Na temelju članka 27

Na temelju članka 27. i članka 38. točke 2. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/99, 19/01, 20/01 - pročišćeni tekst, 10/04, 18/05, 2/06, 18/06, 7/09, 16/09 i 25/09), Gradska skupština Grada Zagreba, na 8. sjednici, 11. veljače 2010., donijela je

 

ODLUKU

o izmjenama i dopunama Odluke o javnim priznanjima Grada Zagreba

 

Članak 1.

 

U Odluci o javnim priznanjima Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 4/00, 8/02, 1/04, 20/04, 18/06 i 16/09) u članku 3. dodaje se nova točka 4. koja glasi:

"4. Nagrada Luka Ritz - Nasilje nije hrabrost,".

Dosadašnje točke od 4. do 7. postaju točke od 5. do 8.

 

Članak 2.

 

Iza članka 5.a dodaje se novi članak 5.b koji glasi:

 

"Članak 5.b

 

Nagrada Luka Ritz - Nasilje nije hrabrost dodjeljuje se učenicima od 5. do 8. razreda osnovnih škola u Gradu Zagrebu te učenicima od 1. do 4. razreda srednjih škola u Gradu Zagrebu koji su svojim djelovanjem znatno pridonijeli afirmaciji ljudskih prava, toleranciji i međusobnom poštovanju, a posebno suzbijanju nasilja među mladima."

 

Članak 3.

 

U članku 11. stavku 1. iza riječi: "Nagrade Zagrepčanka godine" stavlja se zarez i dodaju riječi: "o dodjeli Nagrade Luka Ritz - Nasilje nije hrabrost".

 

Članak 4.

 

U članku 12. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

"Iznimno od stavka 1. ovog članka, pravo na podnošenje prijedloga, odnosno kandidature za dodjelu Nagrade Luka Ritz - Nasilje nije hrabrost imaju osnovne i srednje škole u Gradu Zagrebu."

 

Članak 5.

 

U članku 13. iza riječi: "Nagrade Zagrepčanka godine" stavlja se zarez i dodaju riječi: "za dodjelu Nagrade Luka Ritz - Nasilje nije hrabrost".

 

Članak 6.

 

U članku 15. stavku 1. briše se riječ: "odnosno", a iza riječi: "Nagrade Zagrepčanka godine " dodaju se riječi: "odnosno Nagrade Luka Ritz - Nasilje nije hrabrost,".

 

Članak 7.

 

Iza članka 22.a dodaje se novi članak 22.b koji glasi:

 

"Članak 22.b

 

Nagrada Luka Ritz - Nasilje nije hrabrost dodjeljuje se svake godine za prethodnu školsku godinu jednom učeniku od 5. do 8. razreda osnovne škole u Gradu Zagrebu te jednom učeniku od 1. do 4. razreda srednje škole u Gradu Zagrebu koji je svojim djelovanjem iznimno pridonio afirmaciji ljudskih prava, toleranciji i međusobnom poštovanju, a posebno suzbijanju nasilja među mladima.

Nagrada Luka Ritz - Nasilje nije hrabrost dodjeljuje se na Međunarodni dan tolerancije, 16. studenoga.

Nagrada Luka Ritz - Nasilje nije hrabrost dodjeljuje se u obliku priznanja i jednogodišnje stipendije.

Visinu stipendije određuje Odbor."

 

Članak 8.

 

Iza članka 23.a dodaje se novi članak 23.b koji glasi:

 

"Članak 23.b

 

Postupak za dodjelu Nagrade Luka Ritz - Nasilje nije hrabrost pokreće, svake godine, Odbor raspisivanjem javnog natječaja.

Natječaj se objavljuje u dnevnim novinama koje odredi Odbor.

Javni se natječaj raspisuje u ožujku i traje najmanje 30 dana.

Prijedlog, odnosno kandidatura za dodjelu Nagrade Luka Ritz - Nasilje nije hrabrost mora sadržavati:

- osobne podatke o predloženom učeniku (ime i prezime učenika, naziv i adresu škole koju pohađa, razred i odjeljenje),

- podatke o predlagatelju (naziv i adresa škole),

- obrazloženje prijedloga,

- raspoloživu dokumentaciju,

- presliku svjedodžbe o postignutom uspjehu i vladanju učenika za prethodnu školsku godinu,

- preporuku razrednika ili razrednog, učiteljskog ili nastavničkog vijeća za učenika."

 

Članak 9.

 

Iza članka 24. a dodaje se novi članak 24.b koji glasi:

 

"Članak 24.b

 

Kriteriji za dodjelu Nagrade Luka Ritz - Nasilje nije hrabrost su:

- sudjelovanje u humanitarnim aktivnostima ili projektima prevencije, odnosno suzbijanja nasilja,

- doprinos afirmaciji ljudskih prava, toleranciji i međusobnom poštovanju među učenicima u školi i lokalnoj zajednici,

- suzbijanje nasilja, uzajamno pomaganje te pružanje pomoći mladima u školi i lokalnoj zajednici, a posebno pružanje pomoći žrtvama nasilja,

- ugled kandidata kao uzornog prijatelja i vrijednog učenika,

- uzorno vladanje kandidata."

 

Članak 10.

 

U članku 25. stavku 1. iza riječi : "Nagrade Grada Zagreba" stavlja se zarez, briše se riječ: "odnosno", a iza riječi: "Nagrade Zagrepčanka godine" dodaju se riječi: "odnosno prijedlog kandidata za dodjelu Nagrade Luka Ritz - Nasilje nije hrabrost".

 

Članak 11.

 

U članku 26. stavku 1. iza riječi: "Nagrade Grada Zagreba" stavlja se zarez, briše se riječ: "odnosno", a iza riječi: "Nagrade Zagrepčanka godine" dodaju se riječi: "odnosno o dodjeli Nagrade Luka Ritz - Nasilje nije hrabrost,".

 

Članak 12.

 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Zagreba.

 

KLASA: 021-05/10-01/16

URBROJ: 251-01-04-10-6

Zagreb, 11. veljače 2010.

Predsjednik

Gradske skupštine

Boris Šprem, v.r.