Na temelju članka 35. točke 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - pročišćeni tekst,) i članka 38. točke 2. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/99, 19/01, 20/01 - pročišćeni tekst, 10/04, 18/05, 2/06, 18/06, 7/09, 16/09, 25/09, 10/10, 4/13 i 24/13), Gradska skupština Grada Zagreba, na 22. sjednici, 22. prosinca 2014., donijela je

 

ODLUKU

o dopunama Odluke o građevinskom zemljištu

 

Članak 1.

 

U Odluci o građevinskom zemljištu (Službeni glasnik Grada Zagreba 22/13 i 16/14), u članku 13. iza alineje 3. dodaje se nova alineja 4. koja glasi:

"- kada pravne osobe s javnim ovlastima predlažu građenje prometnih i infrastrukturnih građevina na nerazvrstanim cestama izgrađenim sukladno Zakonu o cestama;".

Dosadašnje alineje 4. i 5. postaju alineje 5. i 6.

 

Članak 2.

 

U članku 14. stavku 2. iza riječi: "zakonu" dodaje se zarez i riječi: "osim u slučajevima iz članka 13. alineje 4. ove odluke.".

 

Članak 3.

 

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Zagreba.

 

KLASA: 021-05/14-01/454

URBROJ: 251-01-05-14-5

Zagreb, 22. prosinca 2014.

Predsjednik

Gradske skupštine

Darinko Kosor, v.r.