Na temelju članka 41. točke 2., članka 83. stavka 3. i članka 97. stavka 3. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16), Gradska skupština Grada Zagreba, na 51. sjednici, 28. ožujka 2017., donijela je

 

ODLUKU

o izmjeni Odluke o naknadi predsjednicima, potpredsjednicima i članovima vijeća gradskih četvrti i vijeća mjesnih odbora

 

Članak 1.

 

U Odluci o naknadi predsjednicima, potpredsjednicima i članovima vijeća gradskih četvrti i vijeća mjesnih odbora (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/09 i 11/14) članak 3. mijenja se i glasi:

"Predsjednici, potpredsjednici i članovi vijeća gradskih četvrti i vijeća mjesnih odbora imaju pravo na mjesečnu naknadu, i to u iznosu:

1. predsjednik vijeća gradske četvrti 7.750,50 bruto,

2. potpredsjednik vijeća gradske četvrti 4.275,25 bruto,

3. član vijeća gradske četvrti 2.635,18 bruto,

4. predsjednik vijeća mjesnog odbora 3.875,25 bruto,

5. potpredsjednik vijeća mjesnog odbora 1.937,63 bruto,

6. član vijeća mjesnog odbora 1.162,57 bruto.

Predsjedniku, potpredsjedniku ili članu vijeća koji u tijeku mjeseca nije prisustvovao niti jednoj sjednici vijeća isplatit će se 50% iznosa naknade iz prethodnog stavka.

Predsjedniku, potpredsjedniku ili članu vijeća, koji tri uzastopna mjeseca nije prisustvovao niti jednoj sjednici vijeća neće biti isplaćena naknada za treći i svaki daljnji mjesec u nizu u kojem nije prisustvovao niti jednoj sjednici vijeća."

 

Članak 2.

 

Ova će odluka biti objavljena u Službenom glasniku Grada Zagreba, a stupa na snagu 1. lipnja 2017.

 

KLASA: 021-05/17-01/125

URBROJ: 251-01-05-17-10

Zagreb, 28. ožujka 2017.

Predsjednik

Gradske skupštine

dr. sc. Andrija Mikulić, v. r.