Na temelju članka 41. točke 2. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16, 2/18 i 23/18), Gradska skupština Grada Zagreba, na 27. sjednici, 19. rujna 2019., donijela je

 

ODLUKU

o izmjenama i dopuni Odluke o Stipendiji Grada Zagreba za učenike i studente s invaliditetom

 

Članak 1.

 

U Odluci o Stipendiji Grada Zagreba za učenike i studente s invaliditetom (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/17) u članku 12. stavak 6. mijenja se i glasi:

"Studentima poslijediplomskih studija uspjeh se utvrđuje prosjekom ocjena preddiplomskog i diplomskog studija odnosno integriranog preddiplomskog i diplomskog studija."

 

Članak 2.

 

U članku 13. stavak 2. mijenja se i glasi:

"Kandidat ostvaruje pola boda ako prosječan mjesečni prihod po članu kandidatova kućanstva ostvaren u razdoblju od 1. siječnja do 30. rujna godine u kojoj je raspisan natječaj za dodjelu Stipendije, ne prelazi 60% proračunske osnovice određene zakonom o izvršavanju državnog proračuna Republike Hrvatske za godinu u kojoj se natječaj za dodjelu Stipendije raspisuje (ne boduje se ako kandidat ostvari 1 bod po alineji 1. stavka 1. ovoga članka)."

Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

"Pod prihodom iz stavka 2. ove odluke smatraju se prihodi propisani Zakonom o socijalnoj skrbi."

 

Članak 3.

 

U cijelom članku 19. riječi: "12 mjeseci" zamjenjuju se riječima: "10 mjeseci".

 

Članak 4.

 

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Zagreba.

 

KLASA: 021-05/19-01/318

URBROJ: 251-01-03-19-10

Zagreb, 19. rujna 2019.

Predsjednik

Gradske skupštine

prof. dr. sc. Drago Prgomet, v. r.