Na temelju članka 29. i članka 41. točke 2. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16, 2/18 i 23/18), Gradska skupština Grada Zagreba, na 19. sjednici, 24. siječnja 2019., donijela je

 

ODLUKU

o izmjenama Odluke o javnim priznanjima Grada Zagreba

 

Članak 1.

 

U Odluci o javnim priznanjima Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 4/00, 8/02, 1/04, 20/04, 18/06, 16/09, 3/10, 3/14, 16/14, 11/15, 15/15 - pročišćeni tekst i 10/18) u članku 24.f stavku 1. obrascu "Prijava za pokroviteljstvo" (Prilog 1.) u Izjavi o davanju suglasnosti za obradu osobnih podataka riječi: "između tajnika Gradske skupštine Grada Zagreba i udruge ili druge pravne osobe kojoj je odobreno financijsko pokroviteljstvo" brišu se.

 

Članak 2.

 

Članak 24.j mijenja se i glasi:

"O dodjeli financijskog pokroviteljstva sklapa se ugovor."

 

Članak 3.

 

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Zagreba.

 

KLASA: 021-05/19-01/20

URBROJ: 251-01-05-19-6

Zagreb, 24. siječnja 2019.

Predsjednik

Gradske skupštine

dr. sc. Andrija Mikulić, v. r.