Na temelju članka 56. stavka 1. točke 9. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/99, 19/01, 20/01 - pročišćeni tekst, 10/04, 18/05, 2/06, 18/06, 7/09, 16/09, 25/09, 10/10, 4/13, 24/13 i 2/15) i članka 10. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine 26/15), gradonačelnik Grada Zagreba, 28. rujna 2016., donosi

 

PRAVILNIK

o izmjenama i dopunama Pravilnika o dodjeli gradskih prostora na korištenje udrugama

 

Članak 1.

 

U Pravilniku o dodjeli gradskih prostora na korištenje udrugama (Službeni glasnik Grada Zagreba 16/15 i 5/16) u članku 6. stavku 3. riječi: "te Prijedloga konačne liste prvenstva za dodjelu pojedinog gradskog prostora", brišu se.

 

Članak 2.

 

U članku 13. stavku 1. iza riječi: "gradskog prostora" briše se zarez i riječi: "na prijedlog Povjerenstva,".

 

Članak 3.

 

U članku 16. iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

"Zakladi, fundaciji i udruzi koje je osnivač ili suosnivač Grad Zagreb, prostor se dodjeljuje na korištenje bez naknade za vrijeme dok je Grad Zagreb osnivač, odnosno suosnivač."

 

Članak 4.

 

Iza članka 18. dodaje se članak 18.a koji glasi:

 

"Članak 18.a

Grad Zagreb može otkazati ugovor o korištenju prostora ako mu je prostor neophodno potreban za rad gradske uprave i drugih pravnih osoba kojima je Grad Zagreb osnivač ili suosnivač.

U slučaju iz stavka 1. ovog članka, korisniku toga prostora može se neposredno dodijeliti zamjenski prostor odgovarajući prostoru koji je do tada koristio, sukladno mogućnostima Grada Zagreba, pod uvjetom da prostor nastavi koristiti za dosadašnju namjenu - aktivnosti."

 

Članak 5.

 

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Zagreba.

 

KLASA: 372-01/16-01/1838

URBROJ: 251-03-02-16-2

Zagreb, 28. rujna 2016.

Gradonačelnik

Grada Zagreba

Milan Bandić, dipl. politolog, v. r.