Na temelju članka 41. točke 33. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16, 2/18 i 23/18), Gradska skupština Grada Zagreba, na 20. sjednici, 26. veljače 2019., donijela je

 

ODLUKU

o plaći odnosno naknadi za rad i drugim pravima predsjednika i potpredsjednika Gradske skupštine Grada Zagreba

 

I. OSNOVNE ODREDBE

 

Članak 1.

 

Ovom se odlukom uređuje plaća i druga prava iz rada po osnovi profesionalnog obavljanja dužnosti predsjednika i potpredsjednika Gradske skupštine Grada Zagreba (u daljnjem tekstu: Gradska skupština), odnosno naknada za rad predsjednika i potpredsjednika Gradske skupštine koji svoju dužnost obavljaju volonterski.

 

Članak 2.

 

Izrazi koji se upotrebljavaju u ovoj odluci, a koji imaju rodno značenje, bez obzira na to jesu li upotrijebljeni u muškom ili ženskom rodu, odnose se jednako na muški i ženski rod.

 

Članak 3.

 

Sredstva za ostvarivanje prava iz članka 1. ove odluke osiguravaju se u proračunu Grada Zagreba u razdjelu Stručne službe Gradske skupštine.

 

Članak 4.

 

Prava utvrđena ovom odlukom predsjednik i potpredsjednici Gradske skupštine ostvaruju od dana stupanja na dužnost.

Predsjedniku i potpredsjedniku Gradske skupštine koji promijene način obavljanja dužnosti u tijeku mandata odlukom Gradske skupštine, novi način obavljanja dužnosti započinje prvog dana sljedećeg mjeseca nakon donošenja odluke Gradske skupštine.

 

II. PLAĆA ODNOSNO NAKNADA ZA RAD PREDSJEDNIKA I POTPREDSJEDNIKA

 

Članak 5.

 

Predsjednik i potpredsjednik Gradske skupštine koji dužnost obavljaju profesionalno, za vrijeme profesionalnog obavljanja dužnosti ostvaruju pravo na plaću i ostala prava iz rada, a vrijeme obavljanja dužnosti uračunava im se u staž osiguranja.

Plaća predsjednika i potpredsjednika Gradske skupštine koji dužnost obavljaju profesionalno umnožak je koeficijenta i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža, ukupno najviše za 20%.

Za izračun plaće predsjednika i potpredsjednika Gradske skupštine koji dužnost obavljaju profesionalno primjenjuje se osnovica koja se primjenjuje za izračun plaće gradonačelnika Grada Zagreba.

 

Članak 6.

 

Koeficijenti za izračun plaće iznose:

- za predsjednika Gradske skupštine - 7,14

- za potpredsjednika Gradske skupštine - 6,07.

 

Članak 7.

 

Predsjednik i potpredsjednici Gradske skupštine koji dužnost obavljaju volonterski imaju pravo na naknadu za rad.

Naknada iz stavka 1. ovog članka iznosi 30% umnoška koeficijenta za obračun plaće predsjednika odnosno potpredsjednika Gradske skupštine koji dužnost obavlja profesionalno i osnovice za obračun plaće.

 

Članak 8.

 

Pojedinačna rješenja o visini plaće odnosno naknade za rad i drugim pravima predsjednika i potpredsjednika Gradske skupštine utvrđenih zakonom i ovom odlukom donosi pročelnik Stručne službe Gradske skupštine.

 

III. DRUGA PRAVA

 

Članak 9.

 

Predsjednik i potpredsjednik Gradske skupštine koji dužnost obavljaju profesionalno po prestanku profesionalnog obavljanja dužnosti ostvaruju pravo na naknadu plaće i staž osiguranja te ostala prava sukladno zakonu kojim se uređuje lokalna i područna (regionalna) samouprava.

 

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 10.

 

Stupanjem na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o plaćama i drugim pravima dužnosnika koje bira ili imenuje Gradska skupština Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 15/10, 3/14, 11/14 i 2/17).

 

Članak 11.

 

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Zagreba.

 

KLASA: 021-05/19-01/55

URBROJ: 251-01-02-19-4

Zagreb, 26. veljače 2019.

Predsjednik

Gradske skupštine

dr. sc. Andrija Mikulić, v. r.