Na temelju članka 23. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine 82/15 i 118/18) i članka 4. Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite (Narodne novine 126/19 i 17/20), gradonačelnik Grada Zagreba, 17. ožujka 2020., donosi

 

ZAKLJUČAK

o izmjeni Zaključka o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite Grada Zagreba i imenovanju člana

 

1. U Zaključku o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 18/17, 19/17, 5/18, 14/18, 18/19, KLASA: 804-02/20-01/2, URBROJ: 251-03-02-20-2 od 2.3.2020, KLASA: 804-02/20-01/2, URBROJ: 251-03-02-20-5 od 16. 3. 2020.) u članku 2. riječi: "13 članova" zamjenjuju se riječima: "14 članova".

 

2. Za člana Stožera imenuje se:

- Romana Galić, pročelnica Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom.

 

3. Ovaj će zaključak biti objavljen u Službenom glasniku Grada Zagreba.

 

KLASA: 804-02/20-01/2

URBROJ: 251-03-02-20-7

Zagreb, 17. 3. 2020.

Gradonačelnik

Grada Zagreba

Milan Bandić, dipl. politolog, v. r.