Na temelju članka 38. točke 21. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/99, 19/01, 20/01 - pročišćeni tekst, 10/04, 18/05, 2/06, 18/06, 7/09, 16/09, 25/09, 10/10, 4/13 i 24/13), Gradska skupština Grada Zagreba, na 22. sjednici, 22. prosinca 2014., donijela je

 

ODLUKU

o izmjeni Odluke o prihvaćanju prijenosa osnivačkih prava nad ustanovom Upravljanje sportskim objektima na Grad Zagreb i obavljanju osnivačkih prava i obveza

 

Članak 1.

 

U Odluci o prihvaćanju prijenosa osnivačkih prava nad ustanovom Upravljanje sportskim objektima na Grad Zagreb i obavljanju osnivačkih prava i obveza (Službeni glasnik Grada Zagreba 25/13), članak 8. mijenja se i glasi:

"Poslovi koje obavlja ravnatelj, mandat i razlozi za razrješenje ravnatelja utvrđeni su člankom 19. Odluke.

Za ravnatelja Ustanove može biti imenovana osoba koja:

- ima završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine 123/03, 105/04, 174/04, 2/07 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13 i 101/14 - Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske);

- ima najmanje pet godina radnog staža na upravljačkim poslovima te

- se odlikuje upravljačkim, stručnim, radnim, organizacijskim i komunikacijskim sposobnostima.

Ravnatelj Ustanove imenuje se na temelju javnog natječaja.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti i program rada Ustanove za mandatno razdoblje."

 

Članak 2.

 

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Zagreba.

 

KLASA: 021-05/14-01/471

URBROJ: 251-01-05-14-6

Zagreb, 22. prosinca 2014.

Predsjednik

Gradske skupštine

Darinko Kosor, v.r.