Na temelju članka 38

Na temelju članka 38. točka 2. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/99, 19/01, 20/01 - pročišćeni tekst, 10/04, 18/05, 2/06, 18/06 i 7/09), Gradska skupština Grada Zagreba, na 46. sjednici, 16. ožujka 2009., donijela je

 

ZAKLJUČAK

o izmjeni Zaključka o preuzimanju športskih objekata i drugih nekretnina u vlasništvo Grada Zagreba

 

1. U Zaključku o preuzimanju športskih objekata i drugih nekretnina u vlasništvo Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 2/96) u Popisu športskih objekata preuzetih u vlasništvo Grada Zagreba točka 46. mijenja se i glasi:

"46. Hipodrom Zagreb, Ulica R. Cimermana 5, k.č. 5/1 k.o. Klara, z.k.č. 5, 6 i 7 k.o. Klara, nositelj prava korištenja Konjički klub 'Zagreb'."

 

2. Ovaj će zaključak biti objavljen u Službenom glasniku Grada Zagreba.

 

KLASA: 947-03/09-01/652

URBROJ: 251-01-04-09-4

Zagreb, 16. ožujka 2009.

Predsjednica

Gradske skupštine

Mr.sc. Tatjana Holjevac, v.r.