Na temelju članka 38. točke 2. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/99, 19/01, 20/01 - pročišćeni tekst, 10/04, 18/05, 2/06, 18/06, 7/09, 16/09, 25/09, 10/10, 4/13, 24/13 i 2/15), Gradska skupština Grada Zagreba, na 48. sjednici, 20. prosinca 2016., donijela je

 

ODLUKU

o dopuni Odluke o prihvaćanju prijenosa osnivačkih prava nad ustanovom Upravljanje sportskim objektima na Grad Zagreb i obavljanju osnivačkih prava i obveza

 

Članak 1.

 

U Odluci o prihvaćanju prijenosa osnivačkih prava nad ustanovom Upravljanje sportskim objektima na Grad Zagreb i obavljanju osnivačkih prava i obveza (Službeni glasnik Grada Zagreba 25/13, 26/14, 5/15 i 25/15) u članku 5.a iza točke 18. dodaje se točka 19. koja glasi:

"19. SPORTSKO-REKREACIJSKI CENTAR SOPOT, Zagreb, Ulica V. Kovačevića bb, k.č.br. 1036/1, 1036/2 i dio 979/1

Sportski prostor

11.157,00 m2

Prateći prosto

151,58 m2

Okolišni prostor

12.171,00 m2

Ukupno

23.479,58 m2".

 

Članak 2.

 

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Zagreba.

 

KLASA: 021-05/16-01/333

URBROJ: 251-01-05-16-5

Zagreb, 20. prosinca 2016.

Predsjednik

Gradske skupštine

dr. sc. Andrija Mikulić, v. r.