Na temelju članka 55. stavka 2. i članka 93. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13) i članka 38. točke 2. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/99, 19/01, 20/01 - pročišćeni tekst, 10/04, 18/05, 2/06, 18/06, 7/09, 16/09, 25/09, 10/10, 4/13 i 24/13), Gradska skupština Grada Zagreba, na 16. sjednici, 24. srpnja 2014., donijela je

 

ODLUKU

o uvjetima i načinu provedbe javnih natječaja iz područja prostornog uređenja

 

Članak 1.

 

Ovom odlukom propisuju se uvjeti i način provedbe javnog natječaja iz područja prostornog uređenja (u daljnjem tekstu: Odluka) za zahvate u prostoru određene mjerama provedbe prostornog plana kad je raspisivač javnog natječaja Grad Zagreb ili druga zainteresirana pravna ili fizička osoba.

 

Članak 2.

 

Javni natječaj u smislu ove odluke su arhitektonski natječaji za odabir idejnog rješenja za zgrade i druge zahvate u prostoru javne i društvene namjene, za zahvate u prostoru na zemljištu u vlasništvu Grada Zagreba te javni natječaji za odabir stručnog rješenja koje je podloga za izradu urbanističkog plana.

 

Članak 3.

 

Javni natječaj u smislu propisa kojim se uređuje javna nabava je postupak koji prethodi namjeri sklapanja ugovora o javnim uslugama.

 

Članak 4.

 

Javni natječaj (u daljnjem tekstu: natječaj) se provodi na temelju programa za provedbu natječaja koji se verificira, utvrđuje i mijenja sukladno mjerama provedbe prostornog plana.

Natječajni zadatak mora se detaljno i jasno opisati u programu za provedbu natječaja.

 

Članak 5.

 

Natječaj se provodi u skladu s Pravilnikom o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza (Narodne novine 85/14) Hrvatske komore arhitekata, osim ako ovom odlukom nije drugačije određeno.

 

Članak 6.

 

Ako je raspisivač natječaja Grad Zagreb, a provoditelj natječaja nije gradsko upravno tijelo upisano u Registar provoditelja natječaja u Republici Hrvatskoj, Grad Zagreb i provoditelj natječaja moraju ugovorom urediti međusobna prava i obveze.

 

Članak 7.

 

Ako je raspisivač natječaja Grad Zagreb, sudionike natječaja imenuje gradonačelnik Grada Zagreba u dogovoru i na prijedlog provoditelja.

 

Članak 8.

 

Ako je raspisivač natječaja Grad Zagreb, nagradni fond i raspodjelu nagradnog fonda zaključkom određuje gradonačelnik Grada Zagreba, odnosno Gradska skupština Grada Zagreba sukladno članku 5. ove odluke.

 

Članak 9.

 

Službenici gradskih upravnih tijela, javnih ustanova, zavoda i službi pri sudjelovanju u natječaju nemaju pravo na naknadu za rad.

 

Članak 10.

 

Na pitanja autorskog rada natjecatelja, kada se prvonagrađeni rad koristi kao stručno rješenje urbanističkog plana, odgovarajuće se primjenjuju odredbe posebnih propisa koji uređuju prostorno uređenje.

 

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 11.

 

Na temelju postupaka javnih natječaja koji su dovršeni do dana stupanja na snagu ove odluke, odnosno za koje je izrađen protokol o provedbi natječaja i odabran prvonagrađeni rad, mogu se izraditi projekti te ishoditi akti za provedbu prostornih planova i/ili akti za gradnju ako je provedba natječaja propisana mjerama provedbe plana za namjeravani zahvat u prostoru koji je predmet natječajnog rada, odnosno mogu se izraditi stručna rješenja plana lokalne razine.

Na sve započete postupke javnih natječaja koji nisu dovršeni do dana stupanja na snagu ove odluke i koji će se dovršiti prema uvjetima objavljenih natječaja, na odgovarajući način primjenjuje se stavak 1. ovoga članka.

 

Članak 12.

 

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Zagreba.

 

KLASA: 021-05/14-01/277

URBROJ: 251-01-05-14-7

Zagreb, 24. srpnja 2014.

Predsjednik

Gradske skupštine

Darinko Kosor, v.r.