Na temelju članka 13. stavka 2. Zakona o Gradu Zagrebu (Narodne novine 62/01, 125/08, 36/09, 119/14, 98/19 i 144/20), članka 95. stavka 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 86/08, 61/11 i 112/19) i članka 117. stavka 2. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16, 2/18, 23/18, 3/20, 3/21 i 11/21 - pročišćeni tekst), Gradska skupština Grada Zagreba, na 2. sjednici, 15. srpnja 2021., donijela je

 

ODLUKU

o ustrojstvu i djelokrugu gradskih upravnih tijela

 

I. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

 

Ovom se odlukom uređuju ustrojstvo i djelokrug gradskih upravnih tijela te druga pitanja značajna za njihovo ustrojstvo i rad.

 

Članak 2.

 

Izrazi koji se upotrebljavaju u ovoj odluci, a imaju rodno značenje, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, odnose se na jednak način na muški i ženski rod.

 

Članak 3.

 

Gradska upravna tijela obavljaju upravne, stručne i druge poslove iz samoupravnog djelokruga Grada Zagreba te povjerene poslove državne uprave (u nastavku teksta: poslovi) sukladno zakonu, Statutu Grada Zagreba i drugim propisima.

 

Članak 4.

 

Gradska upravna tijela, u okviru prava i dužnosti Grada Zagreba, obavljajući upravne i stručne poslove, izvršavaju zakone i druge propise, odluke, opće i druge akte što ih donose Gradska skupština Grada Zagreba i gradonačelnik Grada Zagreba, prate stanje u upravnim područjima za koja su osnovana, rješavaju u upravnim stvarima, provode nadzor, poduzimaju mjere na koje su zakonom ili drugim propisom ovlaštena, pripremaju odluke, opće i druge akte te obavljaju i druge poslove.

U obavljanju poslova iz stavka 1. ovoga članka gradska su upravna tijela dužna raditi po uputama, smjernicama i preporukama tijela Grada Zagreba.

Gradska upravna tijela dužna su osigurati učinkovito obavljanje poslova iz svoga djelokruga.

 

Članak 5.

 

Gradska upravna tijela ustrojavaju se kao uredi, zavodi i službe, što čini Gradsku upravu u užem smislu.

 

Članak 6.

 

Gradska upravna tijela su:

1.   Stručna služba Gradske uprave,

2.   Ured gradonačelnika,

3.   Gradski ured za unutarnju reviziju i kontrolu,

4.   Gradski ured za opću upravu i imovinsko-pravne poslove,

5.   Gradski ured za financije i javnu nabavu,

6.   Gradski ured za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje,

7.   Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade,

8.   Gradski ured za kulturu, međugradsku i međunarodnu suradnju i civilno društvo,

9.   Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom,

10.   Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i promet,

11.   Gradski ured za upravljanje imovinom i stanovanje,

12.   Gradski ured za katastar i geodetske poslove,

13.   Gradski ured za mjesnu samoupravu, civilnu zaštitu i sigurnost,

14.   Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode,

15.   Služba za informacijski sustav i tehničke poslove,

16.   Stručna služba Gradske skupštine.

 

II. DJELOKRUG GRADSKIH UPRAVNIH TIJELA

 

Članak 7.

 

Stručna služba Gradske uprave obavlja poslove koji se odnose na: pripremu i izradu akata što ih donosi gradonačelnik i akata što ih gradonačelnik predlaže na donošenje Gradskoj skupštini, koordiniranje izrade i normativnu obradu akata što ih gradska upravna tijela predlažu na donošenje gradonačelniku i Gradskoj skupštini, pravna pitanja, pripremu i vođenje kolegija, usmjeravanje rada gradskih upravnih tijela i davanje uputa za rad, ustrojstvo i rad gradskih upravnih tijela, nadzor nad njihovim radom, razvoj i unapređenje poslovnih procesa, službeničke odnose, nadzor nad općim aktima, nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesne samouprave, programe i projekte Europske unije, zastupanje Grada, dokumentaciju i stručnu literaturu te na druge poslove sukladno propisima.

 

Članak 8.

 

Ured gradonačelnika obavlja poslove koji se odnose na: protokolarne i druge poslove u vezi s obnašanjem dužnosti gradonačelnika i njegovih zamjenika, grb i zastavu Grada te naziv "Grad Zagreb", odnose s javnošću i ostvarivanje prava na pristup informacijama, razmatranje stavova i prijedloga građana za rješavanje prioritetnih problema u Gradu Zagrebu, promidžbu Grada, savjetodavne, stručne i analitičke poslove te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.

 

Članak 9.

 

Gradski ured za unutarnju reviziju i kontrolu obavlja poslove koji se odnose na: unutarnju reviziju gradskih upravnih tijela, tijela mjesne samouprave, vijeća i predstavnika nacionalnih manjina i ustanova kojih je Grad osnivač, trgovačkih društava u vlasništvu Grada, odnosno većinskom vlasništvu Grada i drugih pravnih osoba kojima je osnivač Grad utvrđenih u Registru trgovačkih društava i drugih pravnih osoba obveznika davanja izjave o fiskalnoj odgovornosti, osim onih trgovačkih društava koja su, sukladno propisima, obvezna uspostaviti unutarnju reviziju, provođenje kontrola usmjerenih na osiguranje zakonitog, svrhovitog i pravodobnog prikupljanja i korištenja proračunskih sredstava i sredstava iz drugih izvora, ostvarivanja očekivanih rezultata te otkrivanja mogućih pogrešaka, odstupanja i nepravilnosti u gradskim upravnim tijelima, tijelima mjesne samouprave, vijećima i predstavnicima nacionalnih manjina, u trgovačkim društvima u vlasništvu Grada i ustanovama kojih je Grad osnivač, suradnju s Državnim uredom za reviziju, Središnjom harmonizacijskom jedinicom Ministarstva financija i drugim nadležnim tijelima te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.

 

Članak 10.

 

Gradski ured za opću upravu i imovinsko-pravne poslove obavlja poslove koji se odnose na: građanska stanja - državne matice, promjene osobnog imena, sklapanje brakova, sklapanje životnog partnerstva osoba istog spola, registar birača, evidencije hrvatskog državljanstva, udruge, zaklade, uredsko poslovanje, besplatnu pravnu pomoć, odlučivanje o žalbi protiv rješenja Izbornog povjerenstva za izbore članova vijeća gradskih četvrti i članova vijeća mjesnih odbora, poslove koji nisu u nadležnosti drugoga gradskog upravnog tijela, izvlaštenje i određivanje naknade te druga ograničenja vlasništva i drugih stvarnih prava, naknadu za oduzetu imovinu (denacionalizacija), status prognanika, izbjeglica i povratnika, stambene poslove, prijenos zemljišta u vlasništvo Grada te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.

 

Članak 11.

 

Gradski ured za financije i javnu nabavu obavlja poslove koji se odnose na: proračunsko planiranje prihoda i primitaka, rashoda i izdataka, pripremu prijedloga proračuna i odluke o izvršavanju proračuna, izvršavanje i praćenje izvršavanja proračuna, poslove riznice, izradu polugodišnjih i godišnjih izvještaja o izvršavanju proračuna te ostalih financijskih izvještaja, izradu izvješća o korištenju proračunske zalihe, praćenje naplate proračunskih prihoda i primitaka, financijsko izvještavanje o stanju i strukturi te promjenama u vrijednosti i obujmu imovine, obveza i vlastitih izvora, konsolidaciju proračunskih korisnika, analitičke poslove proračunske potrošnje, opseg i strukturu zaduživanja, jamstva i suglasnosti Grada, rejting Grada, koordinaciju razvoja sustava unutarnjih kontrola, računovodstveno-financijske poslove, poslove vezane uz likvidaturu, platni promet i blagajničko poslovanje, poslove javne nabave, utvrđivanje ukupnih potreba za nabavom roba, radova i usluga, sklapanje i praćenje izvršenja ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma, provođenje postupaka središnje javne nabave za korisnike središnje javne nabave sukladno ovlaštenju nadležnih tijela, vođenje registra ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.

 

Članak 12.

 

Gradski ured za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje obavlja poslove koji se odnose na: gospodarski razvoj, investicije, obrt, poticanje razvoja obrta, malog i srednjeg poduzetništva, rad, turizam i razvoj turističke djelatnosti, ugostiteljstvo, trgovinu, poljoprivredu i šumarstvo, trgovačka društva u vlasništvu Grada, štete od prirodnih nepogoda, energetiku i planiranje energetskog razvitka, toplinsku energiju, energetsku učinkovitost, obnovljive izvore energije, zaštitu okoliša, zaštitu zraka, vodno gospodarstvo i vode, održivo gospodarenje otpadom, zaštitu od buke, zaštitu od svjetlosnog onečišćenja, poslove predlaganja, pripreme i izrade strategijskih odluka i planova o razvoju Grada, poslove nositelja izrade Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb, sudjelovanje u pripremi i provedbi razvojnih projekata Grada, poslove predlaganja partnerskih projekata s regijama i drugim subjektima, prezentaciju projekata, suradnje sa znanstvenim institucijama u vezi s koncepcijom razvoja Grada, postupak izrade i donošenja prostornih planova, utvrđivanje strategijskog interesa Grada u vezi sa strateškim i drugim razvojnim projektima, vođenje infrastrukture prostornih podataka i drugih podataka od interesa za strategijsko planiranje i razvoj Grad te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.

 

Članak 13.

 

Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade obavlja poslove koji se odnose na: predškolski odgoj i obrazovanje, djelatnost dadilje, odgoj i obrazovanje u osnovnoj i srednjoj školi, visoko obrazovanje, sport i tehničku kulturu, mlade, neformalno obrazovanje, obrazovanje odraslih, osiguravanje sredstava za financiranje u pojedinim djelatnostima, program javnih potreba u sportu, izradu, praćenje i provedbu programa za mlade, upravni nadzor i nadzor nad zakonitošću rada i općih akata u pojedinim područjima te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.

 

Članak 14.

 

Gradski ured za kulturu, međugradsku i međunarodnu suradnju i civilno društvo obavlja poslove koji se odnose na: razvitak i unapređivanje kulture i kulturnog stvaralaštva, pripremu i izradu programa javnih potreba u kulturi i osiguravanje sredstava za financiranje i drugih uvjeta za obavljanje kazališne, glazbene, muzejske, likovne, knjižnične, arhivske i drugih djelatnosti u kulturi, suradnju s drugim gradovima i regijama, međunarodnu suradnju, razvojnu suradnju i humanitarnu pomoć inozemstvu, poslove razvoja civilnog društva, ljudska prava, ravnopravnost spolova, prava nacionalnih manjina, odnose s vjerskim zajednicama te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.

 

Članak 15.

 

Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom obavlja poslove koji se odnose na: socijalnu zaštitu i prava iz socijalne skrbi, humanitarnu pomoć, zdravlje, zdravstvo i zdravstvenu zaštitu, ostvarivanje prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, pirotehničara i članova njihovih obitelji, zaštitu prava vojnih i civilnih invalida rata i žrtava rata, sudionika rata i članova obitelji, provedbu gradskih strategija, izradu i provedbu planova i programa na području zdravstvene zaštite, promicanja zdravlja te prevencije i suzbijanja ovisnosti, socijalne zaštite, zaštite osoba s invaliditetom, socijalne skrbi o umirovljenicima te zaštite i drugih kategorija stanovništva, zaštite obitelji, zaštite od nasilja u obitelji i djece, praćenje i analizu tekućih demografskih i drugih društvenih kretanja i analizu promjena u demografskim i društvenim strukturama Grada, utvrđivanje prioriteta te mjera i aktivnosti od utjecaja na ukupni demografski razvoj i povećanje kvalitete života, koordinaciju i provedbu mjera populacijske politike, poticanje i potpore programima i projektima udruga i drugih oblika organiziranog djelovanja i rada u pojedinim područjima, koordinaciju i kontrolu socijalnih, zdravstvenih i braniteljskih ustanova kojih je Grad osnivač te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.

 

Članak 16.

 

Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i promet obavlja poslove koji se odnose na: obnovu zgrada oštećenih potresom, izgradnju Grada (osim održavanja komunalne infrastrukture koja se odnosi na odvodnju atmosferskih voda, čišćenje javnih površina, održavanje gradskih parkova i ostalih ozelenjenih površina), pripremu i izvođenje gradskih projekata, izdavanje akata za provedbu prostornih planova i akata za građenje i uporabu građevine (lokacijska dozvola, građevinska dozvola, uporabna dozvola i dr.), komunalne poslove i poslove komunalnih redara (komunalno redarstvo), poslove prometnih redara (prometno redarstvo), korištenje javnih površina, spomeničku rentu, ceste (osim redovnog održavanja nerazvrstanih cesta), cestovni prijevoz, promet, žičare, poslove prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.

 

Članak 17.

 

Gradski ured za upravljanje imovinom i stanovanje obavlja poslove koji se odnose na: upravljanje i raspolaganje nekretninama, pokretninama i pravima u vlasništvu Grada, vlasništvo i druga stvarna prava, otkup, stjecanje i prodaju zemljišta, stanova i poslovnih prostora i drugih nekretnina i pokretnina za potrebe uređenja građevinskog zemljišta, razvojne, socijalne i druge projekte Grada, stanovanje, davanje u najam, zakup i održavanje stanova, poslovnih prostora i neizgrađenog građevinskog zemljišta, uređivanje vlasničko-pravnih odnosa, evidenciju imovine, procjenu vrijednosti nekretnina te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.

 

Članak 18.

 

Gradski ured za katastar i geodetske poslove obavlja poslove koji se odnose na: osnivanje, vođenje i održavanje katastra nekretnina, katastra zemljišta, katastra infrastrukture, registra zgrada i registra prostornih jedinica, provođenje nadzora nad obavljanjem poslova u okviru katastarskih izmjera i tehničkih reambulacija, pregled i potvrđivanje geodetskih elaborata, reviziju i održavanje stalnih geodetskih točaka i izdavanje podataka o njima, izdavanje podataka i javnih isprava državne izmjere, katastra nekretnina i katastra zemljišta, katastra infrastrukture, registra zgrada i registra prostornih jedinica, određivanje kućnih brojeva, pružanje geodetskih usluga koje se odnose na obavljanje geodetskih poslova vezanih za promjenu načina uporabe zemljišta, identifikaciju u postupcima rješavanja imovinskopravnih odnosa za tijela državne uprave bez terenskog očevida i obradu službenih podataka za tijela državne uprave i Grada Zagreba, rješavanje upravnih stvari u prvostupanjskom postupku, prikupljanje i obradu svih podataka i izvještavanje Središnjeg ureda Državne geodetske uprave te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.

 

Članak 19.

 

Gradski ured za mjesnu samoupravu, civilnu zaštitu i sigurnost obavlja poslove koji se odnose na: usklađivanje rada, prikupljanje i obradu prijedloga o potrebama i interesima građana na njihovu području te komunikaciju i informiranje građana, pripremu i provođenje programa održavanja komunalne infrastrukture na području gradskih četvrti koji se odnosi na javnu odvodnju oborinskih voda, čišćenje javnih površina, održavanje gradskih parkova i ostalih ozelenjenih površina i redovno održavanje nerazvrstanih cesta, pripremu i provođenje planova komunalnih aktivnosti na području gradske četvrti i planova malih komunalnih akcija na području mjesnih odbora, pripremu, sazivanje i održavanje sjednica te rad vijeća i predsjednika vijeća gradskih četvrti i mjesnih odbora i njihovih radnih tijela, vođenje evidencije o njihovom radu, financijsko i materijalno poslovanje, održavanje objekata mjesne samouprave, sudjelovanje u pripremi i provođenju izbora, poslove planiranja, razvoja, učinkovitog funkcioniranja i financiranja sustava civilne zaštite, obrane, zaštite od požara, ublažavanja i uklanjanja posljedica prirodnih nepogoda i vatrogastva u izvršavanju prava, obveza i odgovornosti Gradske skupštine i gradonačelnika, izradu procjena, planova i drugih akata, koordiniranje djelovanja operativnih snaga sustava civilne zaštite namijenjenih provođenju mjera civilne zaštite, tajnost podataka, informacijsku sigurnost i nadzor nad informacijskom sigurnošću te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.

 

Članak 20.

 

Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode obavlja poslove koji se odnose na: istraživanje, proučavanje, praćenje stanja, evidentiranje, dokumentiranje i promicanje kulturnih dobara, utvrđivanje uvjeta uporabe, namjene i upravljanja kulturnim dobrima, provedbu nadzora nad prometom kulturnih dobara, uspostavu, provedbu i nadzor mjera zaštite i očuvanja kulturnih dobara, zaštitu i očuvanje prirode i prirodnih vrijednosti, utvrđivanje i praćenje stanja prirode, proglašavanje zaštićenih područja, osiguravanje uvjeta za zaštitu i očuvanje zaštićenih područja i područja ekološke mreže, utvrđivanje i provedbu uvjeta i mjera zaštite i očuvanja prirode, nadzor nad zakonitošću rada i općih akata javnih ustanova za upravljanje zaštićenim područjima te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.

 

Članak 21.

 

Služba za informacijski sustav i tehničke poslove obavlja poslove koji se odnose na: informatiku i komunikacije, zaštitu na radu, zaštitu osoba i imovine, održavanje objekata, instalacija, postrojenja, opreme i uređaja, poslove prijevoza, tiskarske poslove, održavanje čistoće, pripremanje i posluživanje hrane i pića u internim prostorima, nabavu opreme, uredskog i drugog materijala, osiguranje objekata i opreme Gradske uprave, osiguranje službenika i namještenika te na druge poslove koji su joj stavljeni u nadležnost.

 

Članak 22.

 

Stručna služba Gradske skupštine obavlja poslove koji se odnose na: sazivanje i održavanje sjednica Gradske skupštine, njezinih radnih tijela i Predsjedništva Gradske skupštine, izradu odluka i drugih akata Gradske skupštine, izradu nacrta akata, izvješća i zapisnika, pružanje stručne, administrativne i tehničke pomoći gradskim zastupnicima i klubovima gradskih zastupnika, protokol, informiranje i odnose s javnošću, pripremu i provođenje izbora, objavu akata Gradske skupštine, gradonačelnika i drugih tijela, suradnju Gradske skupštine s predstavničkim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i predstavničkim tijelima odgovarajućih jedinica lokalne i regionalne samouprave drugih država, informatizaciju rada Gradske skupštine, financijsko i materijalno poslovanje, čuvanje dokumentacije i vođenje evidencija u vezi s radom Gradske skupštine i njezinih radnih tijela te na druge poslove sukladno propisima.

 

III. PODRUČNI UREDI GRADSKE UPRAVE

 

Članak 23.

 

Za područje jedne ili više gradskih četvrti ustrojenih u Gradu Zagrebu ustrojavaju se područni uredi Gradske uprave kao područne jedinice Gradske uprave.

Područni uredi su:

1. PODRUČNI URED CENTAR za područje gradskih četvrti Donji grad i Podsljeme,

2. PODRUČNI URED ČRNOMEREC za područje Gradske četvrti Črnomerec,

3. PODRUČNI URED DUBRAVA za područje gradskih četvrti Gornja Dubrava i Donja Dubrava,

4. PODRUČNI URED MAKSIMIR za područje Gradske četvrti Maksimir,

5. PODRUČNI URED MEDVEŠČAK za područje Gradske četvrti Gornji grad - Medveščak,

6. PODRUČNI URED NOVI ZAGREB za područje gradskih četvrti Novi Zagreb - istok, Novi Zagreb - zapad i Brezovica,

7. PODRUČNI URED PEŠČENICA za područje Gradske četvrti Peščenica - Žitnjak,

8. PODRUČNI URED SUSEDGRAD za područje gradskih četvrti Stenjevec i Podsused - Vrapče,

9. PODRUČNI URED SESVETE za područje Gradske četvrti Sesvete,

10. PODRUČNI URED TREŠNJEVKA za područje gradskih četvrti Trešnjevka - sjever i Trešnjevka - jug,

11. PODRUČNI URED TRNJE za područje Gradske četvrti Trnje.

 

Članak 24.

 

Gradska upravna tijela mogu pravilnicima o unutarnjem redu ustrojiti odgovarajuće unutarnje ustrojstvene jedinice za područje jednoga ili više područnih ureda iz članka 23. ove odluke.

Iznimno, Gradski ured za mjesnu samoupravu, civilnu zaštitu i sigurnost može, za poslove koji se odnose na mjesnu samoupravu, pravilnikom o unutarnjem redu ustrojiti odgovarajuće unutarnje ustrojstvene jedinice u područnim uredima za svaku pojedinu gradsku četvrt.

Ako prema stavcima 1. i 2. ovoga članka nema uvjeta za ustrojavanje unutarnjih ustrojstvenih jedinica, pravilnikom o unutarnjem redu mogu se sistematizirati pojedinačni izvršitelji.

Pročelnici gradskih upravnih tijela odgovorni su za obavljanje poslova koji se iz njihova djelokruga, odnosno nadležnosti, obavljaju u područnim uredima.

 

Članak 25.

 

Područni ured Gradske uprave čine sve unutarnje ustrojstvene jedinice i pojedinačni izvršitelji pojedinih gradskih upravnih tijela ustrojeni sukladno članku 24. ove odluke.

 

Članak 26.

 

Gradska upravna tijela dužna su iz svojega djelokruga pružati podatke i informacije i druge stručne podloge potrebne za rad gradskih četvrti i mjesnih odbora i njihovih tijela te Gradskog ureda za mjesnu samoupravu, civilnu zaštitu i sigurnost.

 

IV. UPRAVLJANJE

 

Članak 27.

 

Gradskim upravnim tijelima upravljaju pročelnici.

Pročelnike gradskih upravnih tijela imenuje, na temelju javnog natječaja, gradonačelnik.

Pročelnike gradskih upravnih tijela koji u okviru svojega djelokruga obavljaju samo poslove državne uprave iz područja opće uprave, imovinsko-pravnih poslova, katastra i geodetskih poslova, zaštite i očuvanja kulturnih dobara, imenuje, na temelju javnog natječaja, gradonačelnik, uz prethodnu suglasnost čelnika nadležnog tijela državne uprave.

Pročelnici gradskih upravnih tijela imenuju se na četiri godine i mogu biti ponovno imenovani na istu dužnost.

 

Članak 28.

 

Pročelnik može imati zamjenike i pomoćnike.

Zamjenik pročelnika imenuje se na način i po postupku propisanom za pročelnika.

Zamjenik pročelnika zamjenjuje pročelnika u slučaju njegova izbivanja ili spriječenosti u radu te obavlja i druge poslove koje mu povjeri pročelnik.

Ako je u gradskom uredu, zavodu i službi imenovano više zamjenika, pročelnika će zamjenjivati zamjenik kojeg odredi gradonačelnik.

Ako zamjenik pročelnika nije imenovan, pročelnika u slučaju njegova izbivanja ili spriječenosti u radu zamjenjivat će pomoćnik pročelnika, odnosno druga osoba koju odredi gradonačelnik.

 

Članak 29.

 

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga i poslova državne uprave pročelnici gradskih upravnih tijela odgovorni su gradonačelniku.

U obavljanju poslova iz stavka 1. ovoga članka pročelnici gradskih upravnih tijela dužni su se pridržavati gradonačelnikovih uputa za rad.

 

Članak 30.

 

Načela o unutarnjem ustrojstvu gradskih upravnih tijela, nazivima unutarnjih ustrojstvenih jedinica, upravljanju unutarnjim ustrojstvenim jedinicama, rasporedu radnog vremena i uredovnim danima, načinu rada te drugim pitanjima značajnima za njihov rad i poslovanje, utvrdit će posebnim aktom gradonačelnik.

Pravilnike o unutarnjem redu sukladno načelima iz stavka 1. ovoga članka donosi gradonačelnik na prijedlog pročelnika gradskoga upravnog tijela.

 

V. SLUŽBENICI I NAMJEŠTENICI

 

Članak 31.

 

Poslove u gradskim upravnim tijelima obavljaju službenici i namještenici.

Službenici i namještenici dužni su obavljati poslove savjesno, pridržavajući se Ustava, zakona, Statuta Grada Zagreba, drugih propisa i pravila struke.

 

Članak 32.

 

Službenici i namještenici ocjenjuju se svake godine za proteklu godinu. Ocjena se temelji na podacima o stručnom znanju pokazanom u obavljanju poslova, učinkovitosti i kvaliteti rada te poštivanju službene dužnosti.

Kriteriji za ocjenjivanje stručnog znanja pokazanog u obavljanju poslova, učinkovitosti i kvalitete rada te poštivanja službene dužnosti službenika i namještenika su:

1. stručnost, kreativnost i samoinicijativnost u obavljanju poslova,

2. kvaliteta i opseg obavljenih poslova i pridržavanje zadanih rokova u obavljanju poslova,

3. odnos prema suradnicima i strankama i poštivanje radnog vremena.

Kriterije iz stavka 2. ovoga članka te način provođenja ocjenjivanja rada službenika i namještenika uredit će podrobnije pravilnikom gradonačelnik.

 

Članak 33.

 

Sredstva za rad gradskih upravnih tijela osiguravaju se u proračunu Grada Zagreba u skladu sa zakonom.

 

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 34.

 

Danom stupanja na snagu ove odluke nastavljaju raditi, s djelokrugom utvrđenim ovom odlukom:

1. Ured gradonačelnika,

2. Gradski ured za katastar i geodetske poslove,

3. Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode,

4. Stručna služba Gradske skupštine.

 

Članak 35.

 

Danom stupanja na snagu ove odluke nastavljaju raditi, s djelokrugom utvrđenim ovom odlukom:

1. Stručna služba gradonačelnika - kao Stručna služba Gradske uprave,

2. Gradski kontrolni ured - kao Gradski ured za unutarnju reviziju i kontrolu,

3. Gradski ured za opću upravu - kao Gradski ured za opću upravu i imovinsko-pravne poslove,

4. Gradski ured za financije - kao Gradski ured za financije i javnu nabavu,

5. Gradski ured za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša - kao Gradski ured za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje,

6. Gradski ured za obrazovanje - kao Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade,

7. Gradski ured za kulturu - kao Gradski ured za kulturu, međugradsku i međunarodnu suradnju i civilno društvo,

8. Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom - kao Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom,

9. Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet - kao Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i promet,

10. Gradski ured za upravljanje imovinom Grada - kao Gradski ured za upravljanje imovinom i stanovanje,

11. Gradski ured za mjesnu samoupravu - kao Gradski ured za mjesnu samoupravu, civilnu zaštitu i sigurnost.

 

Članak 36.

 

Danom stupanja na snagu ove odluke prestaju s radom:

1. Ured za programe i projekte Europske unije,

2. Ured za javnu nabavu,

3. Ured za međugradsku i međunarodnu suradnju i promicanje ljudskih prava,

4. Ured za zastupanje,

5. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada,

6. Gradski ured za sport i mlade,

7. Gradski ured za branitelje,

8. Gradski ured za zdravstvo,

9. Ured za demografiju,

10. Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo,

11. Gradski ured za imovinsko-pravne poslove,

12. Ured za upravljanje u hitnim situacijama.

 

Članak 37.

 

Danom stupanja na snagu ove odluke pojedina gradska upravna tijela preuzimaju poslove koje su do sada obavljala druga gradska upravna tijela i to:

1. Stručna služba Gradske uprave preuzima:

- poslove Ureda gradonačelnika što se odnose na razvoj i unapređenje poslovnih procesa,

- sve poslove Ureda za programe i projekte Europske unije,

- sve poslove Ureda za zastupanje.

2. Gradski ured za opću upravu i imovinsko-pravne poslove preuzima:

- sve poslove Gradskog ureda za imovinsko-pravne poslove, osim poslova što se odnose na procjenu vrijednosti nekretnina.

3. Gradski ured za financije i javnu nabavu preuzima:

- sve poslove Ureda za javnu nabavu.

4. Gradski ured za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje preuzima:

- sve poslove Gradskog ureda za poljoprivredu i šumarstvo,

- sve poslove Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj Grada.

5. Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade preuzima:

- sve poslove Gradskog ureda za sport i mlade.

6. Gradski ured za kulturu, međugradsku i međunarodnu suradnju i civilno društvo preuzima:

- sve poslove Ureda za međugradsku i međunarodnu suradnju i promicanje ljudskih prava.

7. Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom preuzima:

- sve poslove Gradskog ureda za zdravstvo,

- sve poslove Gradskog ureda za branitelje,

- sve poslove Ureda za demografiju.

8. Gradski ured za upravljanje imovinom i stanovanje preuzima:

- poslove Gradskog ureda za imovinsko-pravne poslove što se odnose na procjenu vrijednosti nekretnina.

9. Gradski ured za mjesnu samoupravu, civilnu zaštitu i sigurnost preuzima:

- sve poslove Ureda za upravljanje u hitnim situacijama.

 

Članak 38.

 

Danom stupanja na snagu ove odluke novoustrojena Služba za informacijski sustav i tehničke poslove preuzima poslove koje su do sada obavljala druga gradska upravna tijela, i to:

- Stručne službe gradonačelnika što se odnose na informatiku i komunikacije, zaštitu na radu i zaštitu osoba i imovine,

- Ureda gradonačelnika što se odnose na održavanje objekata, instalacija, postrojenja, opreme i uređaja, poslove prijevoza, tiskarske poslove, održavanje čistoće, pripremanje i posluživanje hrane i pića u internim prostorima, nabavu opreme, uredskog i drugog materijala, osiguranje objekata i opreme gradske uprave i osiguranje službenika i namještenika.

 

Članak 39.

 

Gradska upravna tijela iz članaka 37. i 38. ove odluke preuzimanjem poslova preuzimaju i službenike i namještenike koji su na dan stupanja na snagu ove odluke zatečeni na radu na preuzetim poslovima te prava, obveze, opremu i dokumentaciju.

 

Članak 40.

 

Ako je gradskim propisima određena drukčija nadležnost gradskih upravnih tijela za obavljanje određenih poslova od djelokruga utvrđenoga ovom odlukom, nadležno je gradsko upravno tijelo s djelokrugom utvrđenim ovom odlukom.

 

Članak 41.

 

Gradonačelnik će donijeti akte iz članka 30. stavka 1. i članka 32. stavka 3. ove odluke u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ove odluke.

Gradonačelnik će donijeti pravilnike iz članka 30. stavka 2. ove odluke u roku od tri mjeseca od donošenja akta iz članka 30. stavka 1. ove odluke.

Rješenje o rasporedu službenika i namještenika na radno mjesto, odnosno rješenje o stavljanju službenika na raspolaganje, sukladno odredbama zakona, donijet će se najkasnije u roku od dva mjeseca od stupanja na snagu pravilnika iz stavka 2. ovoga članka.

 

Članak 42.

 

Do donošenja rješenja iz članka 41. stavka 3. ove odluke službenici i namještenici nastavljaju obavljati poslove koje su obavljali na dotadašnjim radnim mjestima, odnosno druge poslove po nalogu pročelnika gradskoga upravnog tijela.

 

Članak 43.

 

Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje mandat pročelnicima i zamjenicima pročelnika gradskih upravnih tijela iz članka 35. točaka 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8. i 11. i članka 36. ove odluke.

Gradonačelnik će imenovati osobe koje će privremeno obavljati poslove i zadatke pročelnika u gradskim upravnim tijelima iz članka 35. točaka 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8. i 11. i članka 38. ove odluke do imenovanja pročelnika na temelju javnog natječaja.

Natječaj za imenovanje pročelnika bit će raspisan bez odgode, a najkasnije u roku od dva mjeseca od dana stupanja na snagu pravilnika iz članka 41. stavka 2.

Razriješeni pročelnici i zamjenici pročelnika iz stavka 1. ovoga članka rasporedit će se na radna mjesta za koja ispunjavaju uvjete, utvrđena pravilnikom o unutarnjem redu gradskih upravnih tijela iz članka 35. točaka 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8. i 11.

 

Članak 44.

 

Ovlašćuje se gradonačelnik da do dana primjene Proračuna Grada Zagreba za 2022. ovlasti pročelnike, odnosno osobe koje će te poslove privremeno obavljati u svakom gradskom upravnom tijelu koje preuzima poslove iz djelokruga drugoga gradskog upravnog tijela, za upravljanje proračunskim sredstvima planiranima u Proračunu Grada Zagreba za 2021. s djelokrugom utvrđenim ovom odlukom.

 

Članak 45.

 

Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o ustrojstvu i djelokrugu gradskih upravnih tijela (Službeni glasnik Grada Zagreba 16/09, 22/09, 9/12, 4/13, 6/13, 17/13, 24/13, 21/14, 26/14, 5/15 - pročišćeni tekst, 4/16, 23/16, 9/17, 17/17, 19/17, 2/19, 18/19, 24/19 i 22/20 - pročišćeni tekst).

 

Članak 46.

 

Ova će odluka biti objavljena u Službenom glasniku Grada Zagreba, a stupa na snagu 31. listopada 2021.

 

KLASA: 021-05/21-01/259

URBROJ: 251-01-03-21-8

Zagreb, 15. srpnja 2021.

Predsjednik

Gradske skupštine

Joško Klisović, v. r.