Na temelju članka 6. stavka 5. i članka 42. stavka 2. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (Narodne novine 125/11) i članka 38. točke 2. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/99, 19/01, 20/01 - pročišćeni tekst, 10/04, 18/05, 2/06, 18/06, 7/09, 16/09, 25/09 i 10/10), Gradska skupština Grada Zagreba, na 39. sjednici, 12. srpnja 2012., donijela je

 

ODLUKU

o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora

 

I. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

 

Ovom se odlukom određuju uvjeti i postupak za davanje u zakup poslovnoga prostora u vlasništvu i na upravljanju Grada Zagreba te poslovnoga prostora pravnih osoba u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu Grada Zagreba i pravnih osoba u njihovu vlasništvu ili pretežitom vlasništvu (u daljnjem tekstu: pravne osobe u vlasništvu Grada Zagreba) kao i uvjeti i način kupoprodaje poslovnoga prostora u vlasništvu Grada Zagreba.

Poslovnim prostorom kojim upravlja Grad Zagreb smatra se poslovni prostor koji je još uvijek upisan u zemljišnim knjigama kao društveno vlasništvo na kojem Grad Zagreb ima pravo raspolaganja ili korištenja i poslovni prostor koji je bio u društvenom vlasništvu s pravom korištenja Grada Zagreba, za koji se vodi postupak na temelju Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine, do pravomoćnog okončanja tog postupka.

 

Članak 2.

 

Poslovni prostor u smislu ove odluke je: poslovna zgrada, poslovna prostorija, garaža i garažno mjesto, značenje kojih je propisano Zakonom o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (u daljnjem tekstu: Zakon).

 

II. ZAKUP POSLOVNOGA PROSTORA

 

Članak 3.

 

Poslovni prostor daje se u zakup na određeno vrijeme na 5 godina.

Iznimno se vrijeme zakupa u javnom natječaju može odrediti na rok duži od 5 godina, ali ne duži od 10 godina, u slučaju znatnih ulaganja u poslovni prostor.

Poslovni prostori iz članka 1. stavka 2. ove odluke daju se u zakup na neodređeno vrijeme, a ugovor o zakupu prestaje važiti sukladno Zakonu o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine, danom pravomoćnosti rješenja o utvrđivanju prava vlasništva.

 

Članak 4.

 

Poslovni prostor daje se u zakup javnim natječajem, i to: usmenim nadmetanjem (licitacijom) ili prikupljanjem pisanih ponuda u zatvorenim omotnicama.

Iznimno od stavka 1. ovog članka, poslovni prostori se daju u zakup bez javnog natječaja u slučajevima propisanim Zakonom, o čemu zaključkom odlučuje gradonačelnik Grada Zagreba (u daljnjem tekstu: gradonačelnik).

O raspisivanju i načinu provođenja javnog natječaja odlučuje gradonačelnik.

 

1. Povjerenstvo za davanje u zakup poslovnoga prostora

 

Članak 5.

 

Postupak javnog natječaja provodi Povjerenstvo za davanje u zakup poslovnoga prostora (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

Povjerenstvo osniva i imenuje gradonačelnik.

Povjerenstvo ima predsjednika, zamjenika predsjednika i tri člana.

Povjerenstvo otvara i razmatra ponude odnosno prijave, utvrđuje ispunjavaju li ponuditelji sve uvjete iz javnog natječaja, sastavlja zapisnik o javnom otvaranju ponuda, odnosno o provođenju usmenog nadmetanja, te utvrđuje i predlaže najpovoljnijeg ponuditelja, odnosno neprihvaćanje niti jedne ponude.

Nepravodobne i nepotpune ponude Povjerenstvo će odbaciti zaključkom.

Na zaključak iz stavka 5. ovog članka može se izjaviti prigovor gradonačelniku u roku od 8 dana od dana dostave.

U povodu preispitivanja zaključka gradonačelnik može zaključak izmijeniti, potvrditi ili izjavljeni prigovor odbiti kao neosnovan.

Zaključak o prigovoru je konačan.

 

2. Javni natječaj

 

Članak 6.

 

Javni natječaj sadrži osobito:

- podatke o poslovnom prostoru (adresu, površinu i namjenu poslovnoga prostora);

- vrijeme na koje se poslovni prostor daje u zakup;

- početni iznos mjesečne zakupnine;

- odredbu o tome tko može podnijeti ponudu, odnosno prijavu;

- odredbu koje se ponude, odnosno prijave neće razmatrati;

- iznos i način plaćanja jamčevine, te oznaku računa na koji se jamčevina uplaćuje;

- popis dokumentacije koju je potrebno priložiti uz ponudu, odnosno prijavu;

- mjesto, način i rok za podnošenje ponude, odnosno prijave;

- vrijeme kad se može obaviti pregled poslovnoga prostora;

- mjesto, datum i sat otvaranja ponuda, odnosno provedbe usmenog nadmetanja;

- odredbu o mogućnosti neprihvaćanja niti jedne ponude;

- odredbu o tome tko se smatra najpovoljnijim natjecateljem;

- odredbu da će, ako dva ili više natjecatelja ponude istu najvišu zakupninu, Povjerenstvo pozvati te natjecatelje da u roku od 24 sata ponude u zatvorenoj omotnici novi iznos mjesečne zakupnine;

- odredbu da se natjecatelju čija je ponuda prihvaćena, uplaćena jamčevina uračunava u zakupninu, a natjecateljima čije ponude nisu prihvaćene jamčevina vraća;

- odredbu da se uplaćena jamčevina ne vraća najpovoljnijem natjecatelju ako odustane od ponude, odnosno od sklapanja ugovora o zakupu;

- odredbe o pravu prigovora;

- pravo prvenstva, odnosno prednosti, na sklapanje ugovora o zakupu;

- rok za sklapanje ugovora s najpovoljnijim natjecateljem;

Javni natječaj može sadržavati i druge posebne uvjete propisane ovom odlukom.

 

Članak 7.

 

Javni se natječaj objavljuje u tiskanim sredstvima javnog informiranja u skraćenom obliku, a osobito sadrži:

- adresu, površinu i namjenu poslovnoga prostora;

- vrijeme na koje se poslovni prostor daje u zakup;

- početni iznos mjesečne zakupnine;

- informaciju gdje se objavljuje cjelovit tekst javnog natječaja.

Cjelovit tekst javnog natječaja objavljuje se na web stranici Grada i na oglasnoj ploči u zgradi gradske uprave Grada Zagreba, Trg Stjepana Radića 1.

 

Članak 8.

 

Početni iznos zakupnine određuje se prema zoni, položaju, površini i namjeni poslovnoga prostora, sukladno Zaključku o kriterijima za određivanje zakupnine za poslovni prostor što ga donosi gradonačelnik.

 

Članak 9.

 

Pravo podnošenja pisane ponude, odnosno prijave za sudjelovanje u javnom natječaju, imaju sve fizičke osobe i fizičke osobe - obrtnici (u daljnjem tekstu: fizičke osobe) te pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj, odnosno s registriranom podružnicom u Republici Hrvatskoj.

 

Članak 10.

 

Osobe koje sudjeluju u javnom natječaju moraju položiti jamčevinu u trostrukom iznosu početnog iznosa zakupnine u korist proračuna Grada Zagreba.

Natjecatelju čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija uplaćena jamčevina se uračunava u zakupninu, a ostalim se natjecateljima uplaćena jamčevina vraća u roku od 30 dana od konačnosti zaključka iz članka 19. ove odluke.

 

Članak 11.

 

Osobe određene Zakonom o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, imaju pravo prvenstva na sklapanje ugovora o zakupu poslovnoga prostora za obrtničku ili samostalnu profesionalnu djelatnost, ako sudjeluju u javnom natječaju i prihvate najviši ponuđeni iznos mjesečne zakupnine.

Osobe iz stavka 1. ovog članka ne mogu ostvariti pravo prvenstva ako su već jednom po provedenom javnom natječaju ostvarile to pravo.

Pravo prvenstva ima i zakupnik kojem je ugovor o zakupu raskinut na temelju Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine, ako ispunjava uvjete natječaja i prihvati najviši ponuđeni iznos mjesečne zakupnine.

Ako se na pravo prvenstva za isti poslovni prostor pozivaju osobe iz stavaka 1. i 3. ovoga članka, prednost imaju osobe iz stavka 1. ovog članka.

 

Članak 12.

 

Za davanje u zakup garaža i garažnih mjesta mogu se natjecati osobe iz članka 9. ove odluke koje imaju u vlasništvu vozilo ili za vozilo imaju sklopljen ugovor o leasingu ili korištenju službenog vozila, te prometnu i vozačku dozvolu.

Za osobe s invaliditetom koje imaju prebivalište u Gradu Zagrebu, a ne mogu voziti, vozačka dozvola nije uvjet. O nesposobnosti za upravljanje motornim vozilom treba dostaviti odgovarajući dokaz.

Pravo prvenstva za davanje u zakup garaže, odnosno garažnog mjesta, imaju osobe određene Zakonom o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, ako ispunjavaju uvjete natječaja i prihvate najviši ponuđeni iznos mjesečne zakupnine.

Osobe iz stavka 3. ovog članka ne mogu ostvariti pravo prvenstva ako su već jednom po provedenom javnom natječaju ostvarile to pravo.

 

Članak 13.

 

Ponuda, odnosno prijava, za sudjelovanje u javnom natječaju podnosi se Povjerenstvu preko Gradskog ureda za imovinsko-pravne poslove i imovinu Grada, u roku određenom u natječaju koji ne može biti kraći od 8 dana, niti duži od 20 dana od dana objave u tiskanim sredstvima javnog informiranja.

Ponudu može podnijeti više osoba zajedno (zajednička ponuda) ako je to određeno natječajem.

Ponuda, odnosno prijava, mora sadržavati:

- oznaku poslovnoga prostora za koji se natječe;

- dokumentaciju koja sadrži osnovne osobne podatke o ponuditelju, uz dostavu odgovarajućih dokaza (OIB, dokaz o prebivalištu, odnosno sjedištu ponuditelja, obrtnicu, podatke iz sudskog registra za pravne osobe i slično);

- ponuđeni iznos mjesečne zakupnine;

- izvornik ili ovjerenu presliku potvrde o stanju poreznog duga ponuditelja što ju je izdala nadležna porezna uprava Ministarstva financija, ne starije od 30 dana, te ovjerenu izjavu ponuditelja o nepostojanju duga s osnove potraživanja Grada Zagreba;

- dokaz o solventnosti;

- dokaz o uplati jamčevine;

- izvornik ili ovjerenu presliku dokumentacije kojom se dokazuje svojstvo osobe iz članka 11. ove odluke;

- drugu dokumentaciju sukladno uvjetima javnog natječaja.

Povjerenstvo neće razmatrati ponude, odnosno prijave:

- fizičkih i pravnih osoba koje su po bilo kojoj osnovi dužnici Grada Zagreba zbog neispunjenih dospjelih obveza starijih od tri mjeseca (komunalna naknada, komunalni doprinos, zakupnina, naknada za korištenje prostora i slično), odnosno čija su dugovanja podmirena nagodbom s Gradom Zagrebom, reprogramiranjem duga ili čija su dugovanja ostala nenaplaćena s osnove zastare;

- fizičkih i pravnih osoba koje su dužnici po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Ministarstvo financija - Porezna uprava;

- pravnih osoba koje nisu solventne;

- fizičkih i pravnih osoba koje nisu podnesene u roku, odnosno nisu potpune ili ne ispunjavaju uvjete iz javnog natječaja.

 

a) Usmeno nadmetanje

 

Članak 14.

 

Usmeno nadmetanje provodi se u vremenu određenom u javnom natječaju.

Usmeno nadmetanje za određeni poslovni prostor može se održati ako u njemu sudjeluju najmanje tri natjecatelja koji ispunjavaju uvjete javnog natječaja.

Iznimno, Povjerenstvo može odlučiti da se usmeno nadmetanje održi ako u njemu sudjeluju dva natjecatelja koji ispunjavaju uvjete javnog natječaja.

 

Članak 15.

 

Predsjednik Povjerenstva otvara usmeno nadmetanje i upoznaje sudionike s načinom provođenja usmenog nadmetanja.

Prije nego se pristupi usmenom nadmetanju predsjednik Povjerenstva utvrđuje broj pristiglih prijava i natjecatelja koji ispunjavaju uvjete javnog natječaja.

Ako natjecatelj nije pristupio usmenom nadmetanju, smatra se da je odustao od javnog natječaja.

Nakon unošenja podataka u zapisnik o natjecateljima koji ispunjavaju uvjete, usmeno nadmetanje započinje i više niti jedna osoba ne može sudjelovati u usmenom nadmetanju.

Povjerenstvo provodi usmeno nadmetanje tako da natjecatelji usmeno jedan po jedan, daju u zapisnik svoje ponude. Ponuda je valjana ako je viša od početnog iznosa mjesečne zakupnine za poslovni prostor.

Svaki od natjecatelja može najviši prethodni ponuđeni iznos mjesečne zakupnine dalje povećavati za najmanje 5% od početnog iznosa mjesečne zakupnine.

Usmeno nadmetanje se zaključuje nakon što proteknu 2 minute od davanja najpovoljnije ponude, odnosno najvišeg iznosa mjesečne zakupnine.

 

b) Prikupljanje pisanih ponuda

 

Članak 16.

 

Pisane ponude se otvaraju javno, a na otvaranju mogu biti nazočni natjecatelji ili njihovi ovlašteni predstavnici uz predočenje valjane punomoći.

O otvaranju pisanih ponuda vodi se zapisnik koji sadrži osobito podatke o natjecateljima, ponuđenim iznosima mjesečne zakupnine te podatke o najvišoj ponuđenoj mjesečnoj zakupnini za pojedini poslovni prostor.

Zapisnik potpisuju prisutni članovi Povjerenstva koje provodi javni natječaj, zapisničar i dva ovjerovitelja zapisnika koje, među sobom, izaberu sudionici javnog natječaja.

 

Članak 17.

 

Javni natječaj prikupljanjem pisanih ponuda je uspio ako u natječaju sudjeluju najmanje tri natjecatelja i ako je ponuđena mjesečna zakupnina veća od oglašene u javnom natječaju.

Iznimno, Povjerenstvo može odlučiti da se javni natječaj prikupljanjem pisanih ponuda održi i ako je u njemu sudjelovalo manje od tri natjecatelja.

Ako javni natječaj nije uspio, natječaj će se ponoviti s naznakom da je to ponovljeni natječaj.

 

Članak 18.

 

Najpovoljnija ponuda je ona ponuda koja uz ispunjenje uvjeta natječaja sadrži i najviši ponuđeni iznos mjesečne zakupnine.

Ako dva ili više natjecatelja ponude za isti poslovni prostor isti iznos mjesečne zakupnine, a ispunjavaju uvjete javnog natječaja, Povjerenstvo će pozvati te natjecatelje da u roku od 24 sata ponude pisanim putem u zatvorenoj omotnici novi iznos mjesečne zakupnine, koje ponude će Povjerenstvo, uz prisustvovanje natjecatelja, otvoriti i predložiti najpovoljnijeg natjecatelja.

 

Članak 19.

 

Zaključak o izboru najpovoljnijeg natjecatelja za svaki pojedini poslovni prostor, na prijedlog Povjerenstva, donosi gradonačelnik.

Povjerenstvo može uz obrazloženje predložiti da se ne prihvati niti jedna ponuda.

Zaključak iz stavka 1. ovog članka dostavlja se svim sudionicima natječaja.

Na zaključak se, radi njegova preispitivanja, može izjaviti prigovor gradonačelniku u roku od 8 dana od dana dostave.

U povodu preispitivanja zaključka gradonačelnik može zaključak izmijeniti, potvrditi ili izjavljeni prigovor odbiti kao neosnovan.

Zaključak o prigovoru je konačan.

 

3. Sklapanje ugovora o zakupu

 

Članak 20.

 

Ugovor o zakupu u ime Grada Zagreba sklapa gradonačelnik u roku od 15 dana od dana konačnosti zaključka o izboru najpovoljnijeg natjecatelja.

Ako izabrani najpovoljniji natjecatelj ne pristupi sklapanju ugovora o zakupu u roku iz stavka 1. ovog članka, Povjerenstvo predlaže gradonačelniku sljedećeg najpovoljnijeg natjecatelja.

 

Članak 21.

 

Ugovor o zakupu poslovnoga prostora sklapa se u pisanom obliku i osim bitnih sastojaka određenih zakonom, mora sadržavati sljedeće odredbe:

- odredbu o ovršnosti;

- odredbu kojom zakupnik prihvaća povećanje zakupnine u tijeku trajanja zakupa prema gradonačelnikovoj odluci;

- odredbu o prestanku ugovora, posebno o otkazu i otkaznim rokovima;

- odredbu o tome da zakupnik ne može preuređivati poslovni prostor bez prethodne pisane suglasnosti zakupodavca;

- odredbu kojom se zakupnik obvezuje poslovni prostor predati u posjed zakupodavcu slobodan od osoba i stvari istekom roka na koji je dan, odnosno istekom otkaznog roka ili raskida ugovora;

- neopozivu izjavu zakupnika kojom se odriče prava povrata uloženih sredstava u poslovni prostor koji je predmet Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine, odnosno da uložena sredstva daruje zakupodavcu, koji to sa zahvalnošću prihvaća;

- neopozivu izjavu zakupnika kojom se odriče prava povrata uloženih sredstava u poslovni prostor, a koja mu je zakupodavac kompenzirao odobrivši oslobođenje zakupnine sukladno članku 26. stavku 3. ove odluke;

- odredbu da ako je ugovor sklopljen s više zakupnika (zajednički zakup), oni za sva dugovanja koja proizlaze iz korištenja poslovnoga prostora odgovaraju solidarno.

 

Članak 22.

 

Odredbe ove odluke odgovarajuće se primjenjuju i na davanje u zakup poslovnih prostora pravnih osoba u vlasništvu Grada Zagreba.

Pravne osobe iz stavka 1. ovog članka mogu odrediti drugačiji početni iznos mjesečne zakupnine od početnog iznosa propisanog Zaključkom o kriterijima za određivanje zakupnine za poslovni prostor iz članka 8. ove odluke.

Postupak javnog natječaja provodi i odluku o najpovoljnijoj ponudi donosi za pravne osobe iz stavka 1. ovog članka nadležno tijelo utvrđeno aktom te pravne osobe.

Osobe iz stavka 1. ovog članka dužne su, prije raspisivanja javnog natječaja, zatražiti mišljenje o usklađenosti teksta javnog natječaja s odredbama ove odluke od Gradskog ureda za imovinsko-pravne poslove i imovinu Grada.

 

4. Zajednički zakup

 

Članak 23.

 

Gradonačelnik može, na prijedlog Povjerenstva, za vrijeme trajanja zakupa, na zahtjev zakupnika poslovnoga prostora, odobriti zajednički zakup, ako za to postoji gospodarski, kulturni ili drugi interes Grada Zagreba, pod uvjetom da je zakupnik podmirio sve obveze iz ugovora o zakupu, a supodnositelj zahtjeva nema dugovanja prema Gradu Zagrebu.

Ako je ugovor o zakupu sklopljen s više zakupnika, oni za sva dugovanja koja proizlaze iz korištenja poslovnoga prostora odgovaraju solidarno.

U slučaju odustanka jednog zakupnika s drugim se zakupnikom može sklopiti ugovor o zakupu, ali najduže do isteka vremena određenog ugovorom o zajedničkom zakupu.

Zakupnicima koji su sklopili ugovor o zakupu poslovnoga prostora na temelju prava prvenstva iz članka 11. stavka 1. ove odluke neće se odobriti zajednički zakup.

 

5. Podzakup

 

Članak 24.

 

Poslovni prostor ne može se dati u podzakup.

Iznimno, gradonačelnik može na prijedlog Povjerenstva, a na zahtjev zakupnika poslovnoga prostora, odobriti davanje dijela poslovnoga prostora u podzakup pod sljedećim uvjetima:

- da za davanje dijela poslovnoga prostora u podzakup postoji gospodarski, kulturni ili drugi interes Grada Zagreba;

- da se djelatnosti koje se obavljaju u poslovnom prostoru koji je u zakupu i u dijelu poslovnoga prostora koji je u podzakupu nadopunjuju;

- da je zakupnik podmirio sve obveze iz ugovora o zakupu, a da podzakupnik nema dugovanja prema Gradu Zagrebu.

Zakupnik i podzakupnik za sva dugovanja koja proizlaze iz korištenja poslovnoga prostora odgovaraju solidarno dok traje podzakup.

Podzakup prestaje u svakom slučaju kad prestaje i zakup.

Zakupnicima koji su sklopili ugovor o zakupu poslovnoga prostora na temelju prava prvenstva iz članka 11. stavka 1. ove odluke neće se odobriti davanje dijela poslovnoga prostora u podzakup.

 

6. Stupanje u prava i obveze

 

Članak 25.

 

Gradonačelnik odobrava stupanje u prava i obveze dosadašnjeg zakupnika sljedećim osobama:

1. supružniku, djeci, usvojenicima ili unucima ako zakupnik umre ili ode u mirovinu, pod uvjetom da nastave obrt iste ugovorene djelatnosti;

2. zaposlenicima, ako zakupnik umre ili ode u mirovinu, koji su najmanje pet (5) godina bili zaposleni kod zakupnika, pod uvjetom da nastave obavljati istu ugovorenu djelatnost;

3. pravnom sljedniku dosadašnjeg zakupnika, pod uvjetom da nastavi obavljati ugovorenu djelatnost;

4. supružniku, djeci, usvojenicima ili unucima s prebivalištem u Gradu Zagrebu ako zakupnik garaže ili garažnog mjesta umre, ili izgubi sposobnost upravljanja vozilom, odnosno pravnom sljedniku zakupnika sa sjedištem u Gradu Zagrebu.

 

7. Prava i obveze ugovornih strana

 

Članak 26.

 

Grad Zagreb predaje zakupniku poslovni prostor u stanju utvrđenom ugovorom. Ako ugovorom nije utvrđeno u kakvom stanju zakupodavac predaje zakupniku poslovni prostor, smatra se da je poslovni prostor predan u stanju prikladnom za obavljanje djelatnosti predviđene ugovorom.

Prigodom primopredaje poslovnoga prostora sastavlja se zapisnik u koji se unose podaci o stanju poslovnoga prostora.

Za vrijeme uređenja poslovnoga prostora da bi se priveo namjeni, u trajanju do 3 mjeseca, zakupnik nije dužan plaćati zakupninu.

 

Članak 27.

 

Zakupnik koristi poslovni prostor u svrhu i na način određen ugovorom o zakupu.

Zakupnik ne smije raditi preinake poslovnoga prostora kojima se bitno mijenjaju konstrukcija, raspored, namjena ili vanjski izgled poslovnoga prostora bez gradonačelnikovog odobrenja, a ni druge radove bez suglasnosti Gradskog ureda za imovinsko-pravne poslove i imovinu Grada.

Zakupnik je dužan o svom trošku popraviti oštećenja poslovnoga prostora koja je sam prouzročio ili su ih prouzročile osobe koje se koriste poslovnim prostorom zakupnika.

 

8. Prestanak zakupa

 

Članak 28.

 

Ugovor o zakupu poslovnoga prostora prestaje na način propisan Zakonom, ovom odlukom i ugovorom o zakupu.

 

Članak 29.

 

Nakon prestanka zakupa zakupnik je dužan zakupodavcu predati poslovni prostor u stanju u kojem ga je primio, odnosno s promjenama do kojih je došlo redovnom upotrebom i preinakama koje je učinio uz odobrenje zakupodavca.

U slučaju iz stavka 1. ovoga članka zakupnik ima pravo odnijeti uređaje koje je ugradio u poslovni prostor, ako se time ne oštećuje poslovni prostor i ako mu to ulaganje zakupodavac nije priznao smanjenjem visine zakupnine.

 

Članak 30.

 

Grad Zagreb može otkazati ugovor o zakupu poslovnog prostora u svako doba, bez obzira na ugovorne ili zakonske odredbe o trajanju zakupa, u zakonom propisanim slučajevima i ako zakupnik:

- onemogući zakupodavcu nesmetanu kontrolu korištenja poslovnoga prostora, odnosno ne pruži na uvid svu potrebnu dokumentaciju;

- u poslovnom prostoru ne obavlja djelatnost iz ugovora duže od 60 dana.

Zakupnik može otkazati ugovor o zakupu ne navodeći razloge.

Otkazni rok je 30 dana.

Ugovor o zakupu poslovnoga prostora zakupodavac otkazuje preko javnog bilježnika.

 

III. KUPOPRODAJA POSLOVNOGA PROSTORA

 

Članak 31.

 

Poslovni prostor prodaje se javnim natječajem, i to javnim prikupljanjem pisanih ponuda te bez provođenja javnog natječaja (neposrednom prodajom) u slučajevima propisanim Zakonom.

 

1. Javni natječaj

 

Članak 32.

 

Javni natječaj za prodaju poslovnoga prostora raspisuje gradonačelnik, odnosno Gradska skupština Grada Zagreba (u daljnjem tekstu: nadležno tijelo), sukladno Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

 

Članak 33.

 

Tržišna cijena poslovnoga prostora utvrđuje se sukladno Odluci o utvrđivanju tržišne vrijednosti nekretnina.

Tržišna cijena je početna prodajna cijena.

Prodajna cijena postignuta na javnom natječaju je kupoprodajna cijena poslovnoga prostora.

Kupoprodajna cijena plaća se jednokratno.

 

Članak 34.

 

Javni natječaj provodi Povjerenstvo za prodaju poslovnih prostora (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo za prodaju).

Povjerenstvo za prodaju osniva i imenuje gradonačelnik.

Povjerenstvo za prodaju ima predsjednika, zamjenika predsjednika i tri člana.

Povjerenstvo za prodaju otvara i razmatra ponude, utvrđuje ispunjavaju li ponuditelji sve uvjete iz natječaja, sastavlja zapisnik o javnom otvaranju ponuda te utvrđuje i predlaže najpovoljnijeg ponuditelja, odnosno neprihvaćanje niti jedne ponude.

Nepravodobne i nepotpune ponude Povjerenstvo za prodaju neće razmatrati.

 

Članak 35.

 

Javni natječaj obvezatno sadrži:

- podatke o poslovnom prostoru (adresa, kat, površina, katastarska čestica, zemljišnoknjižna oznaka, postojanje zakupa);

- odredbu o tome tko može podnijeti ponudu;

- početnu prodajnu cijenu;

- iznos i način plaćanja jamčevine te oznaku računa na koji se jamčevina uplaćuje;

- popis dokumentacije koju je potrebno priložiti uz ponudu;

- mjesto, način i rok za podnošenje ponude;

- mjesto, datum i sat otvaranja ponuda;

- odredbu da se nepotpune i nepravodobne ponude neće razmatrati;

- odredbu o pravu neprihvaćanja niti jedne ponude;

- odredbu o tome tko se smatra najpovoljnijim natjecateljem;

- odredbu da će, ako dva ili više natjecatelja ponude istu najvišu kupoprodajnu cijenu, Povjerenstvo za prodaju pozvati te natjecatelje da u roku od 24 sata ponude u zatvorenoj omotnici novi iznos kupoprodajne cijene;

- odredbu da se natjecatelju čija je ponuda prihvaćena, uplaćena jamčevina uračunava u kupoprodajnu cijenu, a natjecateljima čije ponude nisu prihvaćene jamčevina vraća;

- odredbu da se uplaćena jamčevina ne vraća najpovoljnijem natjecatelju ako odustane od ponude, odnosno od sklapanja ugovora o kupoprodaji;

- odredbe o pravu prigovora;

- rok za sklapanje ugovora s najpovoljnijim natjecateljem;

- rok i način plaćanja kupoprodajne cijene.

Javni natječaj može sadržavati i druge podatke u svezi s prodajom poslovnoga prostora.

 

Članak 36.

 

Javni natječaj objavljuje se u tiskanim sredstvima javnog informiranja, na oglasnoj ploči gradske uprave Grada Zagreba na adresi Trg Stjepana Radića 1 i na web stranici Grada Zagreba.

 

Članak 37.

 

Pravo podnošenja pisane ponude imaju sve fizičke osobe državljani Republike Hrvatske i državljani država članica Europske unije te pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj i državama članicama Europske unije.

Ostale strane pravne i fizičke osobe mogu sudjelovati na natječaju ako ispunjavaju zakonom propisane uvjete za stjecanje prava vlasništva na području Republike Hrvatske.

 

Članak 38.

 

Osobe koje sudjeluju u javnom natječaju moraju položiti jamčevinu u iznosu od 5% od početne prodajne cijene poslovnoga prostora, u korist proračuna Grada Zagreba.

Nakon provedenog postupka javnog natječaja uplaćena jamčevina se odabranom ponuditelju uračunava u kupoprodajnu cijenu, a ponuditeljima čije ponude nisu prihvaćene, vraća najkasnije u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.

 

Članak 39.

 

Ponuda za sudjelovanje na javnom natječaju podnosi se Povjerenstvu za prodaju, preko Gradskog ureda za imovinsko-pravne poslove i imovinu Grada, u roku određenom u natječaju, koji ne može biti kraći od 8 dana niti duži od 20 dana od dana objave u tiskanim sredstvima javnog informiranja.

Ponuda mora sadržavati:

1. oznaku poslovnoga prostora,

2. podaci o ponuditelju (OIB, dokaz o državljanstvu, podatke iz sudskog registra za pravne osobe i slično),

3. ponuđeni iznos kupoprodajne cijene,

4. dokaz o uplaćenoj jamčevini,

5. dokaz o nepostojanju poreznog duga ili duga prema Gradu Zagrebu,

6. drugu dokumentaciju sukladno uvjetima navedenim u javnom natječaju.

 

Članak 40.

 

Ponude se otvaraju javno u vremenu određenom u javnom natječaju.

Povjerenstvo za prodaju vodi zapisnik o prispjelim ponudama za svaki pojedini poslovni prostor oglašen u javnom natječaju. Zapisnik osobito sadrži podatke o ponuditeljima i ponuđenim kupoprodajnim cijenama te podatak o najvišoj ponuđenoj kupoprodajnoj cijeni za pojedini poslovni prostor.

 

Članak 41.

 

Najpovoljnijim ponuditeljem smatra se ponuditelj koji je ponudio najvišu kupoprodajnu cijenu i ispunjava sve uvjete natječaja.

Ako najpovoljniji ponuditelj iz stavka 1. ovoga članka odustane od svoje ponude, Povjerenstvo za prodaju predlaže gradonačelniku sljedećega najpovoljnijeg ponuditelja.

Ako najpovoljniji ponuditelj odustane od ponude jamčevina mu se ne vraća.

 

Članak 42.

 

Zaključak o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za svaki pojedini poslovni prostor, na prijedlog Povjerenstva za prodaju, donosi nadležno tijelo.

Povjerenstvo za prodaju može predložiti da se ne prihvati niti jedna ponuda.

Zaključak iz stavka 1. ovog članka dostavlja se svim sudionicima natječaja.

Na zaključak se, radi njegova preispitivanja, može uložiti prigovor nadležnom tijelu u roku od 8 dana od dana dostave.

U povodu preispitivanja zaključka nadležno tijelo može zaključak izmijeniti, potvrditi ili uloženi prigovor odbiti kao neosnovan.

Zaključak o prigovoru je konačan.

 

Članak 43.

 

Ugovor o kupoprodaji poslovnoga prostora sklapa se u roku od 60 dana od dana donošenja zaključka iz članka 42. stavka 1. ove odluke, odnosno od dana konačnosti zaključka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.

Uplaćena jamčevina uračunava se u kupoprodajnu cijenu.

 

Članak 44.

 

Ako najpovoljniji ponuditelj ne pristupi sklapanju kupoprodajnog ugovora u zakazano vrijeme, a svoj izostanak ne opravda, smatrat će se da je odustao od sklapanja ugovora.

Ako najpovoljniji ponuditelj izostanak opravda, odredit će mu se novi rok koji ne može biti duži od 30 dana.

Ako najpovoljniji ponuditelj ne pristupi sklapanju kupoprodajnog ugovora ni u roku iz stavka 2. ovoga članka, smatrat će se da je odustao od sklapanja ugovora.

Ako najpovoljniji ponuditelj ne pristupi sklapanju kupoprodajnog ugovora u rokovima iz stavaka 1. i 3. ovoga članka, zaključak o izboru najpovoljnijeg ponuditelja prestaje važiti.

Jamčevina se ne vraća najpovoljnijem ponuditelju koji odustane od sklapanja ugovora.

Ako kupac u ugovorenom roku ne uplati u cijelosti kupoprodajnu cijenu, ugovor se raskida, a jamčevina se ne vraća.

 

Članak 45.

 

Ugovor o kupoprodaji, osim bitnih sastojaka ugovora određenih Zakonom o obveznim odnosima, mora sadržavati i odredbe:

- da rok za plaćanje kupoprodajne cijene ne može biti duži od 30 dana od dana sklapanja ugovora;

- da se kupac odriče prava potraživanja naknade štete u slučaju raskida kupoprodajnog ugovora zbog pravnih nedostataka na kupljenom poslovnom prostoru, te da kupac neće tražiti naknadu štete ako bi mu ona bila izazvana sudskim postupkom protiv bespravnog korisnika poslovnoga prostora, odnosno naknadu eventualne štete koju bi trpio zbog duljine trajanja postupka uknjižbe prava vlasništva na kupljenom poslovnom prostoru ili nemogućnosti uknjižbe;

- da kupac uknjižbu prava vlasništva na kupljenom poslovnom prostoru može zatražiti na temelju kupoprodajnog ugovora i prodavateljeve potvrde da je kupoprodajnu cijenu platio u cijelosti;

- u slučaju da kupac poslovni prostor proda trećoj osobi, da treća osoba nije u dobroj vjeri ako prethodno nije provjerila kod prodavatelja da je kupoprodajna cijena u cijelosti isplaćena.

 

2. Neposredna prodaja

 

Članak 46.

 

Poslovni prostori prodaju se po tržišnoj cijeni sadašnjem zakupniku ili korisniku poslovnoga prostora i zakupnicima i korisnicima iz članka 33. stavaka 7. i 8. Zakona (u daljnjem tekstu: sadašnji zakupnik i korisnik) pod uvjetima propisanim Zakonom i ovom odlukom.

 

Članak 47.

 

Poslovni prostori prodaju se na temelju javno objavljenog popisa poslovnih prostora koji su predmet neposredne prodaje.

Popis poslovnih prostora koji su predmet neposredne prodaje utvrđuje Gradska skupština Grada Zagreba na gradonačelnikov prijedlog.

Popis poslovnih prostora koji su predmet neposredne prodaje objavljuje se na web stranici Grada Zagreba i oglasnoj ploči gradske uprave Grada Zagreba na adresi Trg Stjepana Radića 1.

 

Članak 48.

 

Popis poslovnih prostora iz članka 47. ove odluke osobito sadrži:

1. podatke o poslovnim prostorima (adresa, površina prostora, zakupnik/korisnik poslovnoga prostora i slično),

2. rok za podnošenje zahtjeva za kupnju poslovnoga prostora,

3. tržišnu cijenu prostora,

4. podatak da se obrazac za kupoprodaju poslovnoga prostora može preuzeti u pisarnici gradske uprave Grada Zagreba, Zagreb, Trg Stjepana Radića 1 i na web stranici Grada.

 

Članak 49.

 

Pravo na kupnju poslovnoga prostora ne može ostvariti zakupnik poslovnoga prostora koji ga je dao u podzakup ili na temelju bilo koje druge pravne osnove prepustio njegovo korištenje drugoj osobi.

 

Članak 50.

 

Poslovni prostor ne može se prodati sadašnjem zakupniku ili korisniku koji ima dospjelu nepodmirenu obvezu, i to prema:

- Gradu Zagrebu,

- državnom proračunu i

- zaposlenicima i dobavljačima,

osim ako je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, pod uvjetom da se fizička ili pravna osoba pridržava rokova plaćanja.

 

Članak 51.

 

Zahtjev za kupnju poslovnoga prostora podnosi se u roku od 90 dana od javne objave popisa poslovnih prostora koji su predmet kupoprodaje Gradskom uredu za imovinsko-pravne poslove i imovinu Grada.

Zahtjev mora sadržavati:

- oznaku poslovnoga prostora za koji se zahtjev podnosi;

- podatke o ponuditelju (OIB, podatke iz sudskog registra za pravne osobe i slično).

Uz zahtjev je potrebno priložiti:

- dokaz o korištenju poslovnoga prostora za koji se podnosi zahtjev u neprekidnom trajanju od najmanje 5 godina ako je riječ o korisniku prostora bez ugovora (dokaz o prijavi korisnika kao obveznika naknada s osnove korištenja prostora ili izjava ovlaštenog predstavnika suvlasnika stambene zgrade u kojoj se nalazi prostor);

- ponuđeni način plaćanja kupoprodajne cijene uz ograničenje predviđeno člankom 36. stavkom 3. Zakona;

- potvrdu Zagrebačkog holdinga d.o.o., podružnice Gradsko stambeno-komunalno gospodarstvo o podmirenim obvezama prema Gradu Zagrebu;

- potvrdu Ministarstva financija - Porezne uprave o stanju poreznog duga;

- pregled stanja obveza prema dobavljačima i pregled njihove dospjelosti ne stariji od 30 dana;

- dokaz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili Financijske agencije o podmirenim obvezama prema zaposlenicima;

- dokaz o ulaganjima u poslovni prostor koji je predmet kupoprodaje i visini ulaganja koji je utvrdio sudski vještak građevinske ili arhitektonske struke s liste ovlaštenih sudskih vještaka, po odabiru Grada Zagreba.

 

Članak 52.

 

Tržišna cijena poslovnoga prostora koji se prodaje sadašnjem zakupniku ili korisniku umanjuje se za neamortizirana ulaganja sadašnjeg zakupnika, odnosno korisnika, koja ulaganja su doprinijela povećanju tržišne vrijednosti poslovnoga prostora, s time da se visina ulaganja priznaje najviše do 30% tržišne vrijednosti poslovnoga prostora.

Pod ulaganjem sadašnjeg zakupnika, odnosno korisnika, priznaju se samo ulaganja u preinake poslovnoga prostora učinjene uz suglasnost zakupodavca.

Pod ulaganjem sadašnjeg zakupnika odnosno korisnika, priznaju se nužni troškovi.

Pod ulaganjem sadašnjeg zakupnika odnosno korisnika, neće se priznati ulaganja koja je zakupodavac priznao u obliku smanjene zakupnine ili oslobođenja od plaćanja.

 

Članak 53.

 

Tržišnu cijenu i vrijednost neamortiziranih ulaganja sadašnjeg zakupnika, odnosno korisnika, utvrđuje ovlašteni sudski vještak građevinske ili arhitektonske struke s liste ovlaštenih sudskih vještaka, po odabiru Grada Zagreba.

 

Članak 54.

 

Plaćanje kupoprodajne cijene poslovnoga prostora može se ugovoriti jednokratno ili obročnom otplatom, prema izboru kupca.

U slučaju jednokratne isplate kupoprodajne cijene poslovnoga prostora, rok isplate ne može biti duži od 30 dana od dana sklapanja ugovora.

U slučaju obročne otplate rok otplate ne može biti duži od 20 godina od dana sklapanja ugovora.

U slučaju obročne otplate ne primjenjuje se odredba članka 53. stavka 1. ove odluke.

Kamatna stopa za vrijeme obročne otplate je 4% godišnje.

Prodavatelj je dužan u ugovoru o kupoprodaji poslovnoga prostora uz obročnu otplatu vrijednost (mjesečnog) obroka vezati uz euro, i to po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan uplate.

 

Članak 55.

 

Odluku o kupoprodaji poslovnoga prostora donosi nadležno tijelo.

Na temelju odluke o kupoprodaji iz stavka 1. ovog članka, gradonačelnik sklapa kupoprodajni ugovor u roku od 90 dana od dana donošenja odluke.

 

Članak 56.

 

Ugovor o kupoprodaji poslovnoga prostora mora biti potvrđen (solemniziran) po javnom bilježniku.

 

Članak 57.

 

Ugovor o kupoprodaji poslovnoga prostora osim bitnih sastojaka određenih Zakonom, mora sadržavati odredbu da se kupac odriče prava potraživanja naknade štete koju bi trpio zbog duljine trajanja postupka uknjižbe prava vlasništva na kupljenom poslovnom prostoru ili nemogućnosti uknjižbe.

 

Članak 58.

 

Sredstva ostvarena prodajom poslovnoga prostora po ovoj odluci koristit će se za stjecanje i održavanje nekretnina u vlasništvu Grada Zagreba.

 

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 59.

 

Postupci započeti do dana stupanja na snagu ove odluke u kojima nije sklopljen ugovor o zakupu, dovršit će se prema odredbama Odluke o zakupu poslovnoga prostora (Službeni glasnik Grada Zagreba 3/98, 16/01, 20/01 - pročišćeni tekst, 2/02 - ispr., 4/05, 10/06 i 17/09).

 

Članak 60.

 

Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje vrijediti Odluka o zakupu poslovnoga prostora (Službeni glasnik Grada Zagreba 3/98, 16/01, 20/01 - pročišćeni tekst, 2/02 - ispr., 4/05, 10/06 i 17/09) i Odluka o prodaji poslovnoga prostora u vlasništvu Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/07, 17/09 i 10/10).

 

Članak 61.

 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u Službenom glasniku Grada Zagreba.

 

KLASA: 021-05/12-01/320

URBROJ: 251-01-06-12-13

Zagreb, 12. srpnja 2012.

Predsjednik

Gradske skupštine

Davor Bernardić, v.r.