Na temelju članka 56. stavka 1. točke 3. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/99, 19/01, 20/01 - pročišćeni tekst, 10/04, 18/05, 2/06, 18/06, 7/09, 16/09, 25/09, 10/10, 4/13, 24/13 i 2/15), gradonačelnik Grada Zagreba, 10. prosinca 2015., donosi

 

ZAKLJUČAK

o izmjeni Zaključka o dodjeli gradskih prostora na korištenje

 

1. U Zaključku o dodjeli gradskih prostora na korištenje (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/15), u točki VI. stavak 1. mijenja se i glasi:

"Prostor se može dodijeliti na korištenje političkim stankama ako su zastupljene u Hrvatskom saboru, Gradskoj skupštini Grada Zagreba ili vijećima gradskih četvrti te nositeljima nezavisnih lista za sve saborske zastupnike, gradske zastupnike i članove vijeća gradskih četvrti izabranih s tih nezavisnih lista, na mandatno razdoblje Hrvatskog sabora, Gradske skupštine Grada Zagreba i vijeća gradskih četvrti."

 

2. Ovaj će zaključak biti objavljen u Službenom glasniku Grada Zagreba.

 

KLASA: 372-01/15-01/1786

URBROJ: 251-03-02-15-2

Zagreb, 10. prosinca 2015.

Gradonačelnik

Grada Zagreba

Milan Bandić, dipl. politolog

u. z. Vesna Kusin, prof., v.r.