PRIJEDLOG

Na temelju članka 38. točke 2. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/99, 19/01, 20/01 - pročišćeni tekst, 10/04, 18/05, 2/06, 18/06, 7/09, 16/09,25/09,10/10, 4/13, 24/13 i 2/15), Gradska skupština Grada Zagreba, na 34. sjednici, 1. prosinca 2015., donijela je

 

ODLUKU

o dopuni Odluke o prihvaćanju prijenosa osnivačkih prava nad ustanovom Upravljanje sportskim objektima na Grad Zagreb i obavljanju osnivačkih prava i obveza

 

Članak 1.

 

U Odluci o prihvaćanju prijenosa osnivačkih prava nad ustanovom Upravljanje sportskim objektima na Grad Zagreb i obavljanju osnivačkih prava i obveza (Službeni glasnik Grada Zagreba 25/13, 26/14 i 5/15) u članku 5.a, iza točke 16. dodaju se točke 17. i 18. koje glase:

"17. SPORTSKA DVORANA SUTINSKA VRELA, Zagreb, Podsusedski trg 14b, k.č.br. 1113/1, k.o. Podsused

Sportski prostor

2068,85 m2

Prateći prostor

3716,70 m2

Poslovni prostor

1036,77 m2

Okolišni prostor

1067,00 m2

 

 

Ukupno

8429,32 m2

 

18. SPORTSKI CENTAR MEDARSKA, Zagreb, Medarska ulica 80/b, k.č.br. 3562/1, k.o. Vrapče

Sportski prostor

456,30 m2

Prateći prostor

158,39 m2

Okolišni prostor

1.000,00 m2

 

 

Ukupno

1.614,69 m2."

 

Članak 2.

 

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Zagreba.

 

KLASA: 021-05/15-01/278

URBROJ: 251-01-05-15-5

Zagreb, 1. prosinca 2015.

Predsjednik

Gradske skupštine

Darinko Kosor, v.r.