Na temelju članka 41. točke 2., članka 77. stavka 4. i članka 96. stavka 4. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16, 2/18, 23/18, 3/20 i 3/21), Gradska skupština Grada Zagreba, na 40. sjednici, 16. ožujka 2021., donijela je

 

ODLUKU

o izmjenama i dopuni Odluke o izborima članova vijeća gradskih četvrti i članova vijeća mjesnih odbora

 

Članak 1.

 

U Odluci o izborima članova vijeća gradskih četvrti i članova vijeća mjesnih odbora (Službeni glasnik Grada Zagreba 4/13, 5/17, 7/17, 2/19 i 28/20) u članku 5. stavku 2. riječi: "članove Gradske skupštine" zamjenjuju se riječima: "gradske zastupnike".

 

Članak 2.

 

U članku 9. stavku 1. riječi: "gradonačelnika Grada Zagreba (u nastavku teksta: gradonačelnik)" zamjenjuju se riječima: "Gradske skupštine".

 

Članak 3.

 

U članku 10. stavku 2. iza riječi: "gradonačelnik" dodaju se riječi: "Grada Zagreba (u nastavku teksta: gradonačelnik)".

 

Članak 4.

 

U članku 37. stavku 1. riječi: "članove Gradske skupštine" zamjenjuju se riječima: "gradske zastupnike".

 

Članak 5.

 

U članku 50. stavak 2. mijenja se i glasi:

"(2) Konstituirajuću sjednicu vijeća saziva pročelnik gradskog upravnog tijela nadležnog za poslove mjesne samouprave ili službenik kojeg on ovlasti."

 

Članak 6.

 

U Prilogu - Broj članova vijeća gradskih četvrti i vijeća mjesnih odbora, u glavi XIII. u točki 144. riječi: "Matija Gubec" zamjenjuju se riječima: "Donja Kustošija".

U glavi XVI. u točki 203. riječ: "Donji" briše se.

 

Članak 7.

 

Ova odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Zagreba.

 

KLASA: 021-05/21-01/89

URBROJ: 251-01-03-21-6

Zagreb, 16. ožujka 2021.

Predsjednik

Gradske skupštine

Mislav Herman, dr. med., v. r.