Na temelju članka 60. stavka 7. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16 i 2/18), gradonačelnik Grada Zagreba, 20. ožujka 2018., donosi

 

DOPUNU POSLOVNIKA

gradonačelnika Grada Zagreba

 

Članak 1.

 

U Poslovniku gradonačelnika Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 9/10) u članku 2. iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

"Gradonačelnik utvrđuje pročišćene tekstove općih akata iz svoje nadležnosti na prijedlog Stručne službe gradonačelnika, u slučaju kada je opći akt znatnije ili najmanje tri puta izmijenjen ili dopunjen."

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 5.

 

Članak 2.

 

Ova dopuna stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Zagreba

 

KLASA: 022-05/18-01/2

URBROJ: 251-03-02-18-2

Zagreb, 20. ožujka 2018.

Gradonačelnik

Grada Zagreba

Milan Bandić, dipl. politolog, v. r.