Na temelju članka 41. točke 2. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16 i 2/18), Gradska skupština Grada Zagreba, na 14. sjednici, 2. srpnja 2018., donijela je

 

ODLUKU

o dopuni Odluke o prihvaćanju prijenosa osnivačkih prava nad ustanovom Upravljanje sportskim objektima na Grad Zagreb i obavljanju osnivačkih prava i obveza

 

Članak 1.

 

U Odluci o prihvaćanju prijenosa osnivačkih prava nad ustanovom Upravljanje sportskim objektima na Grad Zagreb i obavljanju osnivačkih prava i obveza (Službeni glasnik Grada Zagreba 25/13, 26/14, 5/15, 25/15, 23/16 i 13/18) u članku 5. a iza točke 20. dodaje se točka 21. koja glasi:

"21. NOGOMETNO IGRALIŠTE "SAVICA", Zagreb, Avenija Marina Držića 102, k.č.br. 5443/2, k.o. Trnje

 

Sportski prostor

15.670,40 m2

Prateći prostor

578,00 m2

Poslovni prostor

399,00 m2

 

 

Ukupno

16.647,40 m2".

 

Članak 2.

 

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Zagreba.

 

KLASA: 021-05/18-01/262

URBROJ: 251-01-05-18-6

Zagreb, 2. srpnja 2018.

Predsjednik

Gradske skupštine

dr. sc. Andrija Mikulić, v. r.