Na temelju članka 346. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12) i članka 38. točka 7. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/99, 19/01, 20/01 - pročišćeni tekst, 10/04, 18/05, 2/06, 18/06,7/09, 16/09, 25/09, 10/10 i 4/13), Gradska skupština Grada Zagreba, na 48. sjednici, 21. ožujka 2013., donijela je

 

ODLUKU

o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta

 

Članak 1.

 

U Odluci o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 14/03, 17/06 i 1/09) u članku 1. iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

"Donose se Izmjene i dopune Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (u nastavku teksta: Izmjene i dopune GUP-a Sesveta), što ih je izradio Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba u suradnji s nositeljem izrade Gradskim uredom za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet 2013. godine."

 

Članak 2.

 

U članku 4. stavku 1. oznaka: "1.790 ha" zamjenjuje se oznakom: "1.816 ha".

U stavku 2. riječi: "stavka 1." brišu se.

 

Članak 3.

 

U članku 5. iza stavka 3. dodaje se novi stavci 4. i 5. koji glase:

"Izmjene i dopune Generalnoga urbanističkog plana sastoje se od:

A   Tekstualnog dijela u knjizi pod nazivom: Izmjene i dopune Generalnoga urbanističkog plana Sesveta 2013.

B   Grafičkog dijela - Izmjene i dopune Generalnoga urbanističkog plana Sesveta 2013. koji sadrži kartografske prikaze u mjerilu 1:5.000, i to:

1.   KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA - izmjene i dopune 2013.

2.   MREŽA GOSPODARSKIH I DRUŠTVENIH DJELATNOSTI - izmjene i dopune 2013.

3.a    PROMETNA MREŽA - izmjene i dopune 2013.

3.b    KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA Energetski sustav, pošta i telekomunikacije - izmjene i dopune 2013.

3.c    KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA Vodnogospodarski sustav i gospodarenje otpadom - izmjene i dopune 2013.

4.a    UVJETI ZA KORIŠTENJE, UREĐENJE I ZAŠTITU PROSTORA Urbana pravila - izmjene i dopune 2013.

4.b    UVJETI ZA KORIŠTENJE, UREĐENJE I ZAŠTITU PROSTORA Zaštićeni i evidentirani dijelovi prirode i nepokretna kulturna dobra - izmjene i dopune 2013.

4.c    UVJETI ZA KORIŠTENJE, UREĐENJE I ZAŠTITU PROSTORA Područja primjene planskih mjera zaštite - izmjene i dopune 2013.

C   Obvezni prilozi

 

Izmjene i dopune Generalnoga urbanističkog plana iz stavka 4. ovoga članka ovjerene pečatom Gradske skupštine Grada Zagreba i potpisom predsjednika Gradske skupštine Grada Zagreba sastavni su dio ove odluke."

Dosadašnji stavci 4. i 5. postaju stavci 6. i 7.

Iza dosadašnjeg stavka 5. koji postaje stavak 7. dodaje se novi stavak 8. koji glasi:

"Elaborat GUP Sesveta - Konzervatorska podloga - zaštita nepokretnih kulturnih dobara (Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode, revizija 2010., izmjene i dopune 2012.) i kartografski prikaz Plan zona ugroženosti, u mjerilu 1:10.000, prilozi su Generalnome urbanističkom planu."

 

Članak 4.

 

U članku 6. stavku 1. točki 1. alineji 3. iza riječi: "građevnog pravca" dodaje se zarez i riječi: "ukupna dužina istaka može biti do trećine dužine pripadajućega uličnog pročelja građevine, istaknuto do 1 m, s tim da se što manje sužava pravo na pogled susjednim građevinama;".

Točka 3.1. mijenja se i glasi:

"3.1. podzemna etaža:

-  podrum (Po) je dio građevine koji je potpuno ukopan ili je ukopan više od 50% svog volumena u konačno uređeni zaravnani teren i kojem se prostor nalazi ispod poda prizemlja, odnosno suterena;

-  iznimno, ispod etaže suterena (S) ili prizemlja (P) moguće je izvesti tehnički podrum bez namjene, ako ga zahtijeva geomehanički izvještaj za gradnju građevine (tehnički podrum se ne uračunava u iskaz GBP-a, ali uz uvjet da je potpuno ukopan u postojeći teren)."

U točki 6. riječi: "PPo" briše se, a iza riječi: "lođa," dodaju se riječi: "vanjskih stubišta".

Točka 10. mijenja se i glasi:

"10. individualna građevina - građevina najveće visine tri nadzemne etaže, pri čemu se treća etaža oblikuje kao potkrovlje ili uvučeni kat, s mogućnošću gradnje podzemne etaže;"

U točki 17. riječi: "detaljnijih prostornih planova" zamjenjuju se riječima: "provedbenih dokumenata prostornog uređenja".

Iza točke 23. dodaje se nova točka 23.a koja glasi:

"23.a nositelj izrade - upravno tijelo Grada Zagreba odgovorno za postupak izrade i donošenja dokumenta prostornog uređenja i sudjeluje u primjeni mjera provedbe plana određene ovom odlukom;".

U točki 30. alineje 1. i 2. mijenjaju se i glase:

"- oblikovano kosim ili zaobljenim krovom može imati najveću visinu nadozida 120 cm;

- potkrovlje oblikovano kosim krovom može imati maksimalni nagib 35°;".

Iza točke 32. dodaje se nova točka 32.b. koja glasi:

"32.a prometna površina - površina javne namjene, nerazvrstana cesta, površina u vlasništvu vlasnika građevne čestice ili površina na kojoj je osnovano pravo služnosti prolaza za pristup do građevne čestice;".

Točka 44. mijenja se i glasi:

"44. zamjenska građevina - nova građevina izgrađena na mjestu ili u neposrednoj blizini mjesta prethodno uklonjene postojeće građevine unutar iste građevne čestice, uz uvjet da se bitno ne mijenja namjena, izgled, veličina i utjecaj na okoliš dotadašnje građevine."

 

Članak 5.

 

U članku 12. iza stavka 5. dodaje se novi stavak 6. koji glasi:

"Na površinama i građevnim česticama javne i društvene namjene, izuzimajući predškolske i školske, moguća je postava kioska za trgovinu na malo i uslužnu djelatnost. Oblikovni i prostorni uvjeti za postavljanje kioska određuju se posebnim pravilnikom."

 

Članak 6.

 

U članku 13. stavku 3. iza alineje 7. dodaje se nova alineja 8. koja glasi:

"- vatrogasne postaje."

 

Članak 7.

 

U članku 23. stavku 1. iza riječi: "namjena površina" dodaju se riječi: "i urbanih pravila."

 

Članak 8.

 

U članku 27. iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi:

"Gravitacijska udaljenost za predškolske ustanove u pravilu iznosi 200-400 m, iznimno do maksimalno 1000 m, a za osnovne škole 400-600 m, ovisno o gustoći naseljenosti."

Dosadašnji stavci 5. i 6. postaju stavci 6. i 7.

U dosadašnjem stavku 6. riječ: "jedne" zamjenjuje se riječju: "do dvije".

Iza dosadašnjeg stavka 6. koji je postao stavak 7. dodaje se novi stavak 8. koji glasi:

"Prostorni kapaciteti građevine određuju se optimalno za 10 odgojnih skupina, odnosno 200 djece, a maksimalni kapaciteti za 17-20 odgojnih skupina odnosno s 340 - 400 djece. Dječji vrtić s područnim odjelima optimalno ima 30 odgojnih skupina s ukupno 600 djece."

Dosadašnji stavci od 7. do 12. postaju stavci od 9. do 14.

U dosadašnjem stavku 10. alineji 1. oznaka: "30-40 m2" zamjenjuju se riječima: "najmanje 30 m²".

Iza dosadašnjeg stavka 12. koji je postao stavak 14. dodaju se novi stavci 15. i 16. koji glase:

"Prigodom gradnje srednjih škola primjenjuju se sljedeći normativi:

-  prostorni kapacitet srednjoškolske građevine određuje se za najviše 32 razredna odjela, odnosno do 800 učenika u školi;

-  optimalni kapacitet srednjoškolske građevine je od 16 do 20 razrednih odjela, odnosno 400 - 500 učenika;

-  broj učionica određuje se tako da se jedna učionica planira na 28 učenika;

-  veličina građevne čestice određuje se tako da se osigura 20 - 40 m2 po učeniku, uzimajući u obzir lokalne uvjete.

Osnovni standard školskog prostora, u pravilu, treba osigurati rad škole u jednoj smjeni, a iznimno, do stvaranja potrebnih uvjeta, u dvije smjene."

 

Članak 9.

 

Iznad članka 37. naslov "PROMETNA MREŽA" briše se, a isti naslov dodaje se iznad članka 37.a.

 

Članak 10.

 

U članku 38. stavku 10. riječi: "Planirani pristupni put" zamjenjuju se riječima: "Planirana pristupna cesta", riječ: "njegova" zamjenjuje se riječju: "njena", a riječ: "njega" zamjenjuje se riječju: "nju".

U stavku 11. riječi: "planirani pristupni put" zamjenjuju se riječima: "planirana pristupna cesta", oznaka: "3,0 m" zamjenjuje se oznakom: "3,5 m", riječ: "njegova najveća dužina" zamjenjuje se riječju "najduža", a riječ "njega" zamjenjuje se riječju "nju".

U stavku 13. alineje od 1. do 3. mijenjaju se i glase:

"- 3,5 m za individualne stambene građevine do 400 m2 GBP s najviše tri stana;

- 5,5 m za ostale individualne i niske građevine, osim građevina u zonama G, K i T;

- 9 m za visoke građevine i građevine u zonama G, K i T."

 

Članak 11.

 

U članku 39. stavku 3. riječi: "kompleksne proizvodne, uslužne, poslovne i trgovačke sadržaje" zamjenjuju se riječima: "višesadržajne građevine".

 

Članak 12.

 

U članku 42. stavku 6. riječi: "urbanističko-arhitektonskog" zamjenjuju se riječju: "javnog".

 

Članak 13.

 

U članku 45. stavku 5. iza riječi: "mješovite namjene (M)." dodaju se rečenice: "Smještaj samostojećih antenskih stupova je moguć i u zonama javne i društvene namjene, osim predškolske i školske. Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima na građevinama, u skladu s posebnim propisima."

 

Članak 14.

 

U članku 47. stavku 2. iza riječi: "bazena" točka se zamjenjuje zarezom i dodaju riječi: "crpnih stanica i kišno-preljevnih retencijskih objekata."

 

Članak 15.

 

U članku 48. iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi:

"Omogućit će se gradnja alternativnih izvora energije (solarne elektrane - kolektori, vjetroelektrane i dr.) prema posebnim propisima, na zemljištu i na građevinama."

 

Članak 16.

 

U članku 51. stavku 2. riječi: "te u elaboratu II. Evidentirani dijelovi prirode s uvjetima uređenja i korištenja koji je prilog Generalnome urbanističkom planu" brišu se.

U stavku 4. riječi: "te elaboratom iz stavka 1. ovoga članka" brišu se.

 

Članak 17.

 

U članku 52. stavku 1. riječi: "I. Konzervatorska podloga - Nepokretna kulturna dobra" zamjenjuju se riječima: "Konzervatorska podloga - zaštita nepokretnih kulturnih dobara (Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode, revizija 2010., izmjene i dopune 2012.)".

 

Članak 18.

 

U članku 55. stavku 11. riječi: "urbanističko-arhitektonskih" zamjenjuju se riječju: "javnih".

U stavku 13. riječi: "odnosno nove građevine izgrađene na mjestu ili u neposrednoj blizni mjesta prethodno uklonjene postojeće građevine unutar iste građevne čestice, uz uvjet da se ne mijenja namjena, izgled, veličina i utjecaj na okoliš dotadašnje građevine" brišu se.

U stavku 15. iza riječi: "urbanih pravila." dodaje se rečenica: "Omogućit će se gradnja alternativnih izvora energije (solarne elektrane - kolektori, vjetroelektrane i dr.) prema posebnim propisima, na zemljištu i na građevinama."

 

Članak 19.

 

U članku 57. stavku 2. pod podnaslovom: "b) Na površinama javne i društvene namjene:" u alineji 8. riječi: "urbanističko-arhitektonskom" zamjenjuju se riječju: "javnom".

 

Članak 20.

 

U članku 58. stavku 2. pod podnaslovom: "b) Na površinama javne i društvene namjene:" u alineji 8. riječi: "urbanističko-arhitektonskom" zamjenjuju se riječju: "javnom".

 

Članak 21.

 

U članku 59. stavku 2. pod podnaslovom: "b) Na površinama javne i društvene namjene:" u alineji 8. riječi: "urbanističko-arhitektonskom" zamjenjuju se riječju: "javnom".

 

Članak 22.

 

U članku 60. stavku 1. alineja 1. mijenja se i glasi:

"- očuvanje cjeline (slike naselja, njegove matrice i karakterističnog mjerila, te etnoloških građevina) kao autentičnog prostora povijesne jezgre starog sela;".

Alineje 5. i 6. brišu se.

U stavku 2. pod podnaslovom: "a) Na površinama stambene namjene:" u alineji 1. riječ: "tavan" zamjenjuje se riječju: "potkrovlje".

Na kraju alineje 5. točka sa zarezom zamjenjuje se točkom, a alineja 6. briše se.

 

Članak 23.

 

U članku 61. stavku 2. pod podnaslovom: "b) Na površinama javne i društvene namjene:" u alineji 8. riječi: "urbanističko-arhitektonskom" zamjenjuju se riječju: "javnom".

U alineji 9. riječi: "urbanističko-arhitektonskog" zamjenjuju se riječju: "javnog".

 

Članak 24.

 

U članku 62. stavku 2. pod podnaslovom: "b) Na površinama javne i društvene namjene:" u alineji 8. riječi: "urbanističko-arhitektonskom" zamjenjuju se riječju: "javnom".

U alineji 9. riječi: "urbanističko-arhitektonskog" zamjenjuju se riječju: "javnog".

 

Članak 25.

 

U članku 63. stavku 1. riječi: "urbanističko-arhitektonskog" zamjenjuju se riječju: "javnog".

 

Članak 26.

 

U članku 64. pod podnaslovom: "Središte Sesveta (2.1.)" alineja 5. briše se.

Dosadašnje alineje od 6. do 11. postaju alineje od 5. do 10.

Dosadašnja alineja 6. mijenja se i glasi:

"- transformacija izgrađene strukture, uz očuvanje morfoloških i drugih obilježja koji su nositelji povijesnog identiteta mjesta i poteza prepoznatljivih ambijentalnih vrijednosti;".

U dosadašnjoj alineji 7. riječ: "zaštićene" briše se.

U dosadašnjoj alineji 8. riječ: "zaštite" zamjenjuje se riječima: "očuvanja prostora".

U dosadašnjoj alineji 11. riječi: "urbanističko-arhitektonskog" zamjenjuju se riječju: "javnog".

Iza dosadašnje alineje 11. koja je postala alineja 10. dodaje se nova alineja 11. koja glasi:

"- za izradu programa za provedbu javnog natječaja i programskih polazišta za izradu provedbenog dokumenta prostornog uređenja potrebno je pribaviti posebne uvjete - zasebnu stručnu podlogu nadležnog tijela za zaštitu kulturnih dobara;".

Pod podnaslovom: "a) na površinama javne i društvene namjene:" alineji 1. riječi: "urbanističko-arhitektonskom" zamjenjuju se riječju: "javnom", a riječi: "u skladu s posebnim uvjetima zaštite" brišu se.

Pod podnaslovom: "b) na površinama mješovite namjene sjeveroistočno od Bjelovarske i Varaždinske:" u alineji 1. zarez i riječi: "prema posebnim uvjetima zaštite" brišu se.

Podnaslov: "a) Na površinama mješovite i poslovne namjene:", mijenja se i glasi: "a) Na površinama mješovite i poslovne namjene i na površinama gospodarske namjene - ugostiteljsko-turističke:".

U alineji 23. riječ: "arhitektonski" zamjenjuje se riječju: "javni".

U alineji 27. riječi: "urbanističko-arhitektonskim" zamjenjuju se riječju: "javnim".

Pod podnaslovom: "b) Na površinama javne i društvene namjene:" u alineji 8. riječi: "urbanističko-arhitektonskom" zamjenjuju se riječju: "javnom".

Pod podnaslovom: Lokalne zone urbaniteta (2.3.)" iza riječi: "Brestja" briše se zarez i dodaje slovo "i", a riječi: "i Sesvetskog Kraljevca" brišu se.

 

Članak 27.

 

U članku 65. pod podnaslovom: "Gospodarska zona Sesvete (3.1.)" u stavku 2. pod podnaslovom: "a) na površinama gospodarske i poslovne namjene:" u alineji 14. riječi: "urbanističko-arhitektonskog" zamjenjuju se riječju: "javnog", riječi: "detaljnijeg plana" zamjenjuju se riječima: "provedbenog dokumenta prostornog uređenja", a riječi: "urbanističko-arhitektonskim" riječju: "javnim".

U alineji 15. riječ: "arhitektonskog" zamjenjuje se riječju: "javnog".

 

Članak 28.

 

U članku 67. stavku 2. riječi: "urbanističko-arhitektonskih" zamjenjuju se riječju: "javnih", a riječ: "dokumanata" zamjenjuje se riječju: "dokumenata".

Pod podnaslovom "Zona Badel (4.2.)" iza alineje 5. dodaje se nova alineja 6. koja glasi:

"- gradnja i uređenje određeno je gradskim projektom, a u skladu s člankom 83. odluke."

Pod podnaslovom "Sljeme - Sesvete (4.7.)" u alineji 2. iza riječi: "sadržajima," dodaju se riječi: "odnosno javni i društveni sadržaji koji nedostaju u Sesvetama;"

Iza alineje 2. dodaje se nova alineja 3. koja glasi:

"- gradnja i uređenje određeno je gradskim projektom, a u skladu s člankom 83. odluke."

 

Članak 29.

 

U članku 68. stavku 1. pod podnaslovom: "Športsko-rekreacijski kompleks s gradnjom (5.1.) u alineji 10. riječi: "urbanističko-arhitektonskih" zamjenjuju se riječju: "javnih".

 

Članak 30.

 

Naslov "SANACIJA DEGRADIRANIH PODRUČJA" briše se.

Članak 71.a briše se.

 

Članak 31.

 

U članku 72. stavak 1. mijenja se i glasi:

"Mjere zaštite krajobraznih i prirodnih vrijednosti, evidentiranih dijelova prirode i nepokretnih kulturnih dobara propisane su zakonom i drugim propisima, te ovim planom."

 

Članak 32.

 

Članak 74. mijenja se i glasi:

"Generalnim urbanističkim planom predlaže se zaštita svih evidentiranih dijelova prirode radi njihove ekološke, estetske, kulturno-povijesne, edukativne i sociološke vrijednosti.

Evidentirani dijelovi prirode sistematizirani su u kategorije: sesvetske park-šume, krajolik i vrijedni parkovi, vrtovi i drvoredi te parkovna arhitektura i štitit će se kao dijelovi prirode predloženi za zaštitu mjerama Generalnoga urbanističkog plana."

 

Članak 33.

 

U cijelom članku 75. oznaka: "B." briše se.

U stavku 1. točki 3. iza riječi: "Ulica V. Novaka uz HPT, Sesvetski Kraljevec," dodaju se riječi: "26. hrast - Zagrebačka ulica - Ulica V. Ruždjaka, 27. tri hrasta - središte Sesveta;".

 

 

Članak 34.

 

Članak 76. mijenja se i glasi:

"U Generalnome urbanističkom planu određen je način zaštite i očuvanja registriranih nepokretnih kulturnih dobara provedbom mjera zaštite prema utvrđenom sustavu zaštite za određenu vrstu kulturnog dobra:

1. Arheološka baština:

1.a. Arheološko područje

2. Povijesni sklop i građevina:

2.a. Civilna građevina

2.b. Sakralna građevina."

 

Članak 35.

 

Iznad članka 77. dodaje se novi naslov koji glasi: "1. Arheološka baština"

 

Članak 77. mijenja se i glasi:

"Ovim je planom obuhvaćena arheološka baština - arheološka područja.

Arheološka baština su vrijedna arheološka područja na kojima se pretpostavlja, odnosno očekuje ili je provedenim arheološkim istraživanjem i/ili slučajnim nalazima, pronađena vrijedna arheološka građa značajna za proučavanje kulturno-povijesnog kontinuiteta i duge naseljenosti prostora od prapovijesti, antike do srednjeg i novog vijeka.

Zbog velikog značenja arheološke baštine, ali i nužnih daljnjih arheoloških istraživanja ubiciranih arheoloških područja, Konzervatorskom podlogom obuhvaćena je i evidentirana arheološka baština na području Plana.

 

1.a. Arheološko područje

 

Arheološko područje je prostor na kojem se, na temelju širega povijesno-kulturološkog konteksta mogu očekivati arheološki nalazi.

Na području GUP-a Sesveta evidentirana arheološka područja su: Arheološko područje Sesvete, Sesvete - trasa Rimske ceste i Jelkovec.

 

Mjere zaštite:

-  pri izvođenju građevinskih radova koji zadiru u slojeve pod zemljom, na prostoru koji je na kartama označen kao evidentirano arheološko područje, obvezan je arheološki nadzor nadležnog tijela;

-  u slučaju arheološkog nalaza pri izvođenju radova, oni se moraju prekinuti i o nalazu izvijestiti tijelo nadležno za zaštitu kulturnih dobara;

-  u slučaju arheološkog nalaza obvezno je provesti daljnja arheološka istraživanja uz posebne uvjete i prethodno odobrenje nadležnog tijela za zaštitu kulturnih dobara;

-  po potrebi izraditi plan istraživanja i zaštite arheoloških područja osobito onih gdje se mogu očekivati arheološki nalazi;

-  za sve zahvate unutar granica zaštićenoga arheološkog područja potrebno je ishoditi prethodno odobrenje nadležnog tijela za zaštitu kulturnih dobara."

 

Članak 36.

 

Iznad članka 78. dodaje se novi naslov koji glasi: "2. Povijesni sklop i građevina"

Članak 78. mijenja se i glasi:

"Ovim su planom obuhvaćeni zaštićeni povijesni sklopovi i građevine - civilne građevine i sakralne građevine na prostoru Sesveta.

U postupku zaštite civilnih građevina i sakralnih građevina provedena je valorizacija po principu očuvanosti i vrijednosti kulturno-povijesnih i arhitektonsko-graditeljskih obilježja.

 

2.a. Civilna građevina

 

Zaštićene civilne građevine su očuvanja vrijedne pojedinačne građevine koje posjeduju određeni kulturno-povijesni značaj i/ili visoke arhitektonsko-graditeljske kvalitete, različitih graditeljskih i tipoloških obilježja te stupnja očuvanosti izvornih obilježja. Na području GUP-a Sesveta zaštićene civilne građevine su: Kurija u kojoj je Muzej Prigorja i Kaptolska kurija u Sesvetskom Kraljevcu.

Zaštita civilne građevine podrazumijeva potpunu konzervatorsku zaštitu svih očuvanih izvornih obilježja u vanjštini i unutrašnjosti građevine, mjerila, oblikovanja, graditeljskih i konstruktivnih elemenata, posebno pročelja, krovišta, stubišta, te osnovnoga konstruktivnog sustava, kao i očuvanih vrijednih izvornih elementa oblikovanja i opreme u interijeru te izvorne namjene. Također, zaštita obuhvaća i pripadajuće parcele, odnosno posjed, s kojima čini izvornu kvalitetnu cjelinu.

Mjere zaštite:

-  očuvanje i sanacija civilne građevine u svim njenim dijelovima, arhitektonskim i tipološkim karakteristikama i izvornoj namjeni; zajedno s pripadajućom parcelom ili posjedom s kojima čini cjelinu, a sve radi očuvanja i kvalitetne spomeničke prezentacije;

-  nužnost sustavnog praćenja i kontrole stanja civilne građevine;

-  svi zahvati trebaju omogućiti očuvanje, sanaciju i obnovu izvornih arhitektonskih i tipoloških karakteristika civilne građevine, te pripadajuće parcele ili posjeda, u pravilu uz očuvanje izvorne namjene, a eventualna nova namjena mora se prilagoditi očuvanoj građevnoj strukturi;

-  nisu dopuštene intervencije koje mogu ugroziti spomenički karakter, bilo da se radi o rekonstrukciji, nadogradnji, preoblikovanju, preparcelaciji bilo prenamjeni u sadržaje koji nisu primjereni karakteru građevine, odnosno karakteru šireg okoliša;

-  nije dopuštena ugradnja i zamjena građevnih elemenata, materijala i opreme (PVC ili metalna stolarija, pokrov bitumenskom šindrom i sl.) koji nisu primjereni povijesnom i spomeničkom karakteru građevine;

-  nije dopušteno uklanjanje građevine u svrhu gradnje zamjenskih, osim iznimno pod uvjetima propisanim člankom 64. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara;

-  za sve zahvate na kulturnom dobru potrebno je ishoditi posebne uvjete i prethodno odobrenje nadležnog tijela za zaštitu kulturnih dobara.

 

2.b. Sakralna građevina

 

Zaštićene sakralne građevine su očuvanja vrijedne pojedinačne sakralne građevine koje spadaju među najstarije i najvrjednije kulturno-povijesne i arhitektonsko-graditeljske spomenike na prostoru Sesveta. Župna crkva Svih svetih i Raspelo u Sesvetama nezaobilazni su dio povijesnog kontinuiteta naseljenog prostora, te ujedno i prepoznatljivi orijentiri i akcenti u prostoru.

Zaštita sakralnih građevine podrazumijeva potpunu konzervatorsku zaštitu svih očuvanih izvornih obilježja u vanjštini i unutrašnjosti građevine, mjerila, oblikovanja, graditeljskih i konstruktivnih elemenata, kao i vrijednih izvornih elementa oblikovanja i opreme u interijeru te očuvanih sakralnih inventara. Također, zaštita obuhvaća i pripadajuće neposredno okruženje koje, svojom funkcijom, povijesno-kulturološkim obilježjima i ambijentalnim vrijednostima, čini sa sakralnom građevinom nedjeljivu cjelinu.

Mjere zaštite:

-  očuvanje i sanacija sakralne građevine u svim njenim dijelovima, arhitektonskim i tipološkim karakteristikama; zajedno s pripadajućim parcelama s kojima čini cjelinu, uključujući staro groblje uz crkvu Svih svetih u Sesvetama s očuvanim grobovima, grobnim križevima, grobnim stelama i nadgrobnim pločama, a sve radi očuvanja i kvalitetne spomeničke prezentacije;

-  nužnost sustavnog praćenja i kontrole stanja sakralne građevine,

-  svi zahvati trebaju omogućiti očuvanje, sanaciju i obnovu izvornih arhitektonskih i tipoloških karakteristika sakralne građevine, te pripadajuće parcele ili posjeda, uz očuvanje izvorne namjene;

-  nisu dopuštene intervencije koje mogu ugroziti spomenički karakter, bilo da se radi o rekonstrukciji, dogradnji, preoblikovanju, preparcelaciji bilo prenamjeni u sadržaje koji nisu primjereni karakteru građevine, odnosno karakteru šireg okoliša;

-  nije dopuštena ugradnja i zamjena građevnih elemenata, materijala i opreme koji nisu primjereni povijesnom i spomeničkom karakteru građevine;

-  nije dopušteno uklanjanje građevine u svrhu gradnje zamjenskih, osim iznimno pod uvjetima propisanim člankom 64. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara;

-  za sve zahvate na kulturnom dobru potrebno je ishoditi posebne uvjete i prethodno odobrenje nadležnog tijela za zaštitu kulturnih dobara."

 

Članak 37.

 

Iza članka 78. dodaje se novi naslov: "3. Etnološke građevine" i novi članak 78.a koji glasi:

 

"Članak 78.a

 

Na području GUP-a Sesvete postoji očuvan znatan broj etnoloških građevina. Uz stambene građevine, to su i gospodarske građevine različitih namjena: kuharne s krušnim pećima, koševi za kukuruz, štale, sjenici, svinjci i klijeti.

Kao najvredniji očuvani primjerci pojedinačno evidentiranih etnoloških građevina izdvajaju se sljedeće: Sesvete, Ulica O. Ivekovića 14; Staro Brestje, Brestovečka 52; Sesvetska Sela, Glavna ulica 5 i Glavna ulica 66; Novaki Kraljevečki, Ul. šafrana 9 i Ul. šafrana 11; Sesvetski Kobiljak, Ulica V. Holjevca 4; Sesvetski Kraljevec, Željeznička 44, Željeznička 48 i Željeznička 59; Sesvetski Kraljevec, Dugoselska 47 i Dugoselska 75.

Mjere zaštite:

-  za pojedinačno evidentirane etnološke građevine na području GUP-a Sesveta, preporučuje se preispitati mogućnost proglašenja evidentiranih etnoloških građevina dobrima od lokalnog značenja, kako je to predviđeno člankom 17. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, u suradnji s Gradskim zavodom za zaštitu spomenika kulture i prirode;

-  svi zahvati na evidentiranima etnološkim građevinama trebali bi biti radi očuvanja, sanacije i obnove izvornih arhitektonskih i tipoloških karakteristika etnološke građevine, te pripadajuće parcele i okućnice, po mogućnosti uz očuvanje izvorne namjene;

-  obnovu bi trebalo provoditi sukladno tradicijskom načinu i metodama gradnje, bez ugradnje graditeljskih elemenata i materijala koji nisu primjereni graditeljskim i tipološkim karakteristikama građevine;

-  prilikom zahvata rekonstrukcije i /ili prenamjene, trebalo bi nastojati maksimalno očuvati izvornu građevnu supstancu;

-  etnološke građevine u naseljima koja su u cijelosti izgubila tradicijska obilježja, po potrebi je moguće preseliti u zaštićena naselja ili etnopark;

-  prije uklanjanja evidentirane etnološke građevine, odnosno planiranja zamjenske gradnje na njenom mjestu, preporuča se prethodno provesti detaljno dokumentiranje i valoriziranje građevine, te preispitati mogućnosti njenog preseljenja na drugu lokaciju."

 

Članak 38.

 

U članku 80. stavku 2. riječi: "Programima mjera za unapređenje stanja u prostoru" zamjenjuju se riječima: "Izvješćem o stanju u prostoru".

 

Članak 39.

 

Iznad članka 81. podnaslov: "Obveza donošenja detaljnih planova" mijenja se i glasi: "Obveza donošenja provedbenih dokumenata prostornog uređenja".

U članku 81. stavku 1. riječi: "UPU Sesvetski Kraljevec - središte", brišu se.

Stavci 2., 3. i 4. mijenjaju se i glase:

"Polazišta za izradu, odnosno izmjenu i dopunu, te stavljanje izvan snage provedbenih dokumenata prostornog uređenja izrađuje Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba.

Programske smjernice za izradu provedbenih dokumenata prostornog uređenja iz članka 63., 64., 65., 67. i 68. ove odluke su usmjeravajuće.

Na zahvate u prostoru u zaštićenim dijelovima prirode i na kulturnim dobrima u ovom prostoru primjenjuju se i odgovarajuće odredbe iz točke MJERE OČUVANJA I ZAŠTITE KRAJOBRAZNIH I PRIRODNIH VRIJEDNOSTI I NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA ove odluke."

 

Članak 40.

 

Iznad članka 82. u podnaslovu: "Obveza provedbe urbanističko-arhitektonskih natječaja" riječi: "urbanističko-arhitektonskih" zamjenjuju se riječju: "javnih".

U članku 82. stavku 1. riječ: "pojedinih" briše se, a riječi: "urbanističko-arhitektonski" zamjenjuju se riječju: "javni".

U stavku 2. riječ: "Površine" zamjenjuje se riječju: "Prostori", riječi: "urbanističko-arhitektonskih" zamjenjuju se riječju: "javnih", a riječ: "označene", zamjenjuje se riječju: "označeni".

U alineji 2. riječi: "Zona Dubec (4.1.)," brišu se.

Iza alineje 2. dodaje se nova alineja 3. koja glasi:

"- linearni potezi urbaniteta: Zona Dubec (2.2.);".

Dosadašnja alineja 3. postaje alineja 4.

U stavku 3. riječi: "Urbanističko-arhitektonski" zamjenjuju se riječju: "Javni".

U alineji 1. iza riječi: "trgovi" riječ: "i" briše se, a iza riječi: "parkovi" dodaju se riječi "i pješačke zone".

U alineji 2. iza riječi: "namjene," dodaju se riječi: "športske i kongresne dvorane izuzev pratećih i pomoćnih objekta javne namjene te infrastrukturnih objekata izuzev", a riječ: "osim" briše se.

U alineji 3. iza riječi: "druge" dodaje se zarez i riječi:"građevine i", a iza riječi: "uređenja" stavlja se zarez i dodaju riječi: "odnosno zaključcima gradonačelnika Grada Zagreba."

Stavci od 4. do 7. brišu se.

Iza stavka 3. dodaju se podnaslovi i novi stavci 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11. i 12. koji glase:

"Postupak za javni natječaj za odabir stručnog rješenja provedbenog dokumenta prostornog uređenja

Program za izradu provedbenog dokumenta prostornog uređenja je podloga za provedbu natječaja za odabir stručnog rješenja.

Odabrano stručno rješenje postaje podloga za izradu provedbenog dokumenta prostornog uređenja.

Postupak za javni natječaj za uređenje i oblikovanje gradskih površina i oblikovanje građevina

Program za provedbu natječaja za uređenje i oblikovanje gradskih površina i oblikovanje građevina je podloga za provedbu natječaja.

Provoditelj natječaja dužan je nositelju izrade dostaviti protokol o provedenom natječaju i nagrađene radove u digitalnom formatu prema općim uvjetima provedenog natječaja.

Rezultate natječaja nositelj izrade objavljuje u dnevnom tisku i na web stranici grada Zagreba, a javni uvid traje najdulje 15 dana.

Iznimno od stavka 3. ovoga članka, te urbanih pravila navedenih u člancima 57. - 67. ove odluke, za gradnju tipskih područnih dječjih ustanova kapaciteta do četiri odgojne skupine kao i gradnju tipskih osnovnoškolskih ustanova kapaciteta do osam razrednih odjela, provodi se, za svaki tip projekta, jedan arhitektonski natječaj, uz prethodnu potvrdu takvih uvjeta od strane Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i šport.

Iznimno od stavka 3. ovog članka, za postavu kioska za trgovinu na malo i uslužnu djelatnost u zonama i građevnim česticama javne i društvene namjene nije obvezna provedba javnog natječaja.

Ako se u razradi natječajnog rada odstupi od utvrđenoga natječajnog programa, a promjene ne zahtijevaju ponavljanje natječaja, izmjene i dopune natječajnog programa provode se po postupku po kojem je i utvrđen natječajni program. Izmjene i dopune natječajnog programa verificira nositelj izrade uz prethodnu pribavljenu suglasnost Ocjenjivačkog suda i autora.

Na zahvate u prostoru u zaštićenim dijelovima prirode i na kulturnim dobrima u ovom prostoru primjenjuju se i odgovarajuće odredbe iz točke MJERE OČUVANJA I ZAŠTITE KRAJOBRAZNIH I PRIRODNIH VRIJEDNOSTI I NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA ove odluke."

 

Članak 41.

 

Članak 83. mijenja se i glasi:

"Generalnim urbanističkim planom omogućuje se izrada gradskih projekata i određuje postupak provođenja gradskog projekta.

Osnovna polazišta za razradu gradskih projekata određuju se prema temama i područjima gradskih projekata.

Osnovna polazišta za razradu gradskih projekata prema temama su:

-  prenamjena stare industrije: glavni su generativni projekti Sesveta, mogu biti nosioci razvoja i međusobnog povezivanja širih urbanističkih cjelina; neophodno je sačuvati istaknuta obilježja industrijske arhitekture i urbanizma (memoriju mjesta) da bi spoj nove i stare arhitekture bio povod za jedinstvena arhitektonska ostvarenja;

-  građevine javne i društvene namjene gradskog značenja: arhitektonski program mora promovirati i urbanističke vrijednosti okoliša te u pravilu obogatiti otvorene gradske prostore;

-  strateški (razvojni) projekti Grada: predlaganje programa korištenja prostora u vezi sa strategijskim projektima Grada obavlja Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada, a kao takvi osnova su za daljnje postupke izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja;

-  novi gradski parkovi i površine za rekreaciju i edukaciju: osiguravaju i potiču ravnomjerni razvoj Sesveta, siguran boravak različitim dobnim skupinama i sadržaje koji omogućuju više oblika aktivnog korištenja slobodnog vremena, vežu se šetnicama, alejama s drvoredima i biciklističkim stazama na sustav pješačkih putanja koje integriraju susjedne urbane cjeline.

Područja na kojima je omogućena izrada gradskih projekata prema temama su:

-  prenamjena stare industrije: preobrazbe lokacija napuštenih industrijskih pogona većih od 1 hektar, u pravilu u vlasništvu Grada Zagreba, odnosno trgovačkih društava i javnih ustanova u vlasništvu Grada (Zona Sljeme - Sesvete, Zona Badel);

-  infrastrukturne prometne površine i građevine javne i društvene namjene gradskog značenja: intermodalni prometni terminal Sesvete;

-  novi gradski parkovi i površine za rekreaciju i edukaciju: urbanističko-arhitektonski / krajobrazno-hortikulturni projekti uređenja otvorenih prostora Sesveta veći od 5000 m2.

Osim navedenih područja gradskih projekata, izrada gradskog projekta prema proceduri u smislu ove odluke omogućuje se na svim površinama većim od 1 hektar, a u vlasništvu su države ili Grada Zagreba, odnosno trgovačkih društava i javnih ustanova u vlasništvu Grada, ako je uz kriterij vlasništva zadovoljen i neki drugi od kriterija za odabir procedure gradskog projekta, prema gradonačelnikovom prijedlogu i odluci Gradske skupštine Grada Zagreba.

 

Postupak za provođenje gradskog projekta

 

U skladu s osnovnim polazištima za razradu gradskih projekata Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada izrađuje programske smjernice i program sadržaja gradskog projekta.

Programskim smjernicama i programom sadržaja određuje se:

-  strategijski makroekonomski interes Grada izražen strateškim programskim smjernicama;

-  značenje prostora za grad ili gradsku četvrt;

-  osobitosti lokacije gradskog projekta;

-  gospodarenje javnim vlasništvom;

-  dosezi planirane - novostvorene vrijednosti - aktivnosti za Grad i građane;

-  načini i uvjeti provedbe projekta (razdoblje realizacije - generirani troškovi, troškovi održavanja i financiranja);

-  izbor sudionika - partnera u realizaciji projekta;

-  doprinos građanskom sudjelovanju u odlučivanju o razvojnim temama grada;

-  planirani doprinos formiranju identitetskog sustava grada.

 

Programom gradskog projekata osobito se određuju:

-  obuhvat gradskog projekta;

-  ciljevi koji se žele postići gradskim projektom;

-  polazišta za izradu;

-  konzervatorske propozicije, ako se radi o gradskom projektu na području u nadležnosti Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode;

-  načini razrade pojedine teme;

-  sadržajna struktura gradskih projekata;

-  urbanističke propozicije;

-  procedure koje prethode realizaciji i slijede realizaciju;

-  odnos privatnih i gradskih ulaganja;

-  definiranje i zaštita gradskog interesa.

Na izradu programa za gradske projekte koji obuhvaćaju prostore u zaštićenim dijelovima prirode i na kulturnim dobrima u ovom prostoru primjenjuju se i odgovarajuće odredbe iz točke MJERE OČUVANJA I ZAŠTITE KRAJOBRAZNIH I PRIRODNIH VRIJEDNOSTI I NEPOKTRETNIH KULTURNIH DOBARA ove odluke.

Lokalna i mjesna samouprava sudjeluje u izjašnjavanju prije nego što gradonačelnik Grada Zagreba utvrdi program gradskog projekta.

Na temelju programa gradskog projekta Gradska skupština Grada Zagreba donosi odluku o realizaciji gradskog projekta.

Ako je ovom odlukom ili u programu gradskog projekta za koji je donesena odluka o njegovoj realizaciji predviđeno donošenje provedbenog dokumenta prostornog uređenja, Gradska skupština Grada Zagreba će uz odluku o realizaciji gradskog projekta donijeti istovremeno i odluku o izradi provedbenog dokumenta prostornog uređenja. Moguća urbanistička rješenja tako utvrđenog programa ispituju se provedbom javnog natječaja u postupku izrade provedbenog dokumenta prostornog uređenja iz članka 81. ove odluke.

Ako ovom odlukom ili u programu gradskog projekta za koji je donesena odluka o njegovoj realizaciji nije predviđeno donošenje provedbenog dokumenta prostornog uređenja, provest će se javni natječaj za uređenje i oblikovanje gradskih površina i oblikovanje građevina sukladno članku 82. ove odluke. Gradska skupština Grada Zagreba će uz odluku o realizaciji gradskog projekta istovremeno utvrditi program za provođenje javnog natječaja.

Gradski projekti, uz iznimku gradskog projekta Zona Badel i gradskog projekta Zona Sljeme - Sesvete, izuzimaju se iz popisa prostora na koje se odnose pojedina urbana pravila navedena u ovoj odluci.

Na površinama gradskih projekata mogu se realizirati zahvati u prostoru prema pravilima ovog članka uz uvjet da se u zonama planirane namjene oznake (S), (M1) i (M2) osigura obvezna primjena urbanim pravilom propisanog postotka izgrađenosti građevne čestice."

 

Članak 42.

 

U članku 84. stavku 1. riječ: "parcelacija" zamjenjuje se riječima "osnivanje građevinskih čestica".

U stavku 2. iza riječi: "zemljišta" dodaju se riječi: "u gradu".

Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3., koji glasi:

"Važan element zaštite i uređenja zemljišta je zaštita prirodnih dobara valorizacijom i upisom u Upisnik zaštićenih dijelova prirode, a zaštita kulturnih dobara upisom u Registar zaštićenih kulturnih dobara Republike Hrvatske."

 

Članak 43.

 

Iznad članka 86. podnaslov: "Rekonstrukcija građevina namjena kojih je protivna planiranoj namjeni" zamjenjuje se podnaslovom: "Druge mjere".

 

Članak 44.

 

Članak 86. mijenja se i glasi:

"Na područjima za koja je propisana obveza donošenja provedbenih dokumenata prostornog uređenja i provedba javnih natječaja označenih na kartografskom prikazu 4.c Područja primjene planskih mjera zaštite, a građevine su, prema namjeni, u skladu s namjenom utvrđenom Generalnim urbanističkim planom omogućuje se:

1. u građevinama stambenih, odnosno stambeno-gospodarskih namjena:

-  prenamjena i funkcionalna preinaka postojećih građevina;

-  rekonstrukcija i zamjenska gradnja te gradnja na područjima gdje je to omogućeno urbanim pravilima ove odluke;

-  rekonstrukcija individualnih građevina ne s više od tri stana, s povećanjem postojećeg GBP-a do 20%, na područjima gdje to urbanim pravilima ove odluke nije omogućeno;

2. u građevinama drugih namjena (gospodarskim građevinama, građevinama javne i društvene namjene, komunalnim i prometnim te pratećim građevinama i sl.):

-  rekonstrukcija građevina do 10 m2 GBP-a za građevine do 100 m2 GBP-a, i do 20% ukupnog GBP-a za veće građevine, ali ne više od 500 m2 GBP-a jednokratno, koliko je neophodno za funkcionalno i oblikovno poboljšanje građevine, odnosno dovršenje građevine.

Do donošenja plana, odnosno provedbe javnog natječaja, moguća je rekonstrukcija i zamjenska gradnja te gradnja ulica i infrastrukturnih građevina, promjena namjene građevine, gradnja i rekonstrukcija tehnološkog procesa i gradnja građevina javne namjene, ulica i infrastrukturnih građevina s pripadajućom mrežom uz suglasnost nositelja izrade plana.

Do donošenja plana, odnosno provedbe javnog natječaja, moguća je rekonstrukcija postojećih građevina u skladu s općim odredbama urbanih pravila iz članka 55. ove odluke.

U postojećim je građevinama s legalnim statusom, stečenim do dana stupanja na snagu ove odluke, moguće prostor tavana, podruma i sl., osim garaža, prenamijeniti u postojećim gabaritima. Za nedostatna parkirališno-garažna mjesta koja nije moguće osigurati na parceli objekta, moguća je uplata u skladu s člankom 39. ove odluke.

Iznimno, od prethodnog stavka ovog članka, prigodom prenamjene omogućuje se gradnja krovnih kućica.

Na zahvate u prostoru u zaštićenim dijelovima prirode i na kulturnim dobrima primjenjuju se i odgovarajuće odredbe iz točke MJERE OČUVANJA I ZAŠTITE KRAJOBRAZNIH I PRIRODNIH VRIJEDNOSTI I NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA ove odluke."

 

Članak 45.

 

Članak 86. a mijenja se i glasi:

"Na području gradskih projekata, do donošenja odluke o realizaciji gradskog projekta te do donošenja provedbenog dokumenta prostornog uređenja, omogućuje se rekonstrukcija postojećih građevina u zatečenim gabaritima te nadogradnja i dogradnja do 10 m2 GBP jednokratno, a u svrhu funkcionalno-oblikovnog poboljšanja građevine, po potrebi prema uvjetima nadležnog tijela zaštite.

Iznimno, za rekonstrukciju, dogradnju i nadogradnju postojeće građevine u obuhvatu gradskog projekta moguće je neposredno angažirati autora postojeće građevine."

 

Članak 46.

 

Članak 87. mijenja se i glasi:

"Program za izradu, odnosno izmjenu i dopunu, provedbenog dokumenta prostornog uređenja, program za provedbu natječaja za uređenje i oblikovanje gradskih površina i oblikovanje građevina i program gradskog projekta izrađuje Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba ili druga ovlaštena osoba u suradnji sa Zavodom.

Programe iz stavka 1. ovoga članka verificira nositelj izrade, a utvrđuje gradonačelnik Grada Zagreba.

Program gradskog projekta verificira nositelj izrade, uz mišljenje gradskog ureda nadležnog za strategijsko planiranje, a utvrđuje gradonačelnik Grada Zagreba."

 

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 47.

 

Generalni urbanistički plan Sesveta (Odluka o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta - Službeni glasnik Grada Zagreba 14/03, 17/06 i 1/09) primjenjivat će se u postupcima izdavanja upravnih akata pokrenutih prije stupanja na snagu ove odluke.

 

Članak 48.

 

Izmjene i dopune Generalnoga urbanističkog plana Sesveta izrađene su u 6 (šest) izvornika ovjerenih pečatom Gradske skupštine Grada Zagreba i potpisom predsjednika Gradske skupštine Grada Zagreba.

Izvornici Izmjena i dopuna Generalnoga urbanističkog plana Sesveta čuvaju se u dokumentaciji prostora.

 

Članak 49.

 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u Službenom glasniku Grada Zagreba.

 

KLASA: 021-05/13-01/184

URBROJ: 251-01-06-13-6

Zagreb, 21. ožujka 2013.

Predsjednik

Gradske skupštine

Davor Bernardić, v.r.