Na temelju članka 195. stavka 4. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine 157/13, 152/14, 99/15 i 52/16) i članka 38. točke 6. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/99, 19/01, 20/01 - pročišćeni tekst, 10/04, 18/05, 2/06, 18/06, 7/09, 16/09, 25/09, 10/10, 4/13, 24/13 i 2/15), Gradska skupština Grada Zagreba, na 48. sjednici, 20. prosinca 2016., donijela je

 

DOPUNE

Socijalnog plana Grada Zagreba 2014. - 2020.

 

U Socijalnom planu Grada Zagreba 2014. - 2020., koji je Gradska skupština Grada Zagreba donijela 24. srpnja 2014. (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/14), iza naslova "5. Strateški ciljevi i prioriteti Socijalnog plana Grada Zagreba 2014. - 2020.", podnaslova "Strateški cilj 4.", dodaje se novi naslov i tekst koji glasi:

 

"6. Završne odrednice

 

1. Donošenje i provedba Socijalnog plana zahtijeva sustavnu i stalnu koordinaciju među nositeljima provedbe mjera i aktivnosti, nadležnim gradskim upravnim tijelima, ustanovama, institucijama i organizacijama civilnog društva koje djeluju na ovom području, a funkciju praćenja i koordinacije obavljat će Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, u suradnji sa Savjetom za socijalnu skrb.

2. U cilju provedbe i praćenja Socijalnog plana na godišnjoj razini gradonačelnik Grada Zagreba će, na prijedlog Savjeta, za svaku godinu, do kraja veljače tekuće godine, donositi godišnje akcijske planove Socijalnog plana.

3. Nositelji mjera iz godišnjih akcijskih planova će, do kraja siječnja svake godine, Gradskom uredu za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom dostavljati prijedloge mjera za tekuću godinu, te izvješća o provedbi mjera iz svoje nadležnosti za prethodnu godinu.

4. Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom objedinit će dostavljena godišnja izvješća o provedenim mjerama do kraja ožujka svake godine i objedinjeno izvješće dostaviti gradonačelniku Grada Zagreba, koji će o provedenim mjerama izvijestiti Gradsku skupštinu Grada Zagreba."

 

KLASA: 021-05/16-01/326

URBROJ: 251-01-05-16-6

Zagreb, 20. prosinca 2016.

Predsjednik

Gradske skupštine

dr. sc. Andrija Mikulić, v. r.