Na temelju članka 57. točke 8. Poslovnika Gradske skupštine Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba (17/09, 6/13, 7/14, 24/16 - ispr., 2/17 i 9/17 - pročišćeni tekst), u vezi s člankom 113. stavkom 3. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13 i 65/17) Odbor za Statut, Poslovnik i propise, na 12. sjednici, 26. siječnja 2018., utvrdio je pročišćeni tekst Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/01), Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 16/02), Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 11/03), Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 2/06), Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 1/09), Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/09), Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 21/14), Odluke o dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 26/15) i Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 22/17) u kojima je utvrđeno vrijeme njihova stupanja na snagu.

 

KLASA: 021-05/18-003/24

URBROJ: 251-01-06-18-1

Zagreb, 26. siječnja 2018.

Predsjednik

Odbora za Statut, Poslovnik i propise

Kazimir Ilijaš, dipl. iur., v. r.

 

 

ODLUKA

o donošenju Prostornoga plana Grada Zagreba

(pročišćeni tekst)

 

I. TEMELJNE ODREDBE

 

Članak 1.

 

Donosi se Prostorni plan Grada Zagreba (u nastavku teksta: Prostorni plan) što ga je izradio Gradski zavod za planiranje razvoja Grada i zaštitu okoliša, 2001.

Donose se Izmjene i dopune Prostornog plana Grada Zagreba (u nastavku teksta Prostorni plan Grada Zagreba - izmjene i dopune 2017.), što ih je izradila Urbanistica d.o.o. iz Zagreba u suradnji s nositeljem izrade Gradskim uredom za strategijsko planiranje i razvoj Grada te koordinatorom izrade Zavodom za prostorno uređenje Grada Zagreba, 2017. godine.

Odredbom članka 2. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 22/17) iza stavka 1. dodan je novi stavak 2.

Donose se Dopune Prostornog plana Grada Zagreba, što ih je izradila Urbanistica d.o.o. iz Zagreba u suradnji s nositeljem izrade Gradskim uredom za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet te koordinatorom izrade Zavodom za prostorno uređenje Grada Zagreba 2015. godine, u svrhu usklađenja sukladno članku 201. Zakona o prostornom uređenju.

Odredbom članka 1. Odluke o dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 26/15) iza stavka 1. dodan je novi stavak 2.

Donose se Izmjene i dopune Prostornoga plana Grada Zagreba (u nastavku teksta: Prostorni plan Grada Zagreba - izmjene i dopune), što ih je izradio Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba 2014. godine u suradnji s nositeljem izrade Gradskim uredom za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet.

Odredbom članka 1. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 21/14) iza stavka 1. dodan je novi stavak 2.

Donose se Izmjene i dopune Prostornoga plana Grada Zagreba (u nastavku teksta: Prostorni plan Grada Zagreba - izmjene i dopune), što ih je izradio Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba 2009. godine u suradnji s nositeljem izrade Gradskim uredom za strategijsko planiranje i razvoj Grada.

Odredbom članka 1. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/09) iza stavka 1. dodan je novi stavak 2.

Donose se Izmjene i dopune Prostornoga plana Grada Zagreba (u nastavku teksta: Prostorni plan Grada Zagreba - izmjene i dopune), što ih je izradio Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba 2008. godine u suradnji s nositeljem izrade Gradskim uredom za strategijsko planiranje i razvoj Grada.

Odredbom članka 1. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 1/09) iza stavka 1. dodan je novi stavak 2.

Prostornim se planom, u skladu sa Strategijom i Programom prostornoga uređenja Republike Hrvatske, poštivanjem društveno-gospodarskih, prirodnih, kulturno-povijesnih i krajobraznih vrijednosti, razrađuju načela prostornog uređenja i utvrđuju ciljevi prostornog razvoja te organizacija, zaštita, korištenje i namjena prostora Grada Zagreba.

Prostorni plan sadrži prostornu i gospodarsku strukturu Grada Zagreba, sustav središnjih naselja, sustav razvojne infrastrukture, osnove za uređenje i zaštitu prostora, prostornih mjerila i smjernice za gospodarski razvoj, za očuvanje i unapređenje prirodnih, kulturno-povijesnih i krajobraznih vrijednosti, mjere za unapređivanje i zaštitu okoliša te druge elemente od važnosti za Grad Zagreb kao što su svrhovito korištenje, namjena, oblikovanje, obnova i sanacija građevinskog i drugog zemljišta.

Odredbom članka 1. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 1/09) dosadašnji stavci 2. i 3. postali su stavci 3. i 4.

Odredbom članka 1. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/09) dosadašnji stavci 2., 3. i 4. postali su stavci 3., 4. i 5.

Odredbom članka 1. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 21/14) dosadašnji stavci 2. do 5. postali su stavci 3. do 6.

Odredbom članka 1. Odluke o dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 26/15) dosadašnji stavci 2., 3., 4., 5. i 6. postali su stavci 3., 4., 5., 6. i 7.

Odredbom članka 2. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 22/17) dosadašnji stavci 2., 3., 4., 5., 6. i 7. postali su stavci 3., 4., 5., 6., 7. i 8.

Odredbom članka 1. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 22/17) u cijelom tekstu Odluke o donošenju Prostornoga plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/01, 16/02, 11/03, 2/06, 1/09, 8/09, 21/14, 23/14 - pročišćeni tekst, 26/15 i 3/16 - pročišćeni tekst) riječi: "1. KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA, 1.A. Površine za razvoj i uređenje - dopune 2015." zamijenjene su riječima: "1. KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA, 1.A. Površine za razvoj i uređenje - izmjene i dopune 2017.", riječi: "1. KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA, 1.B. Promet, Pošta i telekomunikacije - izmjene i dopune 2009." zamijenjene su riječima: "1. KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA, 1.B. Promet, Pošta i elektroničke komunikacije - izmjene i dopune 2017.", riječi: "1.B. KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA, Promet, Pošta i telekomunikacije - izmjene i dopune 2014." zamijenjene su riječima: "1. KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA, 1.B. Promet, Pošta i elektroničke komunikacije - izmjene i dopune 2017.", riječi: "2. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE, 2.A. Energetski sustav - izmjene i dopune 2014." zamijenjene su riječima: "2. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE, 2.A. Energetski sustav - izmjene i dopune 2017.", riječi: "2.A. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE, Energetski sustav - izmjene i dopune 2014." zamijenjene su riječima: "2. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE, 2.A. Energetski sustav - izmjene i dopune 2017.", riječi: "2. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE, 2.B. Vodnogospodarski sustav, Obrada, skladištenje i odlaganje otpada - izmjene i dopune 2014." zamijenjene su riječima: "2. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE, 2.B. Vodnogospodarski sustav, Obrada, skladištenje i odlaganje otpada - izmjene i dopune 2017.", riječi: "2.B. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE, Vodnogospodarski sustav, Obrada, skladištenje i odlaganje otpada - izmjene i dopune 2014." zamijenjene su riječima: "2. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE, 2.B. Vodnogospodarski sustav, Obrada, skladištenje i odlaganje otpada - izmjene i dopune 2017.", riječi: "3. UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE PROSTORA, 3.A. Uvjeti korištenja - izmjene i dopune 2014." zamijenjene su riječima: "3. UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE PROSTORA, 3.A. Uvjeti korištenja - izmjene i dopune 2017.", riječi: "3.A. UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE PROSTORA, Uvjeti korištenja - izmjene i dopune 2014." zamijenjene su riječima: "3. UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE PROSTORA, 3.A. Uvjeti korištenja - izmjene i dopune 2017.", riječi: "3. UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE PROSTORA, 3.B. Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite - dopune 2015." zamijenjene su riječima: "3. UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE PROSTORA, 3.B. Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite - izmjene i dopune 2017.", riječi: "Građevinska područja naselja - dopune 2015." zamijenjene su riječima: "Građevinska područja naselja - izmjene i dopune 2017.", riječ: "odlomak" u određenom broju i padežu zamijenjena je riječju: "stavak" u odgovarajućem broju i padežu, mjerilo: "1:25.000" zamijenjeno je mjerilom: "1:25000", mjerilo: "1:5.000" zamijenjeno je mjerilom: "1:5000".

 

Članak 2.

 

Prostorni plan obuhvaća područje Grada Zagreba utvrđeno posebnim propisom površine oko 640 km2 sa 70 naselja.

Odredbom članka 3. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 22/17) u stavku 1. riječi: "Zakonom o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (Narodne novine 10/97, 124/97, 68/98, 22/99, 117/99 i 128/99)" zamijenjene su riječima: "posebnim propisom".

Naselja u sastavu Grada Zagreba su:

-  grad Zagreb;

-  naselja u južnom dijelu: Botinec, Brebernica, Brezovica, Buzin, Demerje, Desprim, Donji Čehi, Donji Dragonožec, Donji Trpuci, Drežnik Brezovički, Goli Breg, Gornji Čehi, Gornji Dragonožec, Gornji Trpuci, Grančari, Havidić Selo, Horvati, Hrašće Turopoljsko, Hrvatski Leskovac, Hudi Bitek, Ježdovec, Kupinečki Kraljevec, Lipnica, Lučko, Mala Mlaka, Odra, Odranski Obrež, Starjak, Strmec, Veliko Polje i Zadvorsko;

-  naselja u istočnom dijelu: Adamovec, Belovar, Blaguša, Budenec, Cerje, Dobrodol, Drenčec, Dumovec, Đurđekovec, Gajec, Glavnica Donja, Glavnica Gornja, Glavničica, Goranec, Ivanja Reka, Jesenovec, Kašina, Kašinska Sopnica, Kučanec, Kučilovina, Lužan, Markovo Polje, Moravče, Paruževina, Planina Donja, Planina Gornja, Popovec, Prekvršje, Prepuštovec, Sesvete, Soblinec, Šašinovec, Šimunčevec, Vuger Selo, Vugrovec Donji, Vugrovec Gornji, Vurnovec i Žerjavinec.

Granice obuhvata Prostornoga plana prikazane su na grafičkim prikazima navedenima u članku 3. pod B.

 

Članak 3.

 

Prostorni plan sadržan je u elaboratu "Prostorni plan Grada Zagreba" što se sastoji od:

 

A. Tekstualnog dijela u knjizi: "Prostorni plan Grada Zagreba"

 

I. OBRAZLOŽENJE

 

1. POLAZIŠTA

1.1.         Položaj, značenje i posebnosti gradskog područja u odnosu na prostor i sustave Države

1.1.1.      Osnovni podaci o stanju u prostoru

1.1.2.      Prostorno razvojne i resursne značajke

1.1.3.      Obveze iz Programa prostornog uređenja Države i ocjena postojećih prostornih planova

1.1.4.      Ocjena stanja, mogućnosti i ograničenja razvoja u odnosu na demografske i gospodarske podatke, te prostorne pokazatelje

 

2. CILJEVI PROSTORNOG RAZVITKA I UREĐENJA

2.1.         Ciljevi prostornog razvitka regionalnoga, državnog i međunarodnog značenja

2.1.1.      Razvoj posebnih funkcija i značajnih infrastrukturnih sustava

2.1.2.      Racionalno korištenje prirodnih izvora

2.1.3.      Očuvanje ekološke stabilnosti i vrijednih dijelova okoliša

2.2.         Ciljevi prostornog razvitka županijskog značenja

2.2.1.      Demografski razvitak

2.2.2.      Odabir prostorne i gospodarske strukture

2.2.3.      Razvoj naselja, društvene, prometne i druge infrastrukture

2.2.4.      Zaštita krajobraznih vrijednosti i očuvanje prostornog identiteta

2.2.5.      Zaštita prirodnih vrijednosti i posebnosti i kulturno-povijesnih cjelina

2.3.         Ciljevi prostornog uređivanja naselja grada Zagreba

2.3.1.      Ciljevi prostornog uređivanja grada Zagreba

2.3.2.      Ciljevi prostornog uređivanja Sesveta

2.3.3.      Ciljevi prostornog uređivanja naselja na području Grada Zagreba

2.3.4.      Racionalno korištenje i zaštita prostora

2.3.5.      Unapređivanje uređivanja naselja

2.3.6.      Unapređivanje komunalne infrastrukture

 

3. PLAN PROSTORNOG UREĐENJA

3.1.         Prikaz prostornih struktura Grada Zagreba u odnosu na stanje i razvojna opredjeljenja Grada Zagreba i Države.

3.1.1.      Osnovne odrednice za razvitak i smještaj u gradskom prostoru

3.1.2.      Projekcije demografskog i gospodarskog rasta

3.2.         Organizacija i osnovna namjena i korištenje prostora

3.2.1.      Građevinska područja naselja

3.2.2.      Izgrađene strukture i korištenje prostora izvan građevinskih područja naselja

3.2.3.      Poljoprivredne površine

3.2.4.      Šumske površine

3.2.5.      Vodne površine

3.2.6.      Ostale površine

3.2.7.      Iskaz prostornih pokazatelja za namjenu površina (naselja i izgrađene strukture izvan naselja, poljoprivredne i šumske, vodne te površine posebne namjene i ostale površine)

3.3.         Sustav središnjih naselja i razvojnih središta

3.3.1.      Naselja Grada Zagreba i procesi urbanizacije

3.3.2.      Grad Zagreb u mreži središnjih naselja Hrvatske

3.3.3.      Projekcija sustava središnjih naselja unutar Grada Zagreba

3.4.         Prikaz gospodarskih i društvenih djelatnosti

3.5.         Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora

3.5.1.      Kulturna dobra

3.5.2.      Zaštita prirode

3.5.3.      Biološka raznolikost

3.5.4.      Područja posebnih ograničenja u korištenju

3.5.5.      Iskaz površina za vrijedna i/ili osjetljiva područja i prostorne cjeline (prirodni resursi, krajobraz, prirodne i kulturno-povijesne cjeline i vrijednosti)

3.5.6.      Gradski projekti kao dio sustava reprodukcije Grada

3.6.         Razvoj infrastrukturnih sustava

3.6.1.      Prometni sustav

3.6.2.      Vodnogospodarski sustav

3.6.3.      Energetski sustav

3.7.         Postupanje s otpadom

3.8.         Sprječavanje nepovoljnog utjecaja na okoliš

Odredbom članka 2. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 1/09) u točki 3. podtočka 1. je izmijenjena.

 

4. IZRAZI I POJMOVI

 

5. LITERATURA I IZVORI

 

II. ODREDBE ZA PROVEDBU

 

1.            UVJETI RAZGRANIČENJA PROSTORA PREMA OBILJEŽJU, KORIŠTENJU I NAMJENI TE UVJETI ZA ODREĐIVANJE NAMJENA POVRŠINA NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA

2.            UVJETI ZA UREĐENJE PROSTORA

2.1.         Uvjeti za određivanje građevinskih područja i korištenja izgrađena i neizgrađena dijela područja

2.2.         Građevine od važnosti za Državu i Grad Zagreb

2.3.         Građevinska područja 68 naselja

2.3.1.      Površine za gradnju

2.3.2.      Neizgrađene površine, površine komunalnih i prometnih infrastrukturnih sustava i ostale površine

2.4.         Izgrađene strukture izvan građevinskih područja naselja

2.4.1.      Građevine koje se mogu graditi u građevinskim područjima izdvojenim od građevinskih područja naselja

2.4.2.      Građevine koje se mogu graditi izvan građevinskih područja

2.5.         Zahvati koje je moguće planirati u svim namjenama

3.            UVJETI SMJEŠTAJA GOSPODARSKIH SADRŽAJA U PROSTORU

3.1.         Proizvodna i poslovna namjena

3.2.         Pretežno ugostiteljsko-turistička namjena

3.3.         Poljoprivreda

3.4.         Eksploatacija mineralnih sirovina

3.5.         Šumarstvo

4.            UVJETI SMJEŠTAJA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI U PROSTORU

5.            UVJETI (FUNKCIONALNI, PROSTORNI, EKOLOŠKI) UTVRĐIVANJA KORIDORA ILI TRASA I POVRŠINA PROMETNIH I DRUGIH INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA U PROSTORU

5.1.         Prometni infrastrukturni sustavi

5.2.         Vodnogospodarski sustav

5.3.         Energetski sustav

5.4.         Pošta i elektroničke komunikacije

5.5.         Komunalne infrastrukturne građevine u funkciji gospodarenja otpadom

6.            MJERE OČUVANJA KRAJOBRAZNIH VRIJEDNOSTI

6.1.         Prirodni krajobraz

6.2.         Gradske i seoske cjeline

6.3.         Kultivirani krajobraz

7.            MJERE ZAŠTITE PRIRODNIH VRIJEDNOSTI I POSEBNOSTI I KULTURNO-POVIJESNIH CJELINA

7.1.         Prirodne vrijednosti

7.2.        

7.3.         Kulturno-povijesni objekti i cjeline

8.            POSTUPANJE S OTPADOM

9.            MJERE SPRJEČAVANJA NEPOVOLJNA UTJECAJA NA OKOLIŠ

10.          MJERE PROVEDBE PLANA

10.1.       Obveza izrade prostornih planova

10.2.       Područja primjene posebnih razvojnih i drugih mjera

10.3.       Područja i lokaliteti za istraživanje i praćenje pojava i procesa u prostoru

10.4.       Druge mjere

10.5.       Lokalni uvjeti.

Odredbom članka 2. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 21/14) točka 10.1. je izmijenjena.

Odredbom članka 4. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 22/17) u točki A. točka II. je izmijenjena.

 

B. Grafičkoga dijela što sadrži:

a. kartografske prikaze u mjerilu 1:25000:

1.      KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA, 1.A. Površine za razvoj i uređenje - izmjene i dopune 2017.

1.      KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA, 1.B. Promet, Pošta i elektroničke komunikacije - izmjene i dopune 2017.

2.      INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE, 2.A. Energetski sustav - izmjene i dopune 2017.

2.      INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE, 2.B. Vodnogospodarski sustav, Obrada, skladištenje i odlaganje otpada - izmjene i dopune 2017.

3.      UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE PROSTORA, 3.A. Uvjeti korištenja - izmjene i dopune 2017.

3.      UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE PROSTORA, 3.B. Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite - izmjene i dopune 2017.

 

b. kartografske prikaze u mjerilu 1:5000:

Građevinska područja naselja - izmjene i dopune 2017.

 

c. kartograme

1.      Teritorijalno-politički ustroj

2.2.   Administrativna središta i razvrstaj državnih i županijskih cesta - izmjene i dopune 2017.

3.      Sustav središnjih naselja i razvojnih središta

4.1.   Telekomunikacijski sustav - izmjene i dopune 2017.

4.2.   Cijevni transport plina - izmjene i dopune 2017.

4.3.   Elektroenergetski sustav - izmjene i dopune 2017.

4.4.   Vodoopskrbni sustav - izmjene i dopune 2017.

4.5.   Sustav odvodnje otpadnih voda - izmjene i dopune 2017.

5.      Postupanje s otpadom - izmjene i dopune 2017.

6.      Poljoprivredno-gospodarske regije (zone) - izmjene i dopune 2017.

7.1.   Površine rudnog blaga - izmjene i dopune 2017.

7.2.   Mineralne sirovine - izmjene i dopune 2017.

Odredbom članka 1. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 11/03), pod točkom B.a. kartografski prikazi pod rednim brojevima 1.A. KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA, Površine za razvoj i uređenje, 2.B. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE, Vodnogospodarski sustav, Obrada, skladištenje i odlaganje otpada, 3.A. UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE PROSTORA, Uvjeti korištenja i 3.B. UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE PROSTORA, Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite, zamijenjeni su novim kartografskim prikazima.

Odredbom članka 1. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 2/06), pod točkom B.a. kartografski prikazi pod rednim brojem 1. KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA, 1.A. Površine za razvoj i uređenje - izmjene i dopune, 1. KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA, 1.B. Promet, Pošta i telekomunikacije, 2. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE, 2.A. Energetski sustav, 2. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE, 2.B. Vodnogospodarski sustav, Obrada, skladištenje i odlaganje otpada - izmjene i dopune, 3. UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE PROSTORA, 3.A. Uvjeti korištenja - izmjene i dopune i 3. UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE PROSTORA, 3.B. Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite - izmjene i dopune, zamijenjeni su novim kartografskim prikazima.

Odredbom članka 2. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/09) u stavku 1. kartografski prikaz 1.B. zamijenjen je kartografskim prikazom: "1.B. Promet, Pošta i telekomunikacije - izmjene i dopune 2009."

Odredbom članka 2. Odluke o dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 26/15) u točki B.a. riječi: "1. KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA 1.A. Površine za razvoj i uređenje - izmjene i dopune 2014." zamijenjene su riječima: "1. KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA, 1.A. Površine za razvoj i uređenje - dopune 2015.", a riječi: "3. UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE PROSTORA, 3.B. Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite - izmjene i dopune 2014." zamijenjene su riječima: "3. UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE PROSTORA, 3.B. Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite - dopune 2015.".

Odredbom članka 1. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 2/06), pod točkom B.b. kartografski prikazi u mjerilu 1:5000 "Građevinska područja naselja" zamijenjeni su novim kartografskim prikazima "Građevinska područja naselja - izmjene i dopune 2005.".

Odredbom članka 2. Odluke o dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 26/15) u točki B.b. riječi: "Građevinska područja naselja - izmjene i dopune 2014." zamijenjene su riječima: "Građevinska područja naselja - dopune 2015.".

Odredbom članka 1. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 11/03), pod točkom B.c. izmijenjen je kartogram "Postupanje s otpadom" i zamijenjen je novim kartogramom "Postupanje s otpadom - izmjene i dopune".

Odredbom članka 1. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 2/06), pod točkom B.c. kartogram "4. Postupanje s otpadom - izmjene i dopune" zamijenjen je novim kartogramom "Postupanje s otpadom - izmjene i dopune 2005.".

Odredbom članka 2. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 21/14) pod naslovom "B. Grafičkog dijela što sadrži:" iza riječi: "- izmjene i dopune", brojka "2008." zamijenjena je brojkom "2014.".

Odredbom članka 4. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 22/17) točka B. je izmijenjena.

 

C. Sastavni dijelovi Prostornog plana su elaborati:

1.   Grad Zagreb i Zagrebačka županija - temeljna zajednička polazišta za planiranje prostora (Gradski zavod za planiranje razvoja Grada i zaštitu okoliša, Zagreb, 1999.);

2.   Seizmološka i seizmotektonska studija, (Prelogović E., Kuk V., Zagreb, 1999.);

3.   Sprječavanje nepovoljna utjecaja buke na okoliš (SONUS d.o.o., Zagreb, 2000.);

4.   Projekt kompleksnih geotehničkih i seizmičkih istraživanja za potrebe planiranja i građenja na području Grada Zagreba (Ortolan, Ž., Grubić, N., Mavar, R., Aničić, D., Petrić-Jankov, T. Vukelić, I., Kelemen Pepeonik, V. & Mikulić, A., Institut građevinarstva Hrvatske, Zavod za geotehniku, Zagreb, studeni 2000.);

5.   Detaljna inženjerskogeološka karta Podsljemenske urbanizirane zone mjerila 1: 5000 (DIGK - faza I.)., Hrvatski geološki institut, Zagreb srpanj 2008.;

6.   Dopuna detaljne inženjerskogeološke karte Podsljemenske urbanizirane zone mjerila 1:5000 (DIGK)., Hrvatski geološki institut, Zagreb srpanj 2011.

Odredbom članka 1. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 16/02), pod točkom C. pod 1. iza riječi "prosinac 2002.)" brisana je točka zarez i dodane su riječi "za područja 68 naselja;".

Odredbom članka 1. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 11/03), pod točkom C. brisan je redni broj 1., a redni brojevi 2., 3., 4. i 5. postali su rednim brojevima 1., 2., 3. i 4.

Odredbom članka 2. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 1/09) pod točkom C. iza točke 4. dodana je nova točka 5.

Odredbom članka 4. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 22/17) u točki C. na kraju točke 5. stavljena je točka sa zarezom i dodana je točka 6.

 

D. Prilog Prostornom planu je elaborat:

Konzervatorska podloga - Knjiga 1. Nepokretna kulturna dobra, Knjiga 2. Zaštićeni i evidentirani dijelovi prirode s mjerama zaštite i uređenja (Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode, Zagreb prosinac 2000./revizija ožujak 2003.) i Konzervatorska podloga - Nepokretna kulturna dobra, revizija (Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode, Zagreb, svibanj 2012.).

Odredbom članka 1. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 16/02), iza točke C. dodana je nova točka D.

Odredbom članka 1. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 11/03), točka D. je izmijenjena.

Odredbom članka 1. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 2/06), u točki D. iza riječi "ožujak 2003.)." brisana je točka zarez i dodane su riječi: "i Konzervatorska podloga - Nepokretna kulturna dobra, revizija (Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode, Zagreb, rujan 2004.)."

Odredbom članka 2. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 21/14) u točki D. u stavku 1. riječi: ", rujan 2004." zamijenjene su riječima: "svibanj 2012.".

Prostorni plan iz stavka 1. točaka A. i B. ovoga članka i elaborati iz točke C. ovoga članka koji čine sastavni dio Prostornoga plana, ovjereni pečatom Gradske skupštine i potpisom predsjednika Gradske skupštine Grada Zagreba, sastavni su dijelovi ove odluke.

Izmjene i dopune kartografskih prikaza iz točke B.a. pod rednim brojevima 1.A., 2.B., 3.A. i 3.B., ovjereni pečatom Gradske skupštine Grada Zagreba i potpisom predsjednice Gradske skupštine Grada Zagreba, sastavni su dio ove odluke.

Odredbom članka 1. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 11/03), u točki D. iza stavka 2. dodan je novi stavak 3.

Izmjene i dopune kartografskih prikaza iz točke B.a. pod rednim brojevima 1.A., 1.B., 2.A., 2.B., 3.A. i 3.B. ovjerene pečatom Gradske skupštine Grada Zagreba i potpisom predsjednice Gradske skupštine Grada Zagreba, sastavni su dio ove odluke.

Odredbom članka 1. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 2/06), u točki D. iza stavka 3. dodan je novi stavak 4.

Izmjene i dopune kartografskih prikaza iz točke B.a i B.b. ovjerene pečatom Gradske skupštine Grada Zagreba i potpisom predsjednika Gradske skupštine Grada Zagreba, sastavni su dio ove odluke.

Odredbom članka 2. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 21/14) u točki D. iza stavka 3. dodan je novi stavak 4.

Odredbom članka 2. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 1/09) u cijelom članku iza teksta: "- izmjene i dopune", brojka "2005." zamijenjena je brojkom "2008.".

Dopune kartografskih prikaza iz točke B.a. pod rednim brojevima 1.A. i 3.B. i kartografskih prikaza iz točke B.b. ovjereni pečatom Gradske skupštine Grada Zagreba i potpisom predsjednika Gradske skupštine Grada Zagreba, sastavni su dio ove odluke.

Odredbom članka 2. Odluke o dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 26/15) u točki D. iza stavka 5. dodan je stavak 6.

Izmjene i dopune 2017. kartografskih prikaza iz točke B.a. i B.b. ovjerene pečatom Gradske skupštine Grada Zagreba i potpisom predsjednika Gradske skupštine Grada Zagreba, sastavni su dio ove odluke.

Odredbom članka 4. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 22/17) u točki D. iza stavka 6. dodan je stavak 7.

 

Članak 4.

 

U smislu ove odluke, izrazi i pojmovi koji se rabe imaju sljedeće značenje:

1. Grad Zagreb - označava Zagreb, teritorijalno-upravnu jedinicu kao posebnu jedinicu lokalne samouprave s položajem županije;

2. grad Zagreb - označava naselje Zagreb sa statusom grada;

3. građevinska područja 68 naselja - su građevinska područja 68 naselja južnog i istočnog dijela Grada Zagreba, te građevinska područja dijela naselja grad Zagreb i dijela naselja Sesvete što su izvan granica područja za koja se donose generalni urbanistički plan grada Zagreba i generalni urbanistički plan Sesveta;

4. Generalni urbanistički plan grada Zagreba (GUP grada Zagreba) - je prostorni plan lokalne razine obuhvat kojeg je građevinsko područje naselja grad Zagreb (dio) i koji je određen Prostornim planom;

5. Generalni urbanistički plan Sesveta (GUP Sesveta) - je prostorni plan lokalne razine obuhvat kojeg je građevinsko područje naselja Sesvete (dio) i koji je određen Prostornim planom;

6. dijelovi (etaže) građevine:

6.1. podzemna etaža - je podrum (Po)

-  podrum - dio građevine koji je potpuno ukopan ili je ukopan više od 50% svog volumena u konačno uređeni zaravnani teren;

6.2. nadzemne etaže - su suteren (S), prizemlje (P), kat (K), potkrovlje (Pk) i uvučeni kat (Uk);

-  potkrovlje - najveći gabarit potkrovlja određen je najvećom visinom nadozida 120 cm, mjerenom u ravnini pročelja građevine i nagibom krova do 45°, mjereno u visini nadozida;

-  uvučeni kat - najviši kat oblikovan ravnim krovom zatvoreni dio kojeg iznosi najviše 75% površine dobivene vertikalnom projekcijom svih zatvorenih nadzemnih dijelova građevine;

7. građevinska (bruto) površina (GBP) zgrade - zbroj površina mjerenih u razini podova svih dijelova (etaža) zgrade (Po, S, Pr, K, Pk, Uk) određenih prema vanjskim mjerama obodnih zidova s oblogama, koja se izračunava sukladno posebnom propisu;

8. građevna čestica je u načelu jedna katastarska čestica koje je oblik, smještaj u prostoru i veličina u skladu s prostornim planom te koja ima pristup na prometnu površinu sukladan prostornom planu odnosno zakonima kojima se uređuje prostorno uređenje i gradnja;

9. gospodarska građevina - građevina koja može biti poslovne, proizvodne, ugostiteljsko-turističke i drugih gospodarskih namjena;

10. građevina s obzirom na način izgradnje može biti:

-  samostojeća građevina - građevina koja sa svih strana ima neizgrađen prostor (vlastitu građevnu česticu ili javnu površinu);

-  poluugrađena građevina - građevina kojoj se jedna strana nalazi na međi građevne čestice, a s druge strane ima neizgrađen prostor (vlastitu građevnu česticu ili javnu površinu);

-  skupna građevina (ugrađena građevina i građevina u nizu) - građevina koja se sa svojim dvjema stranama prislanja na granice susjednih čestica ili uz susjedne građevine, a s drugih strana ima neizgrađen prostor (vlastitu građevnu česticu ili javnu površinu), osim kod krajnjih građevina kada je građevina prislonjena samo uz jednu granicu susjedne čestice ili uz susjednu građevinu te s tri strane ima neizgrađen prostor.

11. individualna građevina - građevina stambene ili pretežito stambene (stambeno-gospodarske) namjene; visine najviše tri nadzemne etaže, pri čemu se treća etaža oblikuje kao potkrovlje ili uvučeni kat, s mogućnošću gradnje podzemne etaže;

12. izgrađene strukture izvan građevinskih područja naselja - su:

-  građevinska područja izdvojena od građevinskih područja naselja;

-  prostori izvan građevinskih područja naselja na kojima se planira izgradnja u skladu sa zakonom, posebnim propisima i odredbama ove odluke;

13. izgrađenost građevne čestice - odnos tlocrtnih površina svih građevina na građevnoj čestici i ukupne površine građevne čestice izražen u postocima;

14. kartogram - grafički prilog Prostornog plana u formatu A3 ili A4 koji se uvezuje u Obrazloženje Prostornog plana;

15. kontaktno područje Parka prirode Medvednica - prigorska zona specifičnih krajobrazno-funkcionalnih karakteristika koja se proteže uz vanjski rub Parka prirode Medvednica i za koju su odredbama ove odluke zasebno definirani kriteriji za gradnju novih i rekonstrukciju postojećih građevina unutar građevinskih područja naselja utvrđenih u njenom istočnom dijelu;

16. koridor za javnu cestu

-  za planiranu javnu cestu: prostor unutar kojeg se osniva građevna čestica javne ceste, regulacijske linije koje se u pravilu poklapaju s linijama koridora,

-  za postojeću javnu cestu: postojeće stanje izvedenosti prometne površine;

17. manje gospodarske građevine - su građevine s pretežno zanatskim, manjim prerađivačkim, ugostiteljskim i sličnim djelatnostima što ne smetaju okolišu i uvjetima stanovanja i rada na susjednim građevnim česticama;

18. niska građevina - građevina stambene ili pretežito stambene (stambeno-gospodarske) namjene, visine četiri nadzemne etaže, pri čemu se četvrta etaža oblikuje kao potkrovlje ili uvučeni kat, s mogućnošću gradnje podzemne etaže;

19. poljoprivredno gospodarstvo je skup svih proizvodnih jedinica kojima poljoprivrednik - obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, obrt registriran za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, trgovačko društvo ili zadruga registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti te druga pravna osoba, upravlja i na njima obavlja bilinogojsku, stočarsku i s njima povezane uslužne djelatnosti;

20. poljoprivredne gospodarske građevine - su one u kojima se obavlja proizvodnja, prerada i skladištenje poljoprivrednih proizvoda (primarnih proizvoda bilinogojstva i stočarstva i prerađenih poljoprivrednih proizvoda), proizvodnja hrane, garažiranje poljoprivredne mehanizacije te obavljanje uslužne djelatnosti povezane s poljoprivrednom djelatnosti;

21. pomoćna građevina - građevina koja namjenom upotpunjuje nisku i individualnu građevinu (garaže, spremišta ogrjeva i druge pomoćne prostorije i slično koje služe za redovnu uporabu građevine), visine najviše dvije nadzemne etaže, pri čemu je druga etaža potkrovlje kojem je visina nadozida najviše 40 cm mjereno u ravnini pročelja, uz mogućnost gradnje jedne podzemne etaže;

22. posebni programi - gradski i drugi projekti od javnoga interesa;

23. postojeće stanje izvedenosti prometne površine - prometna površina koja se kao takva u naravi koristi, odnosno: katastarska čestica prometne površine evidentirana u katastarskom operatu, dio druge katastarske čestice na kojemu je kao stvarni način uporabe u katastarskom operatu evidentirana prometna površina ili prometna površina ucrtana u odgovarajućoj posebnoj geodetskoj podlozi;

24. prirodni teren - neizgrađena površina zemljišta (građevne čestice), uređena kao zelena površina, bez podzemne ili nadzemne gradnje ili natkrivanja, parkiranja, bazena, teniskih igrališta i sl.;

25. pristupna zona užem području Parka prirode Medvednica - je rubno područje Parka prirode koje obuhvaća naselja, poljoprivredne površine i površine izvan cjelovitog šumskog područja Medvednice;

26. prometna površina - je površina javne namjene, površina u vlasništvu vlasnika građevne čestice ili površina na kojoj je osnovano pravo služnosti prolaza u svrhu pristupa do građevne čestice;

27. rezervacija proširenja postojeće ulice - prostor rezerviran za proširenje postojeće prometne površine - ulice, unutar kojega do realizacije proširenja ulice nije moguća gradnja građevina, sadnja visokog raslinja; niti uređenje potrebnih parkirališnih mjesta ili prirodnog terena određenih ovom odlukom. Prostor rezervacija proširenja postojeće ulice na građevnoj čestici ne uključuje se u propisanu površinu prirodnog terena određenu pravilima ove odluke.

Širina prostora rezerviranog za proširenje postojeće ulice određena je odredbama članka 10., točke 5.1.2. ove odluke ili kartografskim prikazima;

28. stambena građevina - je individualna građevina i niska građevina;

29. visina (h) građevine - visina mjerena od konačno zaravnanog i uređenog terena uz pročelje građevine na njegovom najnižem dijelu do gornjeg ruba stropne konstrukcije zadnje etaže, odnosno vrha nadozida potkrovlja. Ukupna visina građevine mjeri se od konačno zaravnanog i uređenog terena na njegovom najnižem dijelu uz pročelje građevine do najviše točke krova (sljemena);

30. vodno dobro je skup zemljišnih čestica, i to: vodonosna i napuštena korita površinskih kopnenih voda, zemljište uz vodotoke potrebno za njihovo reguliranje i zaštitu od poplava te otoci nastali u presušenom vodonosnom koritu (Zakon o vodama);

31. izgrađeni dio građevinskog područja je područje određeno ovim planom koje je izgrađeno;

32. neizgrađeni dio građevinskog područja je područje određeno ovim planom planirano za daljnji razvoj;

33. neuređeni dio građevinskog područja je neizgrađeni dio građevinskog područja određen ovim planom za koji je propisana obveza donošenja urbanističkog plana uređenja;

34. zona tradicijskih naseobina - je područje unutar pristupne zone užem području Parka prirode Medvednica, a pojavljuje se u formi zaseoka ili izoliranih zgrada, odnosno raštrkanih dijelova naseobina. Tradicijske naseobine su nastajale slijedom višegodišnjeg obitavanja čovjeka na navedenom prostoru, a pretežito su vezane na razvoj vinogradarstva.

Pojmovi iz stavka 1. ovog članka pod rednim brojevima 6. - 34. odnose se na područja 68 naselja, što su izvan obuhvata GUP-a grada Zagreba i GUP-a Sesveta i dijelove naselja Zagreb izvan obuhvata GUP-a grada Zagreba i naselja Sesvete izvan obuhvata GUP-a Sesveta.

Sadržaj odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba podijeljen je na temeljne odredbe (članci 1. - 4.), odredbe za provedbu (članci 5. - 15.), te prijelazne i završne odredbe.

Temeljne odredbe i završne odredbe sadržane su u člancima koji se sastoje od stavaka, točaka i alineja.

Odredbe za provedbu se sastoje od članaka koji su zbog opsežnosti materije podijeljeni na točke (npr. točka 2., točka 2.2.3., 2.2.4.1. itd.), na podtočke (2.), stavke i alineje.

U kartografskim prikazima korišteni simboli označavaju samo načelnu lokaciju.

Odredbom članka 3. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 21/14) u točkama 4. i 5. riječi: "dokument prostornog uređenja" zamijenjene su riječima: "prostorni plan lokalne razine".

Odredbom članka 3. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 21/14) točka 6. je izmijenjena.

Odredbom članka 3. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 21/14) iza točke 6. dodana je nova točka 6.a.

Odredbom članka 3. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 21/14) točka 7.1. je izmijenjena.

Odredbom članka 3. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 21/14) točka 8. je izmijenjena.

Odredbom članka 3. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 21/14) točka 9. je izmijenjena.

Odredbom članka 3. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 21/14) u točki 10. riječi u zagradi "(suteren, prizemlje, kat, potkrovlje)" i "(podrum ili pretežito ukopana etaža)" su brisane.

Odredbom članka 3. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 21/14) u točki 16. riječi u zagradi "(suteren, prizemlje, kat, potkrovlje)" i "(podrum ili pretežito ukopana etaža)" su brisane.

Odredbom članka 3. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 1/09) stavak 1. je izmijenjen.

Odredbom članka 3. Odluke o dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 26/15) u stavku 1. iza točke 28. točka je zamijenjena točkom sa zarezom i dodane su točke 29., 30. i 31.

Odredbom članka 3. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 1/09) iza stavka 1. dodan je novi stavak 2.

Odredbom članka 3. Odluke o dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 26/15) u stavku 2. redni broj: "28." zamijenjen je rednim brojem: "31.".

Odredbom članka 3. Odluke o dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 26/15) u stavku 3. iza riječi: "završne odredbe" stavljena je točka, a riječi: "(članci 16.-26.)." su brisane.

Odredbom članka 3. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 1/09) dosadašnji stavci 2. i 3. postali su stavci 3. i 4.

Odredbom članka 3. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 1/09) iza dosadašnjeg stavka 4. koji je postao stavak 5. dodan je novi stavak 6.

Odredbom članka 5. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 22/17) članak 4. je izmijenjen.

 

II. ODREDBE ZA PROVEDBU

 

Odredbom članka 6. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 22/17) u naslovu iznad članka 5. riječ: "PROVOĐENJE" zamijenjena je riječju: "PROVEDBU".

 

Članak 5.

 

Polazišta i ciljevi

 

Grad Zagreb, kao glavni grad Republike Hrvatske razvijat će se i urbano obnavljati usporedo i u međuzavisnosti s uravnoteženim i ravnomjernim razvitkom cijele Države i principima održivog razvitka.

Razvitak i urbana obnova Grada Zagreba temelje se na polazištu o novom položaju Grada kao središta Države i obvezama koje iz toga proizlaze.

Ciljevi koji će se u prostornom razvoju Grada Zagreba postići su:

-  povezivanje osobitosti hrvatskih prostora, gradova i zavičaja u nastupu Zagreba i Hrvatske pred Europom i svijetom kroz znanstvene, kulturne i državne institucije u njihovoj suradnji i povezivanju na području znanosti, kulture, gospodarskih, političkih i drugih kontakata;

-  očuvanje identiteta i održivi razvitak Zagreba kao hrvatskog nacionalnog središta usklađivanjem razvitka Zagreba sa razvitkom gravitacijskog i utjecajnog područja, stalnim poboljšavanjem materijalnog i duhovnog blagostanja i kvalitete života i okoliša s visokim urbanim i komunalnim standardom;

-  očuvanje prirodnih i povijesnih vrijednosti te zaštita okoliša sustavnim evidentiranjem i sanacijom ugroženih vrijednosti: povijesne jezgre grada Zagreba, Medvednice, rijeke Save i savskog vodonosnika, biološke raznolikosti unutar gradskog područja kao što su Savica, Bundek i medvednički potoci, reljefne raznolikosti, šuma, park-šuma, te očuvanih manjih šumskih površina;

-  uspostavljanje ravnoteže između izgrađenih i neizgrađenih prostora te neširenja građevinskih područja ograničavanjem širenja građevinskih područja uvažavajući povijesne matrice naselja, utvrđivanjem granica kompatibilnosti radnih i drugih sadržaja sa stanovanjem, formiranjem posebnih zona za posebne razvojno zanimljive sadržaje (komercijalni centri, tehnološki parkovi i dr.);

-  određivanje sustava središnjih naselja i mjera za ubrzavanje njihova razvitka povećavanjem atraktivnosti središnjih i drugih naselja na području Grada, poboljšavanjem društvene i komunalne infrastrukture (školstvo, zdravstvo, socijalna i duhovna skrb, kvalitetna opskrba), te formiranjem mjesta za okupljanje građana;

-  osiguravanje prostora i koridora za prometnice i njihovo održavanje, energetiku i komunalnu infrastrukturu sa cjelovitim sustavom gospodarenja otpadom rekonstrukcijom i dograđivanjem komunalno-prometnih građevina radi stvaranja uvjeta za prometno čvorište međunarodnog, državnog i regionalnog značenja, poboljšavanja komunalnog standarda, te prometne i druge povezanosti prigradskih i drugih prostora;

-  uređenje prostora za osobe s invaliditetom i smanjene pokretljivosti.

Odredbom članka 7. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 22/17) u stavku 3. alineji 7. riječi: "dodatnim i posebnim potrebama" zamijenjene su riječima: "invaliditetom i smanjene pokretljivosti".

Strateški ciljevi razvoja Grada Zagreba do 2020. godine, sadržani u ZagrebPlanu - Razvojnoj strategiji Grada Zagreba, su:

- konkurentno gospodarstvo;

- razvoj ljudskih potencijala;

- zaštita okoliša i održivo gospodarenje prirodnim resursima i energijom;

- unapređivanje prostornih kvaliteta i funkcija Grada;

- unapređivanje kvalitete življenja;

- unapređivanje sustava upravljanja razvojem.

Postavljene strateške ciljeve Grad Zagreb ostvarit će kroz utvrđene prioritete s nizom mjera koje sadrže opis sadržaja, tj. aktivnosti, rezultata, razvojnih učinaka, financijskih izvora i vremenskog okvira.

Odredbom članka 2. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 11/03), u četvrtom stavku izmijenjen je tekst iza riječi "u Gradu Zagrebu".

Odredbom članka 2. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 11/03), stavak peti je izmijenjen.

Odredbom članka 7. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 22/17) stavci 4. i 5. su izmijenjeni.

Prostornim planom određeni su: korištenje i osnovna namjena prostora Grada Zagreba, infrastrukturni sustavi i mreže, te uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora.

Prostornim planom utvrđena su građevinska područja dijela naselja grad Zagreb i dijela naselja Sesvete za koja će se, u skladu s ovom odlukom, izraditi Generalni urbanistički plan grada Zagreba (u nastavku teksta: GUP grada Zagreba) i Generalni urbanistički plan Sesveta (u nastavku teksta: GUP Sesveta).

Građevinska područja 68 naselja južnog i istočnog dijela Grada Zagreba, te građevinska područja dijela naselja grad Zagreb i dijela naselja Sesvete što su izvan granica područja za koja će se, u skladu s ovom odlukom, izraditi generalni urbanistički planovi grada Zagreba i Sesveta utvrđena su u Prostornom planu (u nastavku teksta: građevinska područja 68 naselja).

 

Članak 6.

 

1. UVJETI RAZGRANIČENJA PROSTORA PREMA OBILJEŽJU, KORIŠTENJU I NAMJENI TE UVJETI ZA ODREĐIVANJE NAMJENA POVRŠINA NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA

 

1.1.

Prostornim planom određena je osnovna namjena, korištenje i zaštita prostora i prikazana na kartografskim prikazima što su sastavni dio Prostornoga plana.

U građevinskim područjima 68 naselja, granice između prostora namjena, korištenja, uređenja i zaštite prostora očitavaju se u skladu s mjerilima u kojima se prikazuju:

A. mjerilo 1:25000;

B. mjerilo 1:5000

i grafičkim točnostima koje iz toga proizlaze.

Odredbom članka 2. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 16/02), u točki 1.1. stavak 2. je izmijenjen.

 

1.2.

Detaljnije razgraničavanje prostora Grada prema temeljnim obilježjima, namjenama, oblicima korištenja i zaštite, prikazanim u Prostornom planu na kartografskim prikazima u mjerilu 1:25000, određuje se GUP-om grada Zagreba i GUP-om Sesveta, urbanističkim planovima uređenja i pojedinačnim aktima što se izdaju u skladu sa zakonima kojima se uređuje prostorno uređenje i gradnja i posebnim odrednicama ove odluke.

Odredbom članka 4. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 1/09) u točki 1.2. iza riječi: "detaljnijim planovima", dodane su riječi: "prostornog uređenja", a iza riječi: "prostornom uređenju", dodane su riječi: "i gradnji".

Odredbom članka 4. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 21/14) u točki 1.2. riječi: "detaljnijim planovima prostornog uređenja" zamijenjene su riječima: "urbanističkim planovima uređenja", riječi: "lokacijskim dozvolama" zamijenjene su riječima: "pojedinačnim aktima", riječ: "izrađuju" zamijenjena je riječju: "izdaju", a riječi: "Zakonom o prostornom uređenju i gradnji" zamijenjene su riječima: "zakonima kojima se uređuje prostorno uređenje i gradnja".

 

1.3.

Prema temeljnim obilježjima prostor Grada Zagreba dijeli se na:

-  četiri reljefno različita prostora tj. na velike prirodne cjeline: goru Medvednicu, prigorje Medvednice i brežuljke Vukomeričkih gorica, te nizinski prostor savske aluvijalne ravnice;

-  prostore veće koncentracije stanovništva i aktivnosti što se u Prostornom planu odražavaju kao građevinska područja naselja i na njihove međuprostore što su po svom karakteru pretežito neizgrađeni (te su planirani kao šume, poljoprivredne površine, vodne površine), osim namjena što se mogu graditi izvan građevinskih područja naselja;

-  prostore prirodne i kulturne baštine koji se radi posebnih vrijednosti koriste pod posebnim uvjetima te na ostale prostore;

-  prostore čije karakteristike zahtijevaju posebna ograničenja u prostoru (krajobraz, tlo, vode) i na ostale prostore;

-  prostore primjene posebnih mjera i zaštite uređenjem zemljišta i na ostale prostore;

-  prostore koji traže posebne mjere sanacije radi zaštite posebnih vrijednosti i ostale prostore;

-  prostore primjene planskih mjera zaštite i na ostale prostore.

 

A. Kartografski prikazi u mjerilu 1:25000

Odredbom članka 8. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 22/17) iznad točke 1.4. podnaslov: "A. Kartografski prikazi u mjerilu 1:25.000" zamijenjen je podnaslovom: "A. Kartografski prikazi u mjerilu 1:25000".

 

1.4.

Osnovna namjena i korištenje prostora (Površine za razvoj i uređenje) određena u Prostornom planu prikazana je na kartografskom prikazu 1. KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA, 1.A. Površine za razvoj i uređenje - izmjene i dopune 2017. u mjerilu 1:25000, i to:

-  građevinska područja grada Zagreba i Sesveta i 68 naselja, određuju njihov izgrađeni i neizgrađeni dio (uređeno i neuređeno), odnosno površine predviđene za njihov razvoj;

-  izgrađene strukture izvan građevinskih područja grada Zagreba i Sesveta te 68 naselja određene kao izdvojena građevinska područja za gospodarsku namjenu (proizvodnu, poslovnu i ugostiteljsko-turističku), sportsko-rekreacijsku namjenu i groblja;

-  poljoprivredne površine određene kao osobito vrijedno obradivo tlo (P1), vrijedno obradivo tlo (P2), ostalo obradivo tlo (P3) i ostalo poljoprivredno tlo;

-  šumske površine određene kao gospodarska šuma (Š1), zaštitna šuma (Š2) i šuma posebne namjene (Š3);

-  vode i vodno dobro određene kao vodonosna i napuštena korita površinskih voda, uređeno i neuređeno inundacijsko područje, prostor na kojem su izvorišta potreban za njihovu fizičku zaštitu (izvorišta i zone sanitarne zaštite izvorišta), te ostale površine koje čine vodno dobro;

-  druge površine određene kao posebna namjena, površine infrastrukturnih sustava, javne zelene površine, poljoprivredno-gospodarski kompleksi, površine za iskorištavanje mineralnih sirovina i groblje za kućne ljubimce.

Odredbom članka 4. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 1/09) u točki 1.4. iza riječi: "prikazu 1." dodana je oznaka "A.", a iza riječi: "PROSTORA" stavljen je zarez i dodane su riječi: "Površine za razvoj i uređenje - izmjene i dopune 2008.".

Odredbom članka 4. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 21/14) u točki 1.4. stavku 1. iza riječi: "- izmjene i dopune", brojka: "2008." zamijenjena je brojkom: "2014.".

Odredbom članka 4. Odluke o dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 26/15) u točki 1.4. riječi: "1.A KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA, Površine za razvoj i uređenje - izmjene i dopune 2014." zamijenjene su riječima: "1. KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA, 1.A. Površine za razvoj i uređenje - dopune 2015.".

Odredbom članka 4. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 21/14) u točki 1.4. alineji 2. riječ: "športsko" zamijenjena je riječju: "sportsko".

Odredbom članka 8. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 22/17) točka 1.4. je izmijenjena.

 

1.5.

Na kartografskom prikazu 1. KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA, 1.A. Površine za razvoj i uređenje - izmjene i dopune 2017. u mjerilu 1:25000 shematski su prikazani prostori namjena što su od važnosti za Državu i Grad Zagreb i oni se očitavaju i tumače kao načelne planske kategorije, koje se detaljnije razrađuju u generalnim urbanističkim planovima grada Zagreba i Sesveta i drugim prostornim planovima u skladu sa zakonima kojima se uređuje prostorno uređenje i gradnja.

Odredbom članka 3. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 11/03), točka 1.5. je izmijenjena.

Odredbom članka 4. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 1/09) u točki 1.5. iza riječi: "i dopune" dodan je broj "2008.", iza riječi: "drugim" riječ: "planovima" zamijenjena je riječima: "dokumentima prostornog uređenja", a na kraju stavka točka je zamijenjena zarezom i dodane su riječi: "i gradnji."

Odredbom članka 4. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 21/14) u točki 1.5. iza riječi: "- izmjene i dopune", broj: "2008." zamijenjen je brojem: "2014.", riječi: "dokumentima prostornog uređenja" zamijenjene su riječima: "prostornim planovima", a riječi: "Zakonom o prostornom uređenju i gradnji" zamijenjene su riječima: "zakonima kojima se uređuje prostorno uređenje i gradnja".

Odredbom članka 4. Odluke o dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 26/15) u točki 1.5. riječi: "1.A KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA, Površine za razvoj i uređenje - izmjene i dopune 2014." zamijenjene su riječima: "1. KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA, 1.A. Površine za razvoj i uređenje - dopune 2015.".

 

1.6.

Prostori što se koriste i štite pod posebnim uvjetima prikazani su i razgraničeni na kartografskom prikazu 3. UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE PROSTORA, 3.B. Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite - izmjene i dopune 2017., u mjerilu 1:25000, i to:

Odredbom članka 4. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 1/09) u točki 1.6. iza riječi: "prikazu 3" dodana je oznaka "B.", a iza riječi: "PROSTORA," dodane su riječi: "Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite - izmjene i dopune 2008.".

Odredbom članka 4. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 21/14) u točki 1.6. iza riječi: "- izmjene i dopune", broj: "2008." zamijenjen je brojem: "2014.".

Odredbom članka 4. Odluke o dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 26/15) u točki 1.6. stavku 1. riječi: "3. B. UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE PROSTORA, Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite - izmjene i dopune 2014." zamijenjene su riječima: "3. UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE PROSTORA, 3.B. Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite - dopune 2015.".

(1.) područja posebnih uvjeta korištenja kao što su:

-  zaštićeni dijelovi prirode,

-  područja ekološke mreže RH - Natura 2000,

-  drugi vrijedni dijelovi prirode - krajobrazne vrijednosti (dijelovi prirode koji se preporučuju za zaštitu),

-  arheološka, memorijalna i etnološka baština, povijesne graditeljske cjeline, povijesni sklop i građevina te sustav zaštite,

-  zona tradicijskih naseobina unutar Parka prirode Medvednica;

Odredbom članka 4. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 1/09) u točki 1.6. u podtočki (1.), u alineji 1. riječi: "zaštićeni dijelovi prirode" zamijenjene su riječima: "zaštićene prirodne vrijednosti".

Odredbom članka 8. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 22/17) u točki 1.6. podtočka (1.) je izmijenjena:

(2.) područja posebnih ograničenja u korištenju kao što su:

-  krajobraz,

-  tlo,

-  vode i vodno dobro;

(3.) područja očuvanja jedinog preostalog resursa vode za ljudsku potrošnju kao što su:

-  vodonosno područje,

-  zone sanitarne zaštite izvorišta (I., II. i III. zona).

Odredbom članka 4. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 1/09) u točki 1.6. u podtočki (3.), u alineji 2. iza riječi: "zaštite" dodana je riječ: "izvorišta".

Odredbom članka 8. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 22/17) u točki 1.6. u podtočki (3.) riječi: "zdrave pitke" su brisane, a iza riječi: "vode" dodane su riječi: "za ljudsku potrošnju".

Odredbom članka 8. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 22/17) u točki 1.6. u podtočki (3.) alineja 2. je izmijenjena.

Pri razgraničavanju prostora iz stavka 1. ove podtočke od ostalih prostora granice se određuju u korist zaštite prostora.

 

1.7.

Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite prikazana su i razgraničena na kartografskom prikazu 3. UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE PROSTORA, 3.B. Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite - izmjene i dopune 2017. u mjerilu 1:25000, i to:

- uređenje zemljišta,

- zaštita posebnih vrijednosti i obilježja,

- područja i dijelovi primjene planskih mjera zaštite.

Odredbom članka 4. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 1/09) u točki 1.7. iza riječi: "prikazu 3." dodana je oznaka "B.", a iza riječi: "PROSTORA," dodane su riječi: "Područje primjene posebnih mjera uređenja i zaštite - izmjene i dopune 2008."

Odredbom članka 4. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 21/14) u točki 1.7. iza riječi: "- izmjene i dopune", broj: "2008." zamijenjen je brojem: "2014.".

Odredbom članka 4. Odluke o dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 26/15) u točki 1.7. riječi: "3.B. UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE PROSTORA, Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite - izmjene i dopune 2014." zamijenjene su riječima: "3. UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE PROSTORA, 3.B. Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite - dopune 2015.".

Odredbom članka 8. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 22/17) točka 1.7. je izmijenjena.

 

B. Kartografski prikazi u mjerilu 1:5000

 

1.8.

Na kartografskom prikazu Građevinska područja naselja - izmjene i dopune 2017. u mjerilu 1:5000 određeno je razgraničenje između građevinskih područja naselja te izdvojenih građevinskih područja za namjene koje po zakonu moraju biti u građevinskom području, od ostalog prostora planiranog kao poljoprivredne površine, šumske površine, vode i vodno dobro, površine infrastrukturnih sustava i druge površine.

Odredbom članka 4. Odluke o dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 26/15) u točki 1.8. riječi: "Građevinska područja naselja" zamijenjene su riječima: "Građevinska područja naselja - dopune 2015.".

Odredbom članka 8. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 22/17) u točki 1.8. riječi: "posebna namjena," su brisane, a riječ: "groblja" zamijenjena je riječima: "druge površine".

 

1.9.

Unutar građevinskih područja naselja, određena je namjena te uvjeti korištenja i zaštite prostora.

Odredbom članka 8. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 22/17) u točki 1.9. iza riječi: "korištenja" brisan je zarez i riječ: "uređenja".

 

1.10.

Prostornim planom predviđaju se osnovni uvjeti za određivanje namjena površina, i to:

-  temeljna obilježja prostora Grada Zagreba iz točke 1.3. ovoga članka;

-  načelo racionalnog korištenja prostora i povećanja njegove vrijednosti;

-  održivo korištenje i kvaliteta prostora i okoliša;

-  valorizacija postojećeg stanja;

-  racionalno korištenje infrastrukturnih sustava;

-  postojanje prirodnih, izgrađenih i ljudskih resursa;

-  poticanje razvoja pojedinih mikroprostora;

-  unapređivanje kvalitete života;

-  povećanje broja radnih mjesta.

 

1.11.

Na kartografskom prikazu Građevinska područja naselja - izmjene i dopune 2017. određene su namjene površina (Površine za razvoj i uređenje) na katastarskim planovima u mjerilu 1:5000, i to:

(1.) površine za gradnju određene za:

-  budući razvoj (površine rezervirane za razvoj središnjih sadržaja naselja, površine rezervirane za novu stambenu gradnju, prateće i druge sadržaje koji se ne izdvajaju u posebne zone) te posebne programe (gradski i drugi projekti od javnoga interesa);

-  pretežito stanovanje;

-  javnu i društvenu namjenu (društveni domovi, sportsko-rekreacijske građevine, vatrogasni domovi, školske i predškolske ustanove, vjerske građevine, područne ambulante doma zdravlja);

-  gospodarsku namjenu (pretežito proizvodnu, pretežito poslovnu, pretežito ugostiteljsko-turističku);

-  sportsko rekreacijsku namjenu;

-  groblja.

(2.) neizgrađene površine određene za:

-  šume,

-  javne zelene površine,

-  zaštitne zelene površine,

-  vode i vodno dobro.

(3.) površine komunalnih i prometnih infrastrukturnih sustava određene za:

-  javnu cestovnu infrastrukturu,

-  letjelište,

-  ostale površine komunalnih infrastrukturnih sustava (građevine državnog i županijskog značaja).

(4.) ostale površine

-  posebna namjena.

(5.) groblje za kućne ljubimce.

(6.) poljoprivredno-gospodarski kompleksi.

Odredbom članka 4. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 21/14) u točki 1.11. iza riječi: "Građevinska područja naselja" dodane su riječi: "- izmjene i dopune 2014.".

Odredbom članka 4. Odluke o dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 26/15) u točki 1.11. riječi: "Građevinska područja naselja - izmjene i dopune 2014." zamijenjene su riječima: "Građevinska područja naselja - dopune 2015.".

Odredbom članka 4. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 21/14) u točki 1.11. u podtočki (1.) alineji 3. riječ: "športsko" zamijenjena je riječju: "sportsko".

Odredbom članka 4. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 21/14) u točki 1.11. u podtočki (2.) alineji 5. riječ: "šport" zamijenjena je riječju: "sport".

Odredbom članka 8. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 22/17) točka 1.11. je izmijenjena.

 

1.12.

Za građenje unutar građevinskih područja naselja određena je mogućnost daljnjeg razgraničavanja unutar prikazanih namjena, te je određeno što se može unutar njih graditi i pod kojim uvjetima.

 

1.13.

Izgrađene strukture što se mogu graditi izvan građevinskih područja te uvjeti za njihovo razgraničavanje određeni su ovom odlukom.

 

1.14.

Uvjeti korištenja i zaštite prostora određeni su na katastarskim planovima u mjerilu 1:5000, na kartografskom prikazu Građevinska područja naselja - izmjene i dopune 2017., i to za:

-  vodozaštitno područje prikazom I., II. i III. zone sanitarne zaštite izvorišta,

-  zaštićene i osobito vrijedne dijelove prirode (park-šuma i zaštićeni krajolik),

-  kulturna dobra (arheološku baštinu, povijesne graditeljske cjeline, povijesni sklop i građevine, etnološku baštinu i sustav zaštite),

-  zonu tradicijskih naseobina unutar Parka prirode Medvednica,

-  zonu sanacije postojeće bespravne gradnje,

-  pristupnu zonu užem području Parka prirode Medvednica,

-  kontaktno područje Parka prirode Medvednica.

Odredbom članka 4. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 21/14) u točki 1.14. stavku 1. iza riječi: "Građevinska područja naselja" dodane su riječi: "- izmjene i dopune 2014."

Odredbom članka 4. Odluke o dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 26/15) u točki 1.14. stavku 1. riječi: "Građevinska područja naselja - izmjene i dopune 2014." zamijenjene su riječima: "Građevinska područja naselja - dopune 2015.".

Odredbom članka 4. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 1/09) u točki 1.14., u stavku 1. alineji 1., iza riječi: "zaštite" dodana je riječ: "izvorišta".

Odredbom članka 4. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 21/14) u točki 1.14. stavku 1. alineja 4. je izmijenjena.

Odredbom članka 4. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 21/14) u točki 1.14. stavku 1. iza alineje 5. dodana je nova alineja 6.

Odredbom članka 4. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 21/14) u točki 1.14. stavku 1. dosadašnja alineja 6. postala je alineja 7.

Odredbom članka 8. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 22/17) u točki 1.14. stavak 1. je izmijenjen.

Uvjeti korištenja i zaštite prostora iz stavka 1. alineje 3. ove točke određeni su u elaboratu "Konzervatorska podloga - Knjiga 1. Nepokretna kulturna dobra, Knjiga 2. Zaštićeni dijelovi prirode s mjerama zaštite i uređenja (Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode, Zagreb, prosinac 2000./revizija ožujak 2003.); Konzervatorska podloga - Nepokretna kulturna dobra, revizija (Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode, Zagreb, rujan 2004.) i Konzervatorska podloga: Nepokretna kulturna dobra i zaštićena prirodna područja s mjerama zaštite - revizija (Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode, Zagreb, svibanj 2012.)" što je prilog Prostornoga plana.

Odredbom članka 4. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 1/09) u točki 1.14. stavku 2. riječi: "sastavni dio", zamijenjene su riječju: "prilog".

Odredbom članka 4. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 21/14) u točki 1.14. stavku 2. iza riječi: "dijelovi prirode" dodane su riječi: "s mjerama zaštite i uređenja (Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode, Zagreb, prosinac 2000./revizija ožujak 2003.); Konzervatorska podloga - Nepokretna kulturna dobra, revizija (Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode, Zagreb, rujan 2004.) i Konzervatorska podloga: Nepokretna kulturna dobra i zaštićena prirodna područja s mjerama zaštite - revizija (Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode, Zagreb, svibanj 2012.)".

Odredbom članka 8. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 22/17) u točki 1.14. stavku 2. brojčane oznake: "2. - 7." zamijenjene su brojčanom oznakom: "3.".

Pri razgraničavanju prostora iz stavka 1. alineje 1. - 3. ove točke od ostalih prostora granice se određuju u korist zaštite prostora.

Odredbom članka 8. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 22/17) u točki 1.14. stavku 3. iza riječi: "odlomka 1." dodane su riječi: "alineje 1. - 3.".

 

Članak 7.

 

2. UVJETI ZA UREĐENJE PROSTORA

 

2.1. Uvjeti za određivanje građevinskih područja i korištenja izgrađena i neizgrađena dijela područja

Prostornim planom Grada Zagreba utvrđene su granice građevinskih područja grada Zagreba i Sesveta, te 68 naselja što su u sastavu Grada Zagreba, kao racionalno organiziranih i oblikovanih prostora.

Na građevinskim područjima grada Zagreba i Sesveta gradi se u skladu s GUP-om grada Zagreba i GUP-om Sesveta.

Iznimno, građevine elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme (samostojeći antenski stup), grade se unutar ovim planom određenih zona moguće gradnje, prema posebnim propisima, pravilima struke i odredbama ove odluke.

Odredbom članka 3. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/09) u točki 2.1. iza stavka 3. dodan je novi stavak 4.

Na građevinskim područjima 68 naselja koja nisu obuhvaćena granicom područja za koje se izrađuje GUP grada Zagreba i GUP Sesveta, gradi se u skladu s odredbama ovoga članka.

Građevinska područja i njihovi izgrađeni i neizgrađeni dijelovi uređuju se i koriste u skladu s posebnim propisima, pravilima struke i odredbama ove odluke.

Odredbom članka 3. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/09) u točki 2.1. dosadašnji stavci 4. i 5. postali su stavci 5. i 6.

 

2.1.1.

Pri određivanju građevinskih područja zadovoljeni su sljedeći uvjeti:

-  racionalno korištenje i namjena prostora;

-  objektivizirano sagledavanje potreba za prostorom za svako naselje temeljem procjena budućih demografskih procesa, raspoloživog neizgrađenog prostora, procjene gospodarskih i ostalih potencijala i potreba, te kapaciteta postojeće infrastrukture;

-  osiguranje položaja naselja u planiranom sustavu središnjih naselja;

-  zaštita javnog interesa;

-  očuvanje posebnosti svakog naselja;

-  valorizacijom kvalitete prostora i okoliša prostor za građenje određivan je na način da se ne smanjuju šumske i kvalitetne poljoprivredne površine i štite vodni resursi;

-  sprječavanje spajanja građevinskih područja naselja.

 

2.1.2.

Prostornim planom određeni su izgrađeni i neizgrađeni dijelovi građevinskih područja naselja i ucrtani su na kartografskom prikazu 1. KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA, 1.A. Površine za razvoj i uređenje - izmjene i dopune 2017. u mjerilu 1:25000 i na kartografskom prikazu Građevinska područja naselja - izmjene i dopune 2017. u mjerilu 1:5000. Prostornim planom određeni su i neuređeni dijelovi neizgrađenog dijela građevinskog područja i ucrtani su na kartografskom prikazu 1. KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA, 1.A. Površine za razvoj i uređenje - izmjene i dopune 2017. u mjerilu 1:25000 i na kartografskom prikazu Građevinska područja naselja - izmjene i dopune 2017. u mjerilu 1:5000.

Odredbom članka 5. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 1/09) u točki 2.1.2. u stavku 1. iza riječi: "prikazu 1." dodana je oznaka "A.", a iza riječi: "i uređenje", dodane su riječi: "- izmjene i dopune 2008."

Odredbom članka 5. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 21/14) u točki 2.1.2. stavku 1. iza riječi: "- izmjene i dopune", broj: "2008." zamijenjen je brojem: "2014.".

Odredbom članka 5. Odluke o dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 26/15) u točki 2.1.2. stavak 1. je izmijenjen.

Odredbom članka 9. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 22/17) u točki 2.1.2. stavak 1. je izmijenjen.

(1.) Izgrađeni dijelovi građevinskih područja obnavljat će se i dovršavati obnovom i dogradnjom postojećih građevina, gradnjom novih građevina za stanovanje, gospodarske, javne i društvene sadržaje uz očuvanje identiteta naselja uključujući i prirodni krajobraz, a posebno šume, afirmaciju javnog prostora, te podizanje komunalnog standarda naselja, rekonstrukcijom postojeće i gradnjom nove ulične mreže i komunalne infrastrukture, te osiguranjem prostora za prateće sadržaje.

Odredbom članka 4. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 11/03), u točki 2.1.2. u podtočki (1.) iza riječi "identiteta naselja" dodane su riječi "uključujući i prirodni krajobraz, a posebno šume,".

(2.) Neizgrađeni dijelovi građevinskih područja naselja namijenjeni su za:

-  gradnju (pretežito stanovanje, javnu i društvenu namjenu, gospodarsku namjenu, sport i rekreaciju, površine komunalnih i prometnih infrastrukturnih sustava i mreža, groblja, gospodarenje otpadom i sl.);

-  neizgrađene površine (javne zelene površine, zaštitne zelene površine, vode) koje se mogu uređivati ali se na njima ne može graditi osim u slučajevima određenim posebnim propisima;

-  posebnu namjenu.

Odredbom članka 5. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 1/09) u točki 2.1.2. u podtočki (2.), na kraju alineje 1. zarez je zamijenjen zatvorenom oblom zagradom i točkom sa zarezom.

Odredbom članka 5. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 21/14) u točki 2.1.2. u podtočki (2.) riječ: "šport" zamijenjena je riječju: "sport".

Odredbom članka 9. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 22/17) u točki 2.1.2. u podtočki (2.) alineji 2. riječ: "šume," je brisana.

Prilikom građenja na neizgrađenim dijelovima građevinskih područja (na kojima se može graditi) poštivat će se uvjeti korištenja, uređenja i zaštite zona sanitarne zaštite izvorišta, posebno vrijednih krajobraznih prostora, zaštićenih prirodnih vrijednosti i prirodnih vrijednosti što se štite Prostornim planom, u skladu s karakterističnim prirodnim obilježjima prostora Grada Zagreba i mjerama sprečavanja nepovoljna utjecaja na okoliš.

Odredbom članka 5. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 1/09) u točki 2.1.2. u podtočki (2.) stavku 2. riječi: "dijelova prirode" zamijenjene su riječima: "prirodnih vrijednosti", a riječ: "obilježja" zamijenjena je riječju: "obilježjima".

Odredbom članka 9. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 22/17) u točki 2.1.2. u podtočki (2.) stavku 2. riječi: "površina šuma, šumskog zemljišta, zaštitnih zona vodocrpilišta" zamijenjene su riječima: "zona sanitarne zaštite izvorišta".

 

2.1.3. Zahvati u prostoru unutar Parka prirode Medvednica i ekološke mreže te unutar područja kontaktne zone Parka prirode Medvednica

(1.) U građevinskim područjima naselja unutar Parka prirode Medvednica i ekološke mreže postupa se u skladu s odredbama Prostornog plana područja posebnih obilježja Park prirode Medvednica i posebnih propisa.

U građevinskim područjima naselja unutar Parka prirode Medvednica i ekološke mreže te u građevinskim područjima naselja unutar područja kontaktne zone Parka prirode Medvednica istok dopušta se gradnja novih građevina te rekonstrukcija postojećih građevina prema sljedećim kriterijima:

-  zaštita i uređivanje vrijednosti prostora;

-  očuvanje graditeljskog nasljeđa, posebno središta starih sela;

-  gradnjom novih građevina te rekonstrukcijom postojećih pretežito stambenih građevina, te gradnjom pratećih javnih i društvenih sadržaja manjih gabarita na velikim parcelama;

-  osiguranje prostora za gradnju i rekonstrukciju ulica i komunalne infrastrukture;

-  gradnja, u pravilu, samostojećih građevina te pomoćnih i manjih poljoprivrednih gospodarskih građevina;

-  veličina građevne čestice ne može biti manja od 350 m2;

-  ukupna izgrađenost građevne čestice može biti najviše 30%;

-  ukupna građevinska (bruto) površina na građevnoj čestici ne može biti veća od 400 m2, a najmanje 30% građevne čestice mora biti prirodni teren i nije ga moguće planirati unutar rezervacije proširenja postojeće ulice;

-  stambena građevina se može graditi do visine najviše dvije nadzemne etaže, pri čemu se druga etaža oblikuje kao potkrovlje ili uvučeni kat, s mogućnošću gradnje podzemne etaže;

-  potreban broj parkirališta i garažnih mjesta uređuje se na građevnoj čestici, minimalno 1 PGM/1stan;

-  pomoćne građevine i poljoprivredne gospodarske građevine, ukupne tlocrtne zauzetosti do 150 m2, smještavaju se, u pravilu, iza građevinskog pravca glavne građevine;

-  pomoćna građevina može se graditi najviše kao dvoetažna, pri čemu se druga etaža oblikuje kao potkrovlje kojem je visina nadozida najviše 40 cm mjereno u ravnini pročelja građevine s nagibom krova do 45°;

-  poljoprivredna gospodarska građevina može se graditi kao dvoetažna, pri čemu se druga etaža oblikuje kao potkrovlje koje se koristi samo za spremanje ljetine i sličnih proizvoda poljodjelskih gospodarstava;

-  udaljenost građevnog pravca glavne građevine od bližeg ruba cestovnog zemljišta ostalih cesta i prometnih površina, u pravilu, ne smije biti manja od 5 m;

-  najmanja udaljenost stambene građevine iznosi h/2 od međe susjednih građevnih čestica, ali ne manje od 3 m;

-  predvrtove je potrebno hortikulturno urediti;

-  za građevine javne i društvene namjene najveća izgrađenost građevne čestice je 30%, a najmanje 40% građevne čestice mora biti prirodni teren i nije ga moguće planirati unutar rezervacije proširenja postojeće ulice;

-  građevine javne i društvene namjene mogu se graditi do visine najviše tri nadzemne etaže, pri čemu se treća etaža oblikuje kao potkrovlje ili uvučeni kat, uz mogućnost gradnje podzemne etaže;

-  postojeće građevine što su izgrađene u skladu s prijašnjim propisima mogu se sanirati, rekonstruirati i graditi zamjenske građevine i na građevnim česticama manjim od 350 m2, umanjenim za pojas nužan za proširenje pristupne prometnice ili puta, uz zadržavanje postojeće izgrađenosti ako je veća od 30%, te postojećim udaljenostima građevine od međa i puta;

-  interpolacije se mogu odobriti na postojećim građevnim česticama manjim od 350 m2, umanjenim za pojas nužan za proširenje pristupne prometnice ili puta, uz izgrađenost do 30% i udaljenost građevine od međa minimalno 3 m;

-  iznimno od alineje dvadesete ovoga stavka, interpolacije u skladu s lokalnim uvjetima mogu biti udaljene i manje od 3 m od jedne susjedne međe građevne čestice, ali ne manje od 1 m.

U kontaktnoj zoni Parka prirode Medvednica - zapad nisu određena građevinska područja naselja te nije moguća gradnja novih građevina.

(2.) Unutar područja Parka prirode Medvednica koje je označeno kao pristupna zona užem području Parka (uključujući i zone tradicijskih naseobina), izvan građevinskog područja naselja dopušta se rekonstrukcija postojećih građevina u postojećim gabaritima. Unutar zone tradicijskih naseobina, osim rekonstrukcije postojećih građevina u postojećim gabaritima, dopušta se izgradnja klijeti. Uvjeti gradnje klijeti unutar zona tradicijskih naseobina određeni su u točki 2.4.2.1., podtočki (2.).

(3.) Kontaktno područje Parka prirode Medvednica - zapad i istok označeno je na kartografskim prikazima 3. UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE PROSTORA, 3.B. Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite - izmjene i dopune 2017. u mjerilu 1:25000 i Građevinska područja naselja - izmjene i dopune 2017. u mjerilu 1:5000.

Pristupna zona užem području Parka prirode Medvednica je označena na kartografskim prikazima 3. UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE PROSTORA, 3.B. Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite - izmjene i dopune 2017. i Građevinska područja naselja - izmjene i dopune 2017. u mjerilu 1:5000.

Zone tradicijskih naseobina označene su na kartografskim prikazima 3. UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE PROSTORA, 3.A. Uvjeti korištenja - izmjene i dopune 2017. i Građevinska područja naselja - izmjene i dopune 2017. u mjerilu 1:5000.

Odredbom članka 3. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 16/02), u točki 2.1.3. podtočka (1.) je izmijenjena.

Odredbom članka 4. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 11/03), u točki 2.1.3. podtočka (1.) je izmijenjena.

Odredbom članka 4. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 11/03), u točki 2.1.3. u podtočki (2.) stavak prvi je izmijenjen.

Odredbom članka 4. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 11/03), u točki 2.1.3. u podtočki (2.), u drugom stavku alineje treća, devetnaesta i dvadeseta izmijenjene su.

Odredbom članka 4. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 11/03) u točki 2.1.3. u podtočki (2.) u drugom stavku iza alineje dvadesete dodana je nova alineja dvadeset prva.

Odredbom članka 4. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 11/03), u točki 2.1.3. u podtočki (2.) stavak treći je izmijenjen.

Odredbom članka 5. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 1/09) u točki 2.1.3. u podtočki (2.), u stavku 1. iza riječi: "građevina" stavljena je točka, a riječi: "samo unutar ovim planom utvrđenih izgrađenih dijelova građevinskih područja", brisane su.

Odredbom članka 5. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 1/09) u točki 2.1.3. u podtočki (2.), stavku 2. alineji 3. riječ: "niskom" je brisana, a iza riječi: "novih" riječ: "stambenih" je brisana.

Odredbom članka 5. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 1/09) u točki 2.1.3. u podtočki (2.), stavku 2. alineje 8. i 9. su izmijenjene.

Odredbom članka 5. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 1/09) u podtočki (2.), stavku 2. alineje 12. i 13. su izmijenjene.

Odredbom članka 5. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 1/09) u točki 2.1.3. u podtočki (2.), stavku 2. u alineji 14. iza riječi "površina" stavljen je zarez i dodane su riječi: "u pravilu,".

Odredbom članka 5. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 1/09) u točki 2.1.3. u podtočki (2.), stavku 2. u alineji 15. riječ "niske" je brisana, a iza riječi: "građevine" brisan je zarez i riječi: "odnosno obiteljske kuće".

Odredbom članka 5. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 1/09) u točki 2.1.3. u podtočki (2.), stavku 2. alineje 17. i 18. izmijenjene su.

Odredbom članka 5. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 1/09) u točki 2.1.3. u podtočki (2.), stavak 3. je brisan.

Odredbom članka 5. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 21/14) točka 2.1.3. je izmijenjena.

Odredbom članka 9. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 22/17) točka 2.1.3. je izmijenjena.

 

2.2. Građevine od važnosti za Državu i Grad Zagreb

2.2.1.

Prostornim planom određeni su prostorni uvjeti za građevine od važnosti za Državu i Grad Zagreb.

Određivanje prostora i korištenje građevina od važnosti za Državu i Grad Zagreb Prostornim se planom utvrđuju kao osnovni plansko-usmjeravajući uvjeti.

 

2.2.2.

Građevine od važnosti za Državu i Grad Zagreb koje se grade i rekonstruiraju unutar građevinskih područja naselja (prometne, energetske, vodne i proizvodne građevine, građevine za postupanje s otpadom, građevine na zaštićenom području, sportske i građevine posebne namjene te građevine u povijesnom središtu Zagreba) uređuju se u građevinskim područjima naselja grad Zagreb i Sesvete u skladu s GUP-om grada Zagreba i GUP-om Sesveta, a u ostalim prostorima prema odredbama ove odluke.

Građevine elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme (samostojeći antenski stup) od važnosti za Državu uređuju se u građevinskim područjima naselja grad Zagreb i Sesvete, te u ostalim prostorima prema posebnim propisima, pravilima struke i odredbama ove odluke.

Odredbom članka 3. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/09) u točki 2.2.2. dodan je novi stavak 2.

Odredbom članka 5. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 21/14) u točki 2.2.2. riječ: "športske" zamijenjena je riječju: "sportske".

 

2.2.3.

Izvan građevinskih područja naselja planiraju se dijelovi prostora za građevine od važnosti za Državu i Grad Zagreb (prometni koridori, građevine u funkciji gospodarenja otpadom, građevine elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme (samostojeći antenski stup), vodne i energetske građevine, proizvodne građevine za preradu i obradu otpada, te za preradu nemetalnih minerala, sportske i ugostiteljsko-turističke građevine, građevine na zaštićenom području i slobodne zone, trgovački centri površine 5 ha i više), te su za njih određene površine infrastrukturnog sustava, odnosno izdvojena građevinska područja i zone moguće gradnje građevina elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme (samostojeći antenski stup).

Odredbom članka 3. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/09) u točki 2.2.3. iza riječi: "prometni koridori" dodan je tekst: "građevine elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme (samostojeći antenski stup)", a iza riječi: "građevinska područja" brisana je točka i dodan je tekst: "i zone moguće gradnje građevina elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme (samostojeći antenski stup)".

Odredbom članka 5. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 21/14) u točki 2.2.3. riječ: "športske" zamijenjena je riječju: "sportske".

Odredbom članka 9. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 22/17) u točki 2.2.3. iza riječi: "koridori" dodan je zarez i riječi: "građevine u funkciji gospodarenja otpadom,".

 

2.2.4.

Za građevine od važnosti za Državu i Grad Zagreb izrađuje se stručna podloga u skladu sa zakonima kojima se uređuje prostorno uređenje i gradnja u svrhu pripreme zahvata u prostoru i mogućeg utjecaja toga zahvata na okoliš.

Odredbom članka 5. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 1/09) u točki 2.2.4. iza riječi: "uređenju i" dodana je riječ: "gradnji".

Odredbom članka 5. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 21/14) u točki 2.2.4. riječi: "Zakonom o prostornom uređenju i gradnji" zamijenjene su riječima: "zakonima kojima se uređuje prostorno uređenje i gradnja".

 

2.3. Građevinska područja 68 naselja

Građevinska područja 68 naselja ucrtana su na katastarskim planovima u mjerilu 1:5000, na kartografskom prikazu Građevinska područja naselja - izmjene i dopune 2017.

Odredbom članka 5. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 21/14) u točki 2.3. stavku 1., iza riječi: "Građevinska područja naselja" dodane su riječi: "- izmjene i dopune 2014.".

Odredbom članka 5. Odluke o dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 26/15) u točki 2.3. stavku 1. riječi: "Građevinska područja naselja - izmjene i dopune 2014." zamijenjene su riječima: "Građevinska područja naselja - dopune 2015.".

Na građevinskim područjima 68 naselja gradi se u skladu s odredbama ovoga članka.

Građevne čestice, unutar građevinskih područja naselja namijenjene su za stanovanje, javnu i društvenu namjenu, gospodarske sadržaje, komunalne te prometne infrastrukturne građevine i sustave, javne i zaštitne zelene površine, sport i rekreaciju, vode i vodno dobro i groblja.

Odredbom članka 5. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 21/14) u točki 2.3. stavku 3. riječ: "šport" zamijenjena je riječju: "sport".

Odredbom članka 9. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 22/17) u točki 2.3. stavku 3. riječ: "šume," je brisana.

Granice građevinskih područja naselja razgraničuju površine izgrađenih dijelova naselja i površine predviđene za njihov razvoj od ostalih površina namijenjenih razvoju poljoprivrede i šumarstva kao i drugih djelatnosti koje se s obzirom na namjenu mogu planirati izvan građevinskih područja naselja.

U građevinskim područjima naselja određene su:

-  površine za gradnju,

-  neizgrađene površine,

-  površine komunalnih i prometnih infrastrukturnih sustava,

-  ostale površine.

Odredbom članka 9. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 22/17) u točki 2.3. stavku 5. alineji 4. riječ: "druge" zamijenjena je riječju: "ostale".

 

2.3.1. Površine za gradnju

Površine za gradnju (za budući razvoj i gradske projekte, pretežito za stanovanje, javnu i društvenu namjenu, gospodarsku namjenu, sportsko-rekreacijsku namjenu i groblja) prikazane su na kartografskom prikazu Građevinska područja naselja - izmjene i dopune 2017. u mjerilu 1:5000.

Za građevine što se grade unutar površina za gradnju, a obuhvaćene su prostornom granicom zaštićenog kulturnog dobra, posebne uvjete gradnje utvrđuje gradsko tijelo nadležno za zaštitu kulturnih dobara.

Način izgradnje nove građevine određuje se prema veličini građevne čestice i načinu izgradnje na susjednim česticama. Kod izgradnje zamjenske građevine način izgradnje ne može se promijeniti, osim iznimno, kad to uvjetuje način izgradnje na susjednim građevnim česticama.

Na površinama za gradnju što graniče s vodotokom, planiranom ili postojećom regulacijskom i zaštitnom vodnom građevinom te drugim vodnim građevinama, u svrhu sprečavanja nepovoljnih utjecaja na pogoršanje vodnog režima, ograničavaju se prava vlasnika i korisnika zemljišta za gradnju tako da se ne mogu graditi stambene, stambeno-gospodarske, pomoćne, poljoprivredne gospodarske ili manje gospodarske građevine te podizati ograde:

-  na udaljenosti od 5 m od obale postojećeg odnosno planiranog korita potoka u naselju, ili melioracijskog kanala odnosno vanjske nožice obrambenog nasipa;

-  20 m od zaobalne nožice postojećeg/izvedenog obrambenog nasipa na rijeci Savi, Krapini i kanalu "Sava-Odra-Sava".

Za građenje na građevnoj čestici koja graniči s vodotokom, kanalom, zaštitnom vodnom građevinom odnosno parcelom javnog vodnog dobra potrebno je pribaviti vodopravne uvjete.

Prilikom građenja građevina mora se poštivati propisana udaljenost od infrastrukturnih koridora što je određena u članku 10. ove odluke.

 

A. Pretežito stanovanje

Na jednoj građevnoj čestici, namijenjenoj (pretežito) stanovanju, mogu se, uz jednu stambenu građevinu ili stambeno-gospodarsku građevinu, graditi i pomoćne, poljoprivredne gospodarske i manje gospodarske građevine.

Individualna građevina može:

-  se graditi kao građevina stambene ili pretežito stambene namjene (stambeno-gospodarska);

-  biti visine najviše tri nadzemne etaže, pri čemu se treća etaža oblikuje kao potkrovlje ili uvučeni kat, s mogućnošću gradnje podzemne etaže.

Niska građevina može:

-  se graditi kao građevina stambene ili pretežito stambene namjene (stambeno-gospodarska);

-  biti visine četiri nadzemne etaže pri čemu se četvrta etaža oblikuje kao potkrovlje ili uvučeni kat, s mogućnošću gradnje podzemne etaže.

 

2.3.1.1. Veličina i izgrađenost građevne čestice

(1.) Veličina građevne čestice za građenje stambene građevine ne može biti manja od:

-  za samostojeće građevine - 350 m2 s tim da širina građevne čestice, mjerene na mjestu građevnog pravca građevine, ne može biti manja od 14 m;

-  za poluugrađene građevine - 300 m2, s tim da širina građevne čestice, mjerene na mjestu građevnog pravca građevine, ne može biti manja od 12 m;

-  za skupne građevine - 225 m2, s tim da širina građevne čestice, mjerene na mjestu građevnog pravca građevine, ne može biti manja od 9 m.

Ako se gradi nova niska građevina, gradi se, u pravilu, kao samostojeća i, u pravilu, veličina građevne čestice ne može biti manja od 600 m2.

Ako se gradi stambeno-gospodarska građevina, ili se uz stambenu građevinu na istoj građevnoj čestici smješta poljoprivredna gospodarska ili (i) manja gospodarska građevina, veličina građevne čestice ne može biti manja od:

-  za samostojeće građevine - 600 m2;

-  za poluugrađene građevine - 480 m2;

-  za skupne građevine - 360 m2.

Dubina građevne čestice iznosi, u pravilu, najmanje 25 m.

(2.) Ukupna izgrađenost građevne čestice može biti:

-  za samostojeće građevine - najviše 30%, uz najmanje 30% prirodnog terena;

-  za poluugrađene građevine - najviše 40%, uz najmanje 30% prirodnog terena;

-  za skupne građevine - najviše 50%, a na česticama većim od 600 m2 najviše 20%, uz najmanje 20% prirodnog terena;

Prirodni teren nije moguće planirati unutar rezervacije proširenja postojeće ulice.

(3.) U izgrađenim dijelovima građevinskog područja naselja, na građevnim česticama što su manje od utvrđenih u podtočki (1.) ove točke i s izgrađenošću većom od utvrđene u podtočki (2.) ove točke kod rekonstrukcije građevine ne smije se povećati izgrađenost parcele.

Odredbe o veličini građevne čestice ne primjenjuju se pri interpolacijama u gusto izgrađenim dijelovima građevinskog područja naselja ako su ispunjeni uvjeti o najvećoj dopuštenoj ukupnoj izgrađenosti građevne čestice i odredbe o najmanjoj udaljenosti građevine od prometnih površina, međa i drugih građevina, uzimajući u obzir lokalne uvjete.

 

2.3.1.2. Udaljenost građevine od susjedne građevne čestice

(1.) Stambena i stambeno-gospodarska građevina ako se gradi na samostojeći način, mora biti udaljena najmanje pola visine (h/2) od međe susjednih građevnih čestica, ali ne manje od 3 m.

Iznimno od stavka 1. ove podtočke, u već izgrađenim dijelovima naselja, u skladu s lokalnim uvjetima, građevina može biti udaljena i manje od 3 m od jedne susjedne međe građevne čestice, ali ne manje od 1 m, pod sljedećim uvjetima:

-  ako udaljenost od druge susjedne međe građevne čestice nije manja od 3 m;

-  na građevini koja je udaljena od susjedne građevne čestice manje od 3 m, ne smiju se graditi otvori prema toj međi.

Otvorima iz stavka 2. alineje 2. ove podtočke ne smatraju se otvori s neprozirnim staklom najveće veličine 60 x 60 cm i dijelovi zida od staklene opeke.

(2.) Balkoni, terase i otvorena stubišta ne mogu se graditi na udaljenosti manjoj od 3 m od međe susjedne građevne čestice.

(3.) Građevina što će se graditi na poluugrađen način tako da će se jednom stranom prislanjati uz susjednu građevinu ili među, mora s drugim dijelovima građevine (istakom) biti udaljena od granice susjedne građevne čestice najmanje h/2, ali ne manje od 3 m.

(4.) Građevina što će se graditi kao skupna, bočnim će stranama biti prislonjena na granice susjednih građevnih čestica, a od stražnje će granice čestice biti udaljena najmanje h/2, ali ne manje od 3 m.

 

2.3.1.3. Visina građevine

Stambena i stambeno-gospodarska građevina mogu se graditi nadzemno kao jednoetažna, dvoetažna, troetažna ili četveroetažna, pri čemu se četvrta etaža oblikuje kao potkrovlje ili uvučeni kat, s mogućnošću gradnje podzemne etaže.

Visina (h) stambene građevine i stambeno-gospodarske građevine kada se gradi jedna nadzemna etaža najviše je 5,5 m, kada se grade dvije nadzemne etaže najviše je 8,5 m, kada se grade tri nadzemne etaže najviše je 11,5 m, a kada se grade četiri nadzemne etaže, pri čemu se četvrta etaža oblikuje kao potkrovlje ili uvučeni kat, najviše je 14,5 m, s mogućnošću gradnje podzemne etaže.

Unutar zaštićenih i evidentiranih seoskih naselja najveću visinu građevine određuje gradsko tijelo nadležno za zaštitu kulturnih dobara.

 

2.3.1.4. Pomoćne, manje gospodarske i poljoprivredne gospodarske građevine

(1.) Pomoćne i manje gospodarske građevine mogu se graditi nadzemno najviše kao dvoetažne pri čemu se druga etaža oblikuje kao potkrovlje kojem je visina nadozida najviše 40 cm mjereno u ravnini pročelja građevine s nagibom krova do 45º s mogućnošću gradnje podzemne etaže tako da:

-  visina od kote konačno zaravnanog terena do vijenca građevine nije viša od visine glavne ulične stambene građevine i ne prelazi visinu 4 m;

-  visina od kote konačno zaravnanog terena do sljemena krova ne prelazi visinu sljemena ulične stambene građevine i nije viša od 7 m;

-  tlocrtna zauzetost manjom gospodarskom i/ili pomoćnom građevinom nije veća od 150 m2;

-  građevinski pravac je, u pravilu, iza građevinskog pravca glavne građevine;

-  iznimno, na strmom terenu garaža se može graditi na regulacijskoj liniji, u skladu s lokalnim uvjetima.

Pomoćne i manje gospodarske građevine nije moguće smjestiti na dijelu građevne čestice rezerviranom za proširenje postojeće ulice.

Najmanja udaljenost građevina iz stavka 1. ove podtočke od susjednih građevnih čestica mora biti:

-  ako se grade kao samostojeće građevine - 1m;

-  ako se grade kao poluugrađene građevine moraju biti smještene s jedne strane uz pretpostavljenu susjednu građevinu odijeljene vatrobranim zidom, uz uvjet da nagib krova nije prema susjednoj građevnoj čestici;

-  ako se grade kao skupne moraju biti dvjema stranama prislonjene uz pretpostavljenu susjednu građevinu i odijeljene vatrobranim zidom, uz uvjet da nagib krova nije prema susjednim građevnim česticama.

Ako građevine imaju otvore prema susjednoj građevnoj čestici, moraju biti udaljene od te čestice najmanje 3 m.

Ako krov građevine ima nagib prema susjednoj građevnoj čestici i ako je streha udaljena od međe susjedne čestice manje od 3 m, krov mora imati snjegobrane i oluke.

Kod građenja manjih gospodarskih građevina koje imaju prostore za rad, osigurat će se odgovarajući prostor za parkiranje u okviru građevne čestice.

Pomoćna građevina može biti prislonjena uz građevinu osnovne namjene.

(2.) Poljoprivredne gospodarske građevine mogu se graditi nadzemno najviše kao dvoetažne pri čemu se druga etaža oblikuje kao potkrovlje kojem je visina nadozida najviše 40 cm mjereno u ravnini pročelja građevine s nagibom krova do 45º s mogućnošću gradnje podzemne etaže tako da:

-  potkrovlje se može koristiti samo za spremanje ljetine i sličnih proizvoda poljodjelskih gospodarstava;

-  visina građevine do vijenca krova može biti najviše 5 m, a do sljemena krova 7 m;

-  tlocrtna zauzetost poljoprivrednim gospodarskim građevinama ne smije biti veća od 150 m2;

-  građevni pravac u pravilu je iza građevnog pravca glavne građevine;

-  građevine moraju biti udaljene najmanje 10 m od stambene građevine na istoj građevnoj čestici, odnosno 15 m od stambene građevine na susjednoj građevnoj čestici;

-  najmanja udaljenost od susjedne građevne čestice iznosi 5 m ako su građevine građene od drveta, i u njima se sprema sijeno, slama i sl.;

-  najmanja udaljenost od susjedne građevne čestice iznosi 1 m ako se građevine grade od opeke ili betona;

-  na udaljenosti manjoj od 3 m do susjedne građevne čestice, ne smiju se prema istoj graditi otvori;

-  krov mora imati snjegobrane i oluke ako mu je nagib prema susjednoj građevnoj čestici, a udaljenost je od međe manja od 3 m.

(3.) Postojeće pomoćne, manje gospodarske i poljoprivredne gospodarske građevine mogu se rekonstruirati u postojećim gabaritima.

 

2.3.1.5. Arhitektonsko oblikovanje građevina

Arhitektonsko oblikovanje građevina i izbor građevinskog materijala što će se upotrijebiti moraju osiguravati racionalno korištenje energije, biti primjereni Zagrebu i zagrebačkom prostoru i tradiciji, u skladu s uobičajenim načinom građenja s okolnim građevinama i krajobrazom.

U starim dijelovima naselja s vrijednom autohtonom arhitekturom koristit će se građevinski elementi i materijali što su za taj prostor uobičajeni, u skladu s lokalnim uvjetima.

Krovišta građevina mogu biti kosa, jednostrešna, dvostrešna, s nagibom 30-45°, pokrivena crijepom ili pokrovom boje crijepa, a iznimno mogu biti ravna, ili s blagim nagibom, te bačvasta.

Krovišta stambenih i drugih građevina, osim građevina u povijesnim jezgrama, moguće je oblikovati za ugradnju sunčanih pretvornika.

Na kosom terenu sljeme krova treba biti, u pravilu, usporedno sa slojnicama zemljišta.

 

2.3.1.6. Uređenje građevne čestice

Prostor na građevnoj čestici namijenjenoj pretežito stanovanju uređivat će se, u pravilu, na tradicionalan način uređivanja okućnice poštujući funkcionalne i oblikovne karakteristike krajobraza, uz upotrebu autohtonog biljnog materijala.

Terase i potporni zidovi moraju se graditi tako da nisu u suprotnosti s oblikovnim obilježjima naselja.

Predvrtovi se hortikulturno uređuju bez mogućnosti smještaja dodatnih pokretnih gospodarskih sadržaja.

Neizgrađeni dio građevne čestice - prirodni teren najmanje je 30% za samostojeće i poluugrađene građevine i 20% za skupne građevine, uređen visokim i niskim zelenilom i nije ga moguće planirati unutar rezervacije proširenja postojeće ulice. Postojeće i planirano zelenilo mora biti prikazano u lokacijskoj, odnosno građevinskoj dozvoli.

Ograde se, u pravilu, izrađuju kao kombinacija perforiranih elemenata sa živicom, visine do 1,5 m. Ograde između građevnih čestica ne mogu biti više od 2,0 m.

Iznimno od stavka 5. ove točke ograde mogu biti i više od 1,5 m, odnosno 2,0 m, kada je to nužno radi zaštite građevine ili načina njezina korištenja.

Ograde, predvrtovi, terase, potporni zidovi, stube, kolne i pješačke rampe za pristup građevinama, potrebna parkirališna mjesta i prirodni teren kao i ostali elementi uređenja građevne čestice, ne mogu se smjestiti na dijelu građevne čestice rezerviranom za proširenje postojeće ulice.

 

B. Gospodarska namjena

 

2.3.1.7. Gospodarske građevine u gospodarskim zonama

(1.) U građevinskim područjima naselja Prostornim planom formirane su gospodarske zone kao kompleksi građevnih čestica namijenjenih gradnji gospodarskih građevina.

U gospodarskim zonama mogu se graditi:

-  manje proizvodne pretežito zanatske građevine, manje industrijske građevine tehnološki visoko razvijene i bez štetnih utjecaja na okoliš, prostori i uređaji za prikupljanje i sortiranje te preradu korisnog otpada (bioloških otpadaka i krutog otpada bez štetnih sastojaka),

-  poslovne građevine (pretežito uslužne, pretežito trgovačke i komunalno-servisne ili građevine u kojima prevladavaju uredske prostorije),

-  ugostiteljsko-turističke građevine,

-  građevine za preradu mineralnih sirovina, u skladu s lokalnim uvjetima.

Gospodarske zone određene su u građevinskim područjima naselja:

-  u južnom dijelu Grada Zagreba: Buzin, Hrvatski Leskovac, Ježdovec, Lučko i Veliko Polje,

-  u istočnom dijelu Grada Zagreba: Belovar, Gajec, Kašina, Markovo Polje, Popovec i Šašinovec.

(2.) U gospodarskim zonama veličina građevne čestice ne može biti manja od 600 m2, širina parcele ne može biti manja od, u pravilu, 20 m, a najveći omjer širine i dužine određen je, u pravilu, 1:5.

Ukupna tlocrtna zauzetost građevne čestice građevinama iznosi najviše 50%, a najmanje 10%.

Iznimno, pri novoj gradnji interpolacijama u gusto izgrađenim dijelovima zone omogućuje se formiranje manjih građevnih parcela od onih što su određene u prvom stavku ove podtočke, ako su zadovoljeni uvjeti izgrađenosti građevne čestice i najmanja udaljenost građevine od međa susjednih građevnih čestica, propisani ovom točkom.

Visina gospodarske građevine od kote zaravnanog terena do vijenca krova mora biti u skladu s namjenom i funkcijom građevine te tehnologijom proizvodnog procesa, u pravilu, ne više od 12 m, osim za silos, mlin i u slučaju kada to zahtijevaju tehnološki procesi.

Dopušteni broj nadzemnih etaža gospodarske građevine se ne određuje. Najviša etaža se može oblikovati kao potkrovlje ili uvučeni kat. Dopuštena je gradnja podzemnih etaža.

Iznimno od stavaka 4. i 5. ove podtočke u gospodarskim zonama Hrvatski Leskovac, Sesvetski Kraljevec i Veliko Polje visina gospodarske građevine može biti i viša od 12 m, a najviše do 20 m, a u gospodarskoj zoni Buzin visina gospodarske građevine može biti najviše do 25 m.

Najmanja udaljenost građevine od međa susjednih građevnih čestica iznosi pola visine građevine. Ako je h/2 manje od 3 m, najmanja udaljenost je 3 m.

Iznimno od prethodnog stavka ove podtočke, u već izgrađenim dijelovima gospodarske zone, u skladu s lokalnim uvjetima, građevina može biti udaljena i manje od 3 m od jedne susjedne međe građevne čestice, ali ne manje od 1 m, pod sljedećim uvjetima:

-  ako udaljenost od druge susjedne međe građevne čestice nije manje od 3 m;

-  na građevini koja je udaljena od susjedne građevne čestice manje od 3 m, ne smiju se graditi otvori prema toj međi.

(3.) Najmanje 30% površine građevne čestice mora biti prirodni teren uređen kao parkovno, pejzažno ili zaštitno zelenilo, a prema drugim namjenama realiziraju se parkovni, pejzažni ili zaštitni vegetacijski tamponi u skladu s uvjetima zaštite okoliša. Prirodni teren nije moguće planirati unutar rezervacije proširenja postojeće ulice.

Na parcelama što su uz postojeću stambenu gradnju mora se osigurati tampon visokog zaštitnog zelenila najmanje širine 5 m.

Ograde između građevnih čestica ne mogu biti više od 2 m, osim u iznimnim slučajevima kada je to nužno radi zaštite građevina ili načina njihova korištenja.

Do građevne čestice za gradnju gospodarskih građevina u novoplaniranim gospodarskim zonama mora se izgraditi prometna površina najmanje širine kolnika 7,00 m, a u postojećim gospodarskim zonama 6,00 m, dok ulična ograda mora biti udaljena najmanje 5,00 m od osi prometne površine.

Parkirališta će se, u pravilu, predvidjeti u prednjem dijelu građevne čestice, ispred ili iza ulične ograde.

(4.) Prigodom planiranja, projektiranja i odabira pojedinih sadržaja i tehnologija osigurat će se propisane mjere zaštite okoliša (zaštita od buke, smrada, onečišćavanja zraka, zagađivanja podzemnih i površinskih voda i sl.), te će se isključiti one djelatnosti i tehnologije koje onečišćuju okoliš ili ne mogu osigurati propisane mjere zaštite okoliša i kvalitetu života i rada na susjednim građevnim česticama, odnosno prostoru dosega negativnih utjecaja.

Arhitektonsko oblikovanje građevina mora se zasnivati na principima suvremenog industrijskog oblikovanja i najnovijim saznanjima, uz upotrebu postojanih materijala i boja.

 

2.3.1.8. Gospodarske i pretežito gospodarske građevine na pojedinačnim građevnim česticama

U građevinskim područjima naselja, mogu se graditi gospodarske građevine i pretežito gospodarske građevine na pojedinačnim građevnim česticama koje svojom veličinom, smještajem u naselju i osiguranjem osnovnih priključaka na komunalnu i prometnu infrastrukturu omogućuju funkcioniranje gospodarskog sadržaja, bez štetnih utjecaja na okoliš.

Građevine iz stavka 1. ove točke grade se u skladu s lokalnim uvjetima, u pravilu prema uvjetima određenim za namjenu građevina koja je u tom prostoru prevladavajuća. To se osobito odnosi na veličinu i oblikovanje građevine. U pretežito gospodarskim građevinama omogućen je smještaj jedne stambene jedinice.

Gospodarskim građevinama iz stavka 1. ove točke smatraju se i prostori i uređaji za prikupljanje i sortiranje te preradu korisnog otpada (bioloških otpadaka i krutog otpada bez štetnih sastojaka).

U prostorima u kojima prevladava pretežito stanovanje za gospodarske i pretežito gospodarske građevine određuju se sljedeći uvjeti gradnje:

Veličina građevne čestice ne može biti manja od 600 m2.

Dubina građevne čestice iznosi, u pravilu, najmanje 25 m.

Ukupna izgrađenost građevne čestice može biti najviše 30%, uz najmanje 30% prirodnog terena. Iznimno, u rubnim dijelovima naselja, za gospodarske građevine isključivo proizvodne namjene, ako to omogućuje tehnologija gospodarskog procesa, odnosno ako se radi o djelatnosti koja nema štetni utjecaj na okoliš i ne smanjuje kvalitetu stanovanja na susjednim građevnim česticama - najviše 50%, uz najmanje 30% prirodnog terena.

Prirodni teren nije moguće planirati unutar rezervacije proširenja postojeće ulice.

Odredbe o veličini građevne čestice ne primjenjuju se pri interpolacijama u gusto izgrađenim dijelovima građevinskog područja naselja ako su ispunjeni uvjeti o najvećoj dopuštenoj ukupnoj izgrađenosti građevne čestice i odredbe o najmanjoj udaljenosti građevine od prometnih površina, međa i drugih građevina, uzimajući u obzir lokalne uvjete.

Građevina mora biti udaljena najmanje pola visine (h/2) od međe susjednih građevnih čestica, ali ne manje od 3 m. Iznimno, u već izgrađenim dijelovima naselja, u skladu s lokalnim uvjetima, građevina može biti udaljena i manje od 3 m od jedne susjedne međe građevne čestice, ali ne manje od 1 m, pod sljedećim uvjetima:

-  ako udaljenost od druge susjedne međe građevne čestice nije manja od 3 m;

-  na građevini koja je udaljena od susjedne građevne čestice manje od 3 m, ne smiju se graditi otvori prema toj međi.

Otvorima se ne smatraju otvori s neprozirnim staklom najveće veličine 60 x 60 cm i dijelovi zida od staklene opeke.

Balkoni, terase i otvorena stubišta ne mogu se graditi na udaljenosti manjoj od 3 m od međe susjedne građevne čestice.

Dopušteni broj nadzemnih etaža građevine se ne određuje. Najviša etaža se može oblikovati kao potkrovlje ili uvučeni kat. Dopuštena je gradnja podzemnih etaža.

Visina (h) građevine najviše je 14,5 m.

Unutar zaštićenih i evidentiranih seoskih naselja najveću visinu građevine određuje gradsko tijelo nadležno za zaštitu kulturnih dobara.

Uređenje građevne čestice i mjere zaštite okoliša odredit će se prema odredbama točke 2.3.1.7. podtočaka (3) i (4).

Zatečene gospodarske građevine u izgrađenim dijelovima naselja, što su veće od određenih ovom odlukom, ili se nalaze unutar prostorne granice zaštićenog kulturnog dobra, zadržavaju se uz uvjet osiguranja propisanih mjera zaštite okoliša.

Građevine iz stavka 1. ove točke ne mogu se graditi na građevnim česticama unutar prostorne granice zaštićenog kulturnog dobra.

Zatečene gospodarske građevine, s izgrađenošću i visinom većom od propisanih u ovoj točki ovoga članka, koje su sagrađene u skladu s ranije važećim propisima, mogu se rekonstruirati u granicama postojećih horizontalnih i vertikalnih gabarita.

 

C. Javna i društvena namjena

 

2.3.1.9. Građevine za društvene djelatnosti

Građevine za društvene djelatnosti mogu se graditi unutar građevinskog područja naselja:

-  ako se građevna čestica na kojoj će se građevine graditi nalazi uz već izgrađenu javnu cestu ili drugu prometnu površinu koje je kolnik najmanje širine 5,5 m;

-  ako se na građevnoj čestici ili uz prometnu površinu osigurava prostor za parkiranje vozila;

-  ako je udaljenost škola i predškolskih ustanova od stambenih i drugih građevina najmanje 10 m, a od manjih gospodarskih i poljoprivrednih građevina što onečišćuju okoliš najmanje 50 m.

Izgrađenost građevne čestice na kojoj će se graditi škola ili predškolska ustanova može biti najviše 30%.

Građevine društvene namjene, osim crkava, mogu se graditi visine najviše do tri nadzemne etaže, uz mogućnost gradnje podzemne etaže.

(1.) Predškolske ustanove (dječji vrtići i jaslice)

Površina zemljišta za građevinu visine jedne nadzemne etaže treba biti, u pravilu, 40 m2 po djetetu, odnosno najmanje 25 m2 po djetetu ako se radi o građevini visine dvije nadzemne etaže s time da građevina ne može biti smještena na površini manjoj od 2.000 m². Za građevine kapaciteta većeg od 100 mjesta dovoljno je, u pravilu, 35 m2 po djetetu.

Predškolske ustanove mogu se graditi visine jedne do dviju nadzemnih etaža uz mogućnost gradnje podzemne etaže, potkrovlja ili uvučene etaže kao druge, odnosno treće nadzemne etaže.

Odstupanja su moguća samo u gusto naseljenim područjima Grada, odnosno u već formiranim naseljima u kojima zbog postojeće izgrađenosti nije moguće zadovoljiti normativ iz stavka 1. ove podtočke.

(2.) Osnovne škole

Kod projektiranja i gradnje osnovnih škola primjenjuju se, pored zakonskih odredbi, i sljedeći okvirni normativi i standardi:

-  prostorni kapacitet osnovnoškolske zgrade određuje se za 896 učenika u najviše 32 razredna odjela ako se radi o dvjema smjenama, te 560 učenika u 16-20 razrednih odjela ako se radi o jednoj smjeni što se utvrđuje kao standard koji se želi postići. Maksimalan je broj učenika u razrednom odjelu 28;

-  zemljištem za izgradnju osnovnoškolske građevine mora se osigurati površina za školsku zgradu, prostor za odmor i rekreaciju, prostor za vanjske sportske terene, prostor za zelene površine i drugo;

-  veličina građevne parcele koja osigurava prostor za sadržaje iz prethodne alineje određena je normativom 30-40 m2 po učeniku. Iznimno, u već izgrađenim gusto naseljenim područjima Grada, odnosno u već formiranim naseljima, normativ je 20-30 m2 po učeniku.

(3.) Sport i rekreacija

Ovisno o veličini naselja i slobodnog prostora u naselju i komplementarnosti s okolnim namjenama omogućuje se i građenje zatvorenih sportsko-rekreacijskih građevina.

Najveća izgrađenost građevne čestice na kojoj će se graditi zatvorena sportska građevina je 30%.

Visina sportskih građevina je specificirana zahtjevima određene vrste sporta.

Kod građenja sportskih građevina potrebno je na građevnoj čestici osigurati potreban broj parkirališnih mjesta.

(4.) Vjerske građevine

Ovisno o veličini naselja, veličina župne crkve je od 300 do 500 m2 građevinske bruto površine. Uz crkvu se može graditi vjeronaučna dvorana, uredski (župni) i stambeni prostor te drugi prostor potreban za funkcioniranje župe.

Najveća moguća izgrađenost građevne čestice na kojoj se gradi župna crkva s pratećim sadržajima je 30%. Pri tome je unutar građevne čestice potrebno osigurati javni prostor za okupljanje vjernika najmanje veličine 60% od izgrađenog dijela. Preostali dio građevne čestice mora biti hortikulturno uređen temeljem krajobraznog projekta.

Za ostale vjerske građevine najveća izgrađenost građevne čestice je 30%.

(5.) Zdravstvo, kultura, znanost i socijalna djelatnost

Građevine iz ostalih područja društvenih djelatnosti koje služe podizanju zdravstvene, socijalne, kulturne i znanstvene razine stanovništva, grade se unutar površina za javne i društvene namjene, površina rezerviranih za budući razvoj i posebne programe, odnosno unutar građevinskog područja naselja.

Građevine zdravstvene, socijalne i kulturne djelatnosti grade se u skladu s veličinom i značenjem naselja u mreži središnjih naselja i standardima, te na lokacijama i na način da pridonose kvaliteti života u naselju i slici naselja.

Građevine u kojima se obavlja znanstvena djelatnost, uz uvjete iz stavka 1. ove podtočke, grade se prema zahtjevima i posebnim pravilima za pojedine znanstvene discipline.

 

2.3.1.10. Ostali sadržaji javnog interesa

Ostali sadržaji javnog interesa kao što su upravne funkcije, pravosuđe, udruge građana, političke stranke i druge organizacije, uključujući i strana diplomatska predstavništva, u pravilu se grade unutar površina za javne i društvene namjene, ili unutar građevinskih područja naselja, ovisno o veličini naselja i slobodnog prostora u naselju i komplementarnosti s okolnim namjenama.

 

2.3.1.11. Oblikovanje građevina za društvene djelatnosti i ostale sadržaje javnog interesa

Građevine koje služe društvenim djelatnostima i ostalim sadržajima od javnoga interesa u pravilu se grade na istaknutim lokacijama te moraju biti građene kvalitetno i racionalno.

Za građevine iz stavka 1. ove točke provest će se javni arhitektonski natječaj ako se grade na lokaciji za koju je raspisivanje natječaja predviđeno konzervatorskim kriterijima, odnosno uvjetima.

Na prostorima na kojima je ovom odlukom propisana izrada prostornih planova užih područja, raspisivanje javnog arhitektonskog natječaja za građevine društvenih djelatnosti i ostalih sadržaja javnog interesa, odredit će se tim planovima.

 

D. Sportsko-rekreacijska namjena

 

2.3.1.12. Sportsko-rekreacijske zone

U građevinskim područjima naselja osiguravaju se prostorni uvjeti kao dio javnog standarda za razvoj sportsko-rekreacijskih sadržaja na način da se zadržavaju postojeća igrališta ili drugi sportski sadržaji (koji se održavaju i uređuju), da se postojeći sportski sadržaji dopunjuju pratećim sadržajima što upotpunjuju osnovnu djelatnost tamo gdje to omogućuje veličina zone, karakter prostora i vrsta sporta i/ili rekreacije ili se osiguravaju nove površine.

Prostornim planom su određene sljedeće zone sporta i rekreacije u građevinskim područjima naselja:

-  južni dio Grada Zagreba u naseljima: Brezovica, Buzin, Donji Dragonožec, Donji Trpuci, Gornji Čehi, Hrašće, Hrvatski Leskovac, Lučko, Odranski Obrež, Odra, Strmec;

-  istočni dio Grada Zagreba u naseljima: Belovar, Gajec, Ivanja Reka, Prepuštovec, Žerjavinec.

Sportsko-rekreacijske zone uređuju se u skladu s lokalnim potrebama stanovništva te temeljem prostornih uvjeta, standarda i normativa za gradnju sportskih građevina.

U navedenim zonama dopušta se gradnja novih građevina te rekonstrukcija postojećih sportsko-rekreacijskih građevina prema sljedećim kriterijima:

-  veličina građevne čestice ne može biti manja od 500 m²;

-  ukupna izgrađenost građevne čestice može biti najviše 40%;

-  najmanje 30% građevne čestice mora biti prirodni teren i nije ga moguće planirati unutar rezervacije proširenja postojeće ulice;

-  visina sportsko-rekreacijske građevine je specificirana zahtjevima određene vrste sporta;

-  uz sportsko-rekreacijsku građevinu se ne dopušta gradnja pomoćnih građevina;

-  udaljenost građevnog pravca glavne građevine od bližeg ruba cestovnog zemljišta ostalih cesta i prometnih površina, u pravilu, ne smije biti manja od 5 m;

-  najmanja udaljenost sportsko-rekreacijske građevine iznosi h/2 od međe susjednih građevnih čestica, ali ne manje od 6 m.

Postojeće sportsko-rekreacijske građevine mogu se rekonstruirati do uvjeta određenih za nove sportsko-rekreacijske građevine, a ukoliko su postojeći parametri veći od propisanih, mogu se zadržati ali bez povećanja.

Površine povremeno pod vodom (inundacije, retencije na potocima Medvednice) mogu se koristiti za sport i rekreaciju.

Trim staze, jahaće i biciklističke staze na kojima se ne grade građevine, uređuju se u skladu s okolnim prostorom.

Vrsta sporta i rekreacije označena simbolima u obuhvatu GUP-a grada Zagreba i GUP-a Sesveta je načelna, a detaljnija namjena određuje se GUP-om grada Zagreba i GUP-om Sesveta, odnosno urbanističkim planovima uređenja.

 

E. Groblja

 

2.3.1.13. Groblja

Unutar građevinskih područja naselja planiraju se groblja:

-  južni dio Grada Zagreba: Brezovica, Kupinečki Kraljevec, Lučko i Odra;

-  istočni dio Grada Zagreba: Čučerje (dio), Kašina i Moravče.

Na prostorima groblja mogu se graditi prateće građevine, tj. građevine koje služe osnovnoj funkciji groblja (kapele, obredne dvorane, mrtvačnice i sl.), te komunalna infrastruktura.

Uređenje svih groblja, gradnja pratećih građevina te oblikovanje opreme, što se na groblju postavlja, mora biti primjereno oblikovanju, uređenosti i tradiciji takvih prostora.

Prostori groblja ambijentalno će se oblikovati kao zelene parkovne površine kvalitetnim parkovno-pejzažnim rješenjima i osiguravanjem, u pravilu, standarda od najmanje 4 m2/grobno mjesto za mala gradska (mjesna) groblja i 7m2/grobno mjesto za velika gradska groblja.

Odredbom članka 5. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 21/14) u točki 2.3.1. stavku 1., iza riječi: "Građevinska područja naselja" dodane su riječi: "- izmjene i dopune 2014.".

Odredbom članka 5. Odluke o dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 26/15) u točki 2.3.1. stavku 1. riječi: "Građevinska područja naselja - izmjene i dopune 2014." zamijenjene su riječima: "Građevinska područja naselja - dopune 2015.".

Odredbom članka 5. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 1/09) u točki 2.3.1. stavku 5. riječ: "parceli" zamijenjena je riječima: "građevnoj čestici".

Odredbom članka 5. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 1/09) u točki 2.3.1. pod podnaslovom "A", u stavku 1. iza riječi: "građevinu" brisan je zarez i riječi: "odnosno obiteljsku kuću".

Odredbom članka 5. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 1/09) pod podnaslovom "A", iza stavka 1. dodan je novi stavak 2.

Odredbom članka 5. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 21/14) pod podnaslovom "A", u stavku 2. alinejama 1. i 2., riječi u zagradi: "(suteren, prizemlje, kat, potkrovlje)" i "(podrum ili pretežito ukopana etaža)" su brisane.

Odredbom članka 5. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 1/09) u točki 2.3.1.1. u podtočki (1.), u stavku 1. riječ: "niske" i riječi: ", odnosno obiteljske kuće", brisane su.

Odredbom članka 5. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 1/09) u točki 2.3.1.1. u podtočki (1.), u alineji 2. riječ: "poluotvorene" zamijenjena je riječju: "poluugrađene".

Odredbom članka 5. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 1/09) u točki 2.3.1.1. u podtočki (1.), iza stavka 1. dodan je novi stavak 2.

Odredbom članka 5. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 1/09) u točki 2.3.1.1. u podtočki (1.), u dosadašnjem stavku 2. koji je postao stavak 3. riječ: "nisku" i riječi: ", odnosno obiteljsku kuću", brisane su.

Odredbom članka 5. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 1/09) u točki 2.3.1.1. u podtočki (1.), u dosadašnjem stavku 2. koji je postao stavak 3., u alineji 2. riječ: "poluotvorene" zamijenjene su riječju: "poluugrađene".

Odredbom članka 5. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 1/09) u točki 2.3.1.1. u podtočki (1.), dosadašnji stavak 4. postao je stavak 5.

Odredbom članka 2. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 2/06), u točki 2.3.1.1. u podtočki (2.), alineja 1. je izmijenjena.

Odredbom članka 2. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 2/06), u točki 2.3.1.1. u podtočki (2.), iza alineje 3. dodana je nova alineja 4.

Odredbom članka 5. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 1/09) u točki 2.3.1.1. u podtočki (2.) u stavku 1., alineje od 1. do 4. su izmijenjene.

Odredbom članka 5. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 1/09) u točki 2.3.1.1. u podtočki (2.) iza stavka 1. dodan je novi stavak 2.

Odredbom članka 5. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 21/14) u točki 2.3.1.1. u podtočki (3.) stavku 2. riječ: "javnoprometnih" zamijenjena je riječju: "prometnih".

Odredbom članka 5. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 1/09) u točki 2.3.1.2. u podtočki (1.), u stavku 1. riječi: "Niska stambena građevina, odnosno obiteljska kuća" zamijenjene su riječima: "Stambena građevina".

Odredbom članka 5. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 1/09) u točki 2.3.1.2. u podtočki 3. riječi: "Niska stambena građevina, odnosno obiteljska kuća" zamijenjene su riječima: "Stambena građevina", a riječ: "poluotvoreni" zamijenjena je riječju: "poluugrađeni".

Odredbom članka 5. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 1/09) u točki 2.3.1.2. u podtočki 4. riječi: "Niska stambena građevina, odnosno obiteljska kuća" zamijenjene su riječima: "Stambena građevina".

Odredbom članka 5. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 1/09) u točki 2.3.1.3. stavci 1., 2., 3. i 4. su izmijenjeni.

Odredbom članka 5. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 1/09) u točki 2.3.1.4. u podtočki (1.) početak stavka 1. je izmijenjen.

Odredbom članka 5. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 1/09) u točki 2.3.1.4. u podtočki (1.) iza stavka 1. dodan je novi stavak 2.

Odredbom članka 5. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 1/09) u točki 2.3.1.4. u podtočki (1.) u dosadašnjem stavku 2. koji je postao stavak 3., u alineji 2. riječ "poluotvorene" zamijenjena je riječju "poluugrađene".

Odredbom članka 5. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 1/09) u točki 2.3.1.4. u podtočki (1.) dosadašnji stavci 3. do 5. postali su stavci 4. do 6.

Odredbom članka 5. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 1/09) u točki 2.3.1.4. u podtočki (2.), početak stavka 1. i alineje 1. i 2. izmijenjene su.

Odredbom članka 5. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 1/09) u točki 2.3.1.5. u stavku 4. riječi: "Južna krovišta", zamijenjene su riječju: "Krovišta".

Odredbom članka 5. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 1/09) u točki 2.3.1.6. stavak 4. je izmijenjen.

Odredbom članka 5. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 1/09) u točki 2.3.1.6. stavak 7. je izmijenjen.

Odredbom članka 5. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 1/09) u točki 2.3.1.7. u podtočki (1.), stavku 3. alineji 1. iza riječi: "Leskovac" veznik "i" zamijenjen je zarezom, a iza riječi: "Lučko" brisan je zarez i dodane su riječi: "i Veliko Polje,".

Odredbom članka 2. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 2/06), u točki 2.3.1.7. u podtočki (2.), stavak 1. je izmijenjen.

Odredbom članka 5. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 1/09) u točki 2.3.1.7. u podtočki (2.) stavak 5. je izmijenjen.

Odredbom članka 5. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 1/09) u točki 2.3.1.7. u podtočki (2.) stavku 6. iza brojke 4. dodane su riječi: "i 5.", iza riječi: "Leskovac" veznik "i" zamijenjen je zarezom, a iza riječi: "Kraljevec" dodane su riječi: "i Veliko Polje".

Odredbom članka 2. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 2/06), u točki 2.3.1.7. u podtočki (2.) iza stavka 7. dodan je novi stavak 8.

Odredbom članka 5. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 1/09) u točki 2.3.1.7. u podtočki (3.) stavak 1. je izmijenjen.

Odredbom članka 5. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 1/09) u točki 2.3.1.7. u podtočki (3.) stavak 4. je izmijenjen.

Odredbom članka 5. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 1/09) u točki "2.3.1.8.", na kraju stavka 4. točka je zamijenjena zarezom i dodane su riječi: "dok će se uređenje građevne čestice i mjere zaštite okoliša odrediti prema odredbama točke 2.3.1.7. podtočaka (3.) i (4.)."

Odredbom članka 5. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 21/14) u točki 2.3.1.9. u stavku 1. u alineji 1. riječ: "javnoprometnu" zamijenjena je riječju: "prometnu", a riječi: ", ili ako je za javnoprometnu površinu prethodno izdana lokacijska dozvola" su brisane.

Odredbom članka 5. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 21/14) u točki 2.3.1.9. u stavku 1. u alineji 2. riječ: "javnoprometnu" zamijenjena je riječju: "prometnu".

Odredbom članka 5. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 1/09) u točki 2.3.1.9. stavak 3. je izmijenjen.

Odredbom članka 5. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 1/09) u točki 2.3.1.9. u podtočki (1.) stavak 1. je izmijenjen.

Odredbom članka 5. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 1/09) u točki 2.3.1.9. u podtočki (1.) iza stavka 1. dodan je novi stavak 2.

Odredbom članka 5. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 1/09) u točki 2.3.1.9. u podtočki (1.) dosadašnji stavak 2. postao je stavak 3.

Odredbom članka 5. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 1/09) u točki 2.3.1.9. u podtočki (2.), u stavku 1. alineja 1. je izmijenjena.

Odredbom članka 5. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 1/09) u točki 2.3.1.9. u podtočki (2.) alineja 2. je brisana.

Odredbom članka 5. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 1/09) u točki 2.3.1.9. u podtočki (2.) dosadašnja alineja 3. postala je alineja 2.

Odredbom članka 5. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 21/14) u točki 2.3.1.9. u podtočki (2.) stavku 1. alineji 2. riječ: "športske" zamijenjene su riječju: "sportske".

Odredbom članka 5. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 1/09) u točki 2.3.1.9. u podtočki (2.) dosadašnja alineja 4. koja je postala alineja 3. je izmijenjena.

Odredbom članka 5. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 21/14) u točki 2.3.1.9. u naslovu podtočke (3.) riječ: "Šport" zamijenjena je riječju: "Sport".

Odredbom članka 5. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 21/14) u točki 2.3.1.9. u podtočki (3.) stavku 1., riječ: "športsko" zamijenjena je riječju: "sportsko".

Odredbom članka 5. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 21/14) u točki 2.3.1.9. u podtočki (3.) stavku 2., riječ: "športska" zamijenjena je riječju: "sportska".

Odredbom članka 5. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 21/14) u točki 2.3.1.9. u podtočki (3.) stavku 3., riječ: "športskih" zamijenjena je riječju: "sportskih".

Odredbom članka 5. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 1/09) u točki 2.3.1.9. u podtočki (4.), stavku 1. iza riječi: "500 m2" dodana je riječ: "građevinske", a riječ: "razvijene" je brisana.

Odredbom članka 5. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 21/14) u točki 2.3.1.11. u stavku 2. riječi: "arhitektonsko-urbanistički" zamijenjene su riječima: "javni arhitektonski", iza riječi: "odnosno" dodana je riječ: "uvjetima.", a riječi: "kada je to određeno programom mjera za unapređenje stanja u prostoru." su brisane.

Odredbom članka 5. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 21/14) u točki 2.3.1.11. u stavku 3. riječi: "urbanističko-" zamijenjene su riječju "javnog".

Odredbom članka 9. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 22/17) točka 2.3.1. je izmijenjena.

 

2.3.2. Neizgrađene površine, površine komunalnih i prometnih infrastrukturnih sustava i ostale površine

 

A. Neizgrađene površine

Neizgrađene površine unutar građevinskih područja (šume, javne zelene površine, zaštitne zelene površine, te vode i vodna dobra (izvorišta i dr.)) ucrtane su u kartografskom prikazu Građevinska područja naselja - izmjene i dopune 2017. u mjerilu 1:5000.

 

2.3.2.1. Šume

Šumske površine što se nalaze u građevinskom području naselja ne mogu se sjeći - prenamjenjivati, treba ih uređivati i njegovati u skladu sa šumskogospodarskim osnovama i programima za gospodarenje šumama.

Posebne uvjete za gradnju građevina u pojasu do 50 m od ruba šume utvrđuje nadležno tijelo za gospodarenje šumama i šumskim zemljištem.

 

2.3.2.2. Javne zelene površine - parkovi i park-šume

Prostornim planom posebno su izdvojene sljedeće površine parkova i park-šuma:

-  južni dio Grada Zagreba u naseljima: Brezovica, Buzin, Mala Mlaka i Kupinečki Kraljevec;

-  istočni dio Grada Zagreba u naseljima: Kašina i Moravče.

Postojeće parkovne površine ne mogu se prenamjenjivati. Nove parkovne površine u naseljima oblikovat će se sukladno prirodnim osobitostima prostora i opremati prema potrebama stanovnika naselja te će se, u pravilu, osigurati 5 m2/stanovniku.

U parkovima iz stavka 1. ove točke te u drugim parkovima što se formiraju unutar građevinskih područja naselja moguće je u cilju uređivanja parkovne površine graditi manje javne građevine, paviljone, sanitarne čvorove, fontane, dječja igrališta te uređivati staze, odmorišta i sl. tako da njihova ukupna površina ne prelazi 5% ukupne površine parka.

Parkovi s pripadajućim građevinama i opremom dimenzioniraju se i oblikuju u okviru cjelovitog uređenja parkovne površine.

 

2.3.2.3. Zaštitne zelene površine i karakteristični krajobrazni prostori

Na karakterističnim krajobraznim poljodjelskim prostorima neće se mijenjati parcelacija i struktura kultura, karakteristični šumarci i živice i ne mogu se graditi građevine.

Osim postojećih karakterističnih krajobraznih prostora koji predstavljaju razmak između izgrađenih struktura naselja, oblikuju se i nove zaštitne zelene površine u skladu s namjenom određenom Prostornim planom.

U razdjelnom zaštitnom zelenilu, funkcija kojeg je odvajanje nepodudarnih namjena i koje se uređuje visokom vegetacijom, mogu se u cilju uređivanja oblikovati rekreativni sadržaji, putovi, staze, paviljoni i nadstrešnice tako da njihova ukupna površina ne prelazi 5% površine zaštitnog zelenila.

 

2.3.2.4. Vode i vodno dobro

Vode i vodno dobro unutar građevinskog područja naselja održavat će se i uređivati kao dio cjelovitog uređivanja prostora tako da se osigura primjeren vodni režim, propisana kvaliteta i zaštita voda, te zaštita od njihova štetnog djelovanja.

Manje vodne površine mogu se formirati u okviru uređenja parkova.

Korita i tok potoka i jezera sačuvat će se, u pravilu, u prirodnom obliku sukladno krajobraznim osobitostima prostora kao posebno vrijedna vodena staništa naselja.

 

B. Površine komunalnih i prometnih infrastrukturnih sustava

Površine prometnih infrastrukturnih sustava prikazane su na kartografskim prikazima 1. KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA, 1.A. Površine za razvoj i uređenje - izmjene i dopune 2017. i 1. KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA, 1.B. Promet, Pošta i elektroničke komunikacije - izmjene i dopune 2017. u mjerilu 1:25000 te Građevinska područja naselja - izmjene i dopune 2017. u mjerilu 1:5000.

Trase prometnih infrastrukturnih sustava prikazane su načelno na kartografskim prikazima 1. KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA, 1.A. Površine za razvoj i uređenje - izmjene i dopune 2017. i 1. KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA, 1.B. Promet, Pošta i elektroničke komunikacije - izmjene i dopune 2017. u mjerilu 1:25000.

Zone moguće gradnje građevina elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme, odnosno samostojećega antenskog stupa te aktivne lokacije samostojećega antenskog stupa prikazane su na kartografskom prikazu 1. KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA, 1.B. Promet, Pošta i elektroničke komunikacije - izmjene i dopune 2017. u mjerilu 1:25000.

Koridori magistralnih elektroenergetskih vodova 110 kV i vodova komunalne infrastrukture prikazani su načelno na kartografskom prikazu 2. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE, 2.A. Energetski sustav - izmjene i dopune 2017. u mjerilu 1:25000.

Za površine i trase prometnih infrastrukturnih sustava te koridore magistralnih elektroenergetskih vodova 110 kV i vodova komunalne infrastrukture detaljni položaj odredit će se urbanističkim planovima uređenja i pojedinačnim aktima.

 

2.3.2.5. Površine komunalnih infrastrukturnih sustava

(1) Elektroopskrba

Za nadzemne elektroenergetske vodove, ovisno o lokalnim uvjetima treba osigurati sljedeće koridore:

- DV 110 kV - širina koridora najmanje 20 m;

- DV 220 kV - širina koridora najmanje 25 m;

- DV 400 kV - širina koridora najmanje 30 m.

Koridori kroz šumska područja se formiraju prema najvećoj visini drveća, tako da u slučaju pada drvo ne dosegne vodiče.

Unutar koridora posebnog režima nadzemnih elektroenergetskih vodova gradnja je moguća u skladu s posebnim propisima.

Iznimno, postojeće i planirane nadzemne elektroenergetske vodove 110 kV s pripadajućim koridorom posebnog režima, ovisno o lokalnim i tehničkim uvjetima može se voditi kabelskim ili nadzemnim vodom, u pravilu, istom trasom.

(2) Plinski distribucijski sustav

Plinske regulacijske stanice (PRS) su nadzemne ili podzemne građevine. Oko njih se po potrebi izvan zone ugroženosti od eksplozija postavlja zaštitna ograda. Do njih se polažu visokotlačni plinovodi (VTP) ili srednjotlačni plinovodi (STP), a iz njih do korisnika vode srednjotlačni plinovodi (STP) ili niskotlačni plinovodi (NTP). Lokacija PRS mora imati pristupni put s prometne površine s jednim parkirališnim mjestom za povremeno parkiranje osobnog ili teretnog vozila.

Razdjelne (RS) i blokadne stanice (BS) grade se nadzemno. Oko njih se po potrebi izvan zone ugroženosti od eksplozija postavlja zaštitna ograda. Lokacija RS i BS mora imati pristupni put s prometne površine s jednim parkirališnim mjestom za povremeno parkiranje osobnog ili teretnog vozila.

Plinovodi se polažu u prometne površine: zeleni pojas, pješački hodnik ili eventualno u kolnik podzemno na dubini s nadslojem do kote uređenog terena u načelu 1 m.

Minimalne sigurnosne udaljenosti, prostor s obje strane, mjereno od osi plinovoda do građevina, iznosi za:

- Magistralni plinovod Ivanja Reka -TE-TO Zagreb

30 m;

- VTP

10 m;

- STP

2 m;

- NTP

1 m.

Minimalna sigurnosna udaljenost od građevina za RS, BS, PRS iznosi 10 m, a do prometne površine 3 m.

Minimalne sigurnosne udaljenosti od građevina za VTP, STP i NTP mogu se u iznimnim i opravdanim slučajevima smanjiti uz primjenu posebnih mjera zaštite i uz suglasnost nadležnog distributera plina.

(3) Površine infrastrukturnog sustava

Predmetne površine moguće je koristiti u funkciji gospodarenja otpadom.

 

2.3.2.6. Površine prometnih infrastrukturnih sustava

Prometna površina unutar ili na rubu građevinskog područja naselja određena je graničnim linijama prema susjednoj namjeni, koja je u odnosu na grafičku točnost karte mjerila 1:5000 okvir unutar kojeg se može razvijati i graditi prometnica sa svim elementima svog profila ovisno o vrsti i planiranom razvrstaju.

 

C. Ostale površine

Ostale površine određene su za posebnu namjenu i infrastrukturne površine za gospodarenje otpadom i prikazane su na kartografskim prikazima 1. KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA, 1.A. Površine za razvoj i uređenje - izmjene i dopune 2017. i 2. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE, 2.B. Vodnogospodarski sustav, Obrada, skladištenje i odlaganje otpada - izmjene i dopune 2017. u mjerilu 1:25000 te Građevinska područja naselja - izmjene i dopune 2017. u mjerilu 1:5000.

 

2.3.2.7. Posebna namjena

Ovim prostornim planom utvrđene su površine posebne namjene za potrebe Hrvatske vojske i Ministarstva unutarnjih poslova.

Objekti posebne namjene od važnosti za državu za potrebe Hrvatske vojske jesu:

1. Vojarna "Croatia";

2. Vojarna "Tuškanac";

3. Hrvatsko vojno učilište, Ilica 256 b (vojarna "Petar Zrinski");

4. Vojno strelište "Vrapčanski potok";

5. Radarski položaj "Puntijarka" Sljeme;

6. Dobrodol - Markovo Polje;

7. Vojni kompleks MORH-a "Stančićeva - Krešimirov trg - Bauerova - Zvonimirova";

8. Letjelište "Lučko";

9. Remontni zavod "Jedinstvo";

10. Radio relejni vojni koridori sustava veza na području Grada;

i oni se koriste pod posebnim uvjetima.

Potrebe osiguranja prostora od interesa za obranu i djelatnost unutarnjih poslova usklađene su s drugim korisnicima prostora.

Uvjeti korištenja površina za razvoj naselja (posebno korištenje prostora za gospodarske sadržaje i razvoj infrastrukturnih sustava i mreža), zaštićenih područja, šumskih, poljoprivrednih te voda i vodnog dobra i površina za izgrađene strukture izvan građevinskih područja naselja, usklađeni su s potrebama i interesima obrane i djelatnosti unutarnjih poslova.

Granice zaštitnih i sigurnosnih zona označavaju se u planovima nižeg reda.

Za sve građevine visina kojih prelazi 25 m unutar radio relejnih vojnih koridora potrebno je ishoditi uvjete nadležnog tijela i poštivati uvjete iz članka 10. točke 5.4.1. stavaka 5. i 6.

 

2.3.2.8. Gospodarenje otpadom

Osnova cjelovitog sustava gospodarenja otpadom ima težište na sprečavanju nastajanja otpada i u što većoj reciklaži kako bi se smanjila količina otpada koji je potrebno obraditi.

Gradnja i uređenje reciklažnih dvorišta, manjih komunalnih baza i drugih manjih komunalnih građevina moguća je unutar svih površina, sukladno posebnim propisima.

Prostornim planom omogućava se, u skladu s lokalnim uvjetima, smještaj građevina za reciklažu sirovine iz otpada, posebno reciklažnih dvorišta, zelenih otoka i posuda što se postavljaju na javnim površinama.

Ako nije moguće osigurati postavljanje spremnika unutar građevina ili na vlasničkoj parceli, spremnici se mogu postaviti na javnim površinama pod uvjetima koji će osigurati propisani način korištenja i usklađenost s lokalnim uvjetima.

PPGZ-om, GUP-om grada Zagreba, GUP-om Sesveta i prostornim planovima užih područja, lokacije za sakupljanje, obradu i gospodarenje otpadom, sukladno posebnim propisima, realiziraju se na postojećim i novim lokacijama za koje su prethodno pribavljeni uvjeti prema posebnim propisima.

Odredbom članka 5. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 21/14) u točki 2.3.2. pod naslovom "A. Neizgrađene površine", riječ: "šport" zamijenjena je riječju: "sport".

Odredbom članka 5. Odluke o dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 26/15) u točki 2.3.2. pod podnaslovom A. Neizgrađene površine riječi: "Građevinska područja naselja" zamijenjene su riječima: "Građevinska područja naselja - dopune 2015.".

Odredbom članka 5. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 1/09) u točki 2.3.2.2. u stavku 1. riječi: "određene su" zamijenjene su riječima: "posebno su izdvojene".

Odredbom članka 5. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 1/09) u točki 2.3.2.2. iza stavka 1. dodan je novi stavak 2.

Odredbom članka 5. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 1/09) u točki 2.3.2.2. dosadašnji stavak 2. postao je stavak 3.

Odredbom članka 5. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 1/09) u točki 2.3.2.2. dosadašnji stavak 3. koji je postao stavak 4. je izmijenjen.

Odredbom članka 5. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 1/09) u točki 2.3.2.3. u stavku 3. iza riječi: "vegetacijom," dodane su riječi: "mogu se u cilju uređivanja".

Odredbom članka 5. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 21/14) u naslovu točke 2.3.2.4. riječ: "Šport" zamijenjena je riječju: "Sport".

Odredbom članka 2. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 2/06), u točki 2.3.2.4. Šport i rekreacija dodan je prvi stavak.

Odredbom članka 5. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 1/09) u točki 2.3.2.4. na kraju stavka 1. brisana je točka i dodane su riječi: "prostornog uređenja."

Odredbom članka 5. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 21/14) u točki 2.3.2.4. u stavku 1. riječ: "športa" zamijenjena je riječju: "sporta", a riječi: "detaljnijim planovima prostornog uređenja" zamijenjene su riječima: "urbanističkim planovima uređenja".

Odredbom članka 5. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 21/14) u točki 2.3.2.4. u stavku 2. riječi: "športsko", "športski" i "športa" zamijenjene su riječima: "sportsko", "sportski" i "sporta".

Odredbom članka 5. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 1/09) u točki 2.3.2.4. u stavku 3. iza riječi: "rekreacije" brisana je dvotočka i dodane su riječi: "u građevinskim područjima naselja:".

Odredbom članka 5. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 1/09) u točki 2.3.2.4. u stavku 3. alineja 2. je izmijenjena.

Odredbom članka 5. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 21/14) u točki 2.3.2.4. u stavku 3. riječ: "športa" zamijenjena je riječju: "sporta".

Odredbom članka 5. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 21/14) u točki 2.3.2.4. u stavku 4. riječ: "Športsko" zamijenjena je riječju: "Sportsko", a riječ: "športskih" zamijenjena je riječju: "sportskih".

Odredbom članka 5. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 21/14) u točki 2.3.2.4. u stavku 5. riječ: "šport" zamijenjena je riječju: "sport".

Odredbom članka 2. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 2/06), u točki 2.3.2.4. dosadašnji stavci 1. - 5. postali su stavci 2. - 6.

Odredbom članka 5. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 1/09) u točki 2.3.2.5. u podnaslovu "B." stavak 1. je izmijenjen.

Odredbom članka 5. Odluke o dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 26/15)) u točki 2.3.2.5. pod podnaslovom B. Površine komunalnih i prometnih infrastrukturnih sustava i mreža u stavku 1. riječi: "1.A KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA, Površine za razvoj i uređenje - izmjene i dopune 2014." zamijenjene su riječima: "1. KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA, 1.A. Površine za razvoj i uređenje - dopune 2015.", a riječi: "Građevinska područja naselja" zamijenjene su riječima: "Građevinska područja naselja - dopune 2015.".

Odredbom članka 5. Odluke o dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 26/15) u) u točki 2.3.2.5. stavku 2. riječi: "1.A KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA, Površine za razvoj i uređenje - izmjene i dopune 2014." zamijenjene su riječima: "1. KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA, 1.A. Površine za razvoj i uređenje - dopune 2015.".

Odredbom članka 3. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/09) u točki 2.3.2.5., u podnaslovu B., u stavcima 1., 2. i 3. broj "2008." zamijenjen je brojem "2009.", a iza stavka 2., dodan je novi stavak 3.

Odredbom članka 5. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 1/09) u točki 2.3.2.5. u podnaslovu B., iza stavka 1. dodani su novi stavci 2., 3. i 4.

Odredbom članka 3. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/09) u točki 2.3.2.5. u podnaslovu B., dosadašnji stavci 3. i 4. postali su stavci 4. i 5.

Odredbom članka 5. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 21/14) u točki 2.3.2.5. u podnaslovu B. brojevi: "2008." i "2009." zamijenjeni su brojem: "2014.".

Odredbom članka 5. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 21/14) u točki 2.3.2.5. u podnaslovu B. u stavku 5. riječi: "detaljnim planovima uređenja i/ili lokacijskom dozvolom." zamijenjene su riječima: " i pojedinačnim aktima.".

Odredbom članka 5. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 1/09) u točki 2.3.2.6. iznad stavka 1. dodan je podnaslov: "(1) Elektroopskrba".

Odredbom članka 5. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 1/09) u točki 2.3.2.6. podtočki (1) iza stavka 2. dodani su novi stavci 2. i 3.

Odredbom članka 5. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 21/14) u točki 2.3.2.6. podtočki (2) stavku 1. alineji 2., riječ: "javnoprometne" zamijenjena je riječju: "prometne".

Odredbom članka 5. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 1/09) u točki 2.3.2.6. iza točke (1) dodan je novi podnaslov (2) i stavci 1. - 3.

Odredbom članka 5. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 21/14) u točki 2.3.2.6. iza podtočke (2) dodana je nova podtočka (3).

Odredbom članka 5. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 1/09) u točki 2.3.2.7. u podnaslovu C. stavak je izmijenjen.

Odredbom članka 5. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 21/14) u točki 2.3.2.7. pod naslovom C., iza riječi: "groblja i" dodane su riječi: "infrastrukturne površine za", a broj: "2008." zamijenjen je brojem: "2014.".

Odredbom članka 5. Odluke o dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 26/15) u točki 2.3.2.7. pod podnaslovom C. Druge površine riječi: "1.A KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA, Površine za razvoj i uređenje - izmjene i dopune 2014." zamijenjene su riječima: "1. KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA, 1.A. Površine za razvoj i uređenje - dopune 2015.", a riječi: "Građevinska područja naselja" zamijenjene su riječima: "Građevinska područja naselja - dopune 2015.".

Odredbom članka 5. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 1/09) u točki 2.3.2.8. stavak 1. je izmijenjen.

Odredbom članka 5. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 1/09) u točki 2.3.2.8. iza stavka 1. dodan je novi stavak 2.

Odredbom članka 5. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 1/09) u točki 2.3.2.8. dosadašnji stavak 2. postao je stavak 3.

Odredbom članka 5. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 1/09) u točki 2.3.2.8. iza dosadašnjeg stavka 3. koji je postao 4. dodan je novi stavak 5.

Odredbom članka 5. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 1/09) u točki 2.3.2.10. stavak 1. je izmijenjen.

Odredbom članka 5. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 21/14) u točki 2.3.2.10. stavku 1. riječ: "primarnu" je brisana.

Odredbom članka 5. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 21/14) u točki 2.3.2.10. iza stavka 1. dodan je novi stavak 2.

Odredbom članka 5. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 1/09) u točki 2.3.2.10. iza stavka 1. dodan je novi stavak 2.

Odredbom članka 5. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 21/14) u točki 2.3.2.10. u dosadašnjem stavku 2., koji je postao stavak 3., ispred riječi: "GUP-om grada Zagreba," dodana je riječ: "PPGZ-om", riječi: "Zakonu o otpadu" zamijenjene su riječima: "posebnim propisima", iza riječi: "na postojećim" dodane su riječi: "i novim", a riječi: "u odnosu na navedeni zakon" su brisane.

Odredbom članka 9. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 22/17) točka 2.3.2. je izmijenjena.

 

2.4. Izgrađene strukture izvan građevinskih područja naselja

U smislu ove odluke, izgrađene strukture izvan građevinskih područja naselja su:

-  građevinska područja izdvojena od građevinskih područja naselja;

-  prostori izvan građevinskih područja naselja na kojima se omogućuje izgradnja u skladu sa zakonom, drugim propisima i odredbama ove odluke.

 

2.4.1. Građevine koje se mogu graditi u građevinskim područjima izdvojenim od građevinskih područja naselja

Prostornim su planom određena građevinska područja koja su izdvojena iz građevinskih područja naselja, a namijenjena su za gradnju gospodarskih građevina kao što su proizvodne, poslovne i ugostiteljsko-turističke.

Izdvojena građevinska područja mogu se odrediti i za one građevine koje se prema zakonima kojima se uređuje prostorno uređenje i gradnja mogu graditi izvan građevinskih područja naselja kao što su: komunalne građevine, zdravstvene i građevine za sport i rekreaciju i građevine obrane.

Prostornim planom su određena građevinska područja groblja koja su izdvojena iz naselja.

U zaštićenim prirodnim vrijednostima i drugim posebno vrijednim dijelovima prirode te vodozaštitnim područjima uvjeti za smještaj građevina iz ove točke određeni su u članku 10. točki 5.2.1. podtočki (2.), u članku 12. točkama od 7.1.1.1. do 7.1.1.4. i u točki 7.1.2. ove odluke.

 

2.4.1.1. Gospodarska namjena u građevinskim područjima izdvojenim od građevinskih područja naselja

Prostornim planom određena su izdvojena građevinska područja za gradnju gospodarskih sadržaja proizvodne (pretežito industrijske, pretežito zanatske) i poslovne namjene (pretežito uslužne, pretežito trgovačke, komunalno-servisne, ugostiteljsko-turističke djelatnosti (hotel, motel, kamp), koja čine manje ili veće gospodarske površine za smještaj jedne ili više gospodarskih i njima komplementarnih namjena.

Planiraju se sljedeća izdvojena građevinska područja za gospodarske namjene:

(1) proizvodne i poslovne namjene:

-  južni dio Grada Zagreba: Hrašće za proizvodne i poslovne sadržaje;

-  istočni dio Grada Zagreba: prostor između građevinskog područja naselja Soblinec i Žerjavinec za proizvodne sadržaje; Sesvetski Kraljevec za proizvodne sadržaje; Sesvetski Kraljevec za poslovne sadržaje; prostor između građevinskog područja naselja Popovec i Soblinec za proizvodne sadržaje; prostor sjeverno od Kraljevečkih Novaka za proizvodne sadržaje;

-  u svim građevinskim područjima namijenjenim proizvodnim sadržajima omogućava se smještaj i obrada korisnog otpada prema posebnim propisima;

(2) ugostiteljsko-turističke namjene:

-  južni dio Grada Zagreba: prostor uz zagrebačku obilaznicu između Lučkog i Ježdovca.

U izdvojenim građevinskim područjima za gospodarske sadržaje iz stavka 2. ove točke mogu se uređivati površine za parkove, sport i rekreaciju, te se mogu graditi građevine i sadržaji što upotpunjuju gospodarske sadržaje i pridonose kvaliteti prostora.

(1.) Proizvodne i poslovne namjene

U izdvojenim se građevinskim područjima za sadržaje proizvodne i poslovne namjene primjenjuju odredbe o veličini i uređenju građevne čestice propisane u podtočkama (2.) - (4.), točke 2.3.1.7. ovoga članka.

(2.) Ugostiteljsko-turističke namjene

U izdvojenim građevinskim područjima za ugostiteljsko-turističke namjene, u pravilu, se predviđa građenje motela i kampova.

2.4.1.2. Sportska i rekreacijska namjena izvan građevinskih područja naselja

Prostornim planom određene su izdvojene zone za gradnju i uređenje sportsko-rekreacijskih sadržaja, i to:

-  južni dio Grada Zagreba: Demerje, Kupinečki Kraljevec, Mala Mlaka, Strmec, Odra i Rakitje;

-  istočni dio Grada Zagreba: Adamovec, Planina Gornja, Prepuštovec, Slanovec, Soblinec, Vugrovec Gornji i golf igralište Sesvete.

U navedenim zonama dopušta se gradnja novih sportsko-rekreacijskih građevina te rekonstrukcija postojećih sportsko-rekreacijskih građevina prema sljedećim kriterijima:

-  veličina građevne čestice ne može biti manja od 600 m²;

-  ukupna izgrađenost građevne čestice može biti najviše 40%;

-  najmanje 30% građevne čestice mora biti prirodni teren i nije ga moguće planirati unutar rezervacije proširenja postojeće ulice;

-  visina sportsko-rekreacijske građevine je specificirana zahtjevima određene vrste sporta;

-  uz sportsko-rekreacijsku građevinu se ne dopušta gradnja pomoćnih građevina;

-  udaljenost građevnog pravca građevine od bližeg ruba cestovnog zemljišta ostalih cesta i prometnih površina, u pravilu, ne smije biti manja od 5 m;

-  najmanja udaljenost sportsko-rekreacijske građevine iznosi h/2 od međe susjednih građevnih čestica, ali ne manje od 6 m.

Postojeće sportsko-rekreacijske građevine se mogu rekonstruirati do uvjeta određenih za nove sportsko-rekreacijske građevine, a ako su postojeći parametri veći od propisanih, mogu se zadržati ali bez povećanja.

Za zone sporta i rekreacije u Demerju, Soblincu, Prepuštovcu i Rakitju uvjeti uređivanja bit će određeni prostornim planovima užih područja te je moguće planirati i sadržaje javne i društvene namjene.

Za površinu sportsko-rekreacijske namjene golf igralište Sesvete određuje se obaveza izrade urbanističkog plana uređenja kojim će se detaljno odrediti uvjeti gradnje i uređenja tog prostora.

2.4.1.3. Groblja

Izvan građevinskih područja naselja planirane su površine za razvoj groblja, i to:

-  južni dio Grada Zagreba - rezervirane površine za novo južno gradsko groblje Suhaki i novo groblje "Donji Dragonožec";

-  istočni dio Grada Zagreba - postojeća groblja Cerje, Glavnica Donja, Markovo Polje, Planina Donja i Vugrovec Donji.

Uvjeti uređivanja groblja propisani su u točki 2.3.1.13. ovoga članka.

Detaljne granice za novo gradsko groblje Suhaki, površina kojeg je u Prostornom planu označena kao površina rezervirana za budući razvoj, bit će utvrđene nakon posebnih istraživanja o potrebama i podobnosti lokacije temeljem posebnih propisa i urbanističkog plana uređenja.

Odredbom članka 5. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 1/09) u točki 2.4.1. stavku 2. iza riječi: "uređenju" dodane su riječi: "i gradnji".

Odredbom članka 5. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 21/14) u točki 2.4.1. stavku 2. riječi: "Zakonu o prostornom uređenju i gradnji" zamijenjene su riječima: "zakonima kojima se uređuje prostorno uređenje i gradnja", a riječ: "šport" zamijenjena je riječju: "sport".

Odredbom članka 5. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 1/09) u točki 2.4.1. stavku 3. riječi: "zaštićenim dijelovima prirode" zamijenjene su riječima: "zaštićenim prirodnim vrijednostima i drugim posebno vrijednim dijelovima prirode".

Odredbom članka 5. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 21/14) u točki 2.4.1.1. podtočki (1.), iza alineje 2. dodana je nova alineja 3.

Odredbom članka 5. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 21/14) u točki 2.4.1.1. podtočki (3.) stavku 2., riječ: "šport" zamijenjena je riječju: "sport".

Odredbom članka 5. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 1/09) točki 2.4.1.1. u podtočki (3.) Poljoprivredni gospodarski kompleksi, iza stavka 3. dodan je novi stavak 4.

Odredbom članka 5. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 21/14) u naslovu točke 2.4.1.2. riječ: "Športska" zamijenjena je riječju: "Sportska".

Odredbom članka 5. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 21/14) u točki 2.4.1.2. u stavku 1. riječ: "športa" zamijenjena je riječju: "sporta".

Odredbom članka 5. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 21/14) u točki 2.4.1.2. u podtočki (1.) stavak 2. je izmijenjen.

Odredbom članka 5. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 1/09) u točki 2.4.1.2. podtočki (4.), iza riječi: "Soblincu" stavljen je zarez, veznik "i" je brisan, a iza riječi "Prepuštovcu", točka je zamijenjena zarezom i dodane su riječi: "Rakitju, Lučkom i Slanovcu.".

Odredbom članka 5. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 21/14) u podtočki (4.) riječ: "športa" zamijenjena je riječju: "sporta".

Odredbom članka 5. Odluke o dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 26/15) u točki 2.4.1.2. u podtočki (4.) iza riječi: "Prepuštovcu" brisan je zarez, a riječi: "Rakitju, Lučkom i Slanovcu" zamijenjene su riječima: "i Rakitju".

Odredbom članka 5. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 21/14) u točki 2.4.1.2. u podtočki (5.) riječ: "športa" zamijenjena je riječju: "sporta".

Odredbom članka 5. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 1/09) u točki 2.4.1.3. u stavku 1. alineje 1. i 2. su izmijenjene.

Odredbom članka 5. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 1/09) u točki 2.4.1.3. u stavku 3. riječi: "prostornog plana užeg područja" zamijenjene su riječima: "posebnih propisa i detaljnijeg dokumenta prostornog uređenja".

Odredbom članka 5. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 21/14) u točki 2.4.1.3. u stavku 3. riječi: "detaljnijeg dokumenta prostornog uređenja." zamijenjene su riječima: "urbanističkog plana uređenja.".

Odredbom članka 9. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 22/17) točka 2.4.1. je izmijenjena.

 

2.4.2. Građevine koje se mogu graditi izvan građevinskih područja

Izvan građevinskog područja mogu se, u skladu sa zakonom, drugim propisima i odredbama ove odluke, graditi i građevine za koje se ne određuju posebna građevinska područja kao:

(1.) poljoprivredne gospodarske građevine;

(2.) građevine u funkciji gospodarenja šumama i lova: lugarnice, lovački domovi, građevine za sklanjanje i boravak planinara, škole u prirodi i sličnih sadržaja;

(3.) planinarski i slični domovi, skloništa i slične građevine za sklanjanje i boravak planinara;

(4.) manje vjerske građevine: križevi, poklonci, kapelice i sl;

(5.) objekti infrastrukture (prometne, energetske, komunalne itd.);

(6.) građevine elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme (samostojeći antenski stup) unutar zona moguće gradnje određenih za ove građevine;

(7.) groblja za kućne ljubimce;

(8.) komunalne građevine i komunalna infrastruktura; komunalne građevine u funkciji gospodarenja otpadom prema kartografskim prikazima;

(9.) poljoprivredno-gospodarski kompleksi na poljoprivrednom zemljištu na područjima poljoprivredno-gospodarskih regija (zona) Grada Zagreba;

(10.) sportsko-rekreacijske građevine na površinama izvan građevinskih područja namijenjenih za sadržaje sporta i rekreacije.

 

2.4.2.1. Poljoprivredne gospodarske građevine izvan građevinskog područja

Izvan građevinskog područja naselja uz poljoprivredno gospodarstvo primjerene veličine određene ovim planom mogu se graditi poljoprivredne gospodarske građevine s pripadajućom infrastrukturom, u pravilu, ako su smještene u poljoprivrednim gospodarskim regijama (zonama).

Tlocrtna zauzetost poljoprivrednim gospodarskim građevinama ne može biti veća od 1000 m2.

Uz poljoprivredne gospodarske građevine na poljoprivrednom gospodarstvu mogu se graditi stambene građevine do 400 m2 građevinske (bruto) površine.

Poljoprivredne gospodarske građevine i pripadajuće stambene građevine grade se u skladu s uvjetima zaštite okoliša i očuvanjem krajobraza, lokalnim uvjetima i posebnim uvjetima središnjeg tijela uprave nadležnog za poljoprivredu.

Opravdanost gradnje građevina dokazuje se programom o namjeravanim ulaganjima koji mora sadržavati prikaz zaštite okoliša, usklađenost s lokalnim uvjetima, a potvrđuje ga gradsko upravno tijelo nadležno za poljoprivredu.

(1.) Poljoprivredne gospodarske građevine što se grade izvan građevinskog područja naselja u funkciji obavljanja poljoprivredne djelatnosti, mogu se graditi na poljoprivrednom gospodarstvu primjerene veličine određene ovim planom.

Za stočarsku proizvodnju veličina poljoprivrednog gospodarstva je određena najmanjim brojem uvjetnih grla, a za voćarsku i vinogradarsku proizvodnju površinom voćnjaka i vinograda.

Uvjetnim grlom podrazumijeva se grlo težine 500 kg za koje je potrebno osigurati 0,34 ha zemljišta. Temeljem "uvjetnog grla" utvrđeni su koeficijenti za izračun površina potrebnih za oblikovanje veličine posjeda za obavljanje poljoprivredne djelatnosti izvan građevinskog područja naselja, s time da je broj uvjetnih grla potreban za formiranje posjeda za stočarsku i peradarsku proizvodnju izvan građevinskog područja naselja najmanje 10 uvjetnih grla.

Ostale vrste stoke i peradi svode se na uvjetna grla primjenom sljedećih koeficijenata:

 

Vrsta stoke

Koeficijent

Broj grla

krava, steona junica

1,00

10

bik

1,50

7

vol

1,20

8

junad 1-2 god.

0,70

14

junad 6-12 mjeseci

0,50

20

telad

0,25

40

krmača + prasad

0,005

182

tovne svinje do 6 mjeseci

0,25

40

mlade svinje 2-6 mjeseci

0,13

77

teški konj

1,20

8

srednje teški konji

1,00

10

laki konji

1,80

13

ždrebad

0,75

13

ovce, ovnovi, koze i jarci

0,10

100

janjad i jarad

0,05

200

tovna perad

0,00055

18.000

konzumne nesilice

0,002

5.000

rasplodne nesilice

0,0033

3.000

 

Uz program o namjeravanim ulaganjima uvjete držanja domaćih životinja i gradnje smještajnog prostora propisuje gradsko upravno tijelo nadležno za poslove poljoprivrede.

Primjerenom veličinom poljoprivrednog gospodarstva za voćarsku proizvodnju smatra se voćnjak od 2 ha i veći, a za vinogradarsku proizvodnju vinograd 1,0 ha i veći.

Stambene građevine poljoprivrednog gospodarstva ne mogu se graditi na parceli ako na njoj već nisu izgrađene poljoprivredne gospodarske građevine s kojima čine jedinstvenu gospodarsku i arhitektonsku cjelinu.

Oblikovanje građevina poljoprivrednog gospodarstva, odabir građevinskog materijala te koncepcija prostorne organizacije građevina na parceli moraju biti u skladu s uobičajenim načinom građenja na određenom prostoru i s okolnim krajobrazom.

Udaljenost poljoprivrednih gospodarskih građevina za stoku od građevinskog područja naselja ovisi o njihovoj veličini odnosno kapacitetu izraženom u jedinici "uvjetnog grla" prema sljedećoj tablici:

 


VRSTA STOKE

max. KAPACITET GRAĐEVINE

(BROJ GRLA PREMA UDALJENOSTI GRAĐEVINE OD NASELJA)

udaljenost od naselja (m)

100

200

300

400

500

UVJETNA GRLA

 

 

 

 

 

mliječne krave

50

100

200

400

800 i više

junad 6-12 mj.

100

200

400

800

1.600

junad 1-2 god.

71

143

286

57

1.142

telad

167

303

606

1.212

 

krmača + prase

200

400

800

1.600

 

tovne svinje

200

400

800

1.600

 

perad

5.000

20.000

30.000

40.000

50.000

 

Za poljoprivredne gospodarske građevine koje nemaju negativan utjecaj na kvalitetu života u naselju ne propisuje se udaljenost od građevinskog područja naselja.

(2) Klijeti do 40 m2 građevinske (bruto) površine mogu se graditi na površini vinograda od 1 ha uz mogućnost povećanja izgrađene površine za 20 m2 za svakih 0,5 ha vinograda izvan područja Parka prirode Medvednica. U Parku prirode Medvednica na području koje je određeno kao pristupna zona užem području parka unutar zona tradicijskih naseobina mogu se graditi klijeti. Najveća dopuštena površina klijeti iznosi 40 m² građevinske (bruto) površine na površini postojećih vinograda od najmanje 1 ha, a u slučaju površine veće od 1 ha, bez obzira na veličinu površine vinograda, klijet ne može biti veća od 40 m2.

Klijeti su tradicijske građevine u vinogradima, a moraju se graditi u skladu s tradicijskim obilježjima prostora i takvih građevina te smjestiti tako da ne narušavaju krajobrazne i prirodne vrijednosti prostora.

(3) Spremišta za alat u funkciji voćarstva, povrtlarstva i cvjećarstva mogu se graditi do 20 m2 građevinske (bruto) površine na parcelama ne manjim od 0,2 ha, od lakog građevinskog materijala kao montažne građevine oblikovanja usklađenog s tradicijskim načinom gradnje.

(4) Pčelinjaci se smještaju u prostoru tako da su od prometne površine udaljeni najmanje 15 m.

(5) Uvjete uzgoja kućnih ljubimaca i malih životinja i za građenje potrebnih građevina smještajnog i gospodarskog prostora te udaljenosti od naselja propisuje nadležno tijelo za poljoprivredu i tijelo nadležno za poslove veterinarstva.

(6) Staklenici, plastenici za uzgoj povrća, voća i cvijeća, uzgajališta puževa, glista, žaba i sl. mogu se postavljati na poljoprivrednim površinama, ako to nije u suprotnosti s lokalnim uvjetima i zaštitom okoliša.

(7) Ribnjaci se grade namjenski za uzgoj riba na potocima izvan aluvijalnih naslaga rijeke Save tako da se osigura povrat vode potoka iz ribnjaka u korito potoka. Okolni prostor uređuje se u skladu s krajobraznim karakteristikama.

Posebne uvjete za gradnju i uređenje ribnjaka izdaju državna tijela nadležna za vode i poljoprivredu.

 

2.4.2.2. Građevine u funkciji gospodarenja i korištenja šuma i lova

Građevine u funkciji gospodarenja šumama, što se grade u šumi ili na šumskom zemljištu, kao što su lugarnice i druge građevine u funkciji šumarstva, moraju biti u skladu s posebnim uvjetima koje utvrđuje nadležno tijelo za gospodarenje šumama i šumskim zemljištem, uz prethodnu suglasnost nadležnog ministarstva, a u zaštićenim prirodnim vrijednostima i tijela nadležnih za zaštitu prirode.

Građevine u funkciji lova što se grade u šumi i na šumskom zemljištu ili poljoprivrednom zemljištu moraju biti u skladu s posebnim uvjetima koje utvrđuje tijelo nadležno za gospodarenje šumama i šumskim zemljištem te tijelo nadležno za poljoprivredu uz prethodnu suglasnost ministarstva nadležnog za poljoprivredu i šumarstvo.

Građevine posebne namjene u funkciji dodane vrijednosti gospodarenja šumama (škole u prirodi, izložbe u šumi, edukacijske staze i sl.) iznimno mogu se graditi u šumi i na šumskom zemljištu privatnih šumovlasnika, ako su utvrđeni programom gospodarenja odobrenim od strane nadležnog tijela za gospodarenje šumama.

 

2.4.2.3. Građevine za boravak i sklanjanje planinara

Na prostoru Grada Zagreba nije predviđena gradnja planinarskih domova, skloništa i sličnih građevina za sklanjanje i boravak planinara osim unutar Parka prirode Medvednica.

Za rekonstrukciju i zamjenu građevina iz stavka 1. ove točke na prostoru Parka prirode Medvednica primjenjivat će se odredbe Prostornog plana područja posebnih obilježja Parka prirode Medvednica.

Uvjeti za smještaj i građenje novih građevina iz stavka 1. ove točke na prostoru Parka prirode Medvednica određeni su Prostornim planom područja posebnih obilježja Parka prirode Medvednica.

 

2.4.2.4. Manje vjerske građevine

Na prostoru Grada Zagreba mogu se izvan građevinskog područja na prostorima primjerenim za tu namjenu graditi manje vjerske građevine, i to križevi, poklonci, kapelice i sl., najveće građevinske (bruto) površine do 30 m2.

 

2.4.2.5. Objekti infrastrukture

Na prostoru Grada Zagreba mogu se na površinama izvan građevinskih područja smjestiti objekti infrastrukture (prometne, energetske, komunalne itd.). Za navedene objekte uvjeti smještaja određeni su točkom 5. i ostalim sveukupnim odredbama ove odluke.

 

2.4.2.6. Građevine elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme

Na prostoru Grada Zagreba mogu se na površinama izvan građevinskih područja smjestiti građevine elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme (samostojeći antenski stup) unutar zona moguće gradnje određenih za ove građevine. Za navedene građevine su uvjeti smještaja određeni točkom 5. i ostalim sveukupnim odredbama ove odluke.

 

2.4.2.7. Groblja za kućne ljubimce

Na prostoru Grada Zagreba mogu se izvan građevinskog područja na prostorima primjerenim za tu namjenu smjestiti groblja za kućne ljubimce u skladu s posebnim propisima uz obavezu hortikulturnog uređenja visokim zelenilom.

 

2.4.2.8. Komunalne građevine i komunalna infrastruktura; komunalne građevine u funkciji gospodarenja otpadom prema kartografskim prikazima

Na prostoru Grada Zagreba mogu se na površinama izvan građevinskih područja smjestiti komunalne građevine i komunalna infrastruktura. Za navedene građevine su uvjeti smještaja određeni točkom 5. i ostalim sveukupnim odredbama ove odluke.

Osim građevina iz prvog stavka ove točke, na prostoru Grada Zagreba mogu se na površinama izvan građevinskih područja smjestiti i komunalne građevine u funkciji gospodarenja otpadom. Unutar površine infrastrukturnih sustava IS na lokaciji Resnik predviđen je centar za gospodarenje otpadom i reciklažno dvorište građevinskog otpada na lokaciji Resnik-Ostrovci.

Lokacija Obreščica određuje se za potrebe smještaja kompostane.

Cjeloviti sustav gospodarenja otpadom predviđen je kao sustav podložan promjenama i unapređivanjima te se prostorne mogućnosti utvrđuju sukladno posebnim zakonima i propisima. Mogućnosti Centra za gospodarenje otpadom u Resniku preispitat će se u posebnom postupku sukladno posebnim propisima, te će se tehnološki procesi, lokacije građevina i opreme provjeriti i utvrditi u posebnim postupcima temeljem stručnih podloga.

Cjeloviti sustav gospodarenja otpadom te način postupanja s otpadom u Gradu Zagrebu određeni su točkom 8. Postupanje s otpadom ove odluke.

 

2.4.2.9. Poljoprivredni gospodarski kompleksi

Prostornim planom su određene površine poljoprivrednih gospodarskih kompleksa na poljoprivrednom zemljištu, u područjima poljoprivredno gospodarskih regija (zonama):

-  južni dio Grada Zagreba: Hrvatski Leskovac i prostor sjeverno od Kupinečkog Kraljevca;

-  istočni dio Grada Zagreba: Dumovečki Lug i Šašinovečki Lug.

-  Poljoprivredni gospodarski kompleks s pripadajućim poljoprivrednim zemljištem može se formirati za potrebe ratarske, stočarske, voćarske, povrtlarske te druge poljoprivredne proizvodnje.

-  Parcelaciju i vrstu proizvodnje poljoprivrednih gospodarskih kompleksa određuje nadležno tijelo za poljoprivredu u skladu s regionalizacijom poljoprivredne proizvodnje - poljoprivredne gospodarske regije (zone) Grada Zagreba.

-  Na poljoprivrednim gospodarskim kompleksima omogućava se gradnja građevina isključivo u funkciji poljoprivredne proizvodnje u skladu s uvjetima iz točke 2.4.2.1.

-  Iznimno, unutar poljoprivrednog gospodarskog kompleksa Dumovečki Lug omogućuje se građenje građevina i uređivanje prostora za uzgoj i zaštitu kućnih ljubimaca i malih životinja, te smještaj groblja za kućne ljubimce.

 

2.4.2.10. Sportsko-rekreacijske građevine

Prostornim planom je određeno da se izvan građevinskih područja mogu graditi i uređivati zone odmora i rekreacije, a na kojima je dopušteno graditi sportsko-rekreacijske građevine, i to:

(1.) Unutar Parka prirode Medvednica ovim su planom izdvojene postojeće zone odmora i rekreacije, tj. prostori znatnijeg okupljanja posjetitelja koji su po svom karakteru prostori bez opreme, prostori s opremom, prostori s građevinama.

Za navedene prostore primjenjivat će se odredbe Prostornog plana područja posebnih obilježja Parka prirode Medvednica.

(2.) Za zone odmora i rekreacije na vodozaštitnim područjima uvjeti uređivanja odredit će se na temelju Odluke o zaštiti izvorišta Stara Loza, Sašnjak, Žitnjak, Petruševec, Zapruđe i Mala Mlaka i drugih posebnih propisa.

(3.) Za zone odmora i rekreacije u posebnim rezervatima uvjeti uređivanja odredit će se sukladno kriterijima zaštite prirodnih resursa kao i mogućnosti njihova korištenja, krajobrazne valorizacije prostora temeljene na biološkoj raznolikosti.

(4.) Za ostale zone odmora i rekreacije uvjeti uređivanja odredit će se u skladu s uvjetima iz ovog članka i prema posebnim propisima.

Za zone iz podtočaka (3.) i (4.) ove točke dopušta se gradnja novih građevina te rekonstrukcija postojećih sportsko-rekreacijskih građevina prema sljedećim kriterijima:

-  veličina građevne čestice ne može biti manja od 300 m²,

-  ukupna izgrađenost građevne čestice može biti najviše 20%,

-  najmanje 40% građevne čestice mora biti prirodni teren i nije ga moguće planirati unutar rezervacije proširenja postojeće ulice;

-  visina sportsko-rekreacijske građevine je specificirana zahtjevima određene vrste sporta;

-  uz sportsko-rekreacijsku građevinu ne dopušta se gradnja pomoćnih građevina;

-  udaljenost građevnog pravca glavne građevine od bližeg ruba cestovnog zemljišta ostalih cesta i prometnih površina, u pravilu, ne smije biti manja od 5 m;

-  najmanja udaljenost sportsko-rekreacijske građevine iznosi h/2 od međe susjednih građevnih čestica, ali ne manje od 5 m.

Postojeće sportsko-rekreacijske građevine se mogu rekonstruirati do uvjeta određenih za nove sportsko-rekreacijske građevine, a ako su postojeći parametri veći od propisanih, mogu se zadržati ali bez povećanja.

Izvan zona odmora i rekreacije iz ove točke određenih ovim planom moguće je uređivati i graditi biciklističke staze, trim staze, jahaće staze, sukladno obilježjima prostora.

Odredbom članka 2. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 2/06), u točki 2.4.2. iza podtočke (4.) umjesto točke stavljena je točka zarez i dodane su nove podtočke (5.) i (6.).

Odredbom članka 5. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 1/09) u točki 2.4.2. iza podtočke "(6.) groblja za kućne ljubimce;" dodane su nove podtočke (7.) i (8.).

Odredbom članka 3. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/09) u točki 2.4.2. iza podtočke (5.) dodana je nova podtočka (6.)

Odredbom članka 3. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/09) u točki 2.4.2. dosadašnje podtočke (6.), (7.) i (8.) postale su podtočke (7.), (8.) i (9.).

Odredbom članka 5. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 1/09) u točki 2.4.2.1. u stavku 1. iza riječi "građevina" brisan je zarez i riječi: "odnosno obiteljska kuća".

Odredbom članka 5. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 1/09) u točki 2.4.2.1. u podtočki (1.) stavak 7. je izmijenjen.

Odredbom članka 5. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 1/09) u točki 2.4.2.1. u podtočki (1.) stavku 8. iza riječi: "građevine" umjesto zareza stavljena je točka, a riječi: "odnosno obiteljske kuće" su brisane.

Odredbom članka 5. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 1/09) u točki 2.4.2.1. u podtočki (1.) stavak 9. je izmijenjen.

Odredbom članka 5. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 1/09) u točki 2.4.2.1. u podtočki (2.) u stavku 1. riječi: "bruto razvijene" zamijenjene su riječima: "građevinske (bruto)".

Odredbom članka 5. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 1/09) u točki 2.4.2.1. u podtočki (3.) riječi: "bruto razvijene" zamijenjene su riječima: "građevinske (bruto)".

Odredbom članka 5. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 1/09) u točki 2.4.2.2. stavku 1. riječi: "dijelovima prirode" zamijenjene su riječima: "prirodnim vrijednostima".

Odredbom članka 5. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 1/09) u točki 2.4.2.4. riječi: "bruto razvijene" zamijenjene su riječima: "građevinske (bruto)".

Odredbom članka 9. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 22/17) točka 2.4.2. je izmijenjena.

 

2.5. Zahvati koje je moguće planirati u svim namjenama

Postava reklamnih panoa omogućuje se na površinama svih namjena, u skladu sa posebnom gradskom odlukom i lokalnim uvjetima.

Za potrebe Javne ustanove Park prirode Medvednica mogu se na prostorima ulaza u Park postavljati montažno-demontažne građevine do 12 m2 građevinske (bruto) površine u funkciji informiranja, edukacije i prodaje suvenira, uređivati odmorišta, te postavljati informativno-edukativne table, oblikovno usklađeno s krajobrazom.

Odredbom članka 5. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 1/09) iza točke 2.4.2.4. dodana je nova točka 2.5.

 

Članak 8.

 

3. UVJETI SMJEŠTAJA GOSPODARSKIH SADRŽAJA U PROSTORU

 

Gospodarski sadržaji i njihove građevine i uređaji grade se prema posebnim propisima, pravilima struke i odredbama ove odluke.

U Prostornom planu osigurani su prostorni i drugi uvjeti za smještaj gospodarskih sadržaja, i to:

-  u građevinskim područjima naselja;

-  u izdvojenim građevinskim područjima;

-  izvan građevinskog područja.

Gospodarske djelatnosti smještaju se u prostore iz stavka 2. ove točke uz uvjet da:

-  racionalno koriste prostor;

-  nisu energetski zahtjevne, koriste ekološki prihvatljive energente i prometno su primjerene;

Odredbom članka 6. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 1/09), u točki 3. stavku 3. alineji 2. iza riječi: "zahtjevne" stavljen je zarez i dodane su riječi: "koriste ekološki prihvatljive energente".

-  nisu u suprotnosti sa zaštitom okoliša;

-  zasnovane su na modernim sektorima, temeljenim na novim tehnologijama i sektoru usluga;

-  imaju obilježje tradicionalne zagrebačke proizvodnje i usluga;

-  najbolje valoriziraju ljudski rad;

-  materijalno mogu doprinijeti funkcioniranje Grada i šire.

Točne granice obuhvata, detaljna namjena, tipologija i način gradnje gospodarskih građevina unutar granica područja za koja se izrađuju GUP grada Zagreba i GUP Sesveta, shematski prikazanih ovim prostornim planom kao gospodarski sadržaji na većim površinama ili pojedinačni gospodarski sadržaji, odredit će se GUP-om grada Zagreba i GUP-om Sesveta.

Odredbom članka 4. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 16/02), u točki 3. četvrti stavak zamijenjen je novim stavcima četvrtim, petim i šestim.

Odredbom članka 5. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 11/03), u točki 3. četvrti stavak je izmijenjen.

Uvjeti smještaja gospodarskih sadržaja u građevinskim područjima 68 naselja određuju se ovom odlukom.

Izvan građevinskih područja naselja i izdvojenih građevinskih područja za gospodarske namjene u pravilu su smješteni sadržaji u funkciji:

-  obavljanja poljoprivredne djelatnosti;

-  eksploatacije mineralnih sirovina;

-  korištenja i zaštite šuma.

Djelatnostima iz stavka 6. ove točke gospodari se na temelju posebnih propisa i odredaba ove odluke uz uvažavanje mjera zaštite okoliša iz članka 14. točke 9. i drugih odredaba ove odluke.

Odredbom članka 4. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 16/02), u točki 3. dosadašnji stavci peti, šesti i sedmi postali su stavci sedmi, osmi i deveti.

Odredbom članka 5. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 11/03), u točki 3. stavci peti i šesti su brisani, a stavci sedmi, osmi i deveti postali su stavci peti, šesti i sedmi.

Odredbom članka 10. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 22/17) u točki 3. stavku 7. riječ: "točka" zamijenjena je riječju: "točke".

 

3.1. Proizvodna i poslovna namjena

3.1.1.

Gospodarske zone veće od 2 ha, u pravilu se smještaju na rubnom dijelu građevinskog područja grada Zagreba i Sesveta, uz građevinska područja drugih naselja ili odvojeno od građevinskih područja naselja. Namijenjene su pretežito gospodarskim sadržajima industrijske i zanatske proizvodnje, komunalno-servisnim i prometnim građevinama, velikim poslovnim sadržajima i trgovačkim centrima.

Za gospodarske zone veće od 10 ha izradit će se, u pravilu, prostorni plan užeg područja.

Odredbom članka 6. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 21/14) u točki 3.1.1. stavku 2., iza riječi: "područja" znak "," zamijenjen je znakom "." a riječi: "ili će se postupiti u skladu s programom mjera za unapređenje stanja u prostoru." su brisane.

 

3.1.2.

Gospodarske zone do najviše 2 ha, predviđene su pretežito za sadržaje zanatstva, trgovine, usluge, komunalne servise, građevinske i manje industrijske građevine, te ugostiteljsko-turističke djelatnosti s nužnim pratećim sadržajima.

Korištenjem prostora i građevina koje nisu u funkciji (napušteni prostori) i aktiviranjem neiskorištenih prostora podupiru se inovacije, razvoj, primjena novih tehnologija, te racionalno korištenje prostora i infrastrukture.

 

3.1.3.

Tehnološki parkovi, poduzetnički i drugi pretežito poslovni i turističko-ugostiteljski centri mogu se osnovati i na manjim prostorima od navedenih u točki 3.1.2., a najmanje na parcelama površine 0,5 ha, koje se odlikuju dobrom prometnom povezanošću, osobito javnim prijevozom uz obvezu zadovoljenja prometa u mirovanju na vlastitoj parceli.

 

3.2. Pretežno ugostiteljsko-turistička namjena

Radi uključivanja Grada Zagreba u krug atraktivnih srednjoeuropskih turističkih gradova, potrebno je:

-  povećanje kvalitete postojećih i gradnja novih smještajnih kapaciteta;

-  stvaranje prepoznatljivog "imagea" Grada, na temeljima kulturno-povijesne i prirodne baštine gdje se u tijeku cijele godine mogu održavati skupovi i događanja u svim područjima ljudskog djelovanja.

Određene su tri razvojne turističke zone Grada Zagreba za smještaj ugostiteljsko-turističkih sadržaja:

-  primarna turistička zona koja obuhvaća uže gradsko središte, koje zahtijeva investicije u rješenje prometa i restauraciju najvrijednijih građevina, a prvenstvo u razvoju te zone treba imati njegov najatraktivniji dio, Gornji grad i Kaptol;

-  sekundarna turistička zona koja obuhvaća preostali dio grada Zagreba i uži dio Sesveta, sa brojnim različitim, u prostoru raspršenim posebnostima (park Maksimir, SRC Jarun, prostor uz Savu, Park prirode Medvednica, brojni objekti i prostori kulturnih dobara, itd.), u kojoj prvenstveno treba urediti i opremiti prostore i građevine te primjereno označavati i urediti pješačke zone i biciklističke staze;

-  tercijarna turistička zona koja obuhvaća južni i istočni dio Grada Zagreba. To je prostrana, ali turistički relativno zanemarena zona, kojoj nedostaje primjereno označavanje i povezanost sa središnjim dijelom Grada. U ovoj zoni treba razvijati turističko-ugostiteljsku djelatnost na seoskim obiteljskim gospodarstvima s mogućom rekreacijom (jahanje, trčanje, hodanje).

 

3.3. Poljoprivreda

3.3.1.

Razvoj poljoprivrede kao gospodarske djelatnosti na prostoru Grada Zagreba temelji se na poljoprivrednom gospodarstvu.

Odredbom članka 10. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 22/17) u točki 3.3.1. stavku 1. riječ: "poljprivrede" zamijenjena je riječju: "poljoprivrede" a riječi: "obiteljskom seoskom" zamijenjene su riječju: "poljoprivrednom".

Sve poljoprivredne površine, (određene u Prostornom planu kao osobito vrijedno obradivo tlo P1, vrijedno obradivo tlo P2, ostalo obradivo tlo P3 te ostalo poljoprivredno tlo) koriste se kao resursi za proizvodnju kvalitetnih poljoprivrednih proizvoda (zdrave hrane) radi poboljšanja opskrbe lokalnoga stanovništva. Pri tom se ima u vidu njihova važnost za održavanje ekološke ravnoteže, krajobrazne te biološke raznolikosti i održivog razvitka prostora.

Odredbom članka 10. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 22/17) u točki 3.3.1. u stavku 2. iza riječi: "osobito vrijedno obradivo tlo" dodana je oznaka: "P1", iza riječi: "vrijedno obradivo tlo" brisan je zarez, a riječi: "te ostala obradiva tla" zamijenjene su riječima: "P2, ostalo obradivo tlo P3 te ostalo poljoprivredno tlo".

Poljoprivredno gospodarske regije (zone) su prikazane na kartogramu br. 6: Poljoprivredno gospodarske regije (zone) - izmjene i dopune 2017., a podijeljene su na četiri poljoprivredne gospodarske zone kako slijedi:

1. Poljoprivredno gospodarska zona - stočarstvo - uzgoj mliječnih grla goveda:

-  Južni dio Grada Zagreba: Horvati - istočni dio, Kupinečki Kraljevec - južni dio, Starjak - središnji dio, Brebernica - sjeverni dio, Gornji i Donji Trpuci, Lipnica, Havidić Selo, Gornji Dragonožec, Odranski Obrež - sjeverni dio, Odra, Hrašće Turopoljsko - južni dio i Veliko Polje

-  Istočni dio Grada Zagreba: Šašinovec, Drenčec, Glavničica, Lužan, Budenec, Belovar, Adamovec, Moravče, Planina Gornja i Donja, Paruževina - južni dio, Gajec i Soblinec - zapadni dio

2. Poljoprivredno gospodarska zona - vinogradarstvo:

-  Južni dio Grada Zagreba: Gornji Trpuci, Lipnica - sjeverni dio, Havidić Selo - sjeverni dio i Gornji Dragonožec

-  Istočni dio Grada Zagreba: Planina Gornja i Donja, Kašina, Blaguša Glavnica Gornja i Donja, Moravče - sve južni dio, Jasenovec, Paruževina - sjeverni dio, Đurđekovec - sjeverni dio, Dobrodol - sjeverni dio, Šimunčec - središnji zapadni dio, Vuger Selo - središnji dio, Vugrovec Donji i Gornji, Goranec - središnji istočni dio, Prekvršje, Kašinska Sopnica i Kučilovina

3. Poljoprivredno gospodarska zona - povrćarstvo

-  Južni dio grada Zagreba: Hrvatski Leskovac, Goli Breg, Brezovica, Odranski Obrež-središnji i sjeverni dio, Gornji i Donji Čehi, Mala Mlaka, Buzin, Odra -sjeverno od oteretnog kanala, Hrašće Turopoljsko i Veliko Polje

-  Istočni dio Grada Zagreba: Ivanja Reka, Šašinovec - istočni dio, Soblinec -sjeverozapadni dio, Paruževina - južni dio, Adamovec - središnji dio i Belovar - zapadni dio

4. Poljoprivredno gospodarska zona - voćarstvo:

-  Južni dio Zagreba: Horvati, Kupinečki Kraljevec - središnji i južni dio, Starjak - sjeverni i središnji dio, Gornji Trpuci - središnji dio, Donji Trpuci - istočni i srednji sjeverni dio, Lipnica - sjeverni dio, dio uz granicu naselja Strmec, Zadvorsko i Hudi Bitek, Goli Breg, Brezovica, Gornji i Donji Čehi, Mala Mlaka, Odra - sjeverni dio, Hrašće Turopoljsko - južni dio, Buzin i Veliko Polje

-  Istočni dio Grada Zagreba: Ivanja Reka, Budenec - središnji dio, Cerje, Glavničica - sjeverni dio, Lužan - sjeverni dio, Soblinec, Žerjavinec, Belovar, Adamovec, Gajec, Vurnovec, Paruževina - manji središnji dio, Jesenovec - južni i istočni dio, Dobrodol, Glavnica Gornja i Donja, Blaguša, Kašina i Planina Gornja i Donja.

Odredbom članka 10. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 22/17) u točki 3.3.1. iza stavka 2. dodan je stavak 3.

 

3.3.2.

U Prostornom su planu osigurani prostorni i drugi uvjeti za smještaj građevina u funkciji poljoprivrede, i to:

(1.) u građevinskim područjima naselja: kao poljoprivredne gospodarske građevine na pretežito stambenim građevnim česticama.

Uvjeti za građenje građevina iz ove podtočke određeni su u članku 7., točki 2.3.1.4., podtočkama (2.) i (3.) ove odluke.

(2.) izgrađene strukture izvan građevinskih područja naselja kao:

-  poljoprivredni gospodarski kompleksi;

-  poljoprivredne gospodarske građevine.

Uvjeti građenja građevina iz ove podtočke određeni su u članku 7., točki 2.4.2.1. i u točki 2.4.2.9. ove odluke.

Odredbom članka 10. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 22/17) točka 3.3.2. je izmijenjena.

 

3.4. Eksploatacija mineralnih sirovina

Na području Grada Zagreba ne predviđa se otvaranje novih rudarskih objekata nemetalnih mineralnih sirovina (kamenolomi, šljunčare).

Uvjeti sanacije postojećih rudarskih objekata određeni su u članku 12., točki 7.2.2.4. ove odluke.

Mineralne sirovine potrebne Gradu Zagrebu osigurat će se iz postojećih eksploatacijskih polja, a u konačnom cilju sanacije istih eksploatacijskih polja u razdoblju važenja ovoga plana.

Iznimno, od stavaka 1. i 2. ove točke, omogućuje se:

-  vađenje gline na području između zona Sesvete - Soblinec i Sesvete - Kraljevečki Novaki (površine navedenih eksploatacijskih polja ucrtane su na kartogramu 7.2.: Mineralne sirovine - izmjene i dopune 2017. i označene brojčanom oznakom 2 i 3);

-  vađenje ograničenih količina građevnog kamena na području Parka prirode Medvednica samo u sklopu odobrene eksploatacije za sanaciju eksploatacijskih polja, odnosno za potrebe usklađivanja s namjenom koja je određena Prostornim planom Parka prirode Medvednica te nakon provedene ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu i procjene utjecaja na okoliš planirane prenamjene prostora.

Odredbom članka 10. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 22/17) u točki 3.4. stavak 4. je izmijenjen.

Na području Grada utvrđena su srednje temperaturna ležišta vode ograničenog kapaciteta, koja se mogu koristiti za zagrijavanje građevina, te će se nastaviti istraživati i koristiti geotermalne resurse na području Grada Zagreba (što može pridonijeti boljoj opskrbljenosti Grada toplinskom energijom).

 

3.5. Šumarstvo

Šumama na području Grada gospodari se u skladu s posebnim propisima.

Odredbom članka 10. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 22/17) u točki 3.5. u stavku 1. riječi: "sa Zakonom o šumama i šumskogospodarskim osnovama te drugim propisima" zamijenjene su riječima: "s posebnim propisima".

Šume kao najrasprostranjeniji prirodni ekosustavi velikog ekološkog značenja dijele se prema namijeni na gospodarske, zaštitne i šume posebne namjene.

Odredbom članka 10. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 22/17) u točki 3.5. u stavku 2. riječi: "s posebnom namjenom" zamijenjene su riječima: "posebne namjene".

 

3.5.1.

Gospodarenje šumama i šumskim zemljištem na području Grada podrazumijeva uz gospodarske učinke i održavanje biološke raznolikosti, sposobnosti obnavljanja, vitalnosti i potencijala šume kako bi se ispunile ekološke, društvene i gospodarske funkcije šuma.

Razvoj šumarstva kao gospodarske djelatnosti mora se temeljiti na načelu potrajnog gospodarenja.

Gospodarenje šumama s gledišta korištenja i zaštite prostora treba unaprijediti prema stručnim kriterijima i principima šumarske struke u cilju naglašavanja općekorisnih funkcija šuma i ekološke ravnoteže u prostoru.

 

3.5.2.

Šume Medvednice izuzetno su vrijedne šume Grada Zagreba i šireg prostora. Gospodarenje tim šumama mora biti u skladu sa smjernicama i mjerama za gospodarenje šumama posebne namjene.

 

3.5.3.

Šumama neposredno uz rijeku Savu gospodari se uvažavajući osjetljivost prostora i raznolikost zahtjeva koji se uz rijeku pojavljuju. Šume uz rijeku Savu izuzetno su važne radi svoje zaštitne funkcije i radi očuvanja ekološke stabilnosti i biološke raznolikosti pa je njihove površine poželjno povećavati u sklopu uređenja prostora uz rijeku Savu kao gradskog eko parka novog tisućljeća.

 

3.5.4.

Uvjeti smještaja građevina u šumi i na šumskom zemljištu, koje su u funkciji gospodarenja šumom, određeni su u članku 7., točki 2.4.2.2. ove odluke.

 

3.5.5.

Gospodarenje šumama unutar zaštićenih i posebno vrijednih područja uskladit će se s mjerama zaštite i drugim smjernicama koje su načelno propisane u članku 12. točkama 7.1.1.1. do 7.1.1.4. i 7.1.2. ove odluke.

Odredbom članka 10. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 22/17) u točki 3.5.5. stavku 1. brojčana oznaka: "7.1.1.6." zamijenjena je brojčanom oznakom: "7.1.1.4".

Šumama na području Parka prirode Medvednica i šumama neposredno uz rijeku Savu te ostalim zaštićenim i posebno vrijednim šumama gospodari se u skladu s posebnim propisima i šumskogospodarskim osnovama.

Odredbom članka 10. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 22/17) u točki 3.5.5. u stavku 2. riječi: "sa Zakonom o šumama," zamijenjene su riječima: "s posebnim propisima i", a riječi: "i Zakonom o zaštiti prirode" su brisane.

 

Članak 9.

 

4. UVJETI SMJEŠTAJA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI U PROSTORU

 

4.1.

U Prostornom planu osigurani su prostorni uvjeti smještaja i razvitka sustava društvenih djelatnosti: predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, visokih učilišta, znanstvenih institucija, građevina kulture i sporta, zdravstvenih i socijalnih ustanova, vjerskih građevina te ostalih građevina javnog interesa (uprava, pravosuđe, diplomatska predstavništva, udruge građana, političke stranke i dr.).

Odredbom članka 7. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 21/14) u točki 4.1. stavku 1. riječ: "športa" zamijenjena je riječju: "sporta".

Vrsta i broj građevina društvenih djelatnosti iz stavka 1. ove točke određuju se mrežom građevina za svaku djelatnost na osnovi posebnih zakona i standarda.

Mreža građevina društvenih djelatnosti unutar područja GUP-a grada Zagreba i GUP-a Sesveta utvrđuje se tim planovima.

Na ostalom prostoru Grada, koji nije obuhvaćen GUP-om grada Zagreba i GUP-om Sesveta, za građevine društvenih djelatnosti propisuju se uvjeti za njihovu gradnju, a samo iznimno su određene i lokacije te su prikazane na kartografskom prikazu Građevinska područja naselja - izmjene i dopune 2017., u mjerilu 1:5000.

Odredbom članka 6. Odluke o dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 26/15) u točki 4.1. stavku 4. riječi: "Građevinska područja naselja" zamijenjene su riječima: "Građevinska područja naselja - dopune 2015.".

 

4.2. Predškolske ustanove i osnovne škole

Odredbom članka 11. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 22/17) naslov točke 4.2. je izmijenjen.

Predškolske ustanove (dječje jaslice i vrtići) i osnovne škole (središnje škole i građevine područnih razrednih odjela) smjestit će se na način da se pokriju potrebe određenog područja i da se stvore najprimjerenija gravitacijska područja za svaku građevinu.

Potrebe za predškolskim ustanovama i osnovnim školama određuju se na temelju pretpostavljenog udjela djece u ukupnom stanovništvu, i to:

-  za predškolske ustanove 8%, s tim da je obuhvat u predškolskim ustanovama 76%;

-  za osnovne škole 10%.

Pri određivanju lokacija mora se osigurati dostupnost prilaza i prijevoza i njihova sigurnost. Pješački put djeteta/đaka od stanovanja do predškolske ustanove/škole ne smije biti prekidan jakim prometnicama. Lokacija građevine treba biti planirana na kvalitetnom terenu s primjerenom mikroklimom.

 

4.3. Srednje škole

Odredbom članka 11. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 22/17) naslov točke 4.3. je izmijenjen.

Lokacije koje čine mrežu srednjih škola na području Grada Zagreba prikazane su, u pravilu, u GUP-u grada Zagreba i GUP-u Sesveta.

 

4.4. Sveučilište

Odredbom članka 11. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 22/17) naslov točke 4.4. je izmijenjen.

Razvoj i širenje Sveučilišta u Zagrebu, kao "gradskog sveučilišta s kampusima" koji su dobro povezani javnim prijevozom, temeljit će se na postojećoj situaciji i dugoročno utvrđenim potrebama pojedinih struka i ustanova u skladu s njihovim razvojem i potrebama stanovništva.

Lokacije za razvoj i širenje Sveučilišta prikazane su, u pravilu, u GUP-u grada Zagreba i GUP-u Sesveta.

 

4.5. Znanstvene institucije

Odredbom članka 11. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 22/17) naslov točke 4.5. je izmijenjen.

Lokacije za razvoj i širenje znanstvenih institucija prikazane su, u pravilu, u GUP-u grada Zagreba i GUP-u Sesveta. U ostalim naseljima Grada Zagreba, građevine namijenjene znanstvenoj djelatnosti, gradit će se, prema potrebi, unutar građevinskih područja naselja.

 

4.6. Kulturni sadržaji

Odredbom članka 11. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 22/17) naslov točke 4.6. je izmijenjen.

Prostorni raspored, vrsta i površine kulturnih sadržaja prikazani su u GUP-u grada Zagreba i GUP-u Sesveta. U ostalim naseljima Grada Zagreba, građevine namijenjene kulturnim sadržajima gradit će se, prema potrebi, unutar građevinskih područja naselja.

 

4.7. Sport i rekreacija

Građevine i zone sporta i rekreacije smještaju se unutar građevinskih područja naselja, unutar građevinskih područja za izdvojene namjene izvan naselja te na površinama izvan građevinskih područja namijenjenih za sadržaje sporta i rekreacije (zone sporta i rekreacije) određenih u Prostornom planu.

Detaljniji uvjeti gradnje građevina i zona sporta i rekreacije određeni su u članku 7., točki 2.3.1.9., podtočki (3.), točki 2.3.1.12., točki 2.4.1.2. i točki 2.4.2.10. ove odluke.

Odredbom članka 7. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 21/14) u naslovu točke 4.7. riječ: "Šport" zamijenjena je riječju: "Sport".

Odredbom članka 7. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 21/14) u točki 4.7. u stavcima 1. i 2. riječ: "športa" zamijenjena je riječju: "sporta".

Odredbom članka 11. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 22/17) točka 4.7. je izmijenjena.

 

4.8. Zdravstvo i socijalna skrb

Odredbom članka 11. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 22/17) naslov točke 4.8. je izmijenjen.

Postojeće građevine za zdravstvo i socijalnu skrb proširivat će se i adaptirati u skladu s prostornim mogućnostima (ograničenjima). Gradnja novih građevina za zdravstvo i socijalnu skrb moguća je unutar građevinskih područja u dijelovima Grada gdje je izražena potreba za takovim građevinama.

 

4.9.Vjerske građevine

Odredbom članka 11. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 22/17) naslov točke 4.9. je izmijenjen.

Na područjima gdje se zbog izgradnje novih naselja ili stambenih interpolacija nastanjuje više od 5000 stanovnika predviđa se mogućnost gradnje župne crkve.

Odredbom članka 11. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 22/17) u točki 4.9. u stavku 1. broj: "5.000" zamijenjen je brojem: "5000".

Vjerske građevine (kapele, samostani, škole, instituti i dr.) u pravilu, grade se u građevinskim područjima naselja. Manje kapelice, križevi i sl. mogu se smjestiti i izvan građevinskih područja naselja.

 

4.10. Ostali sadržaji javnog interesa

Odredbom članka 11. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 22/17) naslov točke 4.10. je izmijenjen.

Lokacije za smještaj ostalih sadržaja javnog interesa određuju se GUP-om grada Zagreba i GUP-om Sesveta.

U ostalim naseljima Grada Zagreba građevine namijenjene sadržajima javnog interesa gradit će se unutar građevinskih područja naselja.

 

Članak 10.

 

5. UVJETI (FUNKCIONALNI, PROSTORNI, EKOLOŠKI) UTVRĐIVANJA KORIDORA ILI TRASA I POVRŠINA PROMETNIH I DRUGIH INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA U PROSTORU

 

Prostornim su planom osigurane površine infrastrukturnih sustava kao linijske i površinske infrastrukturne građevine državnog i županijskog značenja, i to za:

-  promet (cestovni, željeznički i zračni);

-  vodnogospodarski sustav (vodoopskrba i odvodnja);

-  energetski sustav (opskrba toplinskom, električnom energijom i plinom);

-  pošte i elektroničke komunikacije;

-  komunalne infrastrukturne građevine u funkciji gospodarenja otpadom.

Odredbom članka 12. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 22/17) u točki 5. stavku 1. alineji 4. riječ: "telekomunikacije." zamijenjena je riječima: "elektroničke komunikacije;".

Odredbom članka 12. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 22/17) iza alineje 4. dodana je alineja 5.

Koridori magistralnih elektroenergetskih vodova 110 kV, 220 kV i 400 kV i vodova komunalne infrastrukture prikazani su načelno na kartografskom prikazu 2. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE, 2.A. Energetski sustav - izmjene i dopune 2017. u mjerilu 1:25000 i prikazu 2. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE, 2.B. Vodnogospodarski sustav, Obrada, skladištenje i odlaganje otpada - izmjene i dopune 2017. Njihov detaljni položaj odredit će se urbanističkim planovima uređenja i/ili aktom kojim se odobrava građenje.

Odredbom članka 5. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 16/02), u točki 5. u drugom stavku iza riječi "prikazani su" dodana je riječ "načelno".

Odredbom članka 8. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 21/14) u točki 5. stavku 2., iza riječi: "- izmjene i dopune", broj: "2008." zamijenjen je brojem "2014.", a riječi: "detaljnim planovima uređenja" brisane su.

Odredbom članka 12. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 22/17) u točki 5. u stavku 2. riječi: "lokacijskom dozvolom" zamijenjene su riječima: "aktom kojim se odobrava građenje".

Iznimno, postojeće i planirane nadzemne elektroenergetske vodove 110 kV s pripadajućim koridorom posebnog režima, ovisno o lokalnim i tehničkim uvjetima, može se voditi kabelskim ili nadzemnim vodom, u pravilu, istom trasom.

Odredbom članka 7. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 1/09) u točki 5. stavci 2. i 3. izmijenjeni su.

Infrastrukturni sustavi iz stavka 1. ove točke grade se prema posebnim propisima i pravilima struke, te odredbama ove odluke.

Manje infrastrukturne građevine s pripadajućom mrežom, ulice, trgovi, dječja igrališta, biciklističke staze, pješačke staze mogu se rekonstruirati i graditi na površinama svih namjena što su utvrđene ovim planom.

Odredbom članka 7. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 1/09) u točki 5. iza stavka 5., dodan je novi stavak 6.

Manjim infrastrukturnim građevinama iz prethodnog stavka ne smatraju se građevine elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme (samostojeći antenski stup).

Odredbom članka 4. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/09) u točki 5. iza stavka 6. dodan je novi stavak 7.

 

5.1. Prometni infrastrukturni sustavi

U Prostornom planu određeni su prostori za gradnju i rekonstrukciju prometne infrastrukture željezničkog, cestovnog i zračnog prometa državnog i županijskog, odnosno gradskog značenja u obliku koridora, površina i planskih znakova za prometne građevine: križanja, kolodvore, prometne terminale, stajališta, helidrom i letjelište Lučko, te uvjeti za gradnju parkirališta i garaža.

Odredbom članka 7. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 1/09) u točki 5.1. stavku 1. riječ: "raskrižja" zamijenjena je riječju: "križanja," a iza riječi "terminale," dodane su riječi: "stajališta, helidrom".

Odredbom članka 12. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 22/17) u točki 5.1. stavku 1. riječi: "zračnu luku" zamijenjene su riječju: "letjelište".

Raskrižja cesta većeg prometnog intenziteta i važnosti moguće je planirati kao kružna raskrižja (kružni tok) ili klasična trokraka i četverokraka raskrižja s prometnom trakom za skretanje.

Odredbom članka 12. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 22/17) u točki 5.1. iza stavka 1. dodan je novi stavak 2.

Rekonstrukcija i gradnja cesta, biciklističkih staza, pješačkih staza, te manje komunalne infrastrukture omogućuje se u svim namjenama ovisno o lokalnim uvjetima. Ceste se mogu graditi etapno i po dužini i širini.

Sve planirane ceste se moraju graditi sukladno važećim propisima.

Uz sve prometnice gdje lokalni uvjeti dopuštaju planira se izvedba nogostupa minimalne širine 1,50 m, a uz glavne prometnice gdje to tehnički uvjeti dopuštaju dopušta se i izvedba biciklističkih staza minimalne širine 1,0 m za jednosmjerni odnosno 2,0 m za dvosmjerni biciklistički promet. U zoni raskrižja prijelazi se izvode s upuštenim rubnjacima.

Odredbom članka 12. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 22/17) u točki 5.1. iza dosadašnjeg stavka 2. koji je postao stavak 3. dodani su novi stavci 4. i 5.

Stajališta u funkciji javnoga gradskog prijevoza putnika mogu se, prema potrebi, graditi i na lokacijama koje nisu označene u kartografskom prikazu, ako to pridonosi poboljšanju javnog prijevoza. Autobusna stajališta se planiraju sukladno važećim propisima.

Odredbom članka 12. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 22/17) u točki 5.1. u dosadašnjem stavku 3. koji je postao stavak 6. dodana je rečenica.

Uz stajališta i terminale javnoga gradskog prijevoza omogućuje se gradnja parkirališta za "park and ride".

Okretište javnog prijevoza i javna parkirališta uz stajališta i terminale javnog prijevoza mogu se graditi u svim namjenama ovisno o lokalnim uvjetima.

Odredbom članka 12. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 22/17) u točki 5.1. dosadašnji stavci 4. i 5. postali su stavci 7. i 8.

Omogućuje se premještanje objekata naplate cestarine na autocestama kao i izgradnja novih čvorišta, centara za održavanje i kontrolu prometa na lokacijama koje nisu posebno ucrtane u Planu.

Odredbom članka 7. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 1/09) u točki 5.1. iza stavka 1. dodani su novi stavci 2., 3., 4., 5. i 6.

Odredbom članka 12. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 22/17) u točki 5.1. u dosadašnjem stavku 6. koji je postao stavak 9. riječi: "naplatnih kućica" zamijenjene su riječima: "objekata naplate cestarine", a iza riječi: "čvorišta" dodan je zarez i riječi: "centara za održavanje i kontrolu prometa".

U željezničkom prometu planira se:

-  modernizacija zagrebačkog željezničkog čvora dogradnjom dijelova željezničke mreže što je potrebna za uključenje u međunarodne prometne koridore te razdvajanje teretnog od putničkog prometa;

-  osposobljavanje željeznice za daljnje uključivanje u sustav javnog gradskog i prigradskog prijevoza putnika i denivelacija u kritičnim dijelovima;

-  modernizacija žičare Sljeme uključujući i gradnju novih terminala i stajališta.

Odredbom članka 7. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 1/09) u točki 5.1. u dosadašnjem stavku 2. koji je postao stavak 7. iza alineje 2. dodana je nova alineja 3.

Odredbom članka 12. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 22/17) u točki 5.1. u dosadašnjem stavku 7. koji je postao stavak 10. u alineji 2. riječi: "podizanje na konstrukciju" zamijenjene su riječju: "denivelacija".

U cestovnom prometu planira se:

- izgradnja nove južne autocestovne obilaznice grada Zagreba (Luka (A2) - Gradna (A3) - Horvati (A1, A6) - Mraclin (A11) - Ivanić Grad (A3) - Sveta Helena (A4)) iz razloga razdvajanja tranzitnog od gradskog prometa. Trasa navedene autoceste je ucrtana kao mogući ili alternativni koridor na kartografskim prikazima 1. KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA, 1.A. Površine za razvoj i uređenje - izmjene i dopune 2017. u mjerilu 1:25000; 1. KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA, 1.B. Promet, Pošta i elektroničke komunikacije - izmjene i dopune 2017. u mjerilu 1:25000 i Građevinska područja naselja - izmjene i dopune 2017. u mjerilu 1:5000;

Odredbom članka 12. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 22/17) u točki 5.1. u dosadašnjem stavku 8. koji je postao stavak 11. ispred alineje 1. dodana je nova alineja 1.

-  dovršenje sustava tranzitnih i prilaznih cesta Zagreba međunarodnog, odnosno državnog značenja;

-  poboljšanje prometne povezanosti između pojedinih gradskih četvrti izgradnjom novih poteza osnovne ulične mreže;

-  poboljšanje sustava prigradskog prometa podizanjem prometnog standarda na postojećim državnim i županijskim cestama, a povezuju gradove i druga naselja u zagrebačkoj okolici;

-  dovršenje cestovnog pristupa novom putničkom terminalu Zračne luke Zagreb;

-  zaštita okoliša od štetnih djelovanja prijevoza;

-  povećanje sigurnosti u svezi s prometom putnika, pješaka, invalida, djece i starijih;

-  poboljšanje dostupnosti sredstvima javnoga gradskog prijevoza i razvijanje novih sustava javnoga gradskoga prijevoza (mali sustavi za prostore manjih gustoća i osobe s invaliditetom i smanjene pokretljivosti).

Odredbom članka 7. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 1/09) u točki 5.1. u dosadašnjem stavku 3. koji postao stavak 8. alineje 3. i 4. su izmijenjene.

Odredbom članka 12. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 22/17) u točki 5.1. u dosadašnjem stavku 8. koji je postao stavak 11. dosadašnje alineje od 1. do 6. postale su alineje od 2. do 7.

Odredbom članka 12. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 22/17) u točki 5.1. u dosadašnjem stavku 8. koji je postao stavak 11. u dosadašnjoj alineji 7. koja je postala alineja 8. riječi: "posebnim potrebama" zamijenjene su riječima: "invaliditetom i smanjene pokretljivosti".

Na području Grada Zagreba gradit će se biciklističke staze i trake:

-  odvojeno od prometnica;

-  kao zasebna površina unutar profila prometnica;

-  signalizacijom obilježeni dio kolnika ili pješačke staze.

Odredbom članka 7. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 1/09) u točki 5.1. dosadašnji stavak 4. postao je stavak 9., a dosadašnji stavak 10. je brisan.

 

5.1.1. Koridori javnih, nerazvrstanih cesta i željezničkih pruga

(1.) Širine koridora i položaj trasa javnih cesta i željezničkih pruga te površine zračne luke i terminali određene su različito s obzirom na mjerilo kartografskog prikaza i grafičku točnost koja iz toga proizlazi te veličinu i znak, i to:

-  unutar područja za koja se izrađuje GUP grada Zagreba i GUP Sesveta položajem, veličinom i oblikovanjem prema tim planovima;

-  u građevinskom području 68 naselja (1:5000) koridorom, odnosno prostorom rezervacije unutar kojeg se osniva građevna čestica za gradnju prometne i druge infrastrukture sa svim elementima profila i površine ovisno o vrsti i planiranom razvrstaju; regulacijske linije, odnosno međe, u pravilu, poklapaju se s linijama koridora;

-  u preostalom prostoru (1:25000) načelnim položajem prometnog koridora širina kojeg ovisi o vrsti i planiranom razvrstaju prometnice, a obuhvaća osim načelnog prometnog profila i obostrane zaštitne pojaseve.

(2.) Za javne ceste širina koridora unutar kojih se može razvijati trasa prometnica izvan građevinskog područja, u pravilu, iznosi:

- autocesta

130 m;

- brza cesta u smislu zakona kojim se uređuje sigurnost prometa na cestama

100 m;

- ostale državne ceste

70 m;

- županijske ceste:

50 m;

- lokalne ceste:

30 m.

Širina i položaj koridora planirane javne ceste prikazani su u kartografskim prikazima Građevinska područja naselja - izmjene i dopune 2017. u mjerilu 1:5000. Ovisno o značenju, lokalnim uvjetima izgrađenosti i topografiji terena, prikazane širine koridora planirane javne ceste iznose za:

- autoceste:

40 m;

- brze ceste u smislu zakona kojim se uređuje sigurnost prometa na cestama

40 m;

- državne ceste:

25 m;

- županijske ceste:

15 m;

- lokalne ceste:

10 m.

Unutar koridora iz stavka 2. ove podtočke omogućuje se gradnja novih i rekonstrukcija postojećih javnih cesta.

Omogućava se rješenje priključka građevne čestice na prometnu površinu prema postojećem stanju izvedenosti.

Sva priključenja na državne ceste ili rekonstrukcija postojećih priključaka vršiti će se u skladu s važećom zakonskom regulativom.

Zaštitni pojasevi su zemljišta uz cestu, koji su određeni zakonom, i prostori za gradnju i korištenje kojih posebne uvjete propisuju nadležne uprave za ceste.

Sukladno zakonskoj regulativi zaštitni pojas autoceste iznosi minimalno 40 m sa svake strane autoceste mjereno od zemljišnog pojasa. Planom se ne dopušta postavljanje svih vizualnih efekata koji mogu ometati pažnju vozača na autocesti unutar zaštitnog pojasa 100 m.

U zaštitnom pojasu autoceste mogu se planirati građevine u funkciji autoceste te komunalna infrastrukturna mreža, a njihova minimalna udaljenost od vanjskog ruba zemljišnog pojasa definira se ovisno o vrsti i namjeni građevine niskogradnje. Građevine niskogradnje unutar zaštitnog pojasa moraju se projektirati na način da ne odvraćaju pozornost i ne ugrožavaju sigurnost prometa na autocesti te da se odmaknu od zaštitnog pojasa autoceste minimalno 20 m.

(3.) Ostale/nerazvrstane ceste

Kod ostalih cesta i prometnih površina potrebno je osigurati prostor rezervacije proširenja postojeće ceste koji iznosi najmanje 4,5 m od osi postojeće prometne površine, osim u već izgrađenim dijelovima naselja s formiranim cestama gdje ne može biti manji od 2,75 m od osi postojeće prometne površine.

Omogućuje se rješenje priključka građevne čestice na prometnu površinu prema postojećem stanju izvedenosti, uz rezervaciju proširenja postojeće ceste prema prethodnom stavku, uz uvjet da njena širina u naravi nije manja od:

-  3,5 m za individualne građevine;

-  5,5 m za niske stambene građevine i gospodarske građevine na pojedinačnim građevnim česticama;

-  9 m za gospodarske građevine u gospodarskim zonama.

Novoplanirane ceste ne mogu biti uže od 9,0 metara, osim, iznimno, 7,5 m, ako to zahtijeva konfiguracija terena i ako se uz ulicu grade individualne građevine.

Slijepa ulica može biti najveće dužine do 180 m, uz uvjet da na kraju ima obvezno okretište za komunalna i druga vozila.

Pristupna cesta do građevne čestice je najmanje širine 5,5 m ako se koristi za kolni i pješački promet, s tim da je najduža 75 m.

Iznimno, pristupna cesta do građevne čestice je najmanje širine 3,5 m ako se koristi za kolni i pješački promet i najmanje širine 1,5 m ako se koristi za pješački promet, s time da je najduža 50 m.

(4.) Za željezničke pruge širina koridora unutar kojih se može razvijati trasa izvan građevinskog područja, u pravilu, iznosi:

- planirana željeznička pruga za međunarodni promet ili veća rekonstrukcija postojeće:

200 m;

- postojeća željeznička pruga za međunarodni promet

60 m;

- željeznička pruga za regionalni promet

20 m.

Na području Zagreb Ranžirnog kolodvora planom se dopušta izgradnja kontejnerskog terminala za tehničko-putnički kolodvor.

Odredbom članka 7. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 1/09) u točki 5.1.1. podtočki (1.) riječi: "površine zračnih luka i terminala" zamijenjene su riječima: "površine zračne luke i terminali".

Odredbom članka 7. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 1/09) u točki 5.1.1. podtočki (1.) alineja 2. je izmijenjena.

Odredbom članka 5. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 16/02), u točki 5.1.1. podtočki (2.) u drugom stavku iza riječi "u građevinskim područjima" dodan je broj "68".

Odredbom članka 7. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 1/09) u točki 5.1.1. u podtočki (2.) stavak 2. je izmijenjen.

Odredbom članka 7. Odluke o dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 26/15) u. točki 5.1.1. podtočki (2.) stavku 2. riječi: "Građevinska područja naselja" zamijenjene su riječima: "Građevinska područja naselja - dopune 2015.".

Odredbom članka 7. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 1/09) u točki 5.1.1. u podtočki (2.) stavku 3. riječ: "prostora" zamijenjena je riječju: "koridora".

Odredbom članka 7. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 1/09) u točki 5.1.1. u podtočki (2.) stavak 4. je izmijenjen.

Odredbom članka 7. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 1/09) u točki 5.1.1. iza podtočke (2.) dodana je nova podtočka (3.).

Odredbom članka 8. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 21/14) u točki 5.1.1. u podtočki (3.) stavku 1., riječ: "javnoprometnih" zamijenjena je riječju: "prometnih".

Odredbom članka 7. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 1/09) u točki 5.1.1. dosadašnja podtočka (3.) postala je podtočka (4.).

Odredbom članka 12. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 22/17) točka 5.1.1. je izmijenjena.

 

5.1.2. Udaljenost građevina i ograda od koridora prometnih površina

Odredbom članka 7. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 1/09) u nazivu točke 5.1.2. iza riječi: "od" dodana je riječ: "koridora".

Odredbom članka 8. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 21/14) u naslovu točke 5.1.2. riječ: "javnoprometnih" zamijenjena je riječju: "prometnih".

Odredbom članka 12. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 22/17) brojčana oznaka: "5.1.2." zamijenjena je brojčanom oznakom: "5.1.2.".

(1.) Građevine, što će se graditi uz državnu, županijsku i lokalnu cestu, ne smiju biti od nje udaljene manje od udaljenosti određene propisima o javnim cestama.

Udaljenost građevine od bližeg ruba cestovnog zemljišta ostalih cesta i koridora prometnih površina ne smije biti manja od:

-  5 m za stambenu građevinu,

-  20 m za poljoprivredne građevine i druge građevine s izvorima zagađenja,

-  15 m za pčelinjak.

Odredbom članka 7. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 1/09) u podtočki (1.) u stavku 2. iza riječi: "cesta i" dodana je riječ: "koridora".

Odredbom članka 7. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 1/09) u podtočki (1.) u stavku 2. alineja 1. je izmijenjena.

Odredbom članka 8. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 21/14) u podtočki (1.) u stavku 2., riječ: "javnoprometnih" zamijenjena je riječju: "prometnih".

Iznimno od stavka 2. ove podtočke, udaljenost građevine može biti i manja, gdje je to neophodno zbog lokalnih uvjeta, osim za pčelinjake.

Odredbom članka 7. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 1/09) u podtočki (1.) u stavku 3. riječi: "konfiguracije terena", zamijenjena je riječima: "lokalnih uvjeta".

(2.) Ograda građevne čestice mora biti od prometne površine udaljena najmanje 4,5 m računajući od osi kolnika.

Iznimno od stavka 1. ove podtočke, u već izgrađenom dijelu naselja može biti udaljenost ograde postojećih građevina od osi kolnika prometne površine i manja od 4,5 m, ali ne manja od 2,75 m kad se to zbog lokalnih uvjeta ne može postići.

Odredbom članka 7. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 1/09) u podtočki (2.), stavak 2. je izmijenjen.

Odredbom članka 8. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 21/14) u podtočki (2.) stavcima 1. i 2., riječ: "javnoprometne" zamijenjena je riječju: "prometne".

Odredbe stavaka 1. i 2. ove podtočke ne odnose se na udaljenosti od državnih, županijskih i lokalnih cesta.

(3.) Udaljenost građevina i ograda od ruba uređenog inundacijskog pojasa određuje se sukladno posebnom propisu.

Odredbom članka 12. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 22/17) u točki 5.1.2. podtočka (3.) je izmijenjena.

 

5.1.3. Parkirališna i garažna mjesta

Odredbom članka 12. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 22/17) brojčana oznaka: "5.1.3." zamijenjena je brojčanom oznakom: "5.1.3.".

(1.) Potreban broj parkirališta i garažnih mjesta uređuje se na građevnoj čestici građevine.

Iznimno, parkirališta i garaže mogu se uređivati i graditi i kao zasebna građevina na vlastitoj građevnoj čestici kao skupni javni ili privatni parkirališno-garažni prostor za više građevina u susjedstvu, a moraju biti izgrađeni prije građevina kojima služe. Susjedstvom se smatra prostor koji nije udaljen manje od 100 m od osnovne građevine i garaže ili parkirališta.

Odredbom članka 7. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 1/09) u točki 5.1.3. podtočki (1.) stavak 2. je izmijenjen.

Parkirališta i garaže ne mogu se graditi unutar rezervacije proširenja postojeće ulice.

Odredbom članka 7. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 1/09) u podtočki (1.) iza stavka 2. dodan je novi stavak 3.

Gradnja i uređivanje prostora za smještaj automobila na parkiralištima i u garažama ovisi o vrstama i namjeni prostora u građevinama za potrebe kojih se grade, odnosno uređuju parkirališta i garaže.

Odredbom članka 7. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 1/09) u podtočki (1.) dosadašnji stavak 3. postao je stavak 4.

Na 1.000 m2 građevinske (bruto) površine, ovisno o vrsti i namjeni prostora u građevinama, mora se osigurati broj parkirališno-garažnih mjesta prema sljedećoj tablici:

 

NAMJENA PROSTORA

U GRAĐEVINI

PROSJEČNA VRIJEDNOST

LOKALNI

UVJETI

Stanovanje

11

8-14

Proizvodnja, skladišta i sl.

6

4-8

Trgovine

30

20-40

Drugi poslovni sadržaji

15

10-20

Restorani i kavane

45

30-60

Fakulteti i znanstvene ustanove

10

5-15

 

Odredbom članka 7. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 1/09) u podtočki (1.) u dosadašnjem stavku 4. koji je postao stavak 5. riječi: "bruto izgrađene" zamijenjene su riječima: "građevinske (bruto)".

U građevinsku (bruto) površinu za izračun PGM-a ne uračunavaju se garaže i jednonamjenska skloništa.

Odredbom članka 7. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 1/09) u podtočki (1.) dosadašnji stavak 5. koji je postao stavak 6. je izmijenjen.

(2.) Kada se potreban broj parkirališno-garažnih mjesta, s obzirom na posebnosti djelatnosti ne može odrediti prema stavku 4. podtočke (1.) ove točke, odredit će se po jedno parkirališno-garažno mjesto za:

-  pretežito industrijsku gospodarsku namjenu, skladišta i sl. na 3 - 8 zaposlenih u većoj radnoj smjeni;

-  hotele, pansione, motele i sl. na 3 - 6 osoba, u skladu s propisima o vrsti i kategoriji građevine;

-  kazališta, koncertne dvorane, kina i sl. - na 20 sjedala;

-  sportske dvorane i igrališta s gledalištima - na 20 sjedala i za 1 autobus na 500 mjesta;

Odredbom članka 8. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 21/14) u podtočki (2.) stavku 1. alineji 4., riječ: "športske" zamijenjena je riječju: "sportske".

-  ugostiteljske građevine - na 4-12 sjedećih mjesta;

-  škole, predškolske ustanove - na jednu učionicu, odnosno za predškolske ustanove za jednu grupu djece;

-  bolnice - na 5 kreveta ili 4 zaposlena u smjeni;

-  ambulante, poliklinike, domove zdravlja, socijalne ustanove i sl. - na 4 zaposlena u smjeni;

-  vjerske građevine - na 5 do 20 sjedala ovisno o lokalnim uvjetima;

-  prateće sadržaje u naseljima - na 3 zaposlena u smjeni.

Pri određivanju parkirališnih potreba za građevine ili grupe građevina s različitim sadržajima može se predvidjeti isto parkiralište za različite vrste i namjene građevina ako se koriste u različito vrijeme.

Za parkiranje osobnih vozila može se koristiti prostor uz kolnik prvenstveno kao javno parkiralište namijenjeno pretežito posjetiteljima i drugim povremenim korisnicima te vozilima javnih službi kad njegova širina to omogućava i kad to ne ometa pristup vozilima hitne pomoći, vatrogasaca i prolazima za pješake i invalide.

Postojeće garaže i garažno-parkirališna mjesta ne mogu se prenamijeniti u druge sadržaje ako se ne osigura drugo parkirališno - garažno mjesto na istoj građevnoj čestici, odnosno na drugoj u skladu s ovom odlukom.

(3.) Parkirališne potrebe rješavat će se korištenjem tablice i normativa iz podtočke (1.) i (2.) ove točke tako da će se:

-  unutar GUP-a grada Zagreba i GUP-a Sesveta a mogu se odrediti i stroži standardi za određivanje parkirališno-garažnih potreba od navedenih u podtočki (1.) i (2.) ove točke;

-  u ostalim naseljima prema prosječnim vrijednostima u podtočki (1.) i (2.) ove točke, odnosno prema odredbama prostornih planova užih područja unutar raspona propisanih ovom točkom;

-  za proizvodne, trgovačke, poslovne te višesadržajne građevine čije parcele zauzimaju površinu veću od 0,5 ha potrebno je u sklopu postupka za ishođenje lokacijske dozvole utvrditi i eventualne dodatne parkirališne potrebe vodeći računa o broju i strukturi zaposlenih, očekivanom broju posjetitelja i intenzitetu opskrbnog prometa, blizini i kvaliteti javnog prometa, kao i načinu priključka tih parkirališta na dovoljno propusnu cestovnu prometnicu;

-  na javnim parkiralištima za automobile invalida treba osigurati najmanje 5% parkirališnih mjesta od ukupnog broja, a najmanje jedno parkirališno mjesto na parkiralištima s manje od 20 mjesta.

Odredbom članka 7. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 1/09) u podtočki (3.) alineja 1. je izmijenjena.

 

5.1.4. Zračna luka

Odredbom članka 12. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 22/17) naslov točke 5.1.4. je izmijenjen.

Pri gradnji novih i rekonstrukciji postojećih građevina ne smiju se probijati prilazne, prijelazne i odletne površine uzletno-slijetnih staza zračne luke kako se ne bi ugrozila sigurnost zračnog prometa, sve u skladu s prihvaćenom Konvencijom o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu i Dodatkom 14 te Konvencije i njezinim standardima obveznim za države članice.

Odredbom članka 12. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 22/17) u točki 5.1.4. riječi: "zračnih luka" zamijenjene su riječima: "zračne luke".

 

5.1.5. Helidrom

Odredbom članka 12. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 22/17) brojčana oznaka: "5.1.5." zamijenjena je brojčanom oznakom: "5.1.5.".

Omogućuje se gradnja helidroma na površinama svih namjena utvrđenih ovim planom, na lokacijama na kojima to dopušta konfiguracija terena, pravci vjetrova, mogućnost prilaza i odleta, sukladno posebnim propisima.

Helidromi se mogu izgraditi i na ravnim krovovima građevina koje zadovoljavaju spomenute propise.

Odredbom članka 7. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 1/09) iza točke 5.1.4. dodana je nova točka 5.1.5.