Na temelju članka 21. stavka 5. Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine 82/15) i članka 19. Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite (Narodne novine 37/16 i 47/16), gradonačelnik Grada Zagreba, 1. rujna 2017., donosi

 

POSLOVNIK

o radu Stožera civilne zaštite Grada Zagreba

 

Članak 1.

 

Ovim poslovnikom uređuje se način rada Stožera civilne zaštite Grada Zagreba (u daljnjem tekstu: Stožer), a osobito: postupak pozivanja, način vođenja sjednica i odlučivanja, odluke koje donosi Stožer, obavljanje stručnih, administrativnih i drugih poslova za Stožer, osposobljavanje članova Stožera, sudjelovanje u vježbama sustava civilne zaštite te druga pitanja koja se odnose na organizaciju rada Stožera.

 

Članak 2.

 

Stožer obavlja zadaće koje se odnose na prikupljanje i obradu informacija ranog upozoravanja o mogućnostima nastanka velike nesreće i katastrofe, razvija plan djelovanja sustava civilne zaštite na području Grada Zagreba, upravlja reagiranjem sustava civilne zaštite, obavlja poslove informiranja javnosti i predlaže donošenje odluke o prestanku provođenja mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite.

 

Članak 3.

 

Kada se proglasni stanje velike nesreće ili katastrofe, Stožer preuzima sve poslove usklađivanja djelovanja operativnih snaga sustava civilne zaštite na ublažavanju i otklanjanju nastalih posljedica.

 

Članak 4.

 

Stožer provodi mjere i aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama sukladno odredbama Zakona o sustavu civilne zaštite.

Stožer operativno prati i koordinira mjere i aktivnosti sustava civilne zaštite radi spašavanja ljudi i materijalnih dobara na području Grada Zagreba:

- ako zaprijeti neposredna opasnost za nastanak velike nesreće koja može ugroziti živote i zdravlje ljudi i materijalna dobra (preventivna operativna funkcija),

- ako gradonačelnik Grada Zagreba proglasi nastanak velike nesreće na području Grada Zagreba,

- kada sudjeluje u vježbi civilne zaštite, za vrijeme vježbe.

 

Članak 5.

 

Nakon aktiviranja sustava civilne zaštite, Stožer poduzima sljedeće mjere i aktivnosti:

- procjenjuje razvoj događaja i sukladno tome usmjerava operativne snage i sredstva sustava civilne zaštite na područja na kojima je njihovo angažiranje potrebno te predlaže mjere i aktivnosti sustava civilne zaštite koje treba poduzeti sukladno procijenjenom razvoju događaja,

- donosi odluke o upotrebi i angažiranju svih snaga i sredstava civilne zaštite na zadaćama zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara koji su ugroženi ili nastradali zbog djelovanja katastrofe i/ili velike nesreće na pogođenom području,

- obavlja poslove informiranja javnosti o provođenju mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite.

 

Način rada Stožera

 

Članak 6.

 

Radom Stožera rukovodi načelnik Stožera, a u slučajevima njegove spriječenosti ili odsutnosti zamjenik načelnika Stožera.

Kada se proglasi velika nesreća ili katastrofa, rukovođenje radom Stožera preuzima gradonačelnik Grada Zagreba ili po ovlaštenju gradonačelnika Grada Zagreba načelnik Stožera.

 

Članak 7.

 

Svakom članu Stožera tijelo koje predstavlja dužno je pružiti svu operativnu i stručnu pomoć i potporu od značenja za učinkovito provođenje zadaća svih operativnih kapaciteta iz tog područja.

 

Postupak pozivanja članova Stožera na sjednice Stožera

 

Članak 8.

 

Pozivanje, aktiviranje i mobiliziranje Stožera nalaže načelnik Stožera, odnosno osoba koju načelnik Stožera ovlasti.

Pozivanje članova Stožera na sjednicu u pravilu se obavlja sukladno Shemi mobilizacije Stožera.

Ovisno o okolnostima i procjenama o mogućnosti nastanka velike nesreće, načelnik Stožera može staviti Stožer u stanje pripravnosti i po potrebi sazvati sjednicu Stožera.

 

Sjednice Stožera i način odlučivanja

 

Članak 9.

 

Stožer održava sjednice u Uredu za upravljanje u hitnim situacijama na lokaciji Ulica kneza Branimira 71b, a po potrebi Stožer se može sastati i na drugim lokacijama u odgovarajućem prostoru, o čemu odlučuje načelnik Stožera.

 

 

Članak 10.

 

U pravilu, prilagođavajući način rada stvarno nastalim okolnostima, Stožer može obavljati poslove i zadaće u punom ili užem sastavu, na pojedinačnim sjednicama ili kontinuirano dok je proglašeno stanje velike nesreće i katastrofe, na stalnoj lokaciji ili na izdvojenom mjestu, uključujući i rad u terenskim uvjetima, o čemu odlučuje načelnik Stožera.

 

Članak 11.

 

Načelnik Stožera predsjedava sjednicama.

U slučaju spriječenosti načelnika Stožera, sjednicom predsjedava zamjenik načelnika Stožera.

U slučaju spriječenosti načelnika i zamjenika načelnika, sjednicom predsjedava član Stožera kojeg je za to ovlastio načelnik Stožera.

 

Članak 12.

 

Načelnik Stožera, zamjenik načelnika Stožera ili osoba koju za to ovlasti načelnik Stožera:

- aktivira pravne osobe koje su Odlukom određene od interesa za sustav civilne zaštite da svojim ljudskim snagama i materijalnim resursima sudjeluju u provedbi mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite,

- donosi odluku za preventivno provođenje prisilne evakuacije ugroženih osoba, životinja i pokretne imovine iz ugroženih objekata ili područja,

- uz prethodnu pribavljenu suglasnost gradonačelnika Grada Zagreba, šalje zahtjev za pružanje pomoći načelniku Stožera više hijerarhijske razine,

- donosi i druge odluke koje su nužne za obavljanje poslova usklađivanja djelovanja operativnih snaga sustava civilne zaštite radi ublažavanja i otklanjanja posljedica nastalih velikom nesrećom ili katastrofom.

 

Članak 13.

 

Ured za upravljanje u hitnim situacijama obavlja administrativne i tehničke poslove za Stožer te osigurava uvjete za rad Stožera.

 

Članak 14.

 

Stožer može od znanstvenih i drugih institucija, zavoda i ustanova tražiti pružanje stručne pomoći i savjeta radi poduzimanja učinkovitih operativnih mjera za zaštitu pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite, građana, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša.

 

Članak 15.

 

Član Stožera koji je spriječen prisustvovati sjednici može dostaviti mišljenje o pitanjima o kojima se raspravlja na sjednici, o čemu će načelnik Stožera obavijestiti članove, a može ga i zamijeniti ovlašteni predstavnik koji ima formalno pravo odlučivanja iz tijela iz kojeg je spriječeni član.

U radu Stožera mogu sudjelovati i stručnjaci iz pojedinih područja povezanih sa sustavom civilne zaštite te predstavnici pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Grada Zagreba, koji nisu imenovani za članove Stožera, ali bez prava glasa.

 

Članak 16.

 

Načelnik Stožera, koji operativno usklađuje djelovanje kapaciteta sustava civilne zaštite u velikoj nesreći i katastrofi na području svoje nadležnosti, sukladno specifičnostima izvanrednog događaja, odlukom određuje koordinatora na lokaciji iz redova operativnih snaga sustava civilne zaštite koji na terenu procjenjuje nastalu situaciju i njezine posljedice te u suradnji sa Stožerom usklađuje djelovanje operativnih snaga sustava civilne zaštite.

 

Odluke Stožera

 

Članak 17.

 

Stožer donosi odluke i zaključke.

Odlukom se detaljno uređuju postupci, mjere i aktivnosti od značenja za koordiniranje djelovanja operativnih snaga sustava civilne zaštite u slučaju velike nesreće ili katastrofe.

O ostalim pitanjima iz nadležnosti Stožera donosi se zaključak.

Odluke i zaključci donose se u pisanom obliku, a iznimno, u žurnim slučajevima, mogu se donijeti i usmeno, uz obvezatnu pisanu potvrdu u roku od 24 sata od usmenog donošenja.

Odluke i zaključke potpisuje načelnik Stožera, a u slučaju njegove odsutnosti zamjenik načelnika ili osoba koju za to ovlasti načelnik Stožera.

 

Članak 18.

 

O radu na sjednici vodi se zapisnik u koji se unosi evidencija nazočnih članova, odluke i zaključci Stožera i druga važna pitanja sa sjednice Stožera.

Zapisnik iz stavka 1. ovog članka potpisuje načelnik Stožera i osoba koja je sastavila zapisnik.

Svakom članu Stožera dostavlja se po jedan primjerak zapisnika.

Svaki član Stožera ima pravo tražiti da se njegove izjave i prijedlozi unesu u zapisnik.

 

Članak 19.

 

Osposobljavanje članova Stožera za djelovanje u sustavu civilne zaštite i sudjelovanje u vježbama sustava civilne zaštite provodi Državna uprava za zaštitu i spašavanje.

Članovi Stožera civilne zaštite dužni su u roku od godine dana od imenovanja završiti osposobljavanje iz stavka 1. ovog članka.

 

Članak 20.

 

Sva priopćenja za javnost, povezano s radom Stožera, daje načelnik Stožera, a u slučaju njegove odsutnosti zamjenik načelnika Stožera ili član Stožera kojeg odredi načelnik Stožera.

 

Članak 21.

 

Ovaj će poslovnik biti objavljen u Službenom glasniku Grada Zagreba.

 

KLASA: 804-09/17-01/15

URBROJ: 251-03-02-17-2

Zagreb, 1. rujna 2017.

Gradonačelnik

Grada Zagreba

Milan Bandić, dipl. politolog, v. r.