Na temelju članka 13

Na temelju članka 13. stavka 2. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 28/10), gradonačelnik Grada Zagreba, donosi

 

PRAVILNIK

o kriterijima za utvrđivanje natprosječnih rezultata u radu i načinu isplate dodatka za uspješnost u radu

 

Članak 1.

 

Ovim se pravilnikom utvrđuju kriteriji za utvrđivanje natprosječnih rezultata u radu službenika i namještenika u gradskim upravnim tijelima i način isplate dodatka za uspješnost u radu.

 

Članak 2.

 

Izrazi koji se koriste u ovom pravilniku, a koji imaju rodno značenje, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, odnose se jednako na muški i ženski rod.

 

Članak 3.

 

Kriteriji za utvrđivanje natprosječnih rezultata u radu službenika i namještenika su:

-   ocjena kojom je službenik, odnosno namještenik ocijenjen;

-   kvaliteta obavljenih poslova viša od prosjeka;

-   opseg obavljenih poslova veći od prosjeka;

-   odnos prema radu;

-   uspješno i pravodobno rješavanje iznimno složenog predmeta, koji je od velikog značenja za Grad;

-   uspješno i pravodobno obavljanje privremeno povećanog opsega poslova, u neprekinutom razdoblju od najmanje mjesec dana;

-   uspješno i pravodobno obavljanje poslova odsutnog službenika ili namještenika, uz redovito obavljanje poslova svoga radnog mjesta, u neprekinutom razdoblju od najmanje mjesec dana;

-   djelovanje u službi ili u vezi sa službom koje je pridonijelo ugledu ili afirmaciji Grada.

Pod kvalitetom obavljenih poslova višom od prosjeka podrazumijevaju se rezultati rada u kojima je složenost, težina i sadržajnost obavljenih poslova, odnosno iskazana stručnost i praktična vještina u obavljanju poslova takva da je viša od uobičajene (prosječne) za tu vrstu poslova.

Pod opsegom obavljenih poslova većim od prosjeka podrazumijevaju se rezultati rada koji po opsegu prelaze količinu koja je planirana za pojedinog službenika, odnosno namještenika u određenom razdoblju.

Pod odnosom prema radu podrazumijeva se samoinicijativnost, pravodobnost i kreativnost u obavljanju poslova, zalaganje i odgovornost u radu, te odnos prema strankama.

 

Članak 4.

 

Natprosječni rezultati u radu službenika i namještenika mogu se utvrditi ako je:

a) službenik ili namještenik ocijenjen ocjenom "odličan" i

b) ispunjeno najmanje četiri kriterija iz članka 3. stavka 1. alineje 2. - 8. ovog pravilnika.

 

Članak 5.

 

Službeniku i namješteniku, kojem su utvrđeni natprosječni rezultati u radu, isplatit će se dodatak za uspješnost u radu.

 

Članak 6.

 

Dodatak za uspješnost u radu može iznositi godišnje najviše tri plaće službenika ili namještenika koji ostvaruje dodatak i ne može se ostvarivati kao stalni dodatak uz plaću.

Pod pojmom plaća podrazumijeva se plaća službenika i namještenika koju čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

Službeniku i namješteniku se u jednom mjesecu može odobriti isplata na ime dodatka za uspješnost u radu u iznosu od najmanje 30% plaće službenika ili namještenika, s time da se dodatak za uspješnost u radu može isplatiti najviše četiri puta tijekom jedne kalendarske godine.

 

Članak 7.

 

Sredstva za isplatu dodatka za uspješnost u radu osiguravaju se u proračunu Grada Zagreba.

 

Članak 8.

 

Odluka o isplati i visini dodatka za uspješnost u radu službenika i namještenika donosi se u okviru mase sredstava za dodatke za uspješnost u radu osigurane za pojedino gradsko upravno tijelo.

O isplati i visini dodatka za uspješnost u radu službenika i namještenika odlučuje rješenjem pročelnik uz prethodnu suglasnost gradonačelnika.

O isplati i visini dodatka za uspješnost u radu pročelnika odlučuje rješenjem gradonačelnik Grada Zagreba.

 

Članak 9.

 

Dodatak za uspješnost u radu se isplaćuje s plaćom za mjesec u kojem je nastupila izvršnost rješenja o isplati dodatka.

 

Članak 10.

 

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje važiti Pravilnik o vrednovanju rezultata rada zaposlenika u gradskim upravnim tijelima (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/01).

 

Članak 11.

 

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana nakon objave u Službenom glasniku Grada Zagreba.

 

KLASA: 121-15/10-01/22

URBROJ: 251-03-02-10-2

Zagreb, 24. rujna 2010.

Gradonačelnik

Grada Zagreba

Milan Bandić, dipl. politolog, v.r.