Na temelju članka 41. točke 2., članka 77. stavka 4. i članka 96. stavka 4. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16), Gradska skupština Grada Zagreba, na 50. sjednici, 21. ožujka 2017., donijela je

 

ODLUKU

o izmjenama i dopunama Odluke o izborima članova vijeća gradskih četvrti i članova vijeća mjesnih odbora

 

Članak 1.

 

U Odluci o izborima članova vijeća gradskih četvrti i članova vijeća mjesnih odbora (Službeni glasnik Grada Zagreba 4/13) u članku 16. ispred stavka 1. dodaje se oznaka: "(1)".

Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

"(2) Birači i političke stranke ne smiju za člana vijeća kandidirati osobe koje su pravomoćnom sudskom odlukom osuđene (uključujući i uvjetnu osudu) na kaznu zatvora u trajanju od najmanje šest mjeseci za kaznena djela iz članka 13. stavka 2. Zakona o lokalnim izborima."

 

Članak 2.

 

U članku 20. stavku 1. iza riječi: "povjerenstva" dodaje se zarez i riječi: "i potvrda o podacima iz kaznene evidencije Ministarstva pravosuđa, sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o lokalnim izborima".

 

Članak 3.

 

Članak 26. mijenja se i glasi:

 

"Članak 26.

Izborno povjerenstvo će u roku od 48 sati od isteka roka za kandidiranje objaviti:

- sve pravovaljano predložene liste za pojedinu gradsku četvrt i zbirnu listu za gradsku četvrt u sjedištu gradske četvrti i na internetskoj stranici Izbornog povjerenstva, odnosno Grada Zagreba,

- sve pravovaljano predložene liste za pojedini mjesni odbor i zbirnu listu za svaki mjesni odbor u sjedištu mjesnog odbora i na internetskoj stranici Izbornog povjerenstva, odnosno Grada Zagreba."

 

Članak 4.

 

U Prilogu - Broj članova vijeća gradskih četvrti i vijeća mjesnih odbora, u glavi V. u točki 57. riječi: "Oton Župančič" zamjenjuju se riječima: "Janko Matko".

 

Članak 5.

 

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Zagreba.

 

KLASA: 021-05/17-01/102

URBROJ: 251-01-05-17-6

Zagreb, 21. ožujka 2017.

Predsjednik

Gradske skupštine

dr. sc. Andrija Mikulić, v. r.