Na temelju članka 38

Na temelju članka 38. točke 16. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/99, 19/01, 20/01 - pročišćeni tekst, 10/04, 18/05, 2/06, 18/06, 7/09, 16/09, 25/09 i 10/10), Gradska skupština Grada Zagreba, na 15. sjednici, 13. srpnja 2010., donijela je

 

ODLUKU

o izmjeni Odluke o osnivanju mjesnih odbora

 

Članak 1.

 

U Odluci o osnivanju mjesnih odbora (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/09), u članku 2. u cijelom tekstu glave V. riječi: "Hrvatskog književnika Mile Budaka", zamjenjuju se riječima: "Oton Župančič".

 

Članak 2.

 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u Službenom glasniku Grada Zagreba.

 

KLASA: 021-05/10-01/195

URBROJ: 251-01-04-10-4

Zagreb, 13. srpnja 2010.

Predsjednik

Gradske skupštine

Boris Šprem, v.r.