Na temelju članka 18. stavka 2. Zakona o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja (Narodne novine 79/06 i 110/15) i članka 41. točke 35. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba (23/16, 2/18, 23/18, 3/20, 3/21 i 11/21 - pročišćeni tekst), Gradska skupština Grada Zagreba, na 6. sjednici, 9. prosinca 2021., donijela je

 

PROGRAM

javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja - Stanice Zagreb za 2022.

 

I. UVOD

 

Program javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja - Stanice Zagreb za 2022. izrađen je na osnovi i u skladu sa Zakonom o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja i Statutom Grada Zagreba.

Grad Zagreb i Hrvatska gorska služba spašavanja imaju zajednički interes za djelovanje Stanice Zagreb na području Grada Zagreba te su 29. prosinca 2006. sklopili Sporazum o zajedničkom interesu za djelovanje Hrvatske gorske službe spašavanje - Stanice Zagreb i njezinom financiranju kojim je utvrđeno obavljanje djelatnosti spašavanja i zaštite ljudskih života na Medvednici i drugim nepristupačnim područjima i mjestima te u drugim izvanrednim okolnostima na području Grada Zagreba za što je Grad Zagreb u svom proračunu osiguravao sredstva.

Izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja (Narodne novine 110/15) propisana je obveza predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave da donese program javnih potreba za obavljanje djelatnosti stanica Hrvatske gorske službe spašavanja te da se tako osiguraju sredstva za financiranje redovite djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja u proračunu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

 

II. CILJEVI I SVRHA

 

Javne potrebe Grada Zagreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja, za koje se sredstva osiguravaju iz proračuna Grada Zagreba, redovne su aktivnosti, poslovi i djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja - Stanice Zagreb za područje Grada Zagreba, sve u skladu s člankom 5. Zakona o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja.

Grad Zagreb ima interes za djelovanje Hrvatske gorske službe spašavanja - Stanice Zagreb, kao specijalizirane službe, koja će u svrhu očuvanja ljudskih života, zdravlja i imovine, obavljati djelatnost sprečavanja nesreća, traganja, spašavanja i pružanja pomoći građanima na području Medvednice i drugim nepristupačnim područjima i mjestima u Gradu Zagrebu, nedostupnim drugim službama te u drugim izvanrednim okolnostima kada se može djelovati samo uz primjenu posebnog stručnog znanja, vještina i opreme.

Hrvatska gorska služba spašavanja - Stanica Zagreb pružat će pomoć i u koordiniranim akcijama spašavanja i pružanja pomoći kada za to postoji posebna potreba te će u slučaju potrebe pružati pomoć i drugim jedinicama lokalne i regionalne (područne) samouprave.

 

III. FINANCIRANJE

 

U svrhu financiranja redovite djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja - Stanice Zagreb u 2022., a prema planu utroška sredstava Hrvatske gorske službe spašavanja - Stanice Zagreb, odnosno aktivnosti predviđene njihovim Programom u Proračunu Grada Zagreba za 2022., u razdjelu 005. Gradski ured za mjesnu samoupravu, civilnu zaštitu i sigurnost, Glava 01 Gradski ured za mjesnu samoupravu, civilnu zaštitu i sigurnost, Program 1705 Zaštita i spašavanje za grad Zagreb, Aktivnost A170501 Gorska služba spašavanja, osiguravaju se sredstva u ukupnom iznosu od 710,000,00 kuna.

 

Sredstva iz stavka 1. ove točke utrošit će se kako slijedi:

R.br.

Naziv

Iznos

1.

Rashodi za zaposlene

255.000

2.

Materijalni rashodi

443.000

3.

Financijski rashodi

10.000

4.

Ostali rashodi

2.000

UKUPNO

710.000

 

Hrvatska gorska služba spašavanja - Stanica Zagreb dužna je Gradu Zagrebu podnijeti godišnje izvješće o izvršenju programa i projekata te utrošku sredstava u roku od 60 dana od isteka poslovne godine.

 

IV. ZAKLJUČNO

 

Grad Zagreb i Hrvatska gorska služba spašavanja - Stanica Zagreb sklopit će ugovor o načinu i uvjetima financiranja aktivnosti iz ovoga programa.

Ovaj će program biti objavljen u Službenom glasniku Grada Zagreba.

 

KLASA: 400-06/21-01/137

URBROJ: 251-01-03-21-36

Zagreb, 9. prosinca 2021.

Predsjednik

Gradske skupštine

Joško Klisović, v. r.