Na temelju članka 10

Na temelju članka 10.a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (Narodne novine 47/90, 27/93 i 38/09), članka 106. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/99, 19/01, 20/01 - pročišćeni tekst, 10/04, 18/05, 2/06, 18/06, 7/09, 16/09, 25/09, 10/10 i 4/13) i članka 25. Kriterija za utvrđivanje programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/09), Gradski ured za obrazovanje, kulturu i šport donosi

 

IZMJENE I DOPUNE

kriterija za utvrđivanje programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba

 

Članak 1.

 

U Kriterijima za utvrđivanje programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/09), u članku 4. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi: "Prijave se podnose u pisanom obliku te pomoću on-line aplikacije."

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.

 

Članak 2.

Članak 5. mijenja se i glasi:

"Poziv iz članka 3. ovih kriterija, raspisuje se za:

1. Djelatnosti ustanova kulture kojima je osnivač Grad Zagreb;

2. Programe strukovnih i drugih udruga u kulturi te umjetničkih organizacija;

3. Programe i manifestacije u književnoj, knjižničnoj i nakladničkoj djelatnosti, programe izdavanja knjiga i časopisa u kulturi;

4. Projekte, akcije i manifestacije s područja kazališne, glazbene i plesne djelatnosti;

5. Programe izložbi, akcija i manifestacija u muzejskoj djelatnosti;

6. Programe izložbi i drugih manifestacija u likovnoj djelatnosti te izdavanje likovnih monografija od posebnog interesa za Grad Zagreb;

7. Programe i projekte u filmskoj i audiovizualnoj djelatnosti, filmske manifestacije i produkciju autorskih filmova svih vrsta audiovizualnih zapisa i filmsko nakladništvo;

8. Programe poticanja i njegovanja tradicijske kulture, razvitka kulturno-umjetničkog amaterizma te manifestacija na području kulturno-umjetničkog amaterizma;

9. Programe inovativnih umjetničkih i kulturnih praksi;

10. Programe zaštite knjižnične, muzejske i kazališne građe ustanova kulture kojima je osnivač Grad Zagreb, te otkupa umjetnina spomeničkog značaja;

11. Programe međugradske, međužupanijske, i međunarodne kulturne suradnje koji će se razmatrati unutar djelatnosti na koju se odnose."

 

Članak 3.

 

U članku 6. stavku 2., na kraju stavka dodaju se riječi: "Navedeni se podaci obavezno iskazuju u prijavnici."

 

Članak 4.

 

U članku 7. stavku 1. riječi: "(Službeni glasik Grada Zagreba 22/04 i 7/09)" zamjenjuju se riječima: "(Službeni glasik Grada Zagreba 22/04, 7/09 i 16/13)".

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

"Programi se vrednuju na temelju općih i posebnih kriterija propisanih ovim aktom."

Dosadašnji stavci 2. i 3. postaju stavci 3. i 4.

 

Članak 5.

 

U članku 11. stavak 3. mijenja se i glasi:

"Ako korisnik sredstava u ugovorenom roku ne podnese izvješće o izvršenju programa ili se na osnovi dostavljenog izvješća i uvida u dokumentaciju utvrdi da program nije izvršen u skladu s odredbama ugovora, korisnik sredstava obvezan je vratiti primljena sredstva, uvećana za kamatnu stopu u visini važeće eskontne stope, računajući od dana kada je sredstva primio, u roku od 15 dana od primitka obavijesti Ureda da izviješće nije podneseno, odnosno da izvješće nije prihvaćeno jer program nije izvršen u skladu s odredbama ugovora."

 

Članak 6.

 

U članku 12. stavku 2. alineja 1. mijenja se i glasi:

"- knjižničnu djelatnost i izdavaštvo;".

Alineja 9. mijenja se i glasi:

"- inovativne umjetničke i kulturne prakse."

Alineja 10. briše se.

 

Članak 7.

 

U članku 13. stavku 3. alineja 5. mijenja se i glasi:

"- značajan udio mladih umjetnika u kreiranju programskog sadržaja."

Iza stavka 4. dadaje se novi stavak 5. koji glasi:

"Ako nositelj programa nije izvršio ugovorne obveze iz prethodnih godina, njegova se prijava neće razmatrati."

 

Članak 8.

 

Članak 14. mijenja se i glasi:

"Za knjižničnu djelatnost i izdavaštvo utvrđuju se posebni kriteriji:

 

1. Knjižnična djelatnost

Kriterije za nabavu knjiga i periodičnih publikacija određuje Matična služba KGZ-a, prema propisanim Standardima za narodne knjižnice Republike Hrvatske.

Od ostalih programa u knjižničnoj djelatnosti vrednuju se:

- akcije za ciljane skupine korisnika (djeca, mladi, osobe s posebnim potrebama, umirovljenici i sl.);

- izložbe - tematske, studijske i likovne;

- promocije, predavanja i književne tribine;

- organizacija stručno-znanstvenih skupova i savjetovanja;

- digitalizacija građe;

- zaštita knjižnične građe;

- stručna putovanja i stručno usavršavanje djelatnika;

- izdavačka djelatnost.

 

A) Književni programi - za književne programe utvrđuju se posebni kriteriji:

- kvaliteta dosadašnjih programa, iskustvo u provođenju programa predlagatelja i programski kontinuitet;

- jasnoća, cjelovitost i ekonomičnost i provedivost programa, uključujući i ostale izvore financiranja i kvalitetu razrade financijskog plana/troškovnika;

- kreiranje i održavanje čitateljske publike, promicanje kulture čitanja;

- programi edukacije i popularizacije književnih sadržaja;

- značenje programa za unapređenje kulturnog identiteta Grada Zagreba.

 

B) Festivali i manifestacije:

- kvaliteta dosadašnjih programa, iskustvo u provođenju programa predlagatelja i programski kontinuitet;

- jasnoća, cjelovitost i ekonomičnost i provedivost programa, uključujući i ostale izvore financiranja i kvalitetu razrade financijskog plana/troškovnika;

- broj festivalskih događanja, popratni sadržaji festivala;

- dostupnost posjetiteljima, predviđeni broj posjetitelja;

- aktualnost autora koji sudjeluje na festivalu;

- prisutnost hrvatskih autora.

 

2. Izdavaštvo

 

A) Izdavanje knjiga:

- izdavanje pjesničkih, proznih i književno-esejističkih djela tematski ili autorski vezanih za Grad Zagreb;

- poticanje književnog stvaralaštva - objavljivanje, predstavljanje i promoviranje mladih i neafirmiranih pisaca do 35 godina;

- visoka kvaliteta sadržaja;

- relevantnost izdavača, dostupnost izdanih književnih djela (naklada, distribucija, promocija knjiga i autora);

- ispunjavanje obaveza prema autorima.

 

B) Izdavanje časopisa i novina u kulturi:

- redovitost izlaženja;

- poticanje izdavanja časopisa u elektroničkom obliku;

- redovito honoriranje suradnika;

- časopis se bavi primarno temama iz kulture;

- inovativnost i edukacija.

 

C) Internetski portali:

- gramatička/pravopisna korektnost objavljenog sadržaj;

- kvaliteta vizualnog rješenja stranice;

- udio autorskih tekstova u sadržaju;

- pretežitost kulturnih sadržaja, tj. barem 50% kulturnih sadržaja;

- učestalost ažuriranja sadržaja;

- legalna, slobodna i besplatna distribucija sadržaja."

 

Članak 9.

 

Članak 15. mijenja se i glasi:

"Za muzejsku djelatnost utvrđuju se posebni kriteriji:

1. Kvaliteta ponuđenoga programa;

2. Važnost programa za oblikovanje kulturne ponude Grada Zagreba, odnosno doprinos ostvarivanju i razvoju muzejske djelatnosti;

3. Usklađenost s prioritetima muzejske djelatnosti;

4. Ostvarivost i cjelovitost programa.

Za zbirke Grada Zagreba, stečene darovanjem ili kupoprodajom, utvrđuju se dodatni kriteriji:

- doprinos očuvanosti i estetičkoj, umjetničkoj, kulturno-povijesnoj, edukativnoj, obrazovnoj, dokumentarnoj, turističkoj i sličnoj vrijednosti sadržaja zbirke;

- prezentacija, izlaganje i promocija ambijentalnih i memorijalnih zbirki i zbirki izvan stalnih postava muzeja koje promiču vrijednost cjeline i izvornoga ambijenta te doprinose očuvanju izvornih, autentičnih gradskih prostora i sjećanja na zagrebačke umjetnike, povijesne osobe, donatore i kolekcionare.

 

U muzejskoj djelatnosti vrednuju se:

 

OTKUP MUZEJSKE GRAĐE I TERENSKA ISTRAŽIVANJA

 

Sukladno poslanju i programu muzeja i galerija predložiti kontinuiran plan otkupa, prema prioritetima u svrhu:

- Popunjavanja fundusa i stvaranja novih fondova,

- Sprječavanja propadanja potencijalnih muzejskih predmeta (uz primjenu međunarodnog standarda sadržanog u ICOM-ovu Kodeksu profesionalne etike u točki 3. Akvizicije za muzejske zbirke).

Prijedlozi za otkup muzejske građe sadrže:

- naziv i sjedište podnositelja prijedloga

- ime i prezime, adresu ponuditelja

- osnovne podatke o muzejskoj građi

- obrazloženje razloga za otkup

- stručnu analizu/ocjenu muzejske građe

- fotodokumentaciju

- troškove otkupa

 

TERENSKA ISTRAŽIVANJA: (arheološka, etnografska, prirodoslovna...)

 

- s ciljem prikupljanja i zaštite muzejske građe, pripreme izložaba (provode se prema programu i utvrđenim prioritetima te financijskim mogućnostima)

 

ZAŠTITA MUZEJSKE GRAĐE

 

- Preventivna zaštita zbirki i restauracija fonda muzejske građe (etapno i prema kategorijama i prioritetima (stalni postav, izložbe) s financijskim pokazateljima

- Program opremanja depoa i preparatorskih radionica s tehnološkom opremom i materijalom

 

DOKUMENTACIJA

 

- Prikupljanje, obrada, inventiranje i digitalizacija muzejske građe (sukladno strateškom planu ustanove, planu obrade, inventarizacije i registracije zbirki te planu popune fondova muzeja)

- Dostupnost korisnicima

- Vodiči kroz dokumentacijske fondove

- Tezaurusi

 

STALNI MUZEJSKI/GALERIJSKI POSTAV

 

- Dopune i osuvremenjavanje postojećih stalnih postava

- Prijedlozi za izradu novih stalnih postava sa svom potrebnom dokumentacijom dostavljaju se na verifikaciju Hrvatskome muzejskom vijeću ili Vijeću za muzejsko-galerijsku djelatnost Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i šport a prema kriterijima Ministarstva kulture RH

 

IZLOŽBE

 

- Prednost se daje izložbama u vezi s osnovnom djelatnosti muzeja i onima povezanim s pripremama stalnog postava te izložbama koje studijski i znanstveno obrađuju građu i prezentiraju nova saznanja (studijske, tematske, kompleksno-tematske, retrospektivne, informativne, didaktičke, monografske, skupne i dr.)

- Izložbe se mogu financirati po fazama (pripremni radovi i realizacija izložbe)

- Prilikom podnošenja programa prilaže se dokumentacija koja treba sadržavati:

1. Naziv izložbe

2. Mjesto održavanja, prostor i vrijeme trajanja

3. Autor(i) stručne koncepcije

4. Autor(i) likovnog postava

5. Opseg (broj eksponata) i koncepcija s obrazloženjem

6. Vrsta

7. Detaljno razrađen troškovnik

8. Navedene izvore financiranja

Detaljnije kriterije za valorizaciju izložbenih programa donosi Vijeće za muzejsko-galerijsku djelatnost.

 

IZDAVAČKA DJELATNOST (odnosi se samo na one publikacije kojih je izdavač ili suizdavač muzej)

 

Uz kataloge i plakate povremenih izložaba, prednost se daje publikacijama povezanim sa stalnim postavom (katalog stalnog postava, katalog zbirki i fundusa), zbornicima i godišnjacima muzeja te publikacijama povezanim s pedagoškom djelatnosti (vodiči, katalozi za djecu..).

 

PEDAGOŠKA DJELATNOST

 

Planiranje je obvezno u svim muzejima koji imaju stalni postav i veće izložbene projekte a odnosi se na:

- Programe i aktivnosti za sve dobne i socijalne skupine posjetitelja te invalidne osobe, i s njima (vodstva, predavanja, radionice i igraonice, izložbe, izdavačka djelatnost i dr.)

- Potenciranje suradnje i povezivanja s drugim odgojno-obrazovnim ustanovama

 

KNJIŽNICA

 

- Popunjavanje, stručna obrada i zaštita knjižnog fonda

- Otvorenost za javnost - korisnike

 

AKCIJE I MANIFESTACIJE

 

Kao interaktivni odnos s publikom - posjetiteljima s ciljem educiranja, prezentiranja i populariziranja muzeja i muzejske djelatnosti

 

STRUČNI I ZNANSTVENI SKUPOVI I SEMINARI U ORGANIZACIJI I SUORGANIZACIJI MUZEJA

 

MARKETING i PR

 

- Program promotivnih aktivnosti i izrade materijala za promociju, predstavljanje, popularizaciju i promidžbu muzeja, muzejske djelatnosti, privlačenje publike i stvaranje nove

- Web stranica i dr.

 

MEĐUNARODNA I MEĐUGRADSKA SURADNJA

 

- Gostovanja izložaba koja doprinose prezentiranju i promoviranju kulturnog života i baštine grada Zagreba na međugradskoj i međunarodnoj razini

- Prednost imaju izložbe s reciprocitetom

- Programi stručnih putovanja, razmjena, usavršavanja..

 

Predlagatelj i programi moraju djelovati i biti u skladu s odredbama zakona na kojima se zasniva muzejska djelatnost: Zakona o muzejima (Narodne novine 142/98 i 65/09) i Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (Narodne novine 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88//10, 61/11, 25/12 i 136/12) te sukladno svim drugim propisima u vezai s muzejskom djelatnosti i zaštitom i očuvanjem kulturnih dobara, te ugovornim obvezama Grada Zagreba u vezi s darovanim i otkupljenim zbirkama."

 

Članak 10.

 

Članak 16. mijenja se i glasi:

"Za kazališnu djelatnost utvrđuju se posebni kriteriji:

- programski kontinuitet i profiliranost;

- zadovoljavanje visokih profesionalnih i produkcijskih kriterija;

- partnerstvo s ustanovama i udrugama, koprodukcije i umrežavanje;

- angažiranje profesionalnih slobodnih umjetnika (kazališne grupe i plesni ansambli);

- zastupljenost djela hrvatskih autora.

 

Za programe kazališnih manifestacija i festivala:

- premijerne izvedbe;

- prezentacija sadržaja na nov, aktualan način;

- raznolikost, relevantnost i edukativnost festivalskih događanja;

- reference i aktualnost autora koji sudjeluju na festivalu;

- prisutnost hrvatskih autora/koprodukcije;

- regionalna i međunarodna prepoznatljivost."

 

Članak 11.

 

Članak 17. mijenja se i glasi:

"Za glazbenu djelatnost utvrđuju se posebni kriteriji:

- projekti koji uključuju sudjelovanje glazbenika međunarodnog ugleda;

- zastupljenost djela hrvatskih autora;

- umjetničko-tehnička zahtjevnost projekta;

- uključenost mladih glazbenih umjetnika (do 30 godina);

- programi koji imaju programski kontinuitet i profiliranost."

 

Članak 12.

 

Članak 18. mijenja se i glasi:

"Za likovnu djelatnost utvrđuju se posebni kriteriji:

- autentičnost, inventivnost i sadržajna vrijednost likovnog izričaja;

- poticanje suvremenosti ili revitalizacija likovne baštine;

- ostvarivost i cjelovitost projekta;

- poštivanje terminskog plana realizacije;

- zahtjevnost i opseg projekta.

 

U okviru likovne djelatnosti vrednuju se:

1. Izložbe (retrospektivne, monografske, tematske/koncepcijske i samostalne):

a) Vrednovanje programa i pretpostavke za ostvarenje programa (muzej, galerija, drugi izložbeni prostor, autor):

- definirana koncepcija rada i programska orijentacija za tekuću godinu;

- voditelj - kustos (povjesničar umjetnosti ili likovni stvaralac) i formiran savjet galerije;

- važnost izložbenog prostora;

- kvadratura izložbenog prostora;

- opseg i trajanje pripremnih radova;

- reciprocitet (odnosi se na autore izvan Grada Zagreba i iz drugih zemalja);

- isti autor ne može se predstaviti više puta unutar dvije godine u istoj galeriji (izložbenom prostoru).

 

2. Manifestacije (nacionalnog, međunarodnog značaja, te one koje imaju kontinuitet umjetničkog stvaralaštva i koje predstavljaju tematske cjeline i dr.).

 

3. Umjetnički projekti (umjetničke akcije, performansi, likovne intervencije i drugi oblici likovnog izričaja i događanja uz suglasnost nadležnih tijela, te grafičke mape pojedinog autora ili grupe autora).

 

4. Dizajn i arhitektura (programi koji se realiziraju u formi izložbi, likovnih monografija, predavanja, manifestacija i sl.).

 

5. Likovno izdavaštvo:

a) Monografije (iz likovne baštine, cjelokupnoga umjetničkog opusa umjetnika ili značajne cjeline pojedinog opusa, likovnog pravca, odnosno pojave).

Vrednuju se:

- značenje i uloga razdoblja ili autora u našoj umjetnosti;

- kritička i stručna obrada građe, biografija umjetnika, popis izložbi, bibliografija, kataloški dio;

- višegodišnji projekti uz poštivanje terminskog plana realizacije;

- vremenska usklađenost tiskanja i objavljivanja s odgovarajućom studijskom, retrospektivnom ili monografskom izložbom;

- prioritet imaju umjetnici koji dosad nemaju ili nisu objavili likovnu monografiju ili opsežan katalog monografske ili retrospektivne izložbe kroz duži period.

 

b) Umjetničke knjige koje mogu biti i pregled cjelokupnog opusa ili značajne cjeline autora srednje i mlade generacije, autorske umjetničke knjige pojedinih autora ili grupe autora."

 

Članak 13.

 

Članak 19. mijenja se i glasi:

"Za djelatnost centara za kulturu utvrđuju se posebni kriteriji:

- interes lokalne zajednice;

- usklađenost sa socijalnom, dobnom i obrazovnom strukturom stanovništva u dijelu grada gdje djeluje Centar;

- sukladnost s osnovnim elementima kulturne politike Grada Zagreba;

- doprinos kulturi lokalnog područja;

- kontinuitet programa;

- usmjerenost na istaknute ciljne skupine (mladi, ljudi treće životne dobi, nezaposleni, ljudi s posebnim potrebama);

- aktualnost teme;

- atraktivnost programa;

- uklopljenost programa u programski profil ustanove;

- inovativnost programa;

- kulturološko-edukativni značaj programa;

- kratkoročno, srednjoročno i dugoročno značenje projekta;

- komplementarnost i suradnja s ostalim centrima."

 

Članak 14.

 

Članak 20. mijenja se i glasi:

"Za filmsku djelatnost (audiovizualnu djelatnost) utvrđuju se posebni kriteriji:

 

Za programe filmske produkcije:

1. Animirani film - kreativnost likovnog i animacijskog pristupa;

2. Dokumentarni film - relevantnost teme i kreativnost dokumentarističkog pristupa;

3. Igrani film - kreativnost scenarističkog i redateljskog pristupa;

4. Eksperimentalni film - inovativnost ideje i njenog audiovizualnog oblikovanja.

 

Za programe filmskih festivala i manifestacija:

- raznolikost, relevantnost i edukativnost festivalskih događanja;

- dostupnost posjetiteljima, kapacitet dvorana i pozornica, predviđen broj posjetitelja;

- reference i aktualnost autora (sudionika) koji sudjeluju na festivalu;

- regionalna i međunarodna prepoznatljivost;

- prisutnost hrvatskih autora/koprodukcije;

- premijerne izvedbe.

 

Za programe filmskog nakladništva i ostale programe primjenjivat će se samo opći kriteriji."

 

Članak 15.

 

Članak 21. mijenja se i glasi:

"Za kulturno-umjetnički amaterizam utvrđuju se posebni kriteriji:

- sudjelovanje i rezultati udruge na godišnjim smotrama amatera grada Zagreba;

- sudjelovanje u realizaciji programa gradskih manifestacija;

- zahtjevnost programa i njegova primjerenost umjetničko-izvedbenim mogućnostima udruge;

- sociokulturno značenje programa za lokalnu zajednicu;

- usmjerenost programa prema osobama s posebnim potrebama, prevenciji neprihvatljivog ponašanja djece i mladih, trećoj životnoj dobi te braniteljskim udrugama;

- višegodišnji kontinuitet rada udruge te kontinuitet i kvaliteta realizacije programa;

- brojnost članstva udruge, broj sekcija udruge, kvaliteta/stručna kvalifikacija voditelja sekcija, fundus i prostor za rad i realizaciju godišnjeg programa rada udruge;

- njegovanje tematike hrvatske kulturne baštine i baštine nacionalnih manjina."

 

Članak 16.

 

Članak 22. mijenja se i glasi:

"Za inovativne umjetničke i kulturne prakse utvrđuju se posebni kriteriji:

- primjenjivost novih tehnologija, istraživački karakter, originalnost koncepta;

- orijentacija ka specifikumu alternativne kulture i supkulture;

- društvena angažiranost, socijalna osviještenost;

- programi koji potiču umrežavanje i suradnju na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini;

- ekonomičnost i dugoročnost programa."

 

Članak 17.

 

Članak 23. mijenja se i glasi:

"Programi koji se odnose na međugradsku, međužupanijsku i međunarodnu kulturnu suradnju Grada Zagreba, razmatrat će se i vrednovati unutar djelatnosti na koju se program odnosi, prema sljedećim kriterijima:

- obveze Grada Zagreba, potpisnika međunarodnih ugovora o kulturnoj suradnji s gradovima partnerima;

- obogaćivanje nacionalne i međunarodne kulturne scene;

- promoviranje nacionalne kulturne scene u međunarodnim okvirima (priznanja, pozivi, kritike, osvrti);

- ostvarivanje ranije planiranog i ugovorenog gostovanja;

- suradnja Grada Zagreba, kao glavnog grada Republike Hrvatske, s glavnim gradovima europskih zemalja;

- partnerstvo s gradovima Europe i svijeta;

- regionalna suradnja;

- multilateralna suradnja;

- stvaralaštvo i međunarodna suradnja mladih;

- predstavljanje djela koja svjedoče o hrvatskoj kulturnoj baštini kao i o suvremenom stvaralaštvu;

- reciprocitet (odnosi se na autore izvan Grada Zagreba i iz drugih zemalja)."

 

Članak 18.

 

Ove izmjene i dopune Kriterija za utvrđivanje programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba stupaju na snagu prvi dan od dana njihove objave u Službenom glasniku Grada Zagreba.

 

KLASA: 612-01/13-01/235

URBROJ: 251-10-03-13-1

Zagreb, 29. kolovoza 2013.

Pročelnik

Ivica Lovrić, v.r.