Na temelju članka 145. stavka 2. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/99, 19/01, 20/01 - pročišćeni tekst, 10/04, 18/05, 2/06, 18/06, 7/09, 16/09, 25/09, 10/10, 4/13, 24/13, 2/15) i članka 8. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (Službeni glasnik Grada Zagreba 10/12), gradonačelnik Grada Zagreba, 13. srpnja 2016., donosi

 

ZAKLJUČAK

o izmjeni Zaključka o kriterijima za određivanje zakupnine za poslovni prostor

 

1. U Zaključku o kriterijima za određivanje zakupnine za poslovni prostor (Službeni glasnik Grada Zagreba 6/16), Prilog 1. Tabela B, mijenja se i glasi:

 

"B/ ZA GARAŽE

 

R. br.

NAMJENA

0 ZONA

I. ZONA

II. ZONA

III. ZONA

IV. ZONA

V. ZONA

1.

SMJEŠTAJ VOZILA

kuna

za svaki m2 do 50,00 m2

22,82

22,82

18,26

14,84

11,42

5,50

za svaki m2 od 50,01 m2 i više

11,42

11,42

6,85

5,70

4,57

2,20

 

 

 

 

 

 

 

"

 

2. Ovaj će zaključak biti objavljen u Službenom glasniku Grada Zagreba.

 

KLASA: 372-03/16-03/688

URBROJ: 251-03-02-16-2

Zagreb, 13. srpnja 2016.

Gradonačelnik

Grada Zagreba

Milan Bandić, dipl. politolog, v. r.