Na temelju članka 116. stavaka 4. i 5. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16, 2/18 i 23/18), gradonačelnik Grada Zagreba, 10. prosinca 2018., donosi

 

ZAKLJUČAK

o izmjenama i dopunama Zaključka o kriterijima za osiguranje sredstava za rad vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Grada Zagreba

 

1. U Zaključku o kriterijima za osiguranje sredstava za rad vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 9/10 i 4/11) u točki 3. podtočke 3.1. i 3.2. mijenjaju se i glase:

"3.1. Sredstva za plaće, ostale rashode za zaposlene i doprinose na plaće, osiguravaju se za jednog zaposlenog kod pojedinog vijeća i predstavnika, u visini troškova za te namjene u gradskim upravnim tijelima Grada Zagreba prema koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika za radno mjesto II. kategorije klasifikacijski rang 6. za magistra, odnosno stručnog specijalista struke, radno mjesto III. kategorije klasifikacijski rang 9. za sveučilišnog, odnosno stručnog prvostupnika i klasifikacijski rang 11. za srednju stručnu spremu.

3.2. Predstavnicima se osiguravaju sredstva za plaće i doprinose na plaće u visini jedne polovice sredstava što se osiguravaju za te potrebe vijećima."

 

2. Točka 4. mijenja se i glasi:

"4. Sredstva za materijalne, financijske i ostale rashode namijenjena su za naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, ostale nespomenute rashode poslovanja te ostale financijske rashode."

U podtočki 4.4 zarez i riječi: "te sredstva za tekuće donacije koja obuhvaćaju tekuće donacije u novcu" brišu se.

 

3. Iza točke 7. dodaju se nove točke 8. i 9. koje glase:

"8. Točke 1., 2., 3., 3.1., 4.5., 5. i 7. na odgovarajući se način primjenjuju i na financiranje rada Koordinacije vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Grada Zagreba.

9. Sredstva za rad Koordinacije vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Grada Zagreba planiraju se u proračunu Grada Zagreba u iznosu od 7% od ukupnog iznosa planiranog za rad vijeća i predstavnika."

 

4. Dosadašnje točke 8. i 9. postaju točke 10. i 11.

 

5. Ovaj zaključak stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Zagreba.

 

KLASA: 016-01/18-01/96

URBROJ: 251-03-02-18-2

Zagreb, 10. 12. 2018.

Gradonačelnik

Grada Zagreba

Milan Bandić, dipl. politolog, v. r.