Na temelju članka 38. točke 2. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/99, 19/01, 20/01 - pročišćeni tekst, 10/04, 18/05, 2/06, 18/06, 7/09, 16/09, 25/09, 10/10, 4/13 i 24/13), Gradska skupština Grada Zagreba, na 11. sjednici, 6. veljače 2014., donijela je

 

ODLUKU

o izmjenama Odluke o načinu ustupanja građevinskog zemljišta za stambeno zbrinjavanje članova obitelji smrtno stradaloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i hrvatskoga ratnog vojnog invalida Domovinskog rata

 

Članak 1.

 

U Odluci o načinu ustupanja građevinskog zemljišta za stambeno zbrinjavanje članova obitelji smrtno stradaloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i hrvatskoga ratnog vojnog invalida Domovinskog rata (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/05 i 22/09; u daljnjem tekstu: Odluka) u članku 1. riječi: "Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata (Narodne novine 17/04 i 92/05; u daljnjem tekstu: Zakon)" zamjenjuju se riječima: "Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (u daljnjem tekstu: Zakon)".

 

Članak 2.

 

U članku 2. stavku 1. riječi: "skupinama i" brišu se, a riječi: "Uredbe o stambenom zbrinjavanju članova obitelji smrtno stradaloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i HRVI-ja iz Domovinskog rata (Narodne novine 86/05; u daljnjem tekstu: Uredba)" zamjenjuju se riječima: "Uredbe o stambenom zbrinjavanju članova obitelji smrtno stradaloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata i dragovoljaca iz Domovinskog rata (u daljnjem tekstu: Uredba)".

 

Članak 3.

 

U članku 4. stavku 1. riječi: "od trećeg do sedmog područja iz Zaključka o utvrđivanju početne cijene građevinskog zemljišta (Službeni glasnik Grada Zagreba 1/98, 11/98, 17/98 i 12/99)" zamjenjuju se riječima: "od druge do četvrte zone iz Odluke o komunalnom doprinosu".

 

Članak 4.

 

U članku 9. stavci 1. i 2. mijenjaju se i glase:

"Povjerenstvo ima devet članova koje imenuje gradonačelnik.

U Povjerenstvo se imenuju stručne osobe iz:

- gradskog upravnog tijela nadležnog za poslove branitelja - 2 člana

- gradskog upravnog tijela nadležnog za imovinsko-pravne poslove - 3 člana,

- gradskog upravnog tijela nadležnog za prostorno uređenje, izgradnju, graditeljstvo, komunalne poslove i promet - 1 član, te

- HRVI iz Domovinskog rata - 2 člana i

- član obitelji smrtno stradaloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata - 1 član."

 

Članak 5.

 

U cijelom tekstu Odluke riječi: "Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti" u određenom padežu zamjenjuju se riječima: "ministarstvo nadležno za poslove branitelja" u odgovarajućem padežu, riječi: "Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva" u određenom padežu zamjenjuju se riječima: "ministarstvo nadležno za graditeljstvo i prostorno uređenje" u odgovarajućem padežu, a riječi: "Gradski ured za zdravstvo i branitelje" u određenom padežu zamjenjuju se riječima: "gradsko upravno tijelo nadležno za poslove branitelja" u odgovarajućem padežu.

 

Članak 6.

 

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenom glasniku Grad Zagreba.

 

KLASA: 021-05/14-01/28

URBROJ: 251-01-06-14-7

Zagreb, 6. veljače 2014.

Predsjednik

Gradske skupštine

Darinko Kosor, v.r.