Na temelju članka 35. točke 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst, 137/15 - ispravak i 123/17) i članka 41. točke 1. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16 i 2/18), Gradska skupština Grada Zagreba, na 17. sjednici, 30. listopada 2018., donijela je

 

STATUTARNU ODLUKU

o izmjenama i dopuni Statuta Grada Zagreba

 

Članak 1.

 

U Statutu Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16 i 2/18), u članku 41. točke 12. i 13. brišu se.

Dosadašnje točke od 14. do 36. postaju točke od 12. do 34.

 

Članak 2.

 

U članku 50. stavku 2. riječi: "izvještaj o izvršavanju" zamjenjuju se riječima: "izvještaj o izvršenju".

 

Članak 3.

 

U članku 57. ispred stavka 1. oznaka stavka "(1)" briše se.

Stavci 2. i 3. brišu se.

 

Članak 4.

 

U članku 79. stavku 2. riječi: "odvodnju atmosferskih" zamjenjuju se riječima: "javnu odvodnju oborinskih".

 

Članak 5.

 

Članci 125. i 126. brišu se.

 

Članak 6.

 

U članku 129. stavku 1. točki 1. iza riječi: "trgovačka društva," dodaje se riječ: "javne".

U stavku 2. riječ: "poslova" zamjenjuje se riječima: "obavljanja djelatnosti".

Stavak 3. mijenja se i glasi:

"(3) Grad Zagreb u trgovačkim društvima iz stavka 1. točke 1. ovoga članka ima sve dionice odnosno udjele."

 

Članak 7.

 

Gradski propisi i akti gradonačelnika uskladit će se s ovom statutarnom odlukom u roku od tri mjeseca od dana njezina stupanja na snagu.

 

Članak 8.

 

Ova statutarna odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Zagreba.

 

KLASA: 021-05/18-01/343

URBROJ: 251-01-05-18-5

Zagreb, 30. listopada 2018.

Predsjednik

Gradske skupštine

dr. sc. Andrija Mikulić, v. r.