Na temelju članka 19

Na temelju članka 19. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 30/94, 68/98, 61/00, 32/02 i 100/04) i članka 38. točke 5. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/99, 19/01, 20/01 - pročišćeni tekst, 10/04 i 18/05), Gradska skupština Grada Zagreba, na 8. sjednici, 11. veljače 2006., donijela je

 

ODLUKU

o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornoga plana Grada Zagreba

 

Članak 1.

 

U Odluci o donošenju Prostornoga plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/01, 16/02 i 11/03) u članku 3. pod točkom B.a. kartografski prikazi pod rednim brojem 1. KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA, 1.A. Površine za razvoj i uređenje - izmjene i dopune, 1. KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA, 1.B. Promet, Pošta i telekomunikacije, 2. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE, 2.A. Energetski sustav, 2. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE, 2.B. Vodnogospodarski sustav, Obrada, skladištenje i odlaganje otpada - izmjene i dopune, 3. UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE PROSTORA, 3.A. Uvjeti korištenja - izmjene i dopune i 3. UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE PROSTORA, 3.B. Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite - izmjene i dopune, zamjenjuju se novim kartografskim prikazima:

 

"1. KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA, 1.A. Površine za razvoj i uređenje - izmjene i dopune 2005.;

1. KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA, 1.B. Promet, Pošta i telekomunikacije - izmjene i dopune 2005.;

2. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE, 2.A. Energetski sustav - izmjene i dopune 2005.;

2. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE, 2.B. Vodnogospodarski sustav, Obrada, skladištenje i odlaganje otpada - izmjene i dopune 2005.;

3. UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE PROSTORA, 3.A. Uvjeti korištenja - izmjene i dopune 2005.;

3. UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE PROSTORA, 3.B. Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite - izmjene i dopune 2005."

 

Pod točkom B.b. kartografski prikazi u mjerilu 1:5000 "Građevinska područja naselja" zamjenjuju se s novim kartografskim prikazima "Građevinska područja naselja - izmjene i dopune 2005."

Pod točkom B.c. kartogram "4. Postupanje s otpadom - izmjene i dopune" zamjenjuje se novim kartogramom "Postupanje s otpadom - izmjene i dopune 2005."

U točki D. - Prilog Prostornom planu je elaborat: iza riječi "ožujak 2003.)." briše se točka zarez i dodaju riječi: "i Konzervatorska podloga - Nepokretna kulturna dobra, revizija (Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode, Zagreb, rujan 2004.)."

Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

"Izmjene i dopune kartografskih prikaza iz točke B.a. pod rednim brojevima 1.A., 1.B., 2.A., 2.B., 3.A. i 3.B. ovjerene pečatom Gradske skupštine Grada Zagreba i potpisom predsjednice Gradske skupštine Grada Zagreba, sastavni su dio ove odluke."

 

Članak 2.

 

U članku 7., točki 2.3.1.1. Veličina i izgrađenost građevne čestice, podtočki (2.), alineja 1. mijenja se i glasi:

"- za slobodnostojeće građevine - najviše 30%, uz najmanje 30% neizgrađenog ozelenjenog prirodnog tla;"

Iza alineje 3. dodaje se nova alineja 4. koja glasi:

"- iznimno u rubnim dijelovima naselja, za slobodnostojeće gospodarske građevine čiste proizvodne namjene, ako to omogućuje tehnologija gospodarskog procesa, odnosno ako se radi o djelatnosti koja nema štetni utjecaj na okoliš i ne smanjuje kvalitetu stanovanja na susjednim građevinskim česticama - najviše 50%, uz najmanje 30% neizgrađenog ozelenjenog prirodnog tla;"

U točki 2.3.1.7. Gospodarske građevine u gospodarskim zonama, podtočki (2.), odlomak 1. mijenja se i glasi:

"U gospodarskim zonama veličina građevne čestice ne može biti manja od 600 m2, širina parcele ne može biti manja od, u pravilu, 20 m, a najveći omjer širine i dužine određen je, u pravilu, 1:5."

Iza odlomka 7. dodaje se novi odlomak 8. koji glasi:

"Iznimno od prethodnog odlomka ove podtočke, u već izgrađenim dijelovima gospodarske zone, u skladu s lokalnim uvjetima, građevina može biti udaljena i manje od 3 m od jedne susjedne međe građevne čestice, ali ne manje od 1 m, pod sljedećim uvjetima:

- ako udaljenost od druge susjedne međe građevne čestice nije manje od 3 m;

- na građevini koja je udaljena od susjedne građevne čestice manje od 3 m, ne smiju se graditi otvori prema toj međi."

U točki 2.3.2.4. Šport i rekreacija dodaje se prvi odlomak koji glasi:

"Vrsta športa i rekreacije označena simbolima u obuhvatu GUP-a grada Zagreba i GUP-a Sesveta je načelna, a detaljnija namjena određuje se GUP-om grada Zagreba i GUP-om Sesveta, odnosno detaljnijim planovima."

Dosadašnji odlomci 1.-5. postaju odlomci 2.-6.

U točki 2.4.2. Građevine koje se mogu graditi izvan građevinskih područja iza podtočke (4.) umjesto točke stavlja se točka zarez i  dodaju  nove podtočke (5.) i (6.) koje glase:

"(5.) objekti infrastrukture (prometne, energetske, komunalne itd.);

(6.) groblja za kućne ljubimce."

 

Članak 3.

 

U članku 13. točka 8. POSTUPANJE S OTPADOM mijenja se i glasi:

"8. POSTUPANJE S OTPADOM

Lokacija za postrojenje termičke obrade otpada prikazana je na kartografskom prikazu 2. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE, 2.B. Vodnogospodarski sustav, Obrada, skladištenje i odlaganje otpada - izmjene i dopune 2005. u mjerilu 1:25.000 i na kartogramu Postupanje s otpadom - izmjene i dopune 2005. "

 

Članak 4.

 

U članku 15. točki 10.1.1. Prostorni planovi područja posebnih obilježja iza odlomka 2. dodaje se odlomak 3. koji glasi:

"Do donošenja prostornih planova za prirodne cjeline iz odlomka 1. ove točke mogu se izdavati lokacijske dozvole u skladu s odredbama ove odluke."

 

Članak 5.

 

Članak 20. briše se, a dosadašnji članci 21.-25. postaju članci 20.-24.

 

Članak 6.

 

U članku 20. stavak 2. mijenja se i glasi:

"Do donošenja detaljnijih planova iz članka 15. točke 10.1.3. odlomka 1. alineja 1.-6., i odlomka 2. ne mogu se izdavati lokacijske dozvole za područje obuhvata plana, osim za gradnju i rekonstrukciju prometnica i komunalne infrastrukture, uz suglasnost nositelja izrade plana."

 

Članak 7.

 

Izmjene i dopune Prostornoga plana Grada Zagreba izrađene su u 6 (šest) izvornika ovjerenih pečatom Gradske skupštine Grada Zagreba koji se čuvaju u Dokumentaciji prostora Grada Zagreba.

 

Članak 8.

 

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Zagreba.

 

KLASA: 350-02/05-01/10

URBROJ: 251-01-04-06-18

Zagreb, 11. veljače 2006.

Predsjednica

Gradske skupštine

Mr.sc. Tatjana Holjevac, v.r.