Na temelju članka 160. stavka 2. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16) i članka 8. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (Službeni glasnik Grada Zagreba 10/12), gradonačelnik Grada Zagreba, 16. svibnja 2017., donosi

 

ZAKLJUČAK

o dopuni Zaključka o kriterijima za određivanje zakupnine za poslovni prostor

 

1. U Zaključku o kriterijima za određivanje zakupnine za poslovni prostor (Službeni glasnik Grada Zagreba 6/16 i 11/16), u točki II. dodaje se podtočka 11. koja glasi:

"11. Iznimno od podtočke 1. do podtočke 8. ove točke, za poslovni prostor u kojem se obavlja nakladnička (izdavanje knjiga, periodičnih publikacija i ostale izdavačke djelatnosti) i knjižarska djelatnost (trgovina na malo proizvodima za kulturu i rekreaciju u specijaliziranim prodavaonicama), zakupnina se određuje u iznosu od 1,00 kn po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora."

 

2. Ovaj zaključak stupa na snagu prvi dan od dana objave u Službenom glasniku Grada Zagreba.

 

KLASA: 372-03/17-03/465

URBROJ: 251-03-02-17-2

Zagreb, 16. svibnja 2017.

Gradonačelnik

Grada Zagreba

Milan Bandić, dipl. politolog, v. r.