Na temelju članka 56. stavka 1. točke 9. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/99, 19/01, 20/01 - pročišćeni tekst, 10/04, 18/05, 2/06, 18/06, 7/09, 16/09, 25/09, 10/10 i 4/13) i članka 34. Odluke o najmu stanova (Službeni glasnik Grada Zagreba 22/09, 3/12, 15/12 i 22/13), gradonačelnik Grada Zagreba, 2. prosinca 2013., donosi

 

ZAKLJUČAK

o dopunama Zaključka o visini slobodno ugovorene najamnine

 

1. U Zaključku o visini slobodno ugovorene najamnine (Službeni glasnik Grada Zagreba 26/09 i 13/12) u točki 1. riječi: "iz članaka 5. i 6." zamjenjuju se riječima: "iz članaka 5., 6. i 7.a stavka 2.".

Iza alineje 2. dodaje se alineja 3. koja glasi:

" - osobi iz članka 7.a stavka 2. Odluke u peterostrukom mjesečnom iznosu zaštićene najamnine".

 

2. Ovaj će zaključak biti objavljen u Službenom glasniku Grada Zagreba.

 

KLASA: 370-01/13-01/2567

URBROJ: 251-03-02-13-2

Zagreb, 2. prosinca 2013.

Gradonačelnik

Grada Zagreba

Milan Bandić, dipl. politolog, v.r.