Na temelju članka 41. točke 2., članka 77. stavka 4. i članka 96. stavka 4. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16, 2/18, 23/18 i 3/20), Gradska skupština Grada Zagreba, na 37. sjednici, 28. listopada 2020., donijela je

 

ODLUKU

o izmjenama i dopuni Odluke o izborima članova vijeća gradskih četvrti i članova vijeća mjesnih odbora

 

Članak 1.

 

U Odluci o izborima članova vijeća gradskih četvrti i članova vijeća mjesnih odbora (Službeni glasnik Grada Zagreba 4/13, 5/17, 7/17 i 2/19) u članku 5. iza stavka 5. dodaje se stavak 6. koji glasi:

"(6) U slučaju nastupanja posebnih okolnosti koje podrazumijevaju događaj ili određeno stanje koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje trenutačno ugrožava pravni poredak, život, zdravlje ili sigurnost stanovništva te imovinu veće vrijednosti, na održavanje prijevremenih izbora iz stavka 3. ovoga članka na odgovarajući će se način primijeniti odredbe zakona."

 

Članak 2.

 

U članku 10. stavku 2. riječi: "predsjednik, potpredsjednik" zamjenjuju se riječima: "predsjednik i potpredsjednik Gradske skupštine".

 

Članak 3.

 

U članku 48. stavku 3. riječi: "u lokalnim sredstvima javnog priopćavanja, lokalnom radiju i novinama," brišu se.

 

Članak 4.

 

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Zagreba.

 

KLASA: 021-05/20-01/355

URBROJ: 251-01-03-20-6

Zagreb, 28. listopada 2020.

Potpredsjednica

Gradske skupštine

prof. dr. sc. Ana Stavljenić-Rukavina, v. r.