Na temelju članka 60. stavka 1. točke 9. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16, 2/18, 23/18 i 3/20) i točke 7. Programa održivog razvoja poljoprivrede, šumarstva i ruralnog prostora Grada Zagreba 2016. - 2020. (Službeni glasnik Grada Zagreba 3/16), gradonačelnik Grada Zagreba, 27. kolovoza 2020., donosi

 

PRAVILNIK

o izmjenama Pravilnika o dodjeli oznake "Plavi ceker"

 

Članak 1.

 

U Pravilniku o dodjeli oznake "Plavi ceker" (Službeni glasnik Grada Zagreba 21/19 i 11/20) u članku 1. stavku 2. riječi: "pod brojem Z20180215" brišu se.

 

Članak 2.

 

U članku 2. stavak 1. mijenja se i glasi:

"Oznakom se mogu označavati proizvodi i kategorije proizvoda zaštićeni prema Međunarodnoj klasifikaciji proizvoda i usluga za registraciju žigova (Nicanska klasifikacija), i to:

- suhomesnati proizvodi,

- sirevi, zreli,

- vina,

- rakije,

- likeri,

- pivo,

- voćni sokovi,

- sirupi za napitke,

- prerađeni proizvodi ribarstva,

- ulja, extra djevičansko maslinovo ulje i bučino ulje,

- masti,

- octevi,

- med,

- džemovi, marmelade i pekmezi,

- suho voće,

- korice od voća (arancini i slično),

- obrađene sjemenke,

- povrće sušeno,

- konzervirano povrće,

- namazi na bazi povrća,

- paštete,

- čokolada,

- trajni kolači i keksi,

- sušena tjestenina,

- začinske soli."

 

Članak 3.

 

Dosadašnji Prilog 1. zamjenjuje se novim Prilogom 1. koji je sastavni dio ovog pravilnika.

 

Članak 4.

 

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Zagreba.

 

KLASA: 363-01/20-01/413

URBROJ: 251-03-02-20-4

Zagreb, 27. 8. 2020.

Gradonačelnik

Grada Zagreba

Milan Bandić, dipl. politolog, v. r.

 

 

PRILOG I.

 

Parametri kvalitete i dodane vrijednosti kojima moraju udovoljavati proizvodi s oznakom "PLAVI CEKER"

 

Proizvod /

skupina proizvoda

Parametri kvalitete koji se kontroliraju pri dodjeli Oznake

 

Obvezujući parametar

Parametri koji predstavljaju dodanu vrijednost

mikrobiološka ispravnost

senzorska procjena*

fizikalno-kemijski parametri

1. suhomesnati proizvodi

DA

DA

kategorija "odličan"

nitriti ˂5 mg/kg

nitrati ˂50 mg/kg

2. sirevi, zreli

DA

DA

kategorija "odličan"

udio vode u bezmasnoj tvari sira

ekstra tvrdi sir: maksimalno 51%

tvrdi sir: 49 - 56%

polutvrdi sir: 54-69%

meki sir: minimalno 67%

udio mliječne masti u suhoj tvari sira:

ekstramasni: minimalno 60%

punomasni: 45-60%

masni: 25-45%

polumasni: 10-25%

posni: maksimalno 10%

 

3. vina

vina sa zaštićenom oznakom izvornosti

NE

DA

kategorija "vrhunsko vino" ili "vrhunsko pjenušavo vino"

ohratoksin A

maksimalno 2,0 mg/kg

 

voćna vina

NE

DA

kategorija "pozitivno"

ohratoksin A

maksimalno 2,0 mg/kg

4. rakije

NE

DA

kategorija "odličan"

udio metanola prema Uredbi 110/2008 (konsolidrana 8.6.2019.)

HCN maksimalno 1 mg/l

etanol za voćne rakije:

Maksimalno 1 200 grama po hektolitru preračunato na 100% vol. alkohola dobivenog od sljedećih vrsta voća ili bobica: (šljive (Prunus domestica L.),

- mirabele (šljiva žutica) (Prunus domestica L. podvrsta syriaca

(Borkh.) Janch. ex Mansf.),

- plave šljive (Prunus domestica L.),

- jabuke (Malus domestica Borkh.),

- kruške (Pyrus communis L.) osim kruške viljamovke (Pyrus communis L. cv. "Williams"),

- maline (Rubus idaeus L.),

- kupine (Rubus fruticosus auct. aggr.),

- marelice (Prunus armeniaca L.),

- breskve (Prunus persica (L.) Batsch)

Maksimalno 1 350 grama po hektolitru preračunato na 100% vol. alkohola dobivenog od sljedećih vrsta voća ili bobica:

- kruške viljamovke (Pyrus communis L. cv. "Williams"),

- crvenog ribiza (Ribes rubrum L.),

- crnog ribiza (Ribes nigrum L.),

- oskoruše (Sorbus aucuparia L.),

- bobica bazge (Sambucus nigra L.),

- dunje (Cydonia oblonga Mill.),

- borovice (kleke) (Juniperus communis L i/ili Juniperus oxicedrus L.)

5. likeri

NE

DA

kategorija "odličan

etanol: minimalno 15% vol.

6. pivo

DA

DA

kategorija "odličan"

etanol - odstupanje od deklaracije +/- 0,5%

7. voćni sokovi

DA

DA

kategorija "odličan"

Pb

za bobičasto maksimalno 0,05 mg/kg

za nebobičasto maksimalno 0,03 mg/kg

8. sirupi za napitke

DA

DA

kategorija "odličan"

šećeri (omjer fruktoze i glukoze 1:1)

Konzervansi:

sorbinska kiselina: maksimalno 300 mg/l

sorbinska kiselina i benzojeva kiselina: maksimalno 250/ mg/l

benzojeva kiselina: maksimalno 150 mg/l

9. prerađeni proizvodi ribarstva

DA

DA

kategorija "odličan"

histamin

maksimalno 100 mg/kg

Pb maksimalno 0,2 mg/kg

Cd maksimalno 0,05 mg/kg

As maksimalno 2,0 mg/kg

Hg maksimalno 0,5 g/kg

10. ulja

extra djevičansko maslinovo ulje

DA

DA

prema medijanu mana i voćnosti - ekstra djevičansko maslinovo ulje

slob. mas. kis. (maksimalno 0,8%)

peroksidni broj

(maksimalno 10 mmolO2/kg)

K232 (maksimalno 2,5)

K270 (maksimalno 0,22)

ΔK (maksimalno 0,01)

sastav masnih kiselina

benzo(a)piren maksimalno 2,00 µg/kg

bučino ulje

DA

DA

kategorija "odličan"

benzo(a)piren: 2,00 µg/kg

4PAH: 10,00 µg/kg

slob. mas. kis. maksimalno 2% (2g /100 g)

peroksidni broj: maksimalno 7 mmolO2/kg

11. masti

DA

DA

kategorija "odličan"

B(a)P maksimalno 2,0 µg/kg

4PAH maksimalno 10,0 µg/kg

12. octevi

DA

DA

kategorija "odličan"

ukupne kiseline (minimalno 50 g/L računato kao octena kis.;˂5%)

udio alkohola (maksimalno 0,5% vol.)

13. med

DA

DA

kategorija "odličan"

udio vode manje od 18,6%

udio HMF-a u trenutku analize manje od 10 mg/kg

udio HMF-a na tržištu manje od 20 mg/kg

peludna analiza za uniflorni med

14. džemovi, marmelade i pekmezi

DA

DA

kategorija "odličan"

bez konzervansa

- sorbinska kis. i benzojeva kis. manje od 5 mg/kg

- suha tvar - prema specifikaciji proizvođača

15. suho voće

DA

DA

kategorija "odličan"

SO2

(marelice, breskve, grožđe, šljive i smokve manje od 2000 mg/kg,

suhe jabuke i kruške manje od 600 mg/kg)

16. korice od voća (arancini i slično)

DA

DA

kategorija "odličan"

pesticidi - prema Uredbi 396/2005

17. obrađene sjemenke

DA

DA

kategorija "odličan"

ukoliko je više od 10 mg/kg (uvjet za deklariranje alergena)

18. povrće sušeno

DA

DA

kategorija "odličan"

SO2 prema Uredbi 1333/2008

19. konzervirano povrće

DA

DA

kategorija "odličan"

konzervansi - prema Uredbi 1333/2008

20. namazi na bazi povrća

DA

DA

kategorija "odličan"

SO2 50 mg/kg

21. paštete

DA

DA

kategorija "odličan"

P2O5 maksimalno 5000 mg/kg

bjelančevine minimalno 6%

22. čokolada

DA

DA

kategorija "odličan"

 

23. trajni kolači i keksi

DA

DA

kategorija "odličan"

akrilamid

maksimalno 350 µg/kg

24. sušena tjestenina

DA

DA

kategorija "odličan"

vlaga maksimalno 12,50%,

kiselost najviše 5 stupnjeva

25. začinske soli (soli sa začinskim biljem)

DA

NE

aflatoksini (B1+B2+G1+G2)

˂10 µg/kg

 

*Kategorije senzorske kvalitete proizvoda (osim vina)

 

kategorija kvalitete

ponderirani bodovi

apsolutno

relativno (%)

odlična

17,6 - 20,0

88,0 - 100

dobra

15,2 - 17,5

76,0 - 87,5

osrednja

13,2 - 15,1

66,0 - 75,5

još prihvatljiva

11,2 - 13,1

56,0 - 65,5

neprihvatljiva

< 11,2

< 56,0