Na temelju članka 38. stavka 2. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/99, 19/01, 20/01 - pročišćeni tekst, 10/04, 18/05, 2/06, 18/06, 7/09, 16/09, 25/09 i 10/10), Gradska skupština Grada Zagreba, na 29. sjednici, 27. rujna 2011., donijela je

 

ODLUKU

o izmjeni i dopuni Odluke o načinu upravljanja i korištenja športskih građevina u vlasništvu Grada Zagreba

 

Članak 1.

 

U Odluci o načinu upravljanja i korištenja športskih građevina u vlasništvu Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 6/10, 12/10 i 5/11) u članku 2. stavku 2. u Kategorizaciji športskih građevina u vlasništvu Grada Zagreba, u III. kategoriji, iza riječi: "68. Zagrebački hokejski centar, Zagorska cesta 5" dodaju se riječi: "69. Dvorana za boćanje 'Dubrava', Ul. sv. Leopolda Mandića bb".

U IV. i V. kategoriji redni brojevi od 69. do 156. postaju redni brojevi od 70. do 157.

U V. kategoriji, pod rednim brojem 145. riječi: "Športske površine 'Trebinjska', Trebinjska bb" zamjenjuju se riječima: "Športske površine 'Knežija', Ulica Ćire Truhelke bb".

 

Članak 2.

 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u Službenom glasniku Grada Zagreba.

 

KLASA: 021-05/11-01/321

URBROJ: 251-01-06-11-5

Zagreb, 27. rujna 2011.

Potpredsjednica

Gradske skupštine

Mr. sc. Tatjana Holjevac, v.r.