R E P U B L I K A H R V A T S K A

Na temelju članka 56. stavka 1. točke 9. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/99, 19/01, 20/01 - pročišćeni tekst, 10/04, 18/05, 2/06, 18/06, 7/09, 16/09, 25/09, 10/10, 4/13, 24/13 i 2/15) i članka 10. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine 26/15), gradonačelnik Grada Zagreba, 24. srpnja 2015., donosi

 

PRAVILNIK

o dodjeli gradskih prostora na korištenje udrugama

 

I. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

 

Ovim se pravilnikom utvrđuju uvjeti, mjerila i postupci za dodjelu gradskih poslovnih prostora, stanova i skloništa (u daljnjem tekstu: gradski prostori) na korištenje udrugama za provođenje aktivnosti od interesa za opće dobro.

Odredbe ovog pravilnika koje se odnose na udruge odgovarajuće se primjenjuju i na druge organizacije civilnoga društva.

Odredbe ovog pravilnika odnose se i na korisnike prostora koji su ugovor sklopili temeljem Zaključka o davanju gradskih prostora na privremeno korištenje (Službeni glasnik Grada Zagreba 5/12, 15/12, 16/12, 6/13, 22/13, 3/14 i 12/15).

 

Članak 2.

 

Aktivnost od interesa za opće dobro u smislu ovog pravilnika je aktivnost koja doprinosi zadovoljenju potreba i ispunjavanju ciljeva i prioriteta definiranih strateškim i planskim dokumentima Grada Zagreba i Republike Hrvatske koji se odnose na Grad Zagreb i koja podiže kvalitetu života građana Grada Zagreba u područjima:

1.    zaštite potrošača;

2.    promicanja ljudskih prava;

3.    mladih ili udruga za mlade;

4.    zaštite životinja, poljoprivrede, šumarstva i lovstva;

5.    zaštite i spašavanja;

6.    održive energetske politike te suzbijanja posljedica klimatskih promjena i prilagodbe tim promjenama;

7.    zaštite okoliša i održivog razvoja;

8.    europskih integracija i fondova Europske unije;

9.    branitelja iz Domovinskog rata i njihovih obitelji, boraca II. svjetskog rata i civilnih invalida rata;

10. socijalnog i humanitarnog značenja;

11. pružanja socijalnih usluga;

12. prevencije neprihvatljivog ponašanja djece i mladeži;

13. socijalnog i humanitarnog značenja za unapređenje kvalitete života osoba s invaliditetom;

14. zaštite zdravlja;

15. obrazovanja i predškolskog odgoja;

16. sporta, kulture i tehničke kulture;

17. međugradske i međunarodne suradnje.

 

Članak 3.

 

Gradski prostori se dodjeljuju na korištenje udrugama javnim natječajem, sukladno mogućnostima Grada Zagreba, uz posebnu pažnju da se racionalno koriste svi gradski prostori.

Gradski prostori koji služe za zadovoljavanje potreba građana za opskrbom i uslužnim obrtničkim djelatnostima i ulični lokali na atraktivnim lokacijama, u pravilu, ne daju se na korištenje udrugama.

Iznimno, bez objavljivanja javnog natječaja gradski prostor se može dodijeliti izravno samo:

-   kada nepredviđeni događaji obvezuju Grad Zagreb da u suradnji s udrugama žurno djeluje u rokovima u kojima nije moguće provesti standardni natječajni postupak i problem je moguće riješiti samo izravnom dodjelom gradskog prostora;

-   kada se gradski prostor dodjeljuje udruzi ili skupini udruga koje imaju isključivu nadležnost na području Grada Zagreba ili je udruga jedina organizacija operativno sposobna za rad na području Grada Zagreba;

-   kada se gradski prostor dodjeljuje udruzi kojoj su zakonom, drugim propisom ili aktom dodijeljene određene javne ovlasti (npr. Hrvatski Crveni križ, dobrovoljna vatrogasna društva i dr.).

 

II. RASPISIVANJE I UVJETI JAVNOG NATJEČAJA

 

Članak 4.

 

O raspisivanju i objavi javnog natječaja za dodjelu gradskih prostora na korištenje udrugama (u daljnjem tekstu: javni natječaj), na prijedlog gradskog upravnog tijela nadležnog za imovinsko-pravne poslove i imovinu Grada, odlučuje gradonačelnik Grada Zagreba (u daljnjem tekstu: gradonačelnik), zaključkom.

Zaključak iz stavka 1. ovoga članka sadrži:

- popis gradskih prostora za dodjelu na korištenje udrugama;

- natječajnu dokumentaciju (tekst javnog natječaja, obrasce, dokaze koji se podnose uz prijavu i dr.);

- podatak o objavi i rok za podnošenje prijava.

Obavijest o raspisivanju javnog natječaja se objavljuje u dnevnom tisku, a javni natječaj s cjelokupnom natječajnom dokumentacijom na internetskoj stranici Grada Zagreba i na oglasnim pločama gradske uprave.

                Obavijest sadrži predmet javnog natječaja, podatak o tome gdje se tekst javnog natječaja objavljuje, rok podnošenja prijave te po potrebi i druge podatke.

 

Članak 5.

 

Tekst javnog natječaja sadrži: podatke o gradskom prostoru (adresu, površinu, namjenu i visinu naknade za korištenje), vrijeme na koje se prostor daje na korištenje, podatke tko može sudjelovati u natječaju, podatke o partnerstvu s drugim organizacijama (zajednička prijava), uvjete za prijavu na natječaj, sadržaj prijave, način prijave, rok i mjesto podnošenja prijave, upute za prijavitelje, kriterije i mjerila za bodovanje, uputu o pravu prigovora na Prijedlog liste prvenstva za dodjelu pojedinog gradskog prostora, obavijest o potpisivanju ugovora o korištenju prostora te po potrebi i druge uvjete.

 

Članak 6.

 

Postupak javnog natječaja provodi Povjerenstvo za dodjelu gradskih prostora na korištenje udrugama (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

Povjerenstvo osniva i imenuje gradonačelnik.

Zadaće Povjerenstva su: otvaranje zaprimljenih prijava, utvrđivanje koje prijave ispunjavaju uvjete natječaja, razmatranje i bodovanje prijava koje ispunjavaju uvjete natječaja sukladno kriterijima i mjerilima za bodovanje, sastavljanje Prijedloga liste prvenstva za dodjelu pojedinog gradskog prostora te Prijedloga konačne liste prvenstva za dodjelu pojedinog gradskog prostora, predlaganje gradonačelniku zaključka o dodjeli prostora na korištenje i sklapanja ugovora o korištenju prostora.

Podnositelji, čije su prijave podnesene izvan natječajnog roka ili su nepotpune, kao i one koje ne ispunjavaju uvjete iz članka 7. ovog pravilnika, neće biti uvršteni na Prijedlog liste prvenstva.

 

Članak 7.

 

Uvjeti javnog natječaja su:

1.    udruga mora biti upisana u Registar udruga Republike Hrvatske ili u drugi odgovarajući registar i imati registrirano sjedište u Gradu Zagrebu najmanje jednu godinu prije dana objave javnog natječaja;

2.    udruga mora biti upisana u Registar neprofitnih organizacija;

3.    udruga mora uredno plaćati doprinose i poreze te druga davanja prema državnom proračuni i proračunu Grada Zagreba;

4.    udruga mora imati organizacijske kapacitete i ljudske resurse za provedbu aktivnosti;

5.    mora voditi transparentno financijsko poslovanje;

6.    da se protiv udruge, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje udruge ne vodi kazneni postupak i da nije pravomoćno osuđena za prekršaj ili kazneno djelo iz članka 48. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (u daljnjem tekstu: Uredba);

7.    aktivnosti se moraju provoditi na području Grada Zagreba;

8.    prijava na natječaj mora sadržavati sve podatke, dokumentaciju i popunjene obrasce određene natječajnom dokumentacijom i ovim pravilnikom;

9.    udruga mora uredno ispunjavati obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o korištenju gradskog prostora.

Članak 8.

 

Prijava na natječaj mora sadržavati:

1.    izvadak iz matičnog registra u koji je udruga upisana (ispis internetske stranice);

2.    dokaz o upisu u Registar neprofitnih organizacija (ispis internetske stranice RNO-a);

3.    presliku statuta, sa svim izmjenama i dopunama;

4.    ispunjeni obrazac izjave osobe ovlaštene za zastupanje udruge o nepostojanju duga s osnove potraživanja Grada Zagreba;

5.    potvrdu Porezne uprave o stanju duga po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava, u izvorniku ne starija od 30 dana od objave javnog natječaja;

6.    presliku financijskog izvješća za prethodnu godinu (za obveznike dvojnog knjigovodstva), odnosno odluku o vođenju jednostavnog knjigovodstva i primjeni novčanog računovodstvenog načela donesena od upravljačkog tijela podnositelja prijave s pečatom o zaprimanju nadležnog tijela te presliku knjige prihoda i rashoda za prethodnu godinu (za obveznike jednostavnog knjigovodstva);

7.    popis zaposlenih osoba;

8.    obrazac izjave o postojanju partnerskog odnosa dužeg od jedne godine;

9.    druge dokaze i dokumentaciju određenu natječajnom dokumentacijom.

Prijava se podnosi isključivo na obrascu koji je sastavni dio natječajne dokumentacije. Obrazac prijave sadrži osnovne podatke o prijavitelju s opisom dosadašnjeg rada i djelovanja te planom aktivnosti u predstojećem razdoblju.

 

Članak 9.

 

Obrasci koji su sastavni dio natječajne dokumentacije se popunjavaju na računalu ili pisaćem stroju prema uputi navedenoj u natječajnoj dokumentaciji.

Prijava u papirnatom obliku sadržava obvezne obrasce vlastoručno potpisane od strane osobe ovlaštene za zastupanje, te ovjerene službenim pečatom udruge.

Prijava mora biti podnesena u roku određenom u javnom natječaju, koji ne može biti kraći od 30, ni duži od 180 dana od objave javnog natječaja.

Prijave na natječaj sa dokumentacijom se podnose u zatvorenoj omotnici, s naznakom "Ne otvaraj - Javni natječaj za dodjelu gradskih prostora udrugama" preporučeno poštom ili u pisarnici gradskih upravnih tijela.

 

Članak 10.

 

Kriteriji i mjerila za bodovanje pristiglih prijava na natječaj za određeni prostor radi provođenja programa i projekata od interesa za opće dobro, su:

a) Godine aktivnog djelovanja

- za svaku godinu aktivnog djelovanja........................................................................................... 1 bod

b) Broj zaposlenika

- do 2....................................................................................................................................................... 1 bod

- od 3 do 6.............................................................................................................................................. 3 boda

- 7 i više.................................................................................................................................................. 5 bodova

c) Broj članova i/ili volontera

- do 20.................................................................................................................................................... 1 bod

- od 21 do 50......................................................................................................................................... 2 boda

- od 51 do 100....................................................................................................................................... 3 boda

- više od 100.......................................................................................................................................... 4 boda

d) Neposredan rad s korisnicima usluga

- rad s ciljanim skupinama do 20 korisnika.................................................................................... 5 bodova

- rad s ciljanim skupinama od 21 do 50 korisnika......................................................................... 10 bodova

- rad s ciljanim skupinama iznad 50 korisnika............................................................................... 15 bodova

e) Ostvarene financijske potpore za projekte/programe

- iz EU fondova.................................................................................................................................... 6 bodova

- iz državnog proračuna...................................................................................................................... 5 bodova

- iz proračuna Grada Zagreba............................................................................................................ 4 boda

- iz poslovnog sektora.......................................................................................................................... 3 boda

-od drugog inozemnog javnog ili privatnog donatora................................................................... 2 boda

f) Ostvarena priznanja, nagrade, potpore i sl.

- međunarodna..................................................................................................................................... 10 bodova

- državna................................................................................................................................................ 8 bodova

- Grada Zagreba................................................................................................................................... 6 bodova

- strukovna............................................................................................................................................ 2 boda

g) Projektne aktivnosti

- do 3 održana okrugla stola, vjerska skupa i sl. godišnje............................................................ 2 boda

- više od 3 održana okrugla stola, vjerska skupa i sl. godišnje.................................................... 4 boda

- do 3 održane konferencije godišnje............................................................................................... 6 bodova

- više od 3 održane konferencije godišnje....................................................................................... 8 bodova

- projekti i aktivnosti od posebnog interesa za Grad Zagreb i građane grada Zagreba, ostvareni u posljednje dvije godine, što ih ocjenjuje nadležno gradsko upravno tijelo...... 10 bodova

h)   Broj partnerskih organizacija civilnog društva s kojima se planira zajednički koristiti dodijeljeni prostor

- 1............................................................................................................................................................ 3 boda

- 2............................................................................................................................................................ 5 bodova

- za svaku partnersku organizaciju iznad dvije dodatno............................................................. 1 bod

i) Prethodno korištenje prostora

- prethodno uredno korištenje istog gradskog prostora................................................................. 3 boda

j) Prethodno ulaganje u prostor uz odobrenje Grada Zagreba

- do 20.000,00 kn................................................................................................................................. 3 boda

- do 50.000,00 kn................................................................................................................................. 5 bodova

- više od 50.000,00 kn......................................................................................................................... 8 bodova

Bodovi ostvareni prema pojedinim kriterijima i mjerilima iz podtočki e), f) i g) iz stavka 1. ovoga članka se zbrajaju.

Na temelju zbroja bodova za svakog prijavitelja Povjerenstvo utvrđuje Prijedlog liste prvenstva za dodjelu gradskog prostora na korištenje.

 

Članak 11.

 

Ako dva ili više podnositelja zahtjeva imaju jednak broj bodova, prednost na listi prvenstva ima onaj podnositelj koji je ostvario više bodova po kriteriju:

1. neposredan rad s korisnicima usluga;

2. ostvarena priznanja, nagrade, potpore i sl.

Prijavu za dodjelu jednog gradskog prostora kojeg planira koristiti više udruga u suradnji/partnerstvu podnosi samo jedna od udruga koja smatra da na javnom natječaju može ostvariti najveći broj bodova sukladno kriterijima i mjerilima iz članka 10. ovog pravilnika.

Suradnja/partnerstvo iz stavka 2. ovog članka mora trajati duže od jedne godine.

Namjera korištenja prostora u suradnji/partnerstvu sa ostalim udrugama potvrđuje se izjavom koja se prilaže uz prijavu za dodjelu gradskog prostora, potpisanom od ovlaštenih osoba svih suradničkih/partnerskih udruga.

 

Članak 12.

 

Nakon izvršenog bodovanja prijava i utvrđivanja Prijedloga liste prvenstva za dodjelu pojedinog gradskog prostora, Povjerenstvo će, na internetskoj stranici Grada Zagreba i oglasnim pločama gradske uprave, javno objaviti Prijedlog liste prvenstva za dodjelu pojedinog gradskog prostora sa brojem bodova po pojedinom kriteriju, te ukupan broj bodova.

Na Prijedlog liste prvenstva za dodjelu pojedinog gradskog prostora prijavitelji mogu uložiti prigovor gradonačelniku, putem Gradskog ureda za imovinsko-pravne poslove i imovinu Grada, zbog redoslijeda na listi reda prvenstva ili zbog neuvrštavanja na listu reda prvenstva iz razloga navedenih u članku 6. ovoga pravilnika, u roku 8 dana od dana objavljivanja Prijedloga liste prvenstva.

Odluka gradonačelnika o prigovoru je konačna.

 

Članak 13.

 

Konačnu listu prvenstva za dodjelu pojedinog gradskog prostora, na prijedlog Povjerenstva, utvrđuje gradonačelnik.

Na temelju Konačne liste iz stavka 1. ovoga članka, Povjerenstvo predlaže gradonačelniku donošenje zaključka o dodjeli prostora na korištenje koji mora biti obrazložen i javno objavljen na internetskoj stranici Grada Zagreba.

 

III. SKLAPANJE UGOVORA O KORIŠTENJU

 

Članak 14.

 

Na temelju zaključka gradonačelnika iz članka 13. ovoga pravilnika, sklapa se ugovor o korištenju gradskog prostora (u nastavku: ugovor).

Ako prijavitelj koji je ostvario najviše bodova za pojedini gradski prostor ne pristupi sklapanju ugovora, Povjerenstvo predlaže gradonačelniku slijedećeg prijavitelja s Konačne liste prvenstva za taj prostor.

Ugovor se sklapa na pet godina kao javnobilježnički akt.

Troškove solemnizacije snosi korisnik.

Ugovor, u ime Grada Zagreba, potpisuje gradonačelnik ili osoba koju za to ovlasti gradonačelnik.

 

Članak 15.

 

Ugovor se sklapa u pisanom obliku i, osim osnovnih podataka o korisniku i prostoru, sadržava:

-   visinu naknade;

-   odredbu kojom korisnik prihvaća povećanje naknade u tijeku trajanja ugovora prema gradonačelnikovoj odluci;

-   aktivnosti od interesa za opće dobro;

-   vrijeme trajanja ugovora;

-   odredbu o ovršnosti;

-   odredbu o razlozima i uvjetima za otkazivanje ugovora u slučaju kršenja ili neizvršavanja odredbi ugovora te odredu o raskidu ugovora;

-   odredbu o tome da korisnik ne može preuređivati gradski prostor bez prethodne pisane suglasnosti Grada Zagreba;

-   odredbu kojom se korisnik obvezuje gradski prostor predati u posjed vlasniku slobodan od osoba i stvari istekom roka na koji je dan, odnosno istekom otkaznog roka ili raskida ugovora;

-   neopozivu izjavu korisnika kojom se odriče prava povrata uloženih sredstava u gradski prostor;

-   odredbu da ako je ugovor sklopljen s više korisnika (zajedničko korištenje), oni za sva dugovanja koja proizlaze iz korištenja gradskog prostora odgovaraju solidarno.

 

Članak 16.

 

Naknada za korištenje gradskog prostora određuje se:

-   za 0. zonu 7,00 kn/m2;

-   za I. zonu 6,00 kn/m2;

-   za II. zonu 5,00 kn/m2;

-   za III. zonu 4,00 kn/m2;

-   za IV. zonu 3,00 kn/m2;

-   za V. zonu 2,00 kn/m2;

-   za gradske prostore čija površina prelazi 800,00 m2 naknada se određuje u iznosu od 1,00 kn po kvadratnom metru, neovisno o zoni u kojoj se gradski prostor nalazi.

Zone iz stavka 1. ovoga članka određene su Opisom granica zona za utvrđivanje zakupnine za poslovni prostor (Prilog 2.) Zaključka o kriterijima za određivanje zakupnine za poslovni prostor.

Za vrijeme uređenja gradskog prostora da bi se priveo namjeni, u trajanju do 3 mjeseca, korisnik nije dužan plaćati naknadu za korištenje gradskog prostora.

 

Članak 17.

 

Istekom roka od pet godina korisniku se, gradski prostor dodijeljen temeljem ovog pravilnika, može ponovno dodijeliti na korištenje na rok od daljnjih pet godina, bez provođenja javnog natječaja za dodjelu, pod uvjetom da je korisnik dodijeljeni gradski prostor koristio sukladno ugovoru i uredno izvršavao ugovorne obveze te i dalje ima potrebu za tim prostorom.

Zahtjev za ponovnu dodjelu gradskog prostora na korištenje podnosi se Gradskom uredu za imovinsko-pravne poslove i imovinu Grada, najkasnije 30 dana prije isteka ugovora o korištenju prostora, uz prethodno pribavljeno mišljenje gradskog upravnog tijela nadležnog za područje djelovanja korisnika.

Nadležna gradska upravna tijela daju pozitivno mišljenje na temelju opisnog i financijskog izvješća korisnika, za zadnju godinu korištenja prostora.

Zaključak o ponovnoj dodjeli gradskog prostora na korištenje bez provođenja javnog natječaja donosi gradonačelnik na temelju prijedloga Povjerenstva.

Zaključak o ponovnoj dodjeli gradskog prostora na korištenje bez provođenja javnog natječaja mora biti obrazložen i javno objavljen na internetskoj stranici Grada Zagreba.

 

Članak 18.

 

Korištenje gradskog prostora može prestati i prije isteka ugovorenog roka, otkazom ugovora.

Grad Zagreb može otkazati ugovor ako korisnik:

-   poslije pisane opomene Grada Zagreba koristi gradski prostor suprotno ugovoru ili mu nanosi znatniju štetu koristeći ga bez dužne pažnje;

-   ne plati dospjelu naknadu u roku od 15 dana od dana pisane opomene Grada Zagreba;

-   onemogući Gradu Zagrebu nesmetanu kontrolu korištenja gradskog prostora, odnosno ne pruži na uvid svu potrebnu dokumentaciju;

-   vrši preinake gradskog prostora bez pisanog odobrenja Grada Zagreba;

-   gradski prostor daje na potkorištenje;

-   ne koristi gradski prostor bez opravdanog razloga duže od 60 dana.

Korisnik može otkazati ugovor o korištenju ne navodeći razloge.

Otkazni rok je 30 dana.

 

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 19.

 

Korisnik koji ima sklopljen ugovor prije stupanja na snagu ovog pravilnika dužan je u roku 120 dana od stupanja na snagu ovog pravilnika, dostaviti dokumentaciju iz članka 8. ovoga pravilnika, kojom dokazuje da ispunjava uvjete za korištenje gradskog prostora.

S korisnikom za kojeg Povjerenstvo, temeljem dostavljene dokumentacije, utvrdi da ispunjava uvjete za dodjelu gradskog prostora na korištenje, a gradski prostor koristi u skladu s ranije sklopljenim ugovorom, sklopit će se novi ugovor, na određeno vrijeme od 5 godina, koji se neće moći produžiti bez provođenja javnog natječaja.

Ako korisnik ne dostavi dokumentaciju iz članka 8. ovoga pravilnika, odnosno ako Povjerenstvo temeljem dostavljene dokumentacije utvrdi da korisnik ne ispunjava uvjete za dodjelu gradskog prostora na korištenje, gradonačelnik će na prijedlog Povjerenstva donijeti zaključak o raskidu ranije sklopljenog ugovora.

 

Članak 20.

 

Provedbu ovoga pravilnika vrše gradska upravna tijela nadležna za pojedino područje navedeno u članku 2. ovoga pravilnika i Gradski ured za imovinsko- pravne poslove i imovinu Grada.

Odredbe ovog pravilnika odgovarajuće se primjenjuju i na davanje prostora na korištenje pravnih osoba u vlasništvu Grada Zagreba, ako isto nije regulirano njihovim općim aktom.

 

Članak 21.

 

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Zaključak o davanju gradski prostora na privremeno korištenje (Službeni glasnik Grada Zagreba 5/12, 15/12, 16/12, 6/13, 22/13, 3/14 i 12/15).

 

Članak 22.

 

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Zagreba.

 

KLASA: 372-03/15-03/556

URBROJ: 251-03-02-15-2

Zagreb, 24. srpnja 2015.

Gradonačelnik

Grada Zagreba

Milan Bandić, dipl. politolog, v.r.