zagreb. Cilj je bio uvježbavanje spašavanja putnika s nove žičare. Sudjelovala su 62 pripadnika postrojbi za spašavanje iz ruševina.

Izvršeno je zajedničko djelovanje profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasaca spašavatelja iz ruševina nakon potresa u Petrinji 28. i 29. prosinca 2020. po zapovijedi GVZ. Postrojbe za spašavanje iz ruševina upućene su u Sisak, a nakon toga u Petrinju gdje su radili na otklanjanju posljedica potresa sa svim ostalim žurnim službama koje su bile na terenu. Na teren je upućeno: 85 vatrogasaca za spašavanje iz ruševina, 21 vozilo (kontejner SUR, vozilo za teška spašavanja, teleskopska platforma, vozila za prijevoz vatrogasaca), dodatna oprema za spašavanje i za neovisan boravak na terenu tjedan dana.

Suradnja s ostalim žurnim službama

(VZGZ)

Da

Preko JVP Grada Zagreba

 

2.4. Operativne snage Gradskog društva Crvenog križa Zagreb

 

Analiza stanja

Gradsko društvo Crvenog križa Zagreb (u daljnjem tekstu: GDCK Zagreb) punopravni je član Hrvatskog Crvenog križa.

Glavna uloga GDCK Zagreb je ublažavanje ljudskih patnji, osobito onih izazvanih oružanim sukobima, velikim prirodnim, ekološkim, tehnološkim i drugim nesrećama, s posljedicama masovnih stradanja i epidemija. Velike tragedije koje se učestalo pojavljuju širom svijeta u posljednjih nekoliko godina naglašavaju potrebu razvoja i usavršavanja službi za pripremu i odgovor na katastrofe. GDCK Zagreb zato u svom djelovanju stavlja poseban naglasak na aktivnosti vezane za pripremu i djelovanje u kriznim situacijama te pomaganje pogođenim zajednicama u oporavku.

Kako bi što bolje reagirao kada je to potrebno, GDCK Zagreb ima specijalističke ekipe za brzi odgovor na katastrofe. To su specijalističke ekipe koje su vrhunski osposobljene i opremljene za samostalno djelovanje na ugroženom području u određenom razdoblju, koje nazivamo interventni tim GDCK Zagreb. Uže specijalnosti interventnog tima GDCK Zagreb su organiziranje i vođenje službe spašavanja, služba traženja, psihosocijalna podrška, prihvat i podjela humanitarne pomoći, prva pomoć, spašavanje života na vodi te osposobljavanje spašavatelja. Ukupan broj članova interventnog tima je 50 od čega je 30 aktivnih članova.

Unutar GDCK Zagreb djeluje i Spasilački klub "Henry Dunant" koji broji 25 članova od kojih su svi aktivni. Članovi kluba su licencirani spasioci na vodi koji su prošli napredni tečaj za spašavanje u otežanim uvjetima te su osposobljeni za spašavanja u urbanim poplavama, velikim poplavama i slično.

Društvo raspolaže s trinaest vozila i jednim plovilom:

-   8 osobnih vozila

-   2 putnička vozila

-   2 teretna vozila

-   1 terensko 4x4 vozilo

-   1 plovilo.

Materijalna sredstva i oprema za provođenje mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite u posjedu GDCK Zagreb:

-   6 šatora 35 m2,1 šator 45 m2,1 šator na napuhavanje 30 m2, 3 pop-up šatora 9 m2

-   500 vreća za spavanje, 1000 deka

-   38 ležajeva na rasklapanje, 10 aluminijskih kreveta, 20 bolničkih kreveta

-   2 agregata, 2 pumpe za vodu, 80 isušivača vlage, 10 električnih grijalica, 2 uljna grijača

-   1 daska za imobilizaciju, 1 daska za evakuaciju, osobna zaštitna oprema

-   6 TETRA radiostanica, 1 mobilni ured (2 računala, printer, 2 tableta, 2 mobitela)

-   razni alat, lopate, 2 motorne pile, 15 setova klupa i stolova.

Za obavljanje djelatnosti sukladno posebnim propisima GDCK Zagreb raspolaže i prostorom za smještaj beskućnika u Velikoj Kosnici pokraj Zagreba. Kapacitet prihvata osoba je 135 korisnika.

GDCK Zagreb otvorilo je novi logističko-distributivni centar za prikupljanje humanitarne pomoći socijalno ugroženim građanima Grada Zagreba. Također, centar se koristi za skladištenje kompletne opreme za djelovanje u kriznim situacijama, a u slučaju velikih katastrofa služi za prikupljanje humanitarne pomoći. GDCK Zagreb koristi i dva pričuvna skladišta. U sklopu centra napravljena je i prostorija za boravak i dežurstvo operativnih snaga.

GDCK Zagreb kao operativna snaga sustava civilne zaštite poduzelo je sve preventivne i druge mjere u borbi protiv širenja koronavirusa (COVID-19) te je sudjelovalo u svim aktivnostima na otklanjanju štetnih posljedica uzrokovanih potresom u Zagrebu. Nakon potresa na području Sisačko-moslavačke županije GDCK Zagreb preuzima koordinaciju i vođenje prihvata humanitarne pomoći u nacionalnom prihvatnom centru na Zagrebačkom Velesajmu. U razdoblju od 29. 12. 2020. do 15. 3. 2021. prikupljeno je donacija u vrijednosti od 30.852.614,72 kn, i to:

-   hrana 508.000 kilograma

-   voda i sokovi 400.000 litara

-   higijena 670.000 komada

-   odjeća i obuća 490.706 kilograma.

U akcijama je sudjelovalo 957 volontera te je odrađeno 86.130 volonterskih sati.

GDCK Zagreb je redovito prevozio i izvršavao podjelu zaštitne opreme od COVID-19 virusa za socijalne ustanove Grada Zagreba, zdravstvene ustanove i ostale. U radu karantene je bio zadužen za prijevoz osoba u samoizolaciji te prijevoz korisnika nakon završetka karantene. Sve zajedno je obavljeno više od 300 prijevoza korisnika. Kod smještaja stanovništva stradalog potresom u Zagrebu u Hostelu Arena GDCK Zagreb je sudjelovao u pružanju pomoći najugroženijim skupinama.

 

Stupanj provedbe aktivnosti iz Smjernica

 

Naziv aktivnosti

Ostvarenje

Obrazloženje

Najmanje jedanput godišnje provesti edukaciju i osposobljavanje novih članova interventnog tima.

Ne

Nije provedena nova obuka za članove interventnog tima.

Najmanje dvaput godišnje provesti pokaznu vježbu svih članova interventnog tima te provjeriti funkcionalnost opreme.

Da

Provedene su dvije vježbe za provjeru znanja i vještina članova interventnog tima u sklopu čega je provjerena i funkcionalnost opreme za djelovanje u kriznim situacijama.

Najmanje dvaput godišnje održati vježbu spašavanja na vodi.

Da

Provedene su četiri vježbe za provjeru znanja i vještina članova spasilačkog kluba u sklopu čega je provjerena i funkcionalnost opreme i plovila. Vježbe su provedene na moru, jezeru i rijeci.

 

2.5. Operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja - Stanica Zagreb

 

Analiza stanja

Hrvatska gorska služba spašavanja - Stanica Zagreb (u daljnjem tekstu: HGSS - Stanica Zagreb) ima 86 članova: 78 gorskih spašavatelja, od toga 12 instruktora HGSS-a te osam pripravnika. U svom sastavu ima pet liječnika, jednog medicinskog tehničara, osam članova s položenim tečajem za asistenciju liječnicima pri helikopterskom spašavanju, 38 članova s ITLS licencom, 86 članova s položenom prvom pomoći, pet letača spašavatelja, dva instruktora helikopterskog spašavanja s licencom Air Zermatt, devet učitelja skijanja, 16 osoba osposobljenih za digitalnu kartografiju i vođenje potraga, jednog licenciranog pilota bespilotnih letjelica, dva licencirana potražna tima s psima, 15 osposobljenih voditelja spašavanja u speleološkim objektima, 31 ronioca raznih kategorija, od toga trojicu osposobljenih za spašavanje iz potopljenih speleoloških objekata ili dubina do 100 metara, 29 članova osposobljenih za spašavanje na brzim vodama i potopljenim područjima te 14 članova sa završenim tečajem rukovanja eksplozivnim tvarima.

Na temelju Zakona o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja (Narodne novine 79/06 i 110/15) i Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja - Stanice Zagreb koji se donosi za svaku godinu, Grad Zagreb osigurava sredstva za financiranje redovite djelatnosti HGSS - Stanice Zagreb za područje grada Zagreba.

U analiziranom razdoblju pripadnici HGSS - Stanice Zagreb sudjelovali su u 175 akcija spašavanja u kojima je spašeno 185 osoba. Od toga je na području grada Zagreba bilo 88 akcija spašavanja u kojima je spašeno 80 osoba. U navedenim akcijama spašavanja u prosjeku su sudjelovala tri člana po jednoj intervenciji.

Provedeno je: 65 vježbi, 71 dežurstvo, 44 predavanja, sedam radnih akcija, 22 tečaja i 68 sastanaka.

 

Stupanj provedbe aktivnosti iz Smjernica

 

Naziv aktivnosti

Ostvarenje

Obrazloženje

Osposobljavanje pripadnika Hrvatske gorske službe spašavanja - Stanice Zagreb

Da

U analiziranom razdoblju provedeno je osposobljavanje članova na 22 tečaja i 65 vježbi.

Sudjelovanje na vježbama sustava civilne zaštite Grada Zagreba

Ne

Zbog epidemiološke situacije vježbe civilne zaštite u analiziranom razdoblju nisu održane.

Uključivanje novih pripadnika u rad Hrvatske gorske službe spašavanja - Stanice Zagreb i njihovo osposobljavanje

Da

U analiziranom razdoblju HGSS - Stanica Zagreb je uključila dva nova člana od kojih je jedan uključen u osposobljavanje za pripravnike HGSS-a.

Nabava osobne i skupne opreme

Da

U analiziranom razdoblju HGSS - Stanica Zagreb je nabavljala i zanavljala osobnu i skupnu opremu za pripadnike sukladno djelatnosti.

 

2.6. Udruge građana od interesa za sustav civilne zaštite

 

Analiza stanja

Udruge građana iz područja sustava civilne zaštite su:

-   Hrvatska udruga za obuku potražnih pasa (HUOPP) koja se bavi školovanjem pasa i njihovih vodiča radi sudjelovanja u potražnim akcijama za izgubljenim i nestalim osobama

-   Klub za obuku službenih i sportskih pasa - "Zagreb" (KOSSP) koji se bavi školovanjem pasa i njihovih vodiča radi sudjelovanja u potražnim akcijama za izgubljenim i nestalim osobama

-   Zagrebački speleološki savez čiji su članovi osposobljeni za spašavanje iz dubina

-   Zagrebački radioamaterski savez koji osigurava alternativnu komunikaciju u slučaju potrebe.

Navedene udruge građana inače redovno sudjeluju na vježbama civilne zaštite koje organizira Grad Zagreb. Zbog epidemiološke situacije vježbe civilne zaštite u analiziranom razdoblju nisu održane.

 

Stupanj provedbe aktivnosti iz Smjernica

 

Naziv aktivnosti

Ostvarenje

Obrazloženje

Izrada općih kriterija za izbor udruga građana od interesa za sustav civilne zaštite

Ne

Izrađen je prijedlog kriterija za izbor udruga građana od interesa za sustav civilne zaštite.

Analiziranje odabira te preciziranje operativnih kapaciteta udruga građana od interesa za sustav civilne zaštite sa sjedištem na području Grada Zagreba

Ne

Nisu određene udruge građana od interesa za sustav civilne zaštite.

Praćenje broja članova udruga građana od interesa za sustav civilne zaštite

Ne

Nisu određene udruge građana od interesa za sustav civilne zaštite.

Nastavak suradnje s Klubom za obuku službenih i sportskih pasa Zagreb (KOSSP), Hrvatskom udrugom za obuku potražnih pasa (HUOPP), Zagrebačkim speleološkim savezom i Zagrebačkim radioamaterskim savezom.

Da

Održani su sastanci s navedenim udrugama građana.

 

2.7. Postrojbe civilne zaštite opće namjene Grada Zagreba

 

Analiza stanja

Gradska skupština Grada Zagreba je Odlukom o osnivanju postrojbi civilne zaštite opće namjene Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 11/18) osnovala sljedeće postrojbe:

1.  Postrojbu civilne zaštite opće namjene Gradske četvrti Donji grad

2.  Postrojbu civilne zaštite opće namjene Gradske četvrti Gornji grad - Medveščak

3.  Postrojbu civilne zaštite opće namjene Gradske četvrti Trnje

4.  Postrojbu civilne zaštite opće namjene Gradske četvrti Maksimir

5.  Postrojbu civilne zaštite opće namjene Gradske četvrti Peščenica - Žitnjak

6.  Postrojbu civilne zaštite opće namjene Gradske četvrti Novi Zagreb - istok

7.  Postrojbu civilne zaštite opće namjene Gradske četvrti Novi Zagreb - zapad

8.  Postrojbu civilne zaštite opće namjene Gradske četvrti Trešnjevka - sjever

9.  Postrojbu civilne zaštite opće namjene Gradske četvrti Trešnjevka - jug

10.  Postrojbu civilne zaštite opće namjene Gradske četvrti Črnomerec

11.  Postrojbu civilne zaštite opće namjene Gradske četvrti Gornja Dubrava

12.  Postrojbu civilne zaštite opće namjene Gradske četvrti Donja Dubrava

13.  Postrojbu civilne zaštite opće namjene Gradske četvrti Stenjevec

14.  Postrojbu civilne zaštite opće namjene Gradske četvrti Podsused - Vrapče

15.  Postrojbu civilne zaštite opće namjene Gradske četvrti Podsljeme

16.  Postrojbu civilne zaštite opće namjene Gradske četvrti Sesvete

17.  Postrojbu civilne zaštite opće namjene Gradske četvrti Brezovica.

Svaka od 17 postrojbi sastoji se od upravljačke skupine (dva pripadnika) i više operativnih skupina (od osam do deset pripadnika), sukladno potrebama koje proizlaze iz Procjene rizika od velikih nesreća za područje Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 6/19).

Nakon potresa koji je pogodio Sisačko-moslavačku županiju, a koji se snažno osjetio i u Zagrebu, 29. prosinca 2020., Grad Zagreb je mobilizirao 166 pripadnika postrojbi civilne zaštite opće namjene Grada Zagreba u 17 gradskih četvrti jer razmjeri potresa i štete od potresa još nisu bili poznati, s uputom javljanja na njihova zborna mjesta, sukladno odredbama Plana.

Pripadnici postrojbi civilne zaštite opće namjene Grada Zagreba su zajedno sa zapovjednicima postrojbi obišli svoje gradske četvrti radi pregleda stanja i oštećenja građevina nakon potresa i potrebe za daljnjim postupanjem. S danom 31. prosinca 2020. demobilizirani su svi pripadnici civilne zaštite opće namjene Grada Zagreba u 17 gradskih četvrti Grada Zagreba.

U analiziranom razdoblju izvršena je mobilizacija pripadnika civilne zaštite opće namjene Grada Zagreba u skladu sa zahtjevima Stožera. Ukupno je bio mobiliziran 241 pripadnik postrojbi civilne zaštite opće namjene. Na dan 1. 10. 2021. bilo je mobilizirano šest pripadnika civilne zaštite opće namjene Grada Zagreba koji na cijepnom punktu osiguravaju kontrolu provedbe epidemioloških mjera tijekom cijepljenja.

U analiziranom razdoblju u postrojbe civilne zaštite opće namjene pristupilo je 115 pripadnika. Istupila su 43 pripadnika. Ukupno je u evidenciju uvedeno 3163 pripadnika postrojbi civilne zaštite opće namjene.

U analiziranom razdoblju ukupno je 30 pripadnika postrojbi civilne zaštite opće namjene Grada Zagreba opremljeno osobnom zaštitnom opremom.

Sukladno Planu vježbi tijekom 2021. trebale su biti održane dvije vježbe operativnih snaga sustava civilne zaštite Grada Zagreba. Zbog epidemiološke situacije povezane s bolešću COVID-19 radi zaštite zdravlja i sigurnosti pripadnika postrojbi civilne zaštite i ostalih operativnih snaga sustava civilne zaštite, planirane vježbe u analiziranom razdoblju nisu održane.

 

Stupanj provedbe aktivnosti iz Smjernica

 

Naziv aktivnosti

Ostvarenje

Obrazloženje

Maksimalno iskoristiti prisutnost medija (prisutnost na društvenim mrežama) radi popularizacije, stvaranja imidža i zajedničkog kolektivnog identiteta

Da

U analiziranom razdoblju izdan je letak "Pridruži se civilnoj zaštiti" kojim se željelo animirati mlade ljude da dobrovoljno pristupe postrojbama civilne zaštite opće namjene. Nakon javnog poziva, postrojbama je pristupilo 76 pripadnika.

Tiskano je i distribuirano po 395 000 letaka Pridruži se civilnoj zaštiti te isto toliko letaka Potres.

Poticanje uključivanja srednjoškolaca u sustav civilne zaštite na primjeren način.

Ne

U analiziranom razdoblju aktivnost nije provedena zbog epidemioloških razloga.

Iniciranje da se pilot-projekt edukacije srednjoškolaca uvrsti u kurikulum redovnog obrazovanja

Ne

U analiziranom razdoblju aktivnost nije provedena.

Popunjavanje postrojbi civilne zaštite opće namjene.

Da

U analiziranom razdoblju u postrojbe civilne zaštite opće namjene pristupilo je 115 novih pripadnika, a odstupila su 43 pripadnika.

Sudjelovanje pripadnika postrojbi civilne zaštite opće namjene u vježbama sustava civilne zaštite Grada Zagreba sukladno godišnjim planovima vježbi.

Ne

Zbog epidemiološke situacije vježbe civilne zaštite u analiziranom razdoblju nisu održane.

 

2.8. Postrojbe civilne zaštite specijalističke namjene Grada Zagreba

 

Analiza stanja

Gradska skupština Grada Zagreba je Odlukom o osnivanju postrojbi civilne zaštite specijalističke namjene Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 11/18) osnovala sljedeće postrojbe:

-   postrojbe civilne zaštite za traganje i spašavanje iz ruševina (srednja kategorija)

-   postrojbe civilne zaštite za traganje i spašavanje u poplavama (laka kategorija)

-   postrojbe civilne zaštite za tehničko-taktičku potporu.

U prvim satima nakon razornog potresa koji je pogodio područje Sisačko-moslavačke županije 29. prosinca 2020. Grad Zagreb je uputio pomoć u osobnoj i skupnoj opremi za traganje i spašavanje iz ruševina čiju je nabavu osigurao Ured za upravljanje u hitnim situacijama.

Pomoć stanovništvu u potresu pogođenom području pružale su i ekipe Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Grada Zagreba, GDCK Zagreb, HGSS - Stanice Zagreb i Zagrebačkog radioamaterskog saveza.

 

Stupanj provedbe aktivnosti iz Smjernica

 

Naziv aktivnosti

Ostvarenje

Obrazloženje

Sudjelovanje na vježbama sustava civilne zaštite Grada Zagreba sukladno Planu vježbi

Ne

Zbog epidemiološke situacije vježbe civilne zaštite u analiziranom razdoblju nisu održane.

Osposobljavanje pripadnika specijalističkih postrojbi za traganje i spašavanje u poplavama

Da/Ne

Osposobljavanje za traganje i spašavanje u poplavama JVP GZ je proveo u sklopu redovitih nastavnih tema.

Zbog epidemiološke situacije VZGZ nije proveo navedenu aktivnost.

Osposobljavanje pripadnika specijalističkih postrojbi za traganje i spašavanje iz ruševina.

Da/Ne

Osposobljavanje za traganje i spašavanje iz ruševina JVP GZ je proveo u sklopu redovitih nastavnih tema.

Zbog epidemiološke situacije VZGZ nije proveo navedenu aktivnost.

Osposobljavanje pripadnika specijalističkih postrojbi za tehničko-taktičku potporu u intervencijama

Ne

U analiziranom razdoblju nije planirano provođenje aktivnosti.

Upućivanje pripadnika specijalističkih postrojbi na specijalističke tečajeve pružanja prve pomoći

Ne

U analiziranom razdoblju nije provedeno osposobljavanje pripadnika specijalističkih postrojbi civilne zaštite za specijalističke tečajeve pružanja prve pomoći.

Organizacija masovne vježbe

Ne

U analiziranom razdoblju nije planirano provođenje aktivnosti jer se aktivnost sukladno Smjernicama planira održati jedanput u četverogodišnjem razdoblju.

 

2.9. Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite na području Grada Zagreba

 

Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite na području Grada Zagreba pravne su osobe koje su svojim proizvodnim, uslužnim, materijalnim, ljudskim i drugim resursima najznačajniji nositelji tih djelatnosti na području Grada Zagreba.

Pravne osobe su operativne snage sustava civilne zaštite Grada Zagreba i dužne su u operativnim planovima izraditi plan o načinu organiziranja provedbe mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite sukladno Zakonu, posebnim propisima i njihovim općim aktima.

Gradska skupština Grada Zagreba donijela je Odluku o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 6/20). Odlukom je određeno 45 pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Grada Zagreba i podijeljene su prema sljedećim skupinama zadaća:

-   osiguravanje potrebne mehanizacije

-   osiguravanje kapaciteta za zbrinjavanje i prijevoz stanovništva

-   osiguravanje kapaciteta za prijevoz i skladištenje robe

-   osiguravanje hrane i vode za piće

-   osiguravanje zdravstvenog zbrinjavanja stanovništva

-   osiguravanje komunikacije tijekom otežanih uvjeta s osobitim naglaskom na informiranje stanovništva

-   osiguravanje stručnjaka i mehanizacije potrebne za asanaciju te

-   pružanje stručne i savjetodavne potpore Stožeru tijekom velikih nesreća i katastrofa, posebno u segmentu procjene posljedica.

Grad Zagreb ne može utjecati na razvoj ljudskih potencijala i operativnih kapaciteta pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Grada Zagreba, ali kontinuirano prati razvoj njihovih operativnih kapaciteta i stanje ljudskih potencijala radi utvrđivanja operativnih sposobnosti za sudjelovanje u aktivnostima sustava civilne zaštite.

 

2.10. Povjerenici i zamjenici povjerenika civilne zaštite

 

Analiza stanja

Gradonačelnik Grada Zagreba je 13. siječnja 2020. donio Zaključak o imenovanju povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 1/20). Zaključkom su imenovana 604 povjerenika i 225 zamjenika povjerenika na području 17 gradskih četvrti Grada Zagreba.

Zadaća povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite Grada Zagreba je provođenje preventivnih mjera i podizanje svijesti građana u sustavu civilne zaštite, izvršavanje obveza pripremanja i osposobljavanja građana za osobnu i uzajamnu zaštitu te usklađivanje provođenja osobne i uzajamne zaštite, obavješćivanje građana o poduzimanju mjera i postupaka civilne zaštite te mobilizacija svih raspoloživih kapaciteta lokalne zajednice za sudjelovanje u otklanjanju nastalih posljedica, sudjelovanje građana u organiziranju i provođenju evakuacije, sklanjanja i zbrinjavanja, obveza vođenja evidencije na području nadležnosti za koje su imenovani povjerenikom civilne zaštite te obavljanje poslova i zadaća prema nalozima stožera civilne zaštite jedinice lokalne samouprave u velikoj nesreći i katastrofi.

U navedenom razdoblju osobnom zaštitnom opremom opremljeno je 447 povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite Grada Zagreba. U analiziranom razdoblju osposobljavanje nije provedeno zbog epidemioloških razloga.

 

Stupanj provedbe aktivnosti iz Smjernica

 

Naziv aktivnosti

Ostvarenje

Obrazloženje

Osposobljavanje povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite Grada Zagreba

Ne

Zbog epidemiološke situacije aktivnost nije provedena.

Tisak i distribucija edukativnih materijala (letaka) za povjerenike i zamjenike povjerenika civilne zaštite Grada Zagreba

Ne

Aktivnost nije provedena jer nije provedeno osposobljavanje i edukacija povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite Grada Zagreba.

Izrada smjernica za povjerenike i zamjenike povjerenika za procjenu ugroženosti njihovih područja odgovornosti i standardiziranih obrazaca za statističko praćenje rizičnih skupina stanovništva i pojava/stanja s ciljem olakšavanja izvršenja zadaća povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite Grada Zagreba

Ne

Aktivnost nije provedena jer nije provedeno osposobljavanje i edukacija povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite Grada Zagreba.

Ažuriranje popisa povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite Grada Zagreba i po potrebi imenovanje novih povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite Grada Zagreba

Ne

Aktivnost nije provedena u analiziranom razdoblju jer zaključkom gradonačelnika novi povjerenici nisu imenovani.

 

3. OPREMANJE I RAZVOJ SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE GRADA ZAGREBA

 

Analiza stanja

U analiziranom razdoblju izvršena je nabava osobne zaštitne opreme za pripadnike postrojbi civilne zaštite opće namjene, i to:

-   2000 zaštitnih kaciga,

-   200 radnih kombinezona,

-   1500 zaštitnih rukavica,

-   2000 reflektirajućih prsluka i

-   1000 oznaka za rukav (traka).

Izvršeno je opremanje osobnom zaštitnom opremom 30 pripadnika civilne zaštite opće namjene. Opremljeno je osobnom zaštitnom opremom 447 povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite. Od skupne opreme nabavljen je jedan detektor pomaka.

 

Stupanj provedbe aktivnosti iz Smjernica

 

Naziv aktivnosti

Ostvarenje

Obrazloženje

Kontinuirano praćenje novih tehnoloških rješenja od interesa za sustav civilne zaštite Grada Zagreba koja se pojavljuju na tržištu

Da

Održani su sastanci na kojima su predstavnici tvrtki predstavili službenicima Ureda za upravljanje u hitnim situacijama rješenja od interesa za sustav civilne zaštite.

Definiranje obrasca za iskaz potreba specijalističkih postrojbi

Ne

Aktivnost nije provedena u analiziranom razdoblju

Nabava osobne i skupne opreme za postrojbe civilne zaštite opće i specijalističke namjene Grada Zagreba

Da

U analiziranom razdoblju nabavljena je osobna i skupna oprema.

 

4. DOSTUPNOST INFORMACIJA

 

Analiza stanja

Tijekom analiziranog razdoblja uz redovito održavanje komunikacijskog sustava nastavljen je rad na unapređenju komunikacijskog sustava između ključnih sudionika sustava civilne zaštite Grada Zagreba i drugih žurnih službi. Alternativni sustav veza omogućuje uspostavu komunikacije u slučajevima prestanka funkcioniranja ili preopterećenja redovnih sustava veza. Sustavi zahtijevaju redovito održavanje i periodičku provjeru njihove funkcionalnosti. Sustav satelitske veze je pomoćni sustav u ekstremnim situacijama kada je sva zemaljska komunikacijska infrastruktura oštećena ili preopterećena. Veza se ostvaruje putem triju satelita i dviju zemaljskih postaja, a njome je moguć prijenos glasovnih, pisanih i elektroničkih poruka. Sustavom su povezani Ured za upravljanje u hitnim situacijama, Policijska uprava zagrebačka, Nastavni zavod za hitnu medicinu Grada Zagreba, Županijski centar 112 Zagreb, Javna vatrogasna postrojba Grada Zagreba i dva mobilna terminala. Osim satelitskog BGAN sustava, na raspolaganju je i satelitski link postavljen na 37 lokacija, softverski sustav za upravljanje u hitnim situacijama te HF sustav veza. Alternativni sustavi komunikacija redovito su testirani na mjesečnoj bazi.

U analiziranom razdoblju izdan je i letak "Pridruži se civilnoj zaštiti" kojim se građanima željelo pružiti osnovne informacije o civilnoj zaštiti te potaknuti mlade ljude na dobrovoljno pristupanje postrojbama civilne zaštite opće namjene. Od kada je izdan i distribuiran letak "Pridruži se civilnoj zaštiti" postrojbama civilne zaštite opće namjene pristupilo je 76 novih pripadnika.

Službenici Ureda za upravljanje u hitnim situacijama u suradnji s Ravnateljstvom civilne zaštite - Područnim uredom civilne zaštite Zagreb realizirali su edukacije djece školske dobi u sklopu programa "Edukacija djece u području civilne zaštite". Edukacije su se održavale u prostorima Doma Crvenog križa Zagreb te su se počele provoditi u rujnu 2021. Zbog nepovoljne epidemiološke situacije i uspostave karantene na lokaciji Grad mladih planirana aktivnost nije se održala za djecu predškolskog uzrasta.

Osim navedenoga, praćene su i sve zakonske izmjene iz područja sustava civilne zaštite pa je tako dano mišljenje na Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sustavu civilne zaštite, na javnom savjetovanju o Planu pripravnosti i odgovora RH na radiološki ili nuklearni izvanredni događaj istaknuta je potreba jasnijeg definiranja operativnih nadležnosti, na javnom savjetovanju o Pravilniku o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti o postupku njihova donošenja ukazano je na nelogičnosti provedbe.

 

Stupanj provedbe aktivnosti iz Smjernica

 

Naziv aktivnosti

Ostvarenje

Obrazloženje

Nastaviti s dodatnom edukacijom i vježbama uspostave komunikacije kako bi se omogućio prijenos informacija i podataka u trenutku nefunkcionalnosti redovnih sustava komunikacija

Da

Redovito se održavaju vježbe uspostave komunikacije preko satelitskog terminala.

Praćenje izrade i analiza operativnih planova pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite

Da

Nakon provedenih konzultacija pravnih osoba s Uredom za upravljanje u hitnim situacijama u analiziranom razdoblju zaprimljeno je šest operativnih planova.

Praćenje izrade i analiza operativnih planova i procjena rizika pravnih osoba koje obavljaju djelatnost korištenjem opasnih tvari.

Da

U analiziranom razdoblju zaprimljena su četiri operativna plana i procjene rizika pravnih osoba koje obavljaju djelatnost korištenjem opasnih tvari.

Instaliranje potrebne komunikacijske opreme u sjedištima svih gradskih četvrti Grada Zagreba

Ne

Aktivnost nije provedena u analiziranom razdoblju.

Tisak i distribucija edukativnih letaka namijenjenih stanovništvu

Da

Izdan je letak "Pridruži se civilnoj zaštiti" koji je dostavljen svim kućanstvima na području Grada Zagreba.

Tisak i distribucija plakata namijenjenih javnim ustanovama

Ne

Aktivnost nije provedena u analiziranom razdoblju.

Edukacija djece

Da

Aktivnost "Edukacija djece u području civilne zaštite" počela se provoditi u rujnu 2021.

Redovito testiranje funkcionalnosti komunikacijskog sustava za hitne situacije Grada Zagreba

Da

Oprema se redovito testirala.

Unaprjeđivanje Geoportala zagrebačke infrastrukture prostornih podataka s prikazom informacija iz područja sustava civilne zaštite i uputama o načinu postupanja tijekom kriznih situacija

Ne

Aktivnost nije provedena u analiziranom razdoblju.

Sustavno nadopunjavanje geografsko-informacijskog sustava za hitne situacije (primjena GIS-a)

Da

Aktivnost se provodila.

Edukacija stožera GČGZ za korištenje komunikacijskih sustava

Ne

Aktivnost nije provedena u analiziranom razdoblju.

Proširivanje i kontinuirano unaprjeđivanje komunikacije na društvenim mrežama i izrada strategije korištenja društvenih mreža tijekom velikih nesreća i katastrofa

Ne

Aktivnost nije provedena u analiziranom razdoblju.

Redovito ažuriranje i nadopunjavanje baze podataka pripadnika postrojbi civilne zaštite Grada Zagreba

Da

Baza podataka o pripadnicima se ažurirala.

Prikupljanje podataka o resursima građevinskih tvrtki

Ne

Aktivnost nije provedena u analiziranom razdoblju.

Daljnje proširenje back-up komunikacijskog sustava za hitne situacije sukladno iskazanim potrebama potencijalnih korisnika i financijskim mogućnostima

Ne

Aktivnost nije provedena u analiziranom razdoblju zbog financijskih sredstava. Aktivnost se sukladno Smjernicama planira ostvariti u četverogodišnjem razdoblju.

 

5. SURADNJA SA ZNANSTVENIM INSTITUCIJAMA

 

Analiza stanja

Rad na Studiji za saniranje posljedica potresa je počeo 2013. i do sada je napravljeno osam faza. Sve faze studije su povezane, odnosno nadovezuju se u ostvarivanju početno postavljenog cilja: saniranja posljedica potresa, a tijekom godina se pokušavaju obuhvatiti sve bitne teme za kvalitetno upravljanje rizikom od potresa. Studiju je izradio Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Posebna vrijednost studije je razvoj metodologije i obrasca za brzu procjenu oštećenja građevina (popularno zvane "naljepnice") - alata koji su se koristili za brze procjene nakon potresa u Zagrebu i u Petrinji te razrada seizmičkih ojačanja zgrada što će se uvelike koristiti u idućem razdoblju.

U osmoj fazi studije za saniranje posljedica potresa provedena je sustavna obrada podataka dobivenih iz detaljnih analiza provedenih u prethodnim fazama s ciljem prilagodbe te implementacije u postojeće sustave žurnih službi. Analiza predviđa dodatnu obradu rezultata detaljnih eksperimentalnih i numeričkih analiza više od 50 odabranih građevina na području Grada Zagreba. Postojeći rezultati uključuju, za svaku analiziranu građevinu, nacrte postojećeg stanja i označena kritična mjesta u konstrukciji što se može iskoristiti za potrebe žurnih službi, ali i prilagodbu evakuacijskih putova te definiranje sigurnih zona i slično.

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt "Multisenzorsko zračno snimanje Republike Hrvatske za potrebe procjene smanjenja rizika od katastrofa", čiji je dio i projekt Potresni rizik na području Grada Zagreba, potpisan je 8. svibnja 2020., nakon 6 godina priprema. Riječ je o projektu koji se provodi u okviru Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija za razdoblje 2014. - 2020.". Nositelj projekta je Državna geodetska uprava, dok uz Grad Zagreb kao partner u Projektu sudjeluje i Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, a Hrvatske vode sufinanciraju projekt.

Ovaj projekt u trajanju od tri godine kroz partnerski će rad institucija, što je moguće točnije, utvrditi potresni rizik radi sagledavanja potencijalne opasnosti (ugroze) za građevine i ljudske živote. Rizik za građevine iskazat će se u skupinama po namjeni i važnosti, npr. za stambene, poslovne i javne građevine, za kulturnu baštinu i infrastrukturu, a za ljude s obzirom na rizik gubitka života, ranjavanja i stambenog zbrinjavanja. Isto tako, osigurat će podatke za pripremu učinkovitog odgovora hitnim službama i civilnoj zaštiti neposredno nakon potresa vezanog za stanovništvo, građevine, infrastrukturu i drugu imovinu te omogućiti pripremu mjera za brzi oporavak potresom pogođene zajednice i donošenje primjerenih gospodarskih, društvenih i političkih odluka. U analiziranom razdoblju dovršeni su postupci javne nabave za procjenu potresnog rizika za Grad Zagreb, nabavu računalne opreme i uređaja za mobilnu komunikaciju, nabavu softvera, usluge organizacije stručnih konferencija, savjetovanja, grafičke pripreme i tisak materijala i postupak nabave za uslugu izrade i uspostave GIS portala potresnog rizika.

Centralni dio projekta je izrada i punjenje baze podataka "Potresni rizik Grada Zagreba" u kojoj će biti upisane sve zgrade u Zagrebu, njih oko 300.000. Za nadopunjavanje baze izrađene su dvije aplikacije, i to aplikacija za građane na kojoj mogu upisati svoju zgradu u bazu podataka (sadrži 35 atributa za upis) i aplikacija za stručnjake koji rade na projektu (sadrži oko 150 atributa). Izrađena je i jedinstvena podloga za bazu podataka koja će biti kompatibilna i pogodna za objedinjavanje svih postojećih baza podataka (Zagreb potres 2020., Potres Petrinja 2021., Kulturna dobra itd.) te novoprikupljenih podataka (upisi od strane građana i upisi od stručnjaka koji rade na projektu). Izrađen je i objavljen GIS portal na adresi potresnirizik.zagreb.hr, organizira se prva radionica i konferencija o potresnom riziku.

Prikupljeni podaci će biti podloga za:

-   procjene rizika od potresa (osnovni cilj projekta, ali i obveza RH prema EU pri čemu se procjene rade svake 4 godine - kvaliteta podataka je ključna)

-   podrška obnovi / održavanju zgrada / investicijama (primjerice, prikupljeni podaci će biti izvrsna podloga procesima obnove i nadopuna podataka dobivenih brzim pregledima)

-   podloga sustavu pregleda zgrada nakon potresa (podaci će omogućiti kvalitetnu podlogu za preglede u slučaju budućih razornih potresa čime će se omogućiti znatno kvalitetnije procjene, ali i edukacija stručnjaka)

-   seizmički certifikat (ključni iskorak u budućnosti, ali i obveza prema Zakonu o obnovi, a prikupljeni podaci mogu poslužiti kao podloga pri čemu su ključni kvalitetni podaci - koristili bi se samo uz privolu građana).

 

Stupanj provedbe aktivnosti iz Smjernica

 

Naziv aktivnosti

Ostvarenje

Obrazloženje

Nastavak izrade Studije za saniranje posljedica potresa

Da

Izrađena je 8. faza Studije za saniranje posljedica potresa. Započeo je rad na izradi 9. faze Studije za saniranje posljedica potresa.

Uključivanje u aktivnosti praćenja utjecaja klimatskih promjena na povećavanje rizika života u urbanoj zoni Zagreba (pokretanje inicijativa, sudjelovanje u projektima, organiziranje konferencija)

Ne

Aktivnost nije provedena u analiziranom razdoblju.

Suradnja sa znanstvenom i stručnom zajednicom (suradnja s Rudarsko-geološko naftnim fakultetom, Geodetskim fakultetom, Prirodoslovno-matematičkim fakultetom i Građevinskim fakultetom)

Da

Na projektu "Multisenzorsko zračno snimanje Republike Hrvatske za potrebe procjene smanjenja rizika od katastrofa - dio b. Potresni rizik Grada Zagreba" surađuje se s partnerom Geodetskim fakultetom u Zagrebu. Unutar projekta, nabavu Procjene potresnog rizika dobio je konzorcij Građevinski fakultet i Centar Građevinskog fakulteta, a stručnjaci koji su uključeni u provedbu su stručnjaci za konstrukcije i dinamičku analizu, procjene rizika, stručnjaci za geotehniku, arhitekturu, urbanizam, geofiziku i seizmologiju.

 

Potpisani su ugovori za nabave: softvera za izradu baze podataka o građevinama i stanovništvu i softvera za dinamičku analizu konstrukcija i proračun oštetljivosti, procjenu potresnog rizika, izradu i uspostavu GIS portala potresnog rizika, računalne opreme i organizacije stručnih konferencija, savjetovanja, grafičke pripreme i tiska.

 

Izrađen je i objavljen GIS portal na adresi potresnirizik.zagreb.hr, organizira se prva radionica i konferencija o potresnom riziku, a izrađeno je i odobreno pet zahtjeva za nadoknadu sredstava.

 

Nastavljena je suradnja sa Seizmološkom službom Republike Hrvatske te su redovito mjereni podaci o potresima na zagrebačkoj mreži seizmografa i akcelerografa. Podaci su se pokazali kao iznimno vrijedni s obzirom na to da je protekle godine zabilježena pojačana seizmička aktivnost.

Definiranje tipova znanstvenih podataka potrebnih za izradu procjene rizika

Ne

Aktivnost nije provedena u analiziranom razdoblju.

Uspostava suradnje s Fakultetom elektrotehnike i računarstva radi izrade modela simulacije velikih nesreća

Ne

Aktivnost nije provedena u analiziranom razdoblju.

 

6. PLANSKI DOKUMENTI

 

Grad Zagreb je usvojio sve planske dokumente koje je bio obvezan usvojiti temeljem odredbi zakona:

-   Analizu stanja sustava civilne zaštite Grada Zagreba za 2020. (Službeni glasnik Grada Zagreba 34/20)

-   Plan razvoja sustava civilne zaštite Grada Zagreba za 2021. (Službeni glasnik Grada Zagreba 34/20)

-   Procjenu rizika od velikih nesreća za područje Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 6/19)

-   Plan djelovanja civilne zaštite Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 16/19)

-   Vanjski plan zaštite i spašavanja u slučaju nesreća koje uključuju opasne tvari za područja postrojenja TE-TO Zagreb operatera HEP-Proizvodnja d.o.o., Terminal Žitnjak operatera JANAF d.d. i UNP1 Zagreb operatera INA-Industrija nafte d.d. (Službeni glasnik Grada Zagreba 1/20)

-   Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Grada Zagreba za razdoblje od 2021. do 2024. (Službeni glasnik Grada Zagreba 34/20)

-   Plan vježbi civilne zaštite na području Grada Zagreba za 2021. (Službeni glasnik Grada Zagreba 1/21).

 

7. OSTVARENJE CILJEVA UNUTAR SUBPODRUČJA CIVILNE ZAŠTITE

 

SUBPODRUČJA CIVILNE ZAŠTITE

SVEUKUPNI CILJ

OSTVARENO

NIJE OSTVARENO

Normiranje

Ispunjavanje obveza i usvajanje akata sukladno zakonu i podzakonskim aktima

Praćenje promjena u zakonskoj regulativi; sudjelovanje na javnim savjetovanjima; donošenje zaključaka o osnivanju i imenovanju Stožera i stožera GČGZ nakon održanih izbora; izrada i usvajanje svih planskih dokumenata koje je Grad Zagreb bio obvezan usvojiti temeljem odredbi zakona

Provjeravanje financijske stabilnosti i operativne snage pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Grada Zagreba, donošenje nove odluke odnosno ažuriranje postojeće; imenovanje novih povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite Grada Zagreba; donošenje odluke o određivanju udruga građana od interesa za sustav civilne zaštite Grada Zagreba

Preventiva

Prikupljanje znanstvenih informacija radi ažuriranja Procjene, provođenje svih planiranih aktivnosti radi jačanja svijesti stanovništva o svim prijetnjama i povećanju udjela dobrovoljnih pripadnika u postrojbama civilne zaštite opće namjene Grada Zagreba

Sudjelovanje na pokrenutim znanstvenim i EU projektima te prikupljanje novih znanstvenih podataka; tiskanje i distribucija letka sa svrhom poticanja dobrovoljnog pristupanja postrojbama civilne zaštite opće namjene Grada Zagreba te reprintanje plakata i letaka; provođenje programa "Edukacija djece u području civilne zaštite"

Ažuriranje Procjene rizika s obradom dviju novih prijetnji

Planiranje

Ažuriranje planskih dokumenata

Ažuriranje priloga Plana sukladno novonastalim promjenama i prikupljenim podacima; ažuriranje lista kontakata sudionika; praćenje izrade te analiza operativnih planova pravnih osoba i operativnih planova i procjene rizika pravnih osoba koje obavljaju djelatnost korištenjem opasnih tvari

Ažuriranje Vanjskog plana

Operativno djelovanje

Održavanje visoke razine operativnog djelovanja operativnih snaga sustava civilne zaštite Grada Zagreba

Ažuriranje baze podataka pripadnika postrojbi civilne zaštite Grada Zagreba; nabava osobne i skupne opreme za pripadnike postrojbi;

upoznavanje Stožera i stožera GČGZ s planskim dokumentima iz područja civilne zaštite, sredstvima rada i načinom rada tijekom velikih nesreća i katastrofa

Održavanje planiranih vježbi operativnih snaga sustava civilne zaštite Grada Zagreba; izrada elaborata vježbi; definiranje obrazaca za iskaz potreba operativnih snaga u sustavu civilne zaštite Grada Zagreba

Financiranje

Osiguranje dostatnih financijskih sredstava za razvoj sustava civilne zaštite Grada Zagreba

U Proračunu Grada Zagreba za 2021. bila su osigurana dostatna financijska sredstva

-

 

8. ZAKLJUČAK

 

Kontinuirano se jača operativna sposobnost sustava civilne zaštite na razini Grada Zagreba. Kada je riječ o mjerama poticanja dobrovoljnog pristupanja postrojbama civilne zaštite opće namjene Grada Zagreba, izdan je i distribuiran svim kućanstvima na području Grada letak "Pridruži se civilnoj zaštiti" kojim se željelo mladim ljudima približiti sustav civilne zaštite te ih potaknuti na pristupanje postrojbama. Potrebno je poraditi na promoviranju sustava civilne zaštite i drugim načinima te razviti strategiju podizanja svijesti stanovništva o sustavu civilne zaštite.

Mjere osposobljavanja i uvježbavanja postrojbi civilne zaštite opće i specijalističke namjene, Stožera, stožera GČGZ i ostalih operativnih snaga sustava civilne zaštite Grada Zagreba u analiziranom razdoblju provedene su u skladu s epidemiološkom situacijom. Održan je sastanak s načelnicima stožera GČGZ na kojem su, uz ostalo, predstavljeni i planski dokumenti civilne zaštite.

Mjere unaprjeđenja protokola razmjene informacija između Grada Zagreba, Stožera, stožera GČGZ i ostalih operativnih snaga sustava civilne zaštite Grada Zagreba, znanstvenih institucija i stanovništva koji će rezultirati dostupnošću informacija svima kojima je to potrebno i kada je to potrebno realizirane su u skladu s epidemiološkom situacijom u analiziranom razdoblju. Započeti projekti sa znanstvenom zajednicom uspješno se ostvaruju, a alternativni komunikacijski sustavi redovno se testiraju te su operabilni.

U Proračunu Grada Zagreba za 2021. bila su osigurana dostatna financijska sredstva koja su omogućila daljnji razvoj sustava civilne zaštite.

Grad Zagreb je usvojio sve planske dokumente koje je bio obvezan usvojiti temeljem odredbi Zakona te je dodatno izrađen prijedlog kriterija za izbor udruga građana od interesa za sustav civilne zaštite.

U analiziranom razdoblju održane su 93 sjednice Stožera sa svrhom provođenja mjera za suzbijanje epidemije uzrokovane virusom SARS CoV-2 i saniranje posljedica potresa. Kontinuirano se pružala logistička i administrativna podrška radu Stožera, a posebno vezano za organizaciju sjednica Stožera te komunikaciju s pravnim i fizičkim osobama vezano za provedbu epidemioloških mjera.

Nakon potresa koji je pogodio Sisačko-moslavačku županiju, a koji se snažno osjetio i u Gradu Zagrebu, 29. prosinca 2020., Grad Zagreb je mobilizirao 166 pripadnika postrojbi civilne zaštite opće namjene Grada Zagreba u 17 gradskih četvrti, sukladno odredbama Plana.

Na osiguravanju punktova za cijepljenje sudjelovali su pripadnici postrojbi civilne zaštite opće namjene Grada Zagreba sukladno zahtjevima Stožera. Pravilnim provođenjem epidemioloških mjera sačuvano je zdravlje pripadnika postrojbi civilne zaštite i građana kojima su pružali pomoć. U analiziranom razdoblju u postrojbe civilne zaštite opće namjene pristupilo je 115 pripadnika. Iz postrojbi su istupila 43 pripadnika. Osobnom zaštitnom opremom je opremljeno 30 pripadnika postrojbi civilne zaštite opće namjene Grada Zagreba. Od početka godine, 447 povjerenika i zamjenika povjerenika opremljeno je osobnom zaštitnom opremom.

Temeljne operativne snage sustava civilne zaštite Grada Zagreba pravodobno su i učinkovito odgovarale na sve zadaće koje su im stavljene u nadležnost sukladno njihovim djelatnostima i operativnoj spremnosti.

 

9. ZAVRŠNA ODREDBA

 

Analiza će biti objavljena u Službenom glasniku Grada Zagreba.

 

KLASA: 021-05/21-01/515

URBROJ: 251-01-03-21-2

Zagreb, 10. prosinca 2021.

Predsjednik

Gradske skupštine

Joško Klisović, v. r.