Na temelju članka 56

Na temelju članka 56. točke 24. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/99, 19/01, 20/01 - pročišćeni tekst, 10/04, 18/05, 2/06, 18/06, 7/09, 16/09, 25/09 i 10/10), gradonačelnik Grada Zagreba, 15. prosinca 2010., donosi

 

PRAVILNIK

o korištenju službenih mobilnih telefona i informatičke opreme

 

I. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

 

Ovim se pravilnikom uređuje korištenje službenih mobilnih telefona i informatičke opreme, te prava i obveze gradskih dužnosnika, službenika i namještenika (u nastavku teksta: korisnici) u svezi s korištenjem te imovine.

 

Članak 2.

 

Pod službenim mobilnim telefonom, u smislu ovog pravilnika, podrazumijeva se mobilni uređaj i SIM kartica.

Pod službenom informatičkom opremom, u smislu ovog pravilnika, podrazumijevaju se računala, prijenosna računala, pisači i ostala informatička oprema.

 

II. SLUŽBENI MOBILNI TELEFONI

 

Članak 3.

 

Pravo korištenja službenih mobilnih telefona imaju gradski dužnosnici i pročelnici gradskih upravnih tijela.

Pravo korištenja službenih mobilnih telefona imaju i službenici/namještenici gradskih upravnih tijela kojima to korištenje odobri pročelnik gradskoga upravnog tijela u kojem su zaposleni. Početak korištenja ovisi o tehničkim i drugim mogućnostima.

 

Članak 4.

 

Korisnicima službenih mobilnih telefona priznaju se troškovi korištenja službenih mobilnih telefona do iznosa pretplate s porezom na dodanu vrijednost i radijskom frekvencijom.

Razliku troškova korištenja službenih mobilnih telefona iznad iznosa iz stavka 1. ovog članka podmiruje korisnik.

Korisnik je dužan, prilikom preuzimanja službenoga mobilnog telefona ispuniti i potpisati izjavu kojom se obvezuje podmirivati troškove korištenja službenoga mobilnog telefona iznad iznosa iz stavka 1. ovog članka.

Iznimno, gradonačelnik može pročelnicima priznati razliku troškova službenoga mobilnog telefona iznad iznosa iz stavka 1. ovog članka, a također i službenicima/namještenicima na prijedlog pročelnika, ako je to nastalo radi obavljanja službe.

 

Članak 5.

 

Korisnici službenih mobilnih telefona obvezni su odgovarati na pozive za vrijeme i izvan radnog vremena.

 

Članak 6.

 

Zamjenu službenoga mobilnog telefona odobrava pročelnik Stručne službe gradonačelnika na prijedlog pročelnika gradskoga upravnog tijela u kojem je korisnik službenoga mobilnog telefona zaposlen.

 

III. SLUŽBENA INFORMATIČKA OPREMA

 

Članak 7.

 

Pravo korištenja službene informatičke opreme imaju gradski dužnosnici i pročelnici gradskih upravnih tijela, te službenici/namještenici gradskih upravnih tijela za koje to korištenje odobri pročelnik gradskoga upravnog tijela u kojem su zaposleni, a početak korištenja ovisi o tehničkim i drugim mogućnostima.

 

Članak 8.

 

Korisnik je dužan prijaviti sigurnosne incidente gradskome upravnom tijelu u djelokrugu kojeg su poslovi informatike i komunikacije, a osobito: prestanak rada ili usporenost rada informatičkog sustava, nemogućnost pristupa mrežnim resursima, gubitak ili kvar informatičke opreme, gubitak ili neovlaštenu izmjenu podataka, pojavu računalnog virusa i druge nedostatke na informatičkoj opremi koji utječu na redovno i sigurno obavljanje poslova.

Tijekom provjere sigurnosnih incidenata, gradsko upravno tijelo iz stavka 1. ovog članka ima pravo pristupa svim podacima pohranjenim na računalima korisnika.

 

IV. ZAJEDNIČKE ODREDBE

 

Članak 9.

 

Korisnik je dužan, prilikom preuzimanja službenoga mobilnog telefona i informatičke opreme ispuniti i potpisati izjavu kojom se obvezuje pravilno koristiti i čuvati službeni mobilni telefon, odnosno informatičku opremu.

 

U slučaju štete na službenome mobilnom telefonu i informatičkoj opremi, nastaloj nepravilnim korištenjem, namjerom ili teškom nepažnjom, troškove popravka, odnosno zamjene snosi korisnik.

 

Članak 10.

 

Korisnik je dužan vratiti službeni mobilni telefon i informatičku opremu danom prestanka službe ili obnašanja dužnosti, odnosno danom gubitka prava na korištenje službenoga mobilnog telefona, odnosno informatičke opreme.

 

Članak 11.

 

Korisnik je dužan čuvati i koristiti se službenim mobilnim telefonom i informatičkom opremom u skladu sa sigurnosnim i tehničkim uputama gradskoga upravnog tijela u djelokrugu kojeg su poslovi informatike i komunikacije.

 

V. ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 12.

 

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima korištenja službenih osobnih automobila, mobilnih telefona, redovnih zrakoplovnih linija, poslovnih kreditnih kartica, sredstava reprezentacije, te sredstava za službena putovanja (Službeni glasnik Grada Zagreba 5/00), u dijelu koji se odnosi na mobilne telefone.

 

Članak 13.

 

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana nakon objave u Službenom glasniku Grada Zagreba.

 

KLASA: 030-01/10-01/33

URBROJ: 251-03-02-10-2

Zagreb, 15. prosinca 2010.

Gradonačelnik

Grada Zagreba

Milan Bandić, dipl. politolog, v.r.