Na temelju članka 41. točke 2. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16), Gradska skupština Grada Zagreba, na 4. sjednici, 26. listopada 2017., donijela je

 

ODLUKU

o Stipendiji Grada Zagreba za učenike i studente s invaliditetom

 

I. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

 

Ovom se odlukom utvrđuju uvjeti i postupak za dodjelu Stipendije Grada Zagreba za učenike s invaliditetom srednjih škola (u daljnjem tekstu: učenici), studente s invaliditetom preddiplomskih sveučilišnih studija, diplomskih sveučilišnih studija, integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija, kratkih stručnih studija, preddiplomskih stručnih studija i specijalističkih diplomskih stručnih studija (u daljnjem tekstu: studenti) i studente s invaliditetom poslijediplomskih sveučilišnih (doktorskih) studija i poslijediplomskih specijalističkih studija (u daljnjem tekstu: studenti poslijediplomskih studija) te prava i obveze korisnika Stipendije.

Izrazi koji se koriste u ovoj odluci, a imaju rodno značenje, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, odnose se jednako na muški i ženski rod.

 

Članak 2.

 

Naziv stipendije je: Stipendija Grada Zagreba za učenike i studente s invaliditetom (u nastavku teksta: Stipendija).

 

Članak 3.

 

Sredstva za Stipendiju osiguravaju se u proračunu Grada Zagreba.

Neto iznos Stipendije utvrđuje se u visini 35% za učenike, 50% za studente te 60 % za studente poslijediplomskih studija prosječne neto plaće u Gradu Zagrebu za razdoblje siječanj - kolovoz godine u kojoj se natječaj za Stipendiju raspisuje.

Za studente poslijediplomskih studija koji studiraju s dijelom radnog vremena neto iznos Stipendije utvrđuje se u visini 30% prosječne neto plaće u Gradu Zagrebu za razdoblje siječanj - kolovoz godine u kojoj se natječaj za Stipendiju raspisuje.

 

Članak 4.

 

Gradonačelnik Grada Zagreba (u daljnjem tekstu: gradonačelnik) svake godine utvrđuje broj Stipendija za dodjelu prema sredstvima osiguranim u proračunu Grada Zagreba.

 

II. UVJETI ZA DODJELU STIPENDIJA

 

Članak 5.

 

Stipendiju mogu ostvariti učenici, studenti i studenti poslijediplomskih studija koji podnesu prijavu na javni natječaj i ispunjavaju sljedeće uvjete:

A) UČENICI:

- da su osobe s invaliditetom registrirane u Hrvatskom registru o osobama s invaliditetom;

- da su državljani Republike Hrvatske;

- da imaju prijavljeno prebivalište u Gradu Zagrebu neprekidno tri godine prije dana objave natječaja;

- da su redoviti učenici srednje škole u Gradu Zagrebu, odnosno Zrakoplovne tehničke škole Rudolfa Perešina u Velikoj Gorici;

- da nisu, osim iz zdravstvenih razloga (što se dokazuje vjerodostojnom medicinskom dokumentacijom liječnika specijalista), ponavljali razred u srednjoj školi;

- da su završili prethodne razrede srednje škole, odnosno od 5. do 8. razreda osnovne škole za učenike 1. razreda srednje škole, s prosjekom ocjena od najmanje 3,00.

B) STUDENTI:

- da su osobe s invaliditetom registrirane u Hrvatskom registru o osobama s invaliditetom;

- da su državljani Republike Hrvatske;

- da imaju prijavljeno prebivalište u Gradu Zagrebu neprekidno tri godine prije dana objave natječaja;

- da su redoviti studenti preddiplomskih sveučilišnih studija, diplomskih sveučilišnih studija, integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija, kratkih stručnih studija, preddiplomskih stručnih studija i specijalističkih diplomskih stručnih studija u Gradu Zagrebu;

- da nemaju, osim iz zdravstvenih razloga (što se dokazuje vjerodostojnom medicinskom dokumentacijom liječnika specijalista), zaostajanja tijekom studija;

- da nisu apsolventi ni studenti razlikovne godine studija;

- da u akademskoj godini za koju se Stipendija dodjeljuje nisu upisali mirovanje studentskih obveza.

C) STUDENTI POSLIJEDIPLOMSKIH STUDIJA:

- da su osobe s invaliditetom registrirane u Hrvatskom registru o osobama s invaliditetom;

- da su državljani Republike Hrvatske;

- da imaju prijavljeno prebivalište u Gradu Zagrebu neprekidno tri godine prije dana objave natječaja;

- da nije protekao minimalan rok za završetak studija;

- da u akademskoj godini za koju se Stipendija dodjeljuje nisu upisali mirovanje studentskih obveza;

- da su studenti poslijediplomskih studija u Gradu Zagrebu kojima studij nije financiran iz drugih izvora ili je sufinanciran iz drugih izvora manje od 50% visine školarine.

 

III. POSTUPAK DODJELE STIPENDIJE

 

Članak 6.

 

Stipendija se dodjeljuje na temelju provedenog javnog natječaja za dodjelu Stipendije (u daljnjem tekstu: natječaj).

Gradonačelnik raspisuje i objavljuje natječaj do kraja studenoga svake godine.

Obavijest o objavi natječaja objavljuje se u dnevnom tisku, a tekst natječaja na web-stranici Grada Zagreba (www.zagreb.hr).

Obavijest o objavi natječaja sadrži predmet natječaja, podatak o tome gdje se tekst natječaja objavljuje, rok podnošenja prijave te po potrebi i druge podatke.

 

Članak 7.

 

Tekst natječaja sadrži:

- predmet natječaja i broj Stipendija;

- rok za podnošenje prijava;

- naziv i adresu gradskog upravnog tijela kojemu se prijave podnose;

- uvjete za dodjelu Stipendije;

- kriterije za utvrđivanje liste kandidata za dodjelu Stipendije;

- popis dokumentacije kojom se dokazuje ispunjavanje uvjeta;

- vrijeme za koje se Stipendija dodjeljuje;

- rok u kojemu će biti objavljeni rezultati natječaja;

- iznos Stipendije.

 

Članak 8.

 

Natječaj za dodjelu Stipendije provodi Povjerenstvo za dodjelu Stipendije za učenike i studente s invaliditetom (u nastavku teksta: Povjerenstvo).

Povjerenstvo ima sedam članova koji između sebe biraju predsjednika i zamjenika predsjednika.

Povjerenstvo imenuje gradonačelnik iz redova stručnih djelatnika iz područja zaštite osoba s invaliditetom i drugih javnih djelatnika.

 

Članak 9.

 

Kandidati koji ponavljaju razred srednje škole za koji su već primili Stipendiju, ne mogu ostvariti Stipendiju za ponovno pohađanje istog razreda.

Kandidati koji su upisali godinu studija za koju su već primili Stipendiju, ne mogu ostvariti Stipendiju za ponovno pohađanje iste godine studija.

Kandidati za dodjelu Stipendije ne mogu ostvariti Stipendiju za već stečenu razinu obrazovanja.

Stipendiju ne mogu ostvariti studenti poslijediplomskih studija koji na temelju članka 11. ove odluke dobiju manje od 11 bodova.

 

Članak 10.

 

Kriteriji za utvrđivanje liste kandidata za dodjelu Stipendije su:

- invaliditet i težina oštećenja;

- uspjeh u školovanju, odnosno na studiju;

- socijalni status i druge socijalne prilike;

- postignuti i priznati izvanškolski rezultati učenika, odnosno postignuti i priznati rezultati studenata, na jednom području znanosti, umjetnosti ili sporta.

Kriteriji iz stavka 1. ovoga članka izražavaju se bodovima.

 

Članak 11.

 

Invaliditet i težina oštećenja dokazuju se na temelju nalaza i mišljenja i/ili rješenja, sukladno zakonskim odredbama.

Prema invaliditetu i težini oštećenja kandidati dobivaju za:

- invaliditet na temelju jednog oštećenja - 10 bodova;

- invaliditet na temelju više oštećenja (bez obzira na broj oštećenja) - 12 bodova.

Dodatno se boduje sljedeće:

- korištenje pomagala - 1 bod (neovisno o broju korištenih pomagala);

- ostvarivanje prava na doplatak za pomoć i njegu ili na pomoć u kući - 1 bod;

- ostvarivanje prava na osobnu invalidninu - 3 boda.

 

Članak 12.

 

Učenicima prvog razreda srednje škole uspjeh se utvrđuje prosjekom ocjena od 5. do 8. razreda osnovne škole, a za učenike viših razreda srednje škole prosjekom ocjena prethodnih razreda srednje škole.

Studentima prve godine preddiplomskog studija uspjeh se utvrđuje prosjekom ocjena svih razreda srednje škole.

Studentima viših godina preddiplomskog studija / integriranog preddiplomskog i diplomskog studija uspjeh se utvrđuje prosjekom ocjena prethodnih godina preddiplomskog studija / integriranog preddiplomskog i diplomskog studija.

Studentima prve godine diplomskog studija uspjeh se utvrđuje prosjekom ocjena prethodnih godina preddiplomskog studija.

Studentima druge godine diplomskog studija, uspjeh se utvrđuje prosjekom ocjena prve godine diplomskog studija.

Studentima poslijediplomskih studija uspjeh se utvrđuje prosjekom ocjena diplomskog ili integriranog preddiplomskog i diplomskog studija.

Prosjek ocjena za utvrđivanje uspjeha kandidata boduje se dvostrukim brojem prosjeka ocjena zaokruženim na jednu decimalu.

Učenik dobiva 1 bod za prosjek ocjena od najmanje 3,50, odnosno 2 boda za prosjek ocjena od najmanje 4,50.

Student dobiva 1 bod za prosjek ocjena od najmanje 3,50, odnosno 2 boda za prosjek ocjena od najmanje 4,50.

Učenik dobiva 1 bod ako je redovit učenik još jedne škole.

Student dobiva 1 bod ako je student još jednog visokog učilišta.

 

Članak 13.

 

Prema socijalnom statusu i drugim socijalnim prilikama u obitelji kandidat ostvaruje 1 bod:

- ako kandidat, odnosno njegov roditelj ili osoba koja ga uzdržava ostvaruje pravo na zajamčenu minimalnu naknadu;

- ako kandidat, odnosno njegov roditelj ili osoba koja ga uzdržava ostvaruje pravo na doplatak za djecu;

- ako kandidat, odnosno njegov roditelj ili osoba koja ga uzdržava ostvaruje pravo na novčanu pomoć socijalne skrbi Grada Zagreba;

- ako kandidat živi u jednoroditeljskoj obitelji u kojoj je roditelj nezaposlen ili ako je kandidat samohrani roditelj;

- ako kandidat nema oba roditelja (ne boduje se ako kandidat zasnuje vlastitu obitelj);

- ako se kandidat koristi uslugama smještaja izvan vlastite obitelji;

- ako je roditelj ili osoba koja uzdržava kandidata osoba s invaliditetom.

Kandidat ostvaruje pola boda ako prosječan mjesečni prihod po članu kandidatova kućanstva, ostvaren u tri mjeseca prije mjeseca u kojemu je raspisan natječaj za dodjelu Stipendije, ne prelazi 60% proračunske osnovice određene zakonom o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za godinu u kojoj se natječaj za dodjelu Stipendije raspisuje (ne boduje se ako kandidat ostvari 1 bod po alineji 1. stavka 1. ovoga članka).

 

Članak 14.

 

Postignuti i priznati izvanškolski rezultati učenika na jednom području znanosti, umjetnosti ili sporta ostvareni u tekućoj ili prethodnoj kalendarskoj godini, boduju se na sljedeći način:

a) nagrade na državnim natjecanjima:

- 1. nagrada - 2 boda;

- 2. nagrada - 1,5 bod;

- 3. nagrada - 1 bod;

b) nagrade na međunarodnim natjecanjima:

- 1. nagrada - 3 boda;

- 2. nagrada - 2,5 boda;

- 3. nagrada - 2 boda.

Sudjelovanje na državnim ili međunarodnim natjecanjima za svako područje znanosti, umjetnosti ili sporta boduje se s pola boda.

Pod državnim ili međunarodnim natjecanjem iz stavka 1. ovog članka podrazumijeva se natjecanje kojem je prethodila selekcija natjecatelja na nižim razinama natjecanja, a sportska natjecanja moraju biti u kalendaru natjecanja Hrvatskog olimpijskog odbora, Hrvatskog paraolimpijskog odbora ili Hrvatskog športskog saveza gluhih.

Učeniku koji je osvojio više nagrada na državnim ili međunarodnim natjecanjima na jednom području znanosti, umjetnosti ili sporta, boduje se najvrjedniji rezultat (u slučaju dva ili više jednakovrijedna rezultata, boduje se samo jedan rezultat).

Učeniku koji je osvojio više nagrada na državnim ili međunarodnim natjecanjima u više područja znanosti, umjetnosti ili sporta, boduje se najvrjedniji rezultat u svakom području.

 

Članak 15.

 

Postignuti i priznati rezultati studenata na jednom području znanosti, umjetnosti ili sporta ostvareni u tekućoj ili prethodnoj kalendarskoj godini, boduju se na sljedeći način:

a) nagrade na državnim natjecanjima:

- 1. nagrada - 2 boda;

- 2. nagrada - 1,5 bod;

- 3. nagrada - 1 bod;

b) nagrade na međunarodnim natjecanjima:

- 1. nagrada - 3 boda;

- 2. nagrada - 2,5 boda;

- 3. nagrada - 2 boda;

c) dekanova nagrada - 3 boda;

d) rektorova nagrada - 4 boda.

Sudjelovanje na državnim ili međunarodnim natjecanjima za svako područje znanosti, umjetnosti ili sporta boduje se s pola boda.

Pod državnim ili međunarodnim natjecanjem iz stavka 1. ovog članka podrazumijeva se natjecanje kojem je prethodila selekcija natjecanja na nižim razinama natjecanja, a sportska natjecanja moraju biti u kalendaru natjecanja Hrvatskog olimpijskog odbora, Hrvatskog paraolimpijskog odbora ili Hrvatskog športskog saveza gluhih.

Studentu koji je osvojio više nagrada na državnim ili međunarodnim natjecanjima na jednom području znanosti, umjetnosti i sporta boduje se najvrjedniji rezultat (u slučaju dva ili više jednakovrijedna rezultata boduje se samo jedan rezultat).

Studentu koji je osvojio više nagrada na državnim ili međunarodnim natjecanjima na više područja boduje se najvrjedniji rezultat na svakom području.

 

Članak 16.

 

Povjerenstvo utvrđuje prijedlog liste kandidata za dodjelu Stipendije.

Prijedlog liste kandidata za dodjelu Stipendije objavljuje se na web-stranici Grada Zagreba (www.zagreb.hr) u roku od 60 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

U roku od 8 dana od dana objavljivanja prijedloga liste kandidata svaki kandidat može podnijeti pisani prigovor na prijedlog liste.

Prigovor na prijedlog liste podnosi se gradonačelniku preko gradskog upravnog tijela nadležnog za zaštitu osoba s invaliditetom.

Odluka o prigovoru je konačna.

 

Članak 17.

 

Ako dva i više kandidata, kao zadnji na prijedlogu liste kandidata, ostvare jednak broj bodova, gradonačelnik će, na prijedlog Povjerenstva, povećati broj Stipendija.

 

Članak 18.

 

Gradonačelnik utvrđuje konačnu listu kandidata za dodjelu Stipendije.

Na temelju konačne liste kandidata za dodjelu Stipendije gradonačelnik i kandidat za dodjelu Stipendije, odnosno osoba koja zastupa kandidata za dodjelu Stipendije, potpisuju ugovor o korištenju Stipendije.

Ugovor o korištenju Stipendije sadrži:

- ime i naziv ugovornih strana;

- naziv škole ili studija za koji je odobrena Stipendija;

- iznos Stipendije;

- vrijeme za koje se Stipendija dodjeljuje;

- odredbe o raskidu ugovora;

- druga prava i obveze ugovornih strana.

 

IV. PRAVA I OBVEZE KORISNIKA STIPENDIJA

 

Članak 19.

 

Stipendija za učenike dodjeljuje se na početku školske godine, za trajanja statusa redovitog učenika, odnosno najduže za 12 mjeseci.

Stipendija za studente dodjeljuje se na početku akademske godine, za trajanja statusa redovitog studenta, odnosno najduže za 12 mjeseci, odnosno za 5 mjeseci, ako u tom roku prema nastavnom planu i programu studija za koji je Stipendija odobrena završava nastavni plan i program korisnika Stipendije.

Stipendija za studente poslijediplomskih studija dodjeljuje se na početku akademske godine, odnosno najduže za 12 mjeseci.

Za vrijeme trajanja ugovora o korištenju Stipendije korisnik Stipendije ne može primati niti jednu drugu novčanu stipendiju.

 

Članak 20.

 

Grad Zagreb će raskinuti ugovor o korištenju Stipendije sklopljen s korisnikom Stipendije, a korisnik Stipendije dužan je Gradu Zagrebu vratiti neosnovano primljene iznose Stipendije, ako:

- je Stipendija ostvarena na temelju neistinitih ili krivotvorenih podataka;

- se za trajanja ugovora o korištenju Stipendije odlučio za novčanu stipendiju drugog stipenditora ili je primao novčanu stipendiju drugog stipenditora;

- u traženom roku ne dostavi podatke o tijeku školovanja;

- bez opravdanog razloga, što procjenjuje Povjerenstvo, ne završi razred za koji je stipendiran, ne stekne uvjete za upis u višu godinu studija, u roku od dvije godine od dana ostvarivanja prava na korištenje Stipendije, odnosno u propisanom roku ne završi studij (za studente i studente poslijediplomskih studija završne godine studija);

- je korisniku Stipendije za trajanja ugovora o korištenju Stipendije prestao status redovitog učenika, odnosno redovitog studenta;

- ne obavijesti gradsko upravno tijelo nadležno za zaštitu osoba s invaliditetom o nastanku odnosno promjeni bilo koje činjenice ili okolnosti koje utječu na korištenje Stipendije u roku od 15 dana od dana nastanka odnosno promjene predmetne činjenice ili okolnosti.

 

Članak 21.

 

Stipendija se isplaćuje mjesečno na račun korisnika Stipendije.

Gradsko upravno tijelo nadležno za zaštitu osoba s invaliditetom ima pravo provjere točnosti podataka i dokumentacije što ih je dostavio kandidat za dodjelu Stipendije, odnosno korisnik Stipendije.

 

V. ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 22.

 

Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o Stipendiji Grada Zagreba za učenike i studente s invaliditetom (Službeni glasnik Grada Zagreba 16/07, 17/09, 17/10, 14/12, 22/15, 3/16 - pročišćeni tekst i 17/16).

Na ugovore o korištenju Stipendije, sklopljene prije stupanja na snagu ove odluke, primjenjuju se odredbe Odluke o Stipendiji Grada Zagreba za učenike i studente s invaliditetom (Službeni glasnik Grada Zagreba 16/07, 17/09, 17/10, 14/12, 22/15, 3/16 - pročišćeni tekst i 17/16).

 

Članak 23.

 

Ova odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Zagreba.

 

KLASA: 021-05/17-01/295

URBROJ: 251-01-05-17-11

Zagreb, 26. listopada 2017.

Predsjednik

Gradske skupštine

dr. sc. Andrija Mikulić, v. r.