Na temelju članka 34

Na temelju članka 34. Odluke o najmu stanova (Službeni glasnik Grada Zagreba 22/09) i članka 56. točke 9. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/99, 19/01, 20/01 - pročišćeni tekst, 10/04, 18/05, 2/06, 18/06, 7/09 i 16/09), gradonačelnik Grada Zagreba, 3. prosinca 2009., donosi

 

ZAKLJUČAK

o visini slobodno ugovorene najamnine

 

1. Visina slobodno ugovorene najamnine za stan koji je dan u najam osobi iz članaka 5. i 6. Odluke o najmu stanova (u nastavku teksta: Odluka) utvrđuje se u mjesečnom iznosu, i to:

- osobi iz članka 5. Odluke u dvostrukom mjesečnom iznosu zaštićene najamnine,

- osobi iz članka 6. Odluke u peterostrukom mjesečnom iznosu zaštićene najamnine.

 

2. Visina slobodno ugovorene najamnine za stan što ga koristi najmoprimac iz članka 33. stavka 2. Odluke utvrđuje se u mjesečnom iznosu peterostrukog mjesečnog iznosa zaštićene najamnine.

 

3. Visina slobodno ugovorene najamnine za stan što ga koristi najmoprimac iz članka 31. stavka 2. Zakona o najmu stanova (Narodne novine 91/96, 48/98, 66/98 i 22/06) utvrđuje se u mjesečnom iznosu od 15 kn/m2 stambene površine.

 

4. Stupanjem na snagu ovoga zaključka prestaje važiti Zaključak o utvrđivanju visine slobodno ugovorene najamnine (Službeni glasnik Grada Zagreba 2/99)

 

5. Ovaj zaključak stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Grada Zagreba.

 

KLASA: 371-04/09-01/264

URBROJ: 251-03-01-09-2

Zagreb, 3. prosinca 2009.

Gradonačelnik

Grada Zagreba

Milan Bandić, dipl. politolog, v.r.