Na temelju članka 48. stavka 1. točke 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst, 137/15 - ispr. i 123/17) i članka 60. stavka 1. točke 3. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16), gradonačelnik Grada Zagreba, 10. siječnja 2018., donosi

 

ZAKLJUČAK

o izmjenama Zaključka o prostorima mjesne samouprave

 

1. U Zaključku o prostorima mjesne samouprave (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/17), u Prilogu 1. Popis prostora koje će koristiti mjesna samouprava u točki I. Gradska četvrt DONJI GRAD, u tabelarnom prikazu, u retku pod rednim brojem 2. riječi: "Prolaz sestara Baković 3" zamjenjuju se riječima: "Prolaz sestara Baković 3/1".

U točki III. Gradska četvrt TRNJE, u tabelarnom prikazu, u retku pod rednim brojem 4. broj: "60,50" zamjenjuje se brojem: "52,00".

Redak pod rednim brojem 10. briše se.

Dosadašnji redci pod rednim brojevima 11. i 12. postaju redci pod rednim brojevima 10. i 11. Broj: "1.592,16" zamjenjuje se brojem: "1.537,06".

U točki VI. Gradska četvrt NOVI ZAGREB - ISTOK, u tabelarnom prikazu, u retku pod rednim brojem 2. broj: "202,89" zamjenjuje se brojem: "211,05".

Broj: "2.213,27" zamjenjuje se brojem: "2.221,43".

U točki VII. Gradska četvrt NOVI ZAGREB - ZAPAD, u tabelarnom prikazu, u retku pod rednim brojem 6. riječi: "Trg hrvatskih branitelja Domovinskog rata 1" zamjenjuju se riječima: "Trg hrvatskih branitelja Domovinskog rata 2".

U retku pod rednim brojem 22. riječi: "Radmanovačka bb" zamjenjuju se riječima: Radmanovačka 39".

U točki IX. Gradska četvrt TREŠNJEVKA - JUG, u tabelarnom prikazu, redak pod rednim brojem 3. briše se.

Dosadašnji redci pod rednim brojevima 4., 5., 6., 7., 8. i 9. postaju redci pod rednim brojevima 3., 4., 5., 6., 7. i 8.

Broj: "4.372,99" zamjenjuje se brojem: "4.098,46".

U točki XIII. Gradska četvrt STENJEVEC, u tabelarnom prikazu, u retku pod rednim brojem 8. broj: "256,00" zamjenjuje se brojem: "290,68".

Broj: "2.114,55" zamjenjuje se brojem: "2.149,23".

U točki XIV. Gradska četvrt PODSUSED - VRAPČE, u tabelarnom prikazu, u retku pod rednim brojem 4. riječi: "Vrapčanska ulica 166" zamjenjuju se riječima: "Trg Stjepana Severa 1".

U točki XV. Gradska četvrt PODSLJEME, u tabelarnom prikazu, u retku pod rednim brojem 7. riječi: "Vidovec 31" zamjenjuju se riječima: "Vidovec 31/A".

 

2. Tabelarni prikaz pod naslovom Prostori za potrebe mjesne samouprave u Gradu Zagrebu - rekapitulacija mijenja se i glasi:

 

"Prostori za potrebe mjesne samouprave u Gradu Zagrebu - rekapitulacija

 

Redni broj

Gradska četvrt

Broj objekata/

prostora

Površina prostora u m2

1.

DONJI GRAD

10

1.180,79

2.

GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK

10

1.912,75

3.

TRNJE

11

1.537,06

4.

MAKSIMIR

13

2.350,79

5.

PEŠČENICA - ŽITNJAK

14

2.709,61

6.

NOVI ZAGREB - ISTOK

11

2.221,43

7.

NOVI ZAGREB - ZAPAD

22

4.559,09

8.

TREŠNJEVKA - SJEVER

8

3.459,14

9.

TREŠNJEVKA - JUG

8

4.098,46

10.

ČRNOMEREC

12

1.812,30

11.

GORNJA DUBRAVA

15

2.796,68

12.

DONJA DUBRAVA

8

1.206,35

13.

STENJEVEC

10

2.149,23

14.

PODSUSED - VRAPČE

12

3.221,67

15.

PODSLJEME

8

1.924,19

16.

SESVETE

43

8.348,24

17.

BREZOVICA

9

2.845,17

 

Ukupno 1. - 17.

224

48.332,95

 

 

 

"

 

3. Ovaj će zaključak biti objavljen u Službenom glasniku Grada Zagreba.

 

KLASA: 372-03/18-03/71

URBROJ: 251-03-02-18-2

Zagreb, 10. siječnja 2018.

Gradonačelnik

Grada Zagreba

Milan Bandić, dipl. politolog, v. r.